پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه تهران، حقوق رسانه، محل سکونت، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

دليل صدا و سيما را محکوم به پرداخت خسارت مي کند، رأي صادره در هيچ کشوري قابل تأييد و اجرا نخواهد بود .
در خصوص خسارت تنبيهي 696 حکم در حدي قابل اجراست که در کشور محل اجرا به رسميت شناخته مي شود. البته محاسبه و ارزيابي خسارات حکم شده به پول رايج ملي و به طور کلي هر نوع اقدامي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد، خسارات تنبيهي محسوب نمي شود. بويژه در مورد آثار صوتي و تصويري، از آن جهت که از بين بردن منشاء ضرر اهميت اساسي دارد، دادگاه اجرا کننده رأي اين اختيار را دارد که دستور توقيف و از بين بردن کالاهاي تقلبي و متلاشي کردن مرکز ساخت يا باز توليد آنها را صادر کند . اين راهکار در مورد نسخه هاي تکثير شده فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني ايران در خارج از کشور ، بيش از پرداخت خسارت، اهميت مييابد و لازم است براي جلب توجه دادگاه اجرا کننده ، دادگاهي که رأي را صادر مي کند ، در رأي خود به آن تصريح کند. ماده 169 قانون اجراي احکام مدني، شرائطي را بيان نموده که در صورت واجد شرائط بودن ، احکام خارجي در ايران قابليت اجرايي دارند. که اين شرائط حتماً بايد در نظر قرار گيرد. در ماده 179 قانون مذکور، ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احکام، توقيف عمليات اجرايي، ابطال اجرائيه را به مقررات ايران ارجاع داده و مرجع رسيدگي براساس ماده 170 شهرستان محل اقامت يا محل سکونت محکوم عليه و در صورت عدم شناسي دادگاه تهران را صالح دانسته است .
سرانجام اگر رأي دادگاه، صرفاً اعلامي باشد، يعني در آن اعتبار ، بي اعتباري ، نقض حقوق نسبت به آثار صوتي و تصويري و موارد ديگر اعلام شده باشد، دادگاه اجرا کننده بايد مفاد رأي ياد شده را در صورت حصول شرائط، شناسايي نموده و اقدامات اجرايي متناسبي را اتخاذ کند . البته مباحث عنوان شده در اين فصل صرفاً به جهت تناسب با موضوع به طور خلاصه بيان گرديده ليکن هرکدام از موارد مطرح شده خود مباحث فصل را مي طلبد که از موضوع اصلي اين رساله خارج است .

نتيجه و پيشنهاد

منابع و ماخذ
1- بردبار، محمد حسن / درآمدي برحقوق ارتباط جمعي / ققنوس ، تهران 1388/ ص 13و14.
2-
3- معتمد نژاد،کاظم-مباني حقوقي تبليغات بازرگاني،مجموعه مقالات اولين همايش صنعت و تببليغات، ص23.
4- کوئن،بروس-مباني، جامعه شناسي ،ترجمه و اقتباس دکتر غلامعباس توسلي و رضا فاضل،تهران،انتشارات سمت به چاپ نهم،1376-ص70.
5-معتمد نژاد،کاظم،پيشين، ص25.
6-ژان کازنو،جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي ،ترجمه دکتر باقر ساروخاني(تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ پنجم،1373) ص5 .
7- براي توضيح بيشتر،ر.ک به، انصاري ، باقر و جمعي از نويسندگان ، مسؤوليت مدني رسانه هاي همگاني ،(معاونت پژوهش و تدوين و تنقيح مقررات کشور، (تهران ، 1381) ص 31.
8-محمد ن‍ژاد ،فرهنگ دانستنيها.ج اول(تهران،انتشارات بنياد،چاپ هشتم،1377) ص333.
9- عابدي نيستانك، ربابه ،خسارات ناشي از رسانه هاي گروهي،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه تهران،سال 58،ص15.
10- محمد نژاد،پيشين-ص336.
11- آذري، غلامرضا ،نگرشي بر تاريخچه تلويزيون ،سروش( سال21،شماره957)ص 114.
12- فرهنگ ميکرو روبر(تهران : انتشارات شرکت کتاب براي همه ، چاپ سوم،1372) ص357.
13- صادقي نشاط،امير، حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي کامپيوتري(تهران:انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، چاپ اول،1376)ص116.
14-پيشين،ص117.
15-satellite.

16- پيتر كري-جوساندرز،حقوق رسانه-ترجمه دكتر حميدرضا ملك محمدي،(انتشارات ميزان-سال86) ص199.
17- پيتر کري-جوساندرز،همان ص316.
18-آوکام (ofcom)براساس بخش 319 از قانون ارتباطات مصوب 2003 انگليس، مسئول بازبيني و رفع مقررات مربوط به استانداردهاي محتواي برنامه هاي راديو و تلويزيون مي باشد.

19- ماده 1آيين نامه صدور اجازه تاسيس ، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/68.
20- انصاري ، باقر و جمعي از نويسندگان، مسؤوليت مدني در رسانه هاي همگاني،پيشين، ص39.
21- فاولز، حبيب، تلويزيون و انتظارات تماشاگران، ترجمه بهتاش، پژوهش و سنجش، شماره11،سال4،بهار76ص40.
22- محسنيان راد ،مهدي -ارتباطات انساني،(ميان فردي،گروهي،جمعي)تهران،انتشارات سروش چاپ اول1369-ص450.
23- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي ايران ج 2 ( قم : انتشارات جمع آموزش عالي قم ، چاپ دوم ، 1375 ) ص618.
24- تاريخچه پيدايش راديو وتلويزيون در ايران،سروش،سال18،شماره741،ص22.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد دادگاه صالح، جبران خسارت، قانون حاکم، حکومت قانون Next Entries دانلود مقاله با موضوع معناشناسی، زبان قرآن، گفتمان قرآنی، فرایند تنشی