پایان نامه رایگان درمورد دارایی ها، هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

تخصص حسابرس با تقسیم جمع دارایی شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های آن صنعت است.
بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل غیر از بتا نیز هست.
پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رابطه متغیر هایی نظیر دوره تصدی، تخصص و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه پرداخته است.
عثمانی (1381) به شناسایی الگوی هزینه سرمایه سرمایه و عوامل موثر بر آن پرداخت. وی نتیجه گرفت که الگوی ارزیابی حسابداری، نسبت به سایر الگو ها، دارای بیشترین اعتبار و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای دارای کمترین میزان اعتبار است. و همچنین بین اندازه شرکت و نوع صنعت با هزینه سرمایه، ارتباط معنا داری وجود دارد (ثقفی، 1381).
2-15 دوره تصدی
براي تعيين کيفيت حسابرسي از دو متغير اندازه حسابرسي” و “دوره تصدي حسابرس” به صورت متغيرهاي مجازي استفاده ميشود. در اين پژوهش، سازمان حسابرسي به عنوان مؤسسه بزرگ و داراي اعتبار و شهرت بالا (درجه ۱) و در مقابل ساير مؤسسات حسابرسي (مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابدران رسمي)، که اندازه آنها نسبت به سازمان حسابرسي کوچکتر است، به عنوان مؤسسات داراي اعتبار و شهرت پايين (درجه2) در نظر گرفته شده است. در صورتي که حسابرس شرکت صاحبکار در طي دوره پژوهش، سازمان حسابرسي بوده است، مقدار متغير مجازي اندازه حسابرسي برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته شد. به همين ترتيب در صورتي که در طي دوره پژوهش ۷ ساله، حسابرس بيش از ۴ سال، حسابرس شرکت صاحبکار بوده باشد، مقدار متغير مجازي دوره تصدي حسابرس برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته مي شود، مجتهد زاده و آقايي(۱۳۸۳) حداقل ۳ سال را براي کسب شناخت از مؤسسه صاحبکار لازم و ضروري مي دانند.
2-16 پیشینه تحقیق
2-16-1 تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه
لی، ان جی61 و سامینتان62 در تحقیقی تحت عنوان برش مقطعی از هزینه سرمایه در سطح بین الملل، از رویکردی جدید بر مبنای مدل جریان نقدی تنزیل شده به منظور تخمین هزینه ی سرمایه سهام عادی برای شرکت هایی در کشورهای G-7 استفاده کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که خصوصیات شرکت همانند نوسانات گذشته، انداز ه، نسبت B/M و پیش بینی تحلیلگران از رشد در سطح کشوری و صنعتی که شرکت به آن متعلق است در حدود بیست تا سی درصد تفاوت های مقطعی در صرف ریسک را توضیح می دهد . نتایج این تحقیق در یک مقطع زمانی خاص نشان می دهد که تعدیلات خاص شرکت بر مبنای تغییرپذیری بازده، اندازه B/M و رشد بلند مدت صحّت برآوردهای صرف ریسک را افزایش می دهد (لی و سامینتان، 2003).
جورجنسن63 و یو64 در مقاله ای تحت عنوان هزینه ی سرمایه ی سهام عادی ضمنی در ارزشیابی بر مبنای سو د قابلیت اتکای نسبی هزینه ی سرمایه ی سهام عادی را در هفت کشور توسعه یافته از سال 1993 تا 2001 بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که در کشورهای غیر اروپایی هزینه ی سرمایه ی ضمنی ناشی از مدل های RIV 65معتبر تر از هزینه ی سرمایه ی ضمنی ناشی از مدل های OJ 66 است. در اروپا مدل OJ و نیز مدل RIV اجرا می شود. در این مقاله بین بتای بازار، نسبت بدهی به ارزش بازار، ریسک های غیر عادی و هزینه ی سرمایه ارتباط مثبتی یافت شد و بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و هزینه ی سرمایه ارتباط منفی وجود داشت (جورجنسن و یو2004).
عمران67 و پوینتون68 تحقیقی با عنوان تعیین کننده هزینه ی سرمایه به وسیله ی صنعت در یک اقتصاد نو ظهور: برمبنای شواهدی از مصر انجام داده اند. در این تحقیق 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از رگرسیون چند متغیّره عوامل اساسی مؤثر بر هز ینه ی سرمایه مشخص گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که به طور کلی رشد و اندازه حائز اهمیت بودند. هم چنین در خصوص شرکت های فعال و صنایع سنگین خصوصاً ر یسک های تجاری و مالی جزء عوامل حائز اهمیت بودند. در مورد بخش املاک و مستغلات و نیز پیمانکاری که هزینه ی سرمایه ی بالاتری دارد، برگشت دارایی های ثابت به عنوان متغیّر کلیدی شناخته شد. در بخش مواد غذایی نقدینگی یکی از عوامل تعیین کننده ی مهم به شمار می رود. اما در نهایت مدل قابل توجهی به منظور توضیح هزینه ی سرمایه در بخش خدمات یافت نشد(عمران و پوینتون، 2004).
داسک69، گبهارت 70و کلین71 در مقاله ای با عنوان تخمین هزینه ی سهام عادی مورد انتظار شرکت با استفاده ا ز پیش بینی های مورد توافق عمومی تکنیک جدیدی به منظور تخمین هزینه ی سرمایه ی سهام عادی مورد انتظار شرکت ناشی از پیش بینی های مورد توافق تحلیلگران و قیمت های سهام ارائه می دهند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت B/M و عضویت صنعت به عنوان عوامل با اهمیت تلقی می شوند. هم چنین صرف ریسک برای شرکت های با تعداد تحلیل گران بیشتر یا اندازه ی بزرگ تر، کمتر است. شرکت های با انتظارات رشد بلند مدت بالا در سود بازده های سالانه بعدی پایین تری به دست می آورند. صرف ریسک ارتباط منفی با متغیرهای محیط اطلاعاتی، تعداد تحلیلگران دنباله روی شرکت و اندازه ی شرکت دارد. در ضمن ارتباط مثبتی با سایر متغیرها دارد. فاکتور بتا حاصل از مدل 72CAPM ارتباط زیادی با متغیّرهای دیگر ندارد و ارتباط آن با صرف ریسک ضمنی نیز بسیار پایین است (داسک، گبهارت و کلین، 2005).
عثمانی در پایان نامه ی خود از دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان شناسایی مدل هزینه ی سرمایه و عوامل مؤثر بر آن سعی کرده است که علاوه بر ارائه ی مدل یا مدل هایی قابل اتّکا برای احتساب هزینه ی سرمایه به بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر هزینه ی سرمایه شامل اندازه ی شرکت، میزان افشا، نوع صنعت و نسبت بدهی بپردازد. در این تحقیق 86 شرکت سهامی برای دوره ی زمانی 1357 تا 1380 به عنوان نمونه انتخاب شد. در انجام پژوهش فوق، ابتدا هزینه ی سرمایه از مدل های پنجگانه ی میانگین نرخ بازده تحقق یافته، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم، مدل گوردون و مدل ارزیابی حسابداری محاسبه و آنگاه آزمون معنی دار بودن تفاوت نتایج مدل ها انجام شد. نتیجه ی این تحقیق حاکی از این است که هزینه ی سرمایه ی شرکت ها که با مدل های متفاوت قابل محاسبه است تفاوت معناداری با هم دارند (عثمانی، 1381).
استكي رابطه بين كيفيت افشاء شركت و هزينه بدهي را بررسي كردند. فرضيه اول پژوهش رابطه معكوس بين هزينه بدهي و كيفيت افشاء شركت و فرضيه دوم رابطه قوي بين كيفيت افشاء و هزينه بدهي شركت را در مواقعي كه بازار بسيار بي ثبات بود، بررسي مي كرد. با تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها، با سطح اطمينان 95 % فرضيه اول تأييد و فرضيه دوم نيز با اطمينان 95 % رد شد (استکی، 1380).
2-16-2 تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی
محققين به منظور اندازه گيري كيفيت حسابرسي از سه نوع معيار استفاده كردند: دسته اول معيارهاي مبتني بر گزارشات حسابرسي، شامل شكست هاي حسابرسي، گزارشگري متقلبانه و طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان كه توسط محققاني نظير پير و اندرسون استفاده شد. دسته دوم معيارهاي مبتني بر دارايي هاي مندرج در صورت هاي مالي مانند اقلام تعهدي اختياري كه. و بالاخره پژوهشگراني چون ميرز73 و همكاران (2003) از آن استفاده كردند. و بالاخره دسته سوم، معيارهاي مبتني بر بازار از قبيل هزينه سرمايه و ضريب واكنش سود كه افرادي نظير مانسي 74و همكاران(2003) در انجام تحقيقاتشان از آن ها بهره بردند. نتايج تحقيقات پير75 و اندرسون76 (1984) نشان مي دهد احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان در سال هاي ابتدايي كار حسابرسان افزايش مي يابد.
والكر77 و همكاران (2001) نيز مشاهده كردند كه نرخ شكست هاي حسابرسي در روابط طولاني حسابرس- صاحبكار كمتر است. گايگر78 و راگاناندان79 (2002) با بررسي شركت هايي كه طي سال هاي 1996 تا 1998 درخواست ورشكستگي داده بودند به اين نتيجه رسيدند رابطه مثبتي بين دوره تصدي حسابرس و احتمال اينكه شركت ورشكسته در سال قبل از ورشكستگي گزارش مشروط از بابت تداوم فعاليت دريافت كرده باشد وجود دارد.
ناگي80 (2005) نيز دريافت احتمال گزارشگري مالي متقلبانه در سال هاي ابتدايي كار حسابرسان بيشتر است. درمقابل، چي81 و دوگار82 (2005) نشان دادند با افزايش دوره تصدي، تمايل حسابرسان به انتشار گزارش حاوي شرط تداوم فعاليت كاهش مي يابد. كاپلي83 و دوسه84 (1993) نيز دريافتند حسابرسي هاي زير استاندارد با افزايش دوره تصدي افزايش مي يابد.
نتايج تحقيق وانسترالن85 (2000) حاكي از اين مطلب است كه همكار ي هاي طولاني مدت حسابرس و صاحبكار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوي حسابرسان را افزايش مي دهد. نتايج تحقيقات باتز86 و همكاران (1982) نشان مي دهد قضاوت حسابرسان تحت تاثير روابط بلندمدت حسابرس و صاحبكار است.
جانسون و همكاران (2002) طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند رابطه كوتاه مدت حسابرس و صاحبكار با كاهش در كيفيت گزارشات مالي همراه است.
كيم87 و همكاران (2004) و چانگ88 (2004) طي تحقيقاتي كه در بازار كره انجام دادند دريافتند سطح اقلام تعهدي اختياري به دنبال تغيير حسابرس كاهش مي يابد. به اعتقاد آن ها اعمال هرگونه محدوديت بر روابط حسابرس و صاحبكار، كيفيت حسابرسي را بهبود مي دهد.
ثقفی و معتمدی فاضل (1390) در پژوهشی تحت عنوان رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا، از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. لوئیس هونگ نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگتر خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتری ارائه می دهند، زیرا آن ها علاقه مندند که شهرت بیشتری در بازار کار به دست آورند، و از آنجایی که تعداد صاحبکارنشان زیاد است، نگران از دست دادن آن ها نیستند.
فورمن نیز در پژوهش خود، به این نتیجه رسید که موسسات حسابرسی بزرگتر، از قصور حسابرسی کمتری برخوردارند. به طور خلاصه بسیاری از تحقیقات پیشین، نشان داده اند کیفیت حسابرسی با اندازه موسسات حسابرسی ارتباط دارد. لذا آن ها در تحقیق خود سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس بزرگ و سایر موسسات حسابرسی به عنوان موسسات کوچک انتخاب شده اند، و با توجه به اندازه موسسه حسابرسی، این طور فرض کردند که سازمان حسابرسی، از کیفیت بالاتری نسبت به سایر موسسات حسابرسی برخوردار است (ثقفی و معتمدی فاضل، 1390).
2-16-3 تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصص حسابرس:
جنکينز89 و همکاران (2006) به بررسي تأثير حسابرسان متخصص صنعت بر کاهش کيفيت سود در اواخر دهه 1990 مي پردازند؛ بدين صورت که آيا حسابرسان متخصص صنعت در جلوگیری از کاهش کيفيت سود در اواخر دهه 1990 نقشي داشته اند. يافته هاي تحقيق آن ها بيانگر افزايش معنادار در ميزان اقلام تعهدي اختياري و کاهشي معنادار در ضرايب واکنش سود بود که اين يافته ها به منزله کاهش کيفيت سود در طي اين دوره مي باشد اما افزايش در اقلام تعهدي اختياري و کاهش در ضرايب واکنش سود براي شرکت هايي که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده مي کردند کمتر از ساير شرکت ها بود(جنکينز و همکاران، 2006).
بالسام90 و همکاران (2001) به بررسي رابطه بين تخصص حسابرس در صنعت و ضريب واکنش سود از طريق مقايسه ضرايب واکنش سود صاحبکاراني که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسيدگي شده اند و ساير صاحبکاران مي پردازند. نتايج اين تحقيق نيز نشان داد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از ضريب واکنش سود بالاتري برخوردارند (بالسام و همکاران، 2001).
گراملينگ 91و همکاران (2001) از ضرايب واکنش سود و توانايي سود براي پيش بيني جريان هاي نقدي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، حسابداران، استقلال حسابرس، حسابرس مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، حق الزحمه