پایان نامه رایگان درمورد دارایی ها، سرمایه فکری، ارزش بازار، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

. كاپلان و نورتن (1992) مفهوم و رويكرد كارت امتيازي متوازن را معرفي ميكنند. اين رويكرد مبتني بر اين فرض است كه آنچه را كه شما اندازهگيري ميكنيد همان چيزي است كه شما به دست ميآوريد.
اواسط دهه 1990
نونوكا و تاكيشي29 (1995) كار بسيار با ارزششان را درباره سازمان دانش آفرين معرفي ميكنند. اگرچه تمرکز این کتاب بر دانش است، با وجود اين، تمايز بين دانش و سرمايه فكري در آن بسيار ظريف است. در سال 1994ابزار شبيهسازي سلمي30 به نام تانگو31 روانه بازار شد. تانگو اولين محصول پرفروش است كه در آموزش مديران درباره اهميت عوامل ناملموس، به كار ميآيد. همچنين در سال (1994) ضميمهاي براي گزارش سالانه شركت اسكانديا تهيه ميشود كه موجودي سرمايههاي فكري آن را نشان ميداد. گزارش سرمايههاي فكري، علاقه زيادي ايجاد ميكند در شركتهايي كه به دنبال پيروي از پيشگامي اسكانديا هستند. رويداد قابل توجه ديگري كه در سال (1995) اتفاق افتاد، زماني است كه سلمي از مميزي دانش برای ارزيابي جامع از وضعيت سرمايههاي فكري شركت استفاده كرد. صاحب نظران نهضت سرمايه فكري، كتابهاي پرفروشي را درباره موضوع منتشر ميكنند. (كاپلان و نورتون،1996 ؛ ادوينسون و مالون، 1997؛ اسويبي1997). با اين حال، كار ادوينسون و مالون بويژه درباره فرآيند و چگونگي اندازهگيري سرمايههاي فكري به مراتب بيشتر استفاده شد.
اواخر دهه 1990
در اواخر دهه 1990سرمايههاي فكري، موضوع مورد پسند بسياري از محققان و كنفرانسهاي علمي، مقالهها و نشريههاي مختلف قرار ميگيرد. تعداد زيادي پروژه از جمله پروژههاي مرتيوم، دانمارك و استكهلم، در سطح وسيع انجام ميگيرد. در سال1991سازمان همكاريهاي توسعه اقتصادي سمپوزيوم بينالمللي پيرامون سرمايههاي فكري در آمستردام برگزار ميكند.
دهه 2000
اولين مجله معتبر علمي با عنوان سرمایه فکری انتشار مییابد. اولين استانداردهاي حسابداري را دولت دانمارك منتشر ميكند. چشمانداز سرمايههاي فكري به همراه كميته سرمايههاي فكري در شركت اسكانديا تعيين و تشكيل ميشود. اتحاديه اروپا، اولين گزارش سرمايههاي فكري خود را منتشر میکند، کتاب ثروت نامشهود را موسسه بروكينگ منتشر ميكند. گزارش سرمايههاي فكري مراكز تحقيقاتي اتريش منتشر ميشود. كتاب مديريت، اندازهگيري و گزارشدهي داراييهاي نامشهود را لو32 به همراه حجم گستردهاي كتب و مقالهها، پيرامون مديريت سرمايههاي فكري به چاپ ميرساند. تعداد بسياري پروژه در راستاي مديريت و اندازهگيري سرمايههاي فكري در سازمانهاي مختلف، تعريف و انجام شده و در حال حاضر نيز در حال پيگيري است. (رضایی و همکاران، 1388)
نگاره 2-1
2-4- دلایل اندازهگیری سرمایه فکری
موفقیت در دنیایی پیچیده، با رقابت روز افزون، تنها با برخورداری از دارایی های دانشی میسر نیست. بلکه شناسایی این دارایی ها نیز امری لازم است، اما کافی نیست. بلکه مهمترین و اثر بخش ترین کار این است که شرکت ها بتوانند علاوه بر شناسایی این دارایی ها، آنها را به خوبی مدیریت کنند. جهت مدیریت این دارایی ها، لازم است شرکت ها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و جهت رفع نقص و کمبود های آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. برای آگاهی از وضع کنونی دارایی های دانشی در شرکت ها، باید آنها را اندازه گیری کرد (زاهدی و لطفی زاده، 1388). اگر چه متون مدیریتی، دیدگاه های فراوانی در باب فعالیت های مدیریت دانش ایجاد می کنند، اما تنها تعداد کمی معیار اندازه گیری درباره دارایی های دانشی سازمان بطور مستند وجود دارد. با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازه گیری نیستند مشکل است، سازمان ها به چارچوبی جهت اندازه گیری دارایی های دانشی شان نیاز دارند (مار و اسپیوما، 2004). رویکرد سنتی حسابداری اجازه و امکان تعریف دارایی های نامشهود جدید را نمی دهد، دارایی هایی مانند شایستگی کارکنان، ارتباطات مشتریان، سیستم های اداری، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و پایگاه های داده ها و مانند آنها. این دارایی های نا مشهود اهرم های جدید تولید ارزش در سازمان های دانشی هستند (پتی و گوتیره، 2000). از این رو لازم است برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل های متناسب با اجزاء آن استفاده شود.
همچنین، بررسیهای انجام شده به وسیله مار و همکاران (2003) پنج دلیل عمده برای اندازهگیری سرمایه فکری بیان میشود:
1. اندازهگیری سرمایه فکری به سازمان در تدوین راهبرد تجاری کمک میکند. با شناسایی و گسترش این سرمایه، واحد تجاری میتواند از یک مزیت رقابتی برخوردار شود.
2. اندازهگیری سرمایه فکری به توسعه و گسترش شاخصهای عملکردی مؤثر بر ارزیابی راهبردها کمک خواهد کرد. سرمایه فکری حتی در صورت اندازهگیری صحیح، ارزشی ناچیز دارد؛ مگر اینکه که بتوان آن را به راهبرد شرکت ربط داد.
3. سرمایه فکری ممکن است برای ارزیابی ترکیب و تحصیل به ویژه به منظور تعیین میزان مبالغ پرداختی از سوی شرکت سرمایهگذار اندازهگیری شود.
4. اندازهگیری غیر مالی سرمایه فکری را میتوان به طرحهای پاداش و تشویق سازمان ارتباط دارد.
5. ابلاغ به سهامداران خارجی در رابطه با میزان داراییهای فکری که در تملک واحد تجاری است.
چهار دلیل اول درون سازمانی و دلیل پنجم برون سازمانی میباشد (ستایش و کاظمنژاد، 1388).

2-5- اجزای سرمايه فكري
در جمعبندي تعاريف متعدد سرمايه فكري و اجزاي آن ميتوان اظهار داشت كه، سرمايه فكري به چهار دسته سرمايه انساني33، سرمايه ساختاري(سازماني)34 سرمایه نوآوری35 و سرمايه مشتري36 قابل تقسيم است (رضایی، 1389).

2-5-1- سرمایه انسانی
سرمايه انساني مهمترين دارايي يك سازمان و منبع خلاقيت و نوآوري است. در يك سازمان داراييهاي دانشيِ ضمنيِ كاركنان يكي از حياتي ترين اجزايي است كه بر عملكرد سازمان تأثیر بسزايي دارد (زاهدي و همكاران، 1386). سرمايه انساني به عواملي نظير: دانش كاركنان، توانايي و مهارت آنها مربوط ميشود و همچنين رفتارشان در رابطه با عملكردهاي تشويقي كه مشتريان حاضرند بابت آن پول بدهند و سود شركت از آنجا ناشي ميشود. علاوه بر اين، كارمند با چنين مهارت و دانش در رأس همه كاركنان قرار ميگيرد. رأس كاركنان در برگيرنده دانش و مهارت است، اگر يك كارمند روشن فكر، نتواند به شركت خدمت كند مهارت و دانش او فعال نميشود. همچنين بروكينگ37 (1996) نیز معتقد است که دارايي انساني يك سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانايي حل مسأله و سبكهاي رهبري است.
سرمايه ساختاري، سرمايه نوآوري و سرمايه مشتري به سرمايه انساني وابسته هستند، به طوري كه سرمايه انساني به وسيله تغيير اين سه سرمايه، دانش را به ارزش بازار تبديل ميكند و از اين طريق دانش و اطلاعات غيرمادي را به خروجيهاي مادي، سودمند و حتي اشكال مناسبي از اين سه سرمایه تبدیل میکند (ژو و ژی38، 2004)
در شرکتها و سازمانهای مهندسین مشاور نیز که به سبب نوع خدماتشان در همین گروه قرار میگیرند، سرمایه انسانی دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است و دارایی اصلی هر یک از این سازمانها، دانش، تخصص، توان فنی و نوآوریهای کارشناسان آنهاست. لذا مدیریت و بهرهگیری اثربخش از این سرمایهها، میتواند ضامن موفقیت این سازمانها در محیط متلاطم کاری ایشان باشد (دانشیفرد و ذاکری، 1388).

2-5-2- سرمايه ساختاري
سرمايه ساختاري را ادوينسون و مالون به عنوان سختافزار، نرمافزار، پايگاه دادهها، ساختار سازماني، حقوق انحصاري سازمان، علايم تجاري و تمام تواناييهاي سازمان كه حامي بهرهوري كاركنان است، تعريف ميكنند. سرمايه ساختاري چيزي است كه، هنگامي كه كاركنان شب به خانه ميروند در شركت باقي ميماند. سرمايه ساختاري به چند دسته تقسيم ميشود: فرهنگ شركت، ساختار سازماني، يادگيري سازماني، فرآيند عملياتي و سيستم اطلاعاتي (زاهدي و همكاران، 1386).
سرمايه ساختاري مرتبط با روالمند بودن انجام امور سازماني، توالي و ترتيب منظم انجام فعاليتهاي سازمان و همچنين در اختيار بودن نرمافزار و سختافزار لازم براي انجام امور، ميباشد. سرمايه ساختاري در اختيار داشتن حقامتيازها و تسهيلات زيرساختي براي انجام فعاليتها نيز تعريف ميشود. بدين جهت، تأثیر بسيار زياد و اساسي در انجام كارآمد امور دارد و در نهايت، موجب بهبود عملكرد و ارزش شركت را فراهم ميآورد (رضایی، 1389).

2-5-3- سرمايه مشتري (سرمایه بازار)
سرمايه مشتري كه بعنوان پل و كاتاليزوري در فعاليتهاي سرمايه فكري محسوب ميشود، از ملزومات اصلي و تعيين كننده تبديل سرمايه فكري به ارزش بازار و در نتيجه عملكرد تجاري شركت است. سرمايه مشتري يك جزء اصلي و اساسي سرمايه فكري به شمار ميرود كه ارزش را در كانالهاي بازاريابي و ارتباطاتي كه شركت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جاي داده است (زاهدي و همكاران، 1386). ارزش بازار يا عملكرد سازماني را بدون سرمایه مشتري، نميتوانيم به دست آوريم. سرمايه مشتري، ارتباط مستقيمي با عملكرد تجاري شركت دارد. براي جذب سرمایه مشتري بايد تكيه و اعتماد كرد به حمايتي كه از طرف سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه نوآوري ميشود (رضایی، 1389).

2-5-4- سرمایه نوآوری
الگوي اسكانديا به سرمايه نوآوري به عنوان قسمتي از سرمايه ساختاري توجه ميكند كه در عصر اقتصادي جديد، كمتر از واقع برآورده شده است. در اين عصر، نوآوري به عنوان عاملي كليدي براي مزيت رقابتي بلندمدت شركتها مطرح است. رشد اقتصادي در كشورهاي اقتصادي بيشتر تحت تأثیر نوآوري قرار گرفته است تا سرمايهگذاري، بنابراين به عنوان عاملي مهم، نوآوري از موضوعهاي سرمايه ساختاري نيست، بلكه در حقيقت آن انشعابي اساسي از سرمايه فكري است. از طرف ديگر، سرمايه نوآوري به خودي خود به وجود نميآيد، زيرا مبدأ و توسعه آن بر اساس اثر مشترك سرمايه انساني و سرمايه ساختاري است. نوآوري، با تركيبي از كارمندان برتر، ارتباطهاي منطقي، فرهنگ و تكنيك انجام ميشود. از طرف ديگر، سرمايه نوآوري ميتواند محركي براي رشد سرمایه مشتري باشد. چرخه عمر توليدات، كوتاه و كوتاهتر ميشود، شركتها در صورتي در اين رقابتهاي شديد، شكست ناپذير ميشوند كه بتوانند پيوسته توليدات جديد را براي برآورد تقاضاي مشتريان توسعه دهند (رضایی، 1389).

2-6- روشهاي اندازهگيري سرمايه فكري
همانطور كه اشاره شد حسابداري سنتي ارزش هايي مثل تجربه، مهارت، خوشنامي شركا يا مالكان را ناديده مي گيرد لذا ميان ارزش بازار و ارزش دفتري واحدهاي تجاري در عمل شكاف بزرگي وجود دارد. حال در جهت مرتفع نمودن و كم كردن اين شكاف از بين بيش از 30 مدلي كه براي شناخت و اندازه گيري سرمايه فكري شناسايي شده است به 14 مدل و روش مهم و ويژگي هاي هركدام مي پردازيم:

2-6-1- كيوي توبين39
روش كيوي توبين، توسط جيمز توبين(1978)، برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. اين نسبت، ارتباط بين ارزش بازار يك شركت و ارزش جايگزيني آن شركت(هزينه جايگزيني داراييهاي آن شركت) را اندازه گيري مي كند. بصورت تئوري در بلند مدت اين نسبت به سمت واحد ميل مي كند، اما شواهدي تجربي نشان مي دهد كه در همين زمان اين نسبت مي تواند بطور معناداري با عدد يك متفاوت باشد. براي مثال شركت هاي نرم افزاري كه به ميزان زيادي از سرمايه فكري بهره مي جويند، نسبتي در حدود هفت يا بالاتر دارند در حاليكه شركت هاي با سرمايه فيزيكي زياد نسبتي در حدود يك دارند. نسبت كيوي توبين در اصل بسيار شبيه به نسبت بازار به دفتر مي باشد با اين تفاوت كه توبين در هنگام محاسبه، هزينه جايگزيني دارايي هاي فيزيكي را به جاي ارزش دفتري دارايي هاي فيزيكي بكار مي گيرد. نسبت حاصله به اين شكل بكار مي رود كه چنانچه نسبت كيوي يك شركت، بزرگتر از مقدار واحد و نيز بزرگتر از مقدار كيوي رقابتي باشد، شركت مزبور توانايي كسب سود بيشتر از شركت هاي مشابه را داراست.

2-6-2- حسابداري منابع انساني40
حسابداري منابع انساني يكي از روشهاي مهم قديمي است كه به دهه 60 و 70 ميلادي بر ميگردد. اين روش برخي شباهتها با مفهوم سرمايه فكري و نيز اندازهگيري آن دارد. حسابداري منابع انساني از كارهاي پيشگام در حوزه سرمايه فكري است كه حاوي برخي روشها جهت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، دارایی ها، ارزش بازار، سودآوری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ارزش افزوده، ارزش بازار، ثروت سهامداران، ارزش بازار سهام