پایان نامه رایگان درمورد داده ها و اطلاعات، صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

شود. یافته های پژوهش برای مدیران گردشگری در خصوص اولویت های سرمایه گذاری، تمایز محصول و بازاریابی ارایه می دهند. استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در این پژوهش باعث شد که این مطالعه به تحقیقات در این رشته و این زمینه کمک نماید و به عنوان راهنما در دسترس ایشان قرار گیرد (Vitouladiti, 2014).

«مهمانداری گردشگری و بازاریابی، تخیل، احساسات و سرگرمی» عنوان پژوهشی است که ویلیامز در سال 2010، انجام داد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط میان توسعه ی گردشگری و راهبردهای بازاریابی در یک منطقه می باشد. وی به این نتیجه دست یافت که وضعیت توسعه گردشگری در یک منطقه، ارتباط مستقیمی با راهبردهای بازاریابی به کار گرفته شده در آن دارد که می تواند باعث رشد یا افول یک منطقه گردد. همچنین انتخاب و ترکیب مناسبی از عوامل آمیخته بازاریابی می تواند نتایج مثبتی را برای مقاصد گردشگری به همراه داشته باشد (Williams, 2010).

«بازاریابی ژاپنی برای دنیا»، عنوان پژوهشی است که اوزاما در سال 2010 انجام داد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سطوح فردی، هدایت سرمایه، پیشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی بر توسعه گردشگری انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که توسعه گردشگری در برگیرنده ی توجه به ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردی، هدایت سرمایه ها، جهت گیری پیشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده گردشگران سازگار باشد (Uzama, 2010).

«تجربه خدمات و طراحی خدمات»، عنوان پژوهشی است که زهرر در سال (2009) انجام داد. هدف از اجرای پژوهش مذکور بررسی ارتباط میان ابعاد سیاست گذاری و ابعاد بازار یابی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که رابطه معناداری میان ابعاد سیاست گذاری و ابعاد بازاریابی وجود دارد و همچنین عمده ترین مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری، موانع تشکیلاتی و سازمانی، وجود سازمان های موازی و عدم هماهنگی میان سازمان های دست اندرکار گردشگری در کشور می باشد که در واقع این بخش با یکی از عناصر آمیخته به نام فرآیند و برنامه ریزی، ارتباط تنگاتنگی را دارا می باشد (Zehrer, 2009).

3-1) مقدمه
تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليت هاي منظم، منسجم و هدف مند كه در پي دستيابي به يكي از خواسته ها به صورت فردي و گروهي صورت مي پذيرد. در طي فرآيند تحقيق با بكارگيري ابزارهاي جمع آوري داده ها به طور عيني و معتبر، مشاهده، بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي به طور كمي و غير كمكي سعي مي شود ادعاها و گمانه زني هاي علمي ارايه، آزمون و در نهايت پذيرفته يا رد مي شوند و نتيجه گيري نهايي صورت مي گيرد (خاکی، 1388).
روش تحقيق را مي توان به عنوان مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات دانست. اتخاذ روش تحقيق علمي تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول و علمي مي باشد. به طور كلي هر تحقيق در ابتدا در پي طرح مشكل يا مساله اي مطرح مي شود. مشكل و مساله است كه سوالات زيادي را در ذهن محقق ايجاد مي نمايد و در برخي از مواقع موجب پيدايش فرضياتي مي شود. در اين حالت پژوهشگر با جمع آوري اطاعات و آمار مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها به پاسخ سوالات پژوهشي، تاييد و يا رد فرضيات مطرح شده، مي پردازد (خاكي، 1388). مباحث مطرح شده در اين فصل عبارتند از: فرآيند اجراي پژوهش، روش هاي اجراي پژوهش، جامعه و نمونه آماري، روش ها و ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات و همينطور روش تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات.

3-2) فرآيند اجراي تحقيق
در اين پژوهش، ابتدا به بررسي ادبيات موضوع بر اساس مساله ي بيان شده پرداخته شد، سپس متغير هاي اصلي تحقيق شناسايي و استدلال مي شوند. داده هاي مورد نياز براي سنجش و اندازه گيري متغير هاي فوق به وسيله پرسشنامه و به صورت ميداني جمع آوري شد، سپس اين داده ها، تبديل به امتيازات مربوط شده و براي تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزار SPSS و v.pls1.04b1آماده مي شوند.

3-3) روش اجراي تحقيق
تحقيقات را مي توان بر اساس معيارها و مبناهاي مختلفي دسته بندي كرد. اين معيارها و مبناها شرايطي را فراهم مي آورند كه بتوان بر اساس آن تحقيقات را طبقه بندي نمود اما انواعي از تحقيق به علت ماهيت چند بعدي و پيچيده اي كه دارند در چندين طبقه قرار مي گيرند و همين امر كار قضاوت شفاف و روشن را در اين رابطه دچار مشكل مي سازد اما به طور كلي مي توان گفت مفيدترين طرح طبقه بندي انواع تحقيق حالتي است كه در آن دسته بندي ها به حداقل و تفاوت ها به حداكثر برسد (خاكي، 1388).
اين پژوهش بر اساس طرح، از نوع توصيفي_تحليلي و بر اساس هدف، از نوع كاربردي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند براي شناخت بيشتر شرايط موجود و ياري رساندن به فرآيند تصميم گيري باشد. تحقيق توصيفي شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي شود. يك مطالعه توصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين كرده و گزارش مي كند. به عبارت بهتر مطالعه توصيفي براي تبين و توصيف ويژگي هاي متغيرهاي وابسته و مستقل يك موقعيت صورت مي گيرد. از اين رو هدف هر مطالعه توصيفي عبارت است از تشريح جنبه هايي از پديده ي مورد نظر پژوهشگر با ديدگاهي فردي، سازماني، صنعتي و نظاير آن (سكاران، 1388).
از لحاظ دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف، مي توان پژوهش حاضر را يك تحقيق كاربردي محسوب نمود زيرا با استفاده از يك مدل تئوريك به تبيين و پيش بینی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، مي پردازد. تحقيقات كاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها، روش ها و الگوها در جهت توسعه ي رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرند.

3-4) جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند . نمونه بخشي از جامعه مي باشد كه معرف آن است. به عبارت ديگر نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ي ويژگي هاي اصلي جامعه باشد و نمونه گيري يعني انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و اشياء از يك جامعه ي تعريف شده به عنوان نماينده ي آن جامعه (آذر و مومني، 1388).
جامعه ي آماري پژوهش حاضر مدیران و معاونین سازمان جهانگردی و میراث و نیز اساتید هیأت علمی در رشته جهانگردی دانشگاه آزاد و دولتی گیلان می باشند. پس از تحقیقات میدانی مشخص شد که تعداد این افراد 39 نفر می باشد.

3-5) روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه
براي انتخاب نمونه هاي آماري جهت استفاده از روش هاي تحليلي آمار استنباطي، از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده مي شود يعني هيچگونه گزينش ذهني از قبل وجود ندارد و با توجه به محدود بودن تعداد اعضاي جامه با استفاده از فرمول کوکران اقدام به تعیین اعضای نمونه گردید. (آذر و مومني، 1388):

n = (Z2.pq/d2)/1+1/N ((Z2.pq/d2)-1)
n=حجم نمونه
p= نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (5/0)
q= نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (5/0)
d= درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی (07/0)
Z=اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد (96/1)

n= ((1.96)2. (0.5).(0.5)/(0.05)2)/(1+1/39).((1.96)2.(0.5).(0.5)/(0.05)2)=35.49
در نتیجه، تعداد 36 عدد پرسشنامه در میان اعضای جامعه آماری توزیع گردید و پاسخ داده شده و به محقق بازگشت.

3-6) روش گرد آوري داده ها و اطلاعات

به منظور گردآوري اطلاعات جهت ادبيات تحقيق حاضر از روش كتابخانه اي (شامل مطالعه ي كتب، مقالات، نشريات، كنفرانس ها و همايشات داخلي و خارجي و مستندات تحقيقاتي و مطالعاتي و نيز گزارشات عملكرد) و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در خصوص بررسی و تبیین نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، از روش هاي ميداني بهره گرفته شده است. روش هاي ميداني به روش هايي اطلاق مي شوند كه محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است با مراجعه به افراد، سازمان ها و غيره و نيز برقراري ارتباط مستقيم با آنها اطلاعات مورد نياز خود را جمع آوري نمايد.

3-7) ابزار گردآوري اطلاعات
در تعريف ابزار اندازه گيري مي توان گفت: وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها قادر است اطلاعات مورد نياز خود را گردآوري نمايد. در پژوهش حاضر به منظور جمع آوري نقطه نظرات مدیران و معاونین سازمان جهانگردی، میراث فرهنگی و نیز اساتید هیأت علمی رشته جهانگردی در استان گیلان، از پرسشنامه ی استاندارد به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده شده است که برگرفته از پژوهش امین بیدختی و همکاران (1389)، می باشد. نمونه اي از پرسشنامه ی پژوهش در پيوست شماره «الف» قرار دارد. پرسشنامه مذکور داراي طيف پنج گزينه اي ليكرت از خيلي كم تا خيلي زياد طبقه بندي شده اند:
پرسشنامه ي تحقيق شامل دو بخش سوالات عمومي و اختصاصي مي باشند.
بخش اول به جمع آوري اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان مي پردازد كه از 3 سوال تشكيل شده كه در خصوص: جنسیت، سن، میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان به سوالات مي باشد
بخش دوم پرسشنامه نيز شامل 30 سوال مي باشد كه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد آمیخته بازاریابی، صنعت گردشگری، استان گیلان، برج میلاد Next Entries پایان نامه با موضوع انسجام اجتماعی، مشارکت عمومی، پیشگیری از جرم، مشارکت مردم