پایان نامه رایگان درمورد حوزه آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

ش گياهي…………………………………………………………………………………………………………231

فصل هفتم: برنامهريزي و طراحي مرکز تحقيقات و توسعه بيونيک
7-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..233
7-2- مباني نظري طرح………………………………………………………………………………………………………………..234
7-3- برنامهريزي فيزيکي……………………………………………………………………………………………………………..236
7-3-1- عرصه آموزشي و پژوهشي………………………………………………………………………………………………236
7-3-2- عرصه خدماتي-رفاهي…………………………………………………………………………………………………….237
7-3-3- عرصه اداري…………………………………………………………………………………………………………………….239
7-3-4- عرصه نمايشگاهي……………………………………………………………………………………………………………240
7-4- معرفي روند شکلگيري کليت طرح……………………………………………………………………………………241
7-5- رويکرد پايداري طرح…………………………………………………………………………………………………………..245
7-6- رويکرد بيونيکي طرح…………………………………………………………………………………………………………..247
7-6-1- سازه…………………………………………………………………………………………………………………………………247
7-6-2- تأسيسات…………………………………………………………………………………………………………………………248
7-6-3- مصالح و پوشش………………………………………………………………………………………………………………252
7-7-نقشهها و تصاوير نهايي…………………………………………………………………………………………………………252

منابع و مأخذ
منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………..266
منابع غير فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………268
چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………..274

فهرست جدولها

عنوان و شماره…………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول شماره 1: بلندي، فشار و پراکندگي نسبت به تار خنثي در سازههاي بلند…………………….. 109
جدول شماره 2: مقياس 9 کميتي ساعتي براي مقايسه دودويي گزينهها………………………………… 209
جدول شماره 3: ماتريس داوري مقايسههاي جفتي……………………………………………………………………..210
جدول شماره 4: دادههاي مربوط به ويژگيهاي……………………………………………………………………………211
جدول شماره 5: داوري درباره سنجه مکاني در محدوده شهر و آرام…………………………………………..211
جدول شماره 6: داوري درباره سنجه همجواري با ساير مراکز پژوهشي و فناوري………………………212
جدول شماره 7: داوري درباره سنجه مساحت سايت انتخابي………………………………………………………212
جدول شماره 8: داوري درباره سنجه دسترسي راحت و سريع…………………………………………………….213
جدول شماره 9: داوري درباره سنجه نوع کاربري و مالکيت………………………………………………………..213
جدول شماره 10: داوري درباره سنجه همجواري مطلوب……………………………………………………………213
جدول شماره 11: داوري درباره سنجه چشماندازها و عوامل طبيعي…………………………………………..214
جدول شماره 12: داوري درباره سنجه حداقل تخريب با توجه به موقعيت…………………………………214 جدول شماره 13: محاسبه وزنهاي مرکب هر يک از سايتها……………………………………………………214
جدول شماره 14: دماي متوسط حداقل و حداکثر ماهانه و متوسط نوسان آن در ماههاي مختلف در شهر شيراز…………………………………………………………………………………………………………………………………226
جدول شماره 15: درصد متوسط حداکثر و حداقل ماهانه رطوبت نسبي در ماههاي مختلف براي شهر شيراز………………………………………………………………………………………………………………………………………226
جدول شماره 16: تقسيمبندي گروههاي رطوبتي…………………………………………………………………………227
جدول شماره 17: ميزان متوسط بارندگي بر حسب ميليمتر در شهر شيراز در ماههاي مختلف..228
جدول شماره 18: جهت وزش بادها در شهر شيراز………………………………………………………………………229
جدول شماره 19: حوزه آموزشي و پژوهشي…………………………………………………………………………………236
جدول شماره 20: عرصه خدماتي-رفاهي……………………………………………………………………………………..238
جدول شماره 21: عرصه اداري……………………………………………………………………………………………………..239
جدول شماره 22: عرصه نمايشگاهي…………………………………………………………………………………………….240

فهرست شکلها

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه شکل شماره 1- قصر کريستال پالاس……………………………………………………………………………………………..11
شکل شماره 2- گياه کوکليبرس که منجر به ساخت ولکرو گرديد………………………………………………..12
شکل شماره 3- سيم خاردار الگوگيري شده از درخت پرتقال اوساج…………………………………………….16
شکل شماره 4- پروتئينهاي چسبنده صدف…………………………………………………………………………………21
شکل شماره 5- قدرت چسبندگي صدف………………………………………………………………………………………..22
شکل شماره 6- لايههاي متناوب پوست آبالون (حلزون)……………………………………………………………….23
شکل شماره 7- کفپوشهاي چسبنده ولکرو………………………………………………………………………………….24
شکل شماره 8- سطح برگ لوتوس…………………………………………………………………………………………………24
شکل شماره 9- سوسک صحراي ناميب و سطح بدن آن……………………………………………………………….26
شکل شماره 10- ابزار جمعآوري شبنم………………………………………………………………………………………….27
شکل شماره 11- لباس شناي سرعتي با ساختار پوست ماهي………………………………………………………28
شکل شماره 12- ساختار انگشتان مارمولک خانگي (گکو)…………………………………………………………….29
شکل شماره 13- اتصال موهاي زبر انگشتان گکو به سطح ديوار…………………………………………………..30
شکل شماره 14- ساختار چشم بيد………………………………………………………………………………………………..31
شکل شماره 15- ماهي ماسهاي………………………………………………………………………………………………………32
شکل شماره 16- سلولهاي حسي کروي شکل چشم کاپديدا……………………………………………………..34
شکل شماره 17- سوسمار خاردار……………………………………………………………………………………………………36
شکل شماره 18- طريقه آشاميدن سوسمار خاردار از طريق پوست………………………………………………37
شکل شماره 19- الگوي دستهبندي طبيعت………………………………………………………………………………..44
شکل شماره 20- خاوير جي. پيوز…………………………………………………………………………………………………..52
شکل شماره 21- ماريا رزا سرورا…………………………………………………………………………………………………….52
شکل شماره 22- گرگ لين…………………………………………………………………………………………………………….54
شکل شماره 23- سانتياگو کالاتراوا…………………………………………………………………………………………………57
شکل شماره 24- نيکلاس گريمشاو………………………………………………………………………………………………..60
شکل شماره 25- ساختمان لودويک ارهاردهاس در برلين…………………………………………………………….61
شکل شماره 26- غشاي خارجي اين نوع گورکن، سازه اصلي آن محسوب ميشود……………………61
شکل شماره 27- قوانين کلي بيونيک……………………………………………………………………………………………..69
شکل شماره 28- تمييز شدن سطح لوتوس توسط قطره باران………………………………………………………71
شکل شماره 29- تأثير قطرات آب بر مصالح خارجي پوشيده با رنگ لوتوسان……………………………..71
شکل شماره 30- ماشين بيونيکي الگوگيري شده از ماهي ديملر کريسلر…………………………………….72
شکل شماره 31- تبديل ايدههاي طبيعت به کاربرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، استقلال عمل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سايت، بکارگيري، پاويلون