پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، سازمان ملل متحد، تعهدات بین المللی، توسعه یافتگی

دانلود پایان نامه ارشد

visited: 09/25/2014.
36 . WTO; WHO; WIPO. “Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade”. Geneva, 2013, P. 41. &
“The Millennium Development Goals Report”. United Nations, New York, 2012.
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf, last visited: 12/19/2014.
37 . کارگروه اهداف هزاره محقق نشده(MDG Gap Task Force) توسط دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه مه سال 2007، برای بهبود نظارت بر تعهدات جهانی هدف 8 اعلامیه هزاره، مشارکت جهانی برای توسعه، ایجاد شده است. هدف اصلی کارگروه این است که به طور نظام مند تعهدات بین المللی موجود را پیگیری کند و شکاف ها و موانع تحقق آن ها در سطوح بین المللی، منطقه ای و کشوری را در زمینه های کمک به توسعه، دسترسی به بازارهای تجاری و دسترسی به داروهای ضروری و فن آوری های جدید را شناسایی کند. کارگروه اهداف هزاره محقق نشده سالانه گزارش خود را منتشر می کند.
38 . MDG Gap Task Force. “The Global Partnership for Development: Making Rhetoric a Reality”. MDG Gap Task Force Report, United Nations, New York, 2012, P. xvii.
http://www.un.org/millenniumgoals/2012_Gap_Report/MDG_2012Gap_Task_Force_report.pdf, last visited: 09/25/2014.
39 . “Revised drug strategy”. Resolution: WHA52.19, WHA, 1999.
www.who.int/phi/WHA52.19.pdf, last visited: 04/02/2015.
40 . World Health Organization. “Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights”. Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, (CIPIH), Geneva, 2006.
http://www.who.int/entity/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf, last visited: 09/25/2014.
41 . World Health Organization. “Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights”. Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, (CIPIH), Geneva, 2006.
http://www.who.int/entity/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf, last visited: 09/25/2014.
42 . Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property (GSPA-PHI).
43 . World Health Organization. “Global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual property”. Geneva, 2011, P.4-5.
http://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_Action.pdf, last visited: 12/03/2014.

44 . ماده 27 تریپس.
45 . Yi-Jen Chu, “The Evolution of US and EU Approaches to Intellectual Property Provisions Related to Public Health in Free Trade Agreements: Are They Responding to Public Health Concerns?” Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), 2010, P.5.
46 . Fink.C. “Intellectual Property and Public Health: An Overview of the Debate with a Focus on U.S. Policy”. Center for Global Development, Working Paper Number 146, 2008, P.5.
47 . بند 4 ماده 65، موافقت نامه تریپس.
48 . بند 1 ماده 66 موافقت نامه تریپس: کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه یافتگی به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه بافتگی، محدودیت های اقتصادی، مالی و اداری آن ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مذبور الزامی ندارند مقررات این موافقت نامه به جزء مواد 3، 4 و 5 را تا 10 سال پس از اجرای آن، به نحو مقرر در بند 1 ماده 65 اعمال کنند.
49 . “Extension of the Transition Period under Article 66.1 for Least Developed Country Members”. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/64, WTO, 12 June 2013.
http://www.ipi.gov.mz/IMG/pdf/Decisao_do_Conselho_do_TRIPS_da_OMC_sobre_a_extensao_do_prazo_de_transicao_para_os_PMA.pdf, last visited: 09/30/2014.
50 . “Extension of the Transition Period under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for Least-Developed Country Members for Certain Obligations with Respect to Pharmaceutical Products”. IP/C/25, WTO, 1 July 2002.
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art66_1_e.htm, last visited: 03/20/2015.
51 . “Request for an Extension of The Transitional Period under Article 66.1 of The Trips Agreement for Least Developed Country Members With Respect to Pharmaceutical Products and for Waivers From the Obligation of Articles 70.8 and 70.9 of the Trips Agreement”. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/W/605, WTO, 23 February 2015.
http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2015/02/LCD-pharma-waiver-proposal-Feb-2015.pdf, last visited: 04/09/2015.
52 . http://www.ip-watch.org/2015/02/25/wto-least-developed-countries-request-waiver-of-ip-rights-on-pharma-products/. & http://www.twn.my/title2/health.info/2015/hi150204.htm. & https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trip_24feb15_e.htm, last visited: 05/02/2015.
53. در فصل دوم در بخش مربوط به انعطاف دوره گذار، این موضوع به طور کامل بحث خواهد شد.
54 . WTO; WHO; WIPO. “Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade”. Geneva, 2013, P. 55.
55 . Carlos Correa, “Implications of the Doha Declaration on the Trips Agreement and Public Health”. World Health Organization, 2002, P.5.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf, last visited: 09/26/2014.
56 . ibid, P. 7.
57 . ibid, P. 17.
.58 این موضوع در قسمت مربوط به لیسانس های جباری به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
59 . ibid, P. 44.
60 . Fiona Rae, “Intellectual Property Rights versus the Right to Access Essential Medicines”. HAI Essay Competition, 2010, P.3.
61 . Commission on Intellectual Property Rights. “Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy”. London, September 2002, P.11.
www.iprcommission.org/papers/pdfs/final_report/CIPRfullfinal.pdf, last visited: 09/26/2014.
62 . ibid, P. 14.
63 . Henning Grosse Ruse – Khan, “Protecting Intellectual Property under Bits, FTAs, and Trips: Conflicting Regimes or Mutual Coherence?” Cambridge University Press, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, No. 11-02, February 7, 2011, P.3.
64 . ibid, P. 4
65 . Paragraph 3:”We recognize that intellectual property protection is important for the development of new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices”.
66 . Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 1948, Article: 27.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, last visited: 09/22/2014.
67 . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966, Article. 15.1.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, last visited: 09/26/2014.
68 . G. Dutfield, U. Suthersanen, “Global Intellectual Property Law”. Edward Elgar Publishing, 2008, P.221.
69 . John Locke, “Second Treatise of Government”. 1689, last amended: 2008, P.11.
http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/locke1689a.pdf, last visited: 10/09/2014.
70 . op.cit, P. 222.
71 . Paul Romer
72 . Kamil Idris, “Intellectual Property A Power Tool For Economic Growth”. World Intellectual Property Organization (WIPO), 2003, P.4.
73 . G. Dutfield, U. Suthersanen, “Global Intellectual Property Law”. Edward Elgar Publishing, 2008, P.5.
74 . “National Intellectual Property Systems, Innovation and Economic Development”. OECD, 2014.
http://www.oecd.org/sti/inno/ip-innovation-development-main-findings.pdf, last visited: 09/26/2014, P. 4.
75 . op.cit, P.5.
76 . Kamil Idris, “Intellectual Property A Power Tool For Economic Growth”. World Intellectual Property Organization (WIPO), 2003, P.7.
77 . Joseph Stiglitz, Mario Cimoli, et al, “The Role of Intellectual Property Rights in Developing Countries: Some Conclusions”. Intellectual Property Rights: Legal and Economic Challenges for Development, Oxford, UK and New York: Oxford University Press, 2014, P. 503-513.
78 . “Summary: Study On The Role Of Patent Systems In Promoting Innovative Medicines, And In Fostering The Technology Transfer Necessary To Make Generic And Patented Medicines Available In Developing Countries And Least Developed Countries”, scp/21/8, WIPO, 2014, P. 3.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_8_summary.pdf, last visited: 03/25/2015,
79 . Bern Convention, 1886.
80 . Paris Convention for the protection of industrial property. 1883, WIPO.
81 . The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, last visited: 05/04/2014.
82 . بخش سوم موافقت نامه تریپس مواد 41 تا 61.
83 . ماده 1 موافقت نامه تریپس.
84 . National Treatment
85 . Most-Favoured-Nation Treatment
86 . Free Trade Agreements (FTAs).
87 . TRIPS-plus
88 . اعضا مقررات موافقت نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد. اعضا بدون اینکه تعهدی داشته باشند، می توانند در قوانین خود حمایتی گسترده تر از آنچه در این موافقت نامه از آنها در خواست شده در نظر گیرند، مشروط بر اینکه حمایت مذبور با مقررات موافقت نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخیر خواهند بود در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقررات ایت موافقت نامه را تعیین کنند.
89 . Yi-Jen Chu, “The Evolution of US and EU Approaches to Intellectual Property Provisions Related to Public Health in Free Trade Agreements: Are They Responding to Public Health Concerns?” Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), 2010, P. 20, 22.
90 . Sanya Reid Smith, “Intellectual Property in Free Trade Agreements”. Third World Network (TWN), Malaysia, 2008, P.4.
91 . op.cit, P.6.
92 . Ever-Greening
93 . “The Potential Impact of Free Trade Agreements on Public Health”. UNDP; UNAIDS, 2012, P. 3.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/issue-brief–the-potential-impact-of-free-trade-agreements-on-pu.html, last visited: 09/27/2014.
94. موافقت نامه آزاد تجاری آمریکا و بحرین در ماده (4) 8. 14 بیان می کند: هر عضو باید در نظر داشته باشد که حق ثبت اختراع ممکن است تنها به دلایلی که امتناع از اعطای حق ثبت را توجیه می کند، رد شود. همچنین هر عضو باید مقرر کند که تقلب، رفتار نابرابر یا ارائه اطلاعات نادرست ممکن است مبنایی برای رد شدن یا غیر قابل اجرا دانستن اختراع شود. هرگاه عضوی به شخص ثالث برای مخالفت کردن با اعطای حق ثبت اختراع امکان مخالفت بدهد، آن عضو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد visited:، the، of، and Next Entries پایان نامه رایگان درمورد visited:، of، ، Pharmaceutical