پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، پناهندگان، حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

تهدید امیز ، توهین ها و تجسس در کلیه امور ( تحت نظر قرار گرفتن افراد در جامعه ) حمایت شود.اصول مذکور دارای پیاموهای زیر است :
1)ممنوعیت هر گونه اعمال فشار جسمانی یا روانی به ویژه در جهت کسب اطلاعات (ماده 31)
2)ممنوعیت اذیت و ازار بدنی ، شکنجه دادن ، مثله کردن ، ازمایشهای پژشکی یا علمی که از نظر ضرورتهای درمانی قابل توجیه نیست (ماده 32)
3)ممنوعیت مجازاتهای دسته جمعی ، چپاول یا اقدامات تلافی جویانه علیه افراد و اموال غیر نظامی و گروگان گیری انان (ماده 34)
4)در اختیار داشتن تسهیلات لازم جهت مراجعه اشخاص تحت حمایت به قدرتهای حامی ، کمیته بین المللی صلیب سرخ ، جمعیت ملی صلیب سرخ کشوری که انان در ان به سر می برند و همچنین به هر تشکیلاتی که بتواند به انان کمک کند(ماده 30)
حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیر نظامی:علی رغم بهبود حمایت عام از افرادغیر نظامی ، برخی طبقات افراد از حمایت خاص و فزاینده ای برخوردارند:
بیگانگان : بیگانگانی که در قلمرو یکی لز طرفین متخاصم به سر می برند ، چه در اغاز و چه در طول مخاصمه حق ترک انجا را دارند، مگر انکه عزیمت انها مخالف مصالح ملی کشور محل اقامت باشد. مثلا دارای اطلاعات محرمانه ای باشند (ماده 35 عهدنامه چهارم ژنو). انان در هنگام عزیمت باید در شرایط مناسب امنیتی ، بهداشتی ،تندرستی و تغذیه باشند (ماده 36 عهدنامه چهارم ) وضعیت بیگانگانی که مایل به عزیمت نیستند و یا نمی توانند از تسهیلات عزیمت بهره مند شوند ، تحت حاکمیت مقررات مربوط به بیگانگان در زماان صلح باقی خواهند ماند. در هر حال تعدادی حقوق اساسی برای انان تضمین شده است : حق دریافت کمکهای فردی یا جمعی ،مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی ، انجام فرائض مذهبی ، برخورداری از تضمینات مقرر توسط دولت به نفع برخی از طبقات افراد( ماده 38 عهدنامه چهارم ژنو).
بیگانگان را می توان به کار مجبور کرد ، البته در همان وضعیت اتباع و در همان شرایط کار . اجبار اتباع دشمن به کارهایی که در رابطه با عملیات نظامی باشد ،مجاز نیست (مواد 39و 40 عهدنامه چهارم )
چنانچه امنیت کشور محل اقامت ضروری تشخیص دهد ، میتواند انان را بازداشت و یا به اقامت در مکان معینی مجبورکند. البته تنها خصیصه تبعه دشمن بودن دلیل معتبری برای توجیه این اقدامات نیست و هر فردی در این وضعیت باید بتواند از تصمیم کشور بازداشت کننده به یک دادگاه یا مجمع اداری صلاحیتدار که به این منظور تشکیل شده شکایت کند (مواد 41 تا 43 عهدنامه چهارم)
پناهندگان
پناهندگان کسانی هستند که حوادث یا ازار و اذیت ها، انان را در جهت یافتن پناهگاه در یک سرزمین دیگر مجبور به ترک میهنشان کرده است. زمانی که کشور پناهنده با کشور متبوعه پناهنده وارد جنگ می شود ، وی از جمله افراد دشمن محسوب است.اما پناهندگان در واقع اشخاصی هستند که جلای وطن کرده و با کشور متبوع خویش وابستگی ندارند و نمی توانند از یاری قدرت حامی استفاده کنند.انان هنوز پیوند دائمی با کشوری که ایشان را پذیرفته و پناه داده ندارند.ماده 44 عهدنامه (چهارم ) به این امر محدود می شود که در اتخاذ تدابیر کنترول کننده پیش بینی شده ،کشور اسیر کننده با پناهندگان عملا از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند به مثابه بیگانه دشمن انهم منحصرا بر اساس وابستگی و پیوند حقوقی به یک کشور ،رفتار نخواهد کرد.
مقرره بسیار صریحی کلیه کشورهای عضو عهدنامه را از این که اشخاص تحت حمایت را به یک کشور غیر عضو عهدنامه یا کشوری که به اجرای عهدنامه تمایلی ندارد و ان را اجرا نمی کند انتقال دهد منع می کند. بالاخره و مخصوصا فرد تحت حمایت را در هیچ حالی نمی توان به کشوری که ان فرد بیم اذیت و ازار به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی اش دارد منتقل کرد (ماده 45 عهدنامه چهارم )
ماده 3 این کنوانسیون چهارم 12 اوت 1949 که در کنوانسیون های دیگر نیز تکرار شده است و به ماده 3 مشترک معروف است ، چنانکه خواهیم دید به گونه ای کنوانسیون های مزبور را در فضایی حقوق بشری قرار می دهد. در هر چهار کنوانسیون ایده نظارت و معاضدت دول حامی مطرح است.دول حامی بنا به تصریح این کنوانسیون ها مامور حفظ منافع دول متخاصم در اجرای این معاهدات هستند. برای این منظور دول حامی می توانند علاوه بر ماموران سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی طرف دیگر تعیین نمایند. همچنین دول می توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظایفی را که به موجب این کنوانسیون به عهده دول حامی است ، به دستگاهی که واجد تضمینات بی طرفی و کارامدی باشد محول سازند. در این زمینه تجربه نشان داده است که کمیته بین المللی صلیب سرخ مورد توجه و اعتماد کشورهای متخاصم بوده است و در بسیاری موارد نقش دولتهای حامی با این سازمان واگذار شده است.
ماده 3مشترک: از نکات برجسته و قابل توجه کنوانسیون های چهارگانه ، ماده 3 مشترک دراین کنوانسیون هاست . ماده سه را باید به عنوان نقطه عطفی در انسان مداری حقوق بشر دوستانه به شمار اورد.نحوه نگارش این ماده نگارشی حقوق بشری است. بر اساس ماده 3 کشورهای عضو این اسناد متعهد می شوند: “چنانچه که مخاصمات مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد ،هر یک از متخاصمین مکلف اند که لا اقل مراتب ذیل را رعایت نمایند :
1-با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند ، به انضمام افراد مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگرقادر به جنگ نباشند ، باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد ، رنگ ، عقیده ، اصل و نسب یا ثروت و یا هر علت دیگر مشابه ان باشد ، با اصول انسانی رفتار شود.
اعمال زیر در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و در هر مکان ممنوع خواهد بود ؛
الف-لطمه به حیات یا تمامیت بدنی ، از جمله قتل به تمام اشکال ان ، زخم دادن ، رفتار بی رحمانه ، شکنجه و ازار؛
ب-اخذ گروگان؛
ج-لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف ؛
د-محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده شامل تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند ، باشد.
2-زخمیان و بیماران باید جمع اوری و پرستاری شوند.یک دستگاه نوع پرور و بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد، تمام یا قسمتی از سایر مقررات این کنوانسیون را نیز از طریق موافقتنامه های مخصوص به موقع اجرا گذارند.
اصل عدم تبعیض که یکی از اصول نظری و پایه ای حقوق بین المللی است در ماده سه مشترک این چهار کنوانسیون مادر حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است . به ویژه که این ماده اصل عدم تبعیض را در بهره مندی افراد مزبور از رفتاری انسانی مورد تایید قرار داده است.
در راستای اجرای مفاد این اسناد باید بین کشور متخاصم عضو و مسئله عدم الحاق (یعنی عدم وجود تعهد قراردادی ) یکی از متخاصمین به این کنوانسیون ها را از هم تفکیک کرد.در مورد کشورهایی که اصولا در مرحله قبول تعهد و بالطبع اجرا به این کنوانسیون ها ملحق نشدند، بر اساس هنجارهای عرفی حقوق بشر بین الملل ، کشورها متعهد به رعایت و تضمین حقوق بنیادین افراد هستند و عدم الحاق کشورهای متبوع نمی تواند بهانه ای برای نقض حقوق بنیادین مذکور در کنوانسیون های چهارگانه توسط کشورها باشد.
در مورد کشورهایی که به این کنوانسیون ها ملحق شده اند ولی مفاد ان را نقض میکنند، بی تردید نقض مفاد این کنوانسیون ها توسط کشور متخاصم به هیچ عنوان نمی تواند مستمسکی برای کشور متخاصم دیگر قرار بگیرد تا تعهدات خود را در مقابل کنوانسیون خاتمه یافته تلقی نموده و یا ان را معلق نماید.
این به دلیل ماهیت خاص این معاهدات یعنی حمایتی بودن و نامبادلاتی بودن انها می باشد.چنانچه که در جای دیگر نیز به این مسئله اشاره شد، کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بر مسئله اختتام و تعلیق معاهدات ، حقوق بشر دوستانه را از اصول حاکم بر این موضوع مستثنا نموده است (ماده60).
کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت از افراد غیر نظامی (کشوری) در زمان جنگ ؛
این کنوانسیون نیز نسبت به کنوانسیون اول و دوم و سوم مفصل تر بوده و شامل 159 ماده می باشد.
عناوین مورد بحث این کنوانسیون عبارتند از:
مقدمه ، مقررات عمومی ،حمایت کلی از جمعیت ها علیه نتایج جنگی خاص،وضعیت و رفتار با اشخاص حمایت شده، بیگانگان در قلمرو یک طرف مخاصمه ،قلمرو های اشغال شده، مقررات برای حمایت از پناهندگان شامل مکان نگهداری ، غذا و لباس و بهداشت ، مذهب و فعالیت های فیزیکی و ذهنی ،اموال شخصی و منابع مالی ،اداره ی انتظامات ، ارتباط با خارج ،ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری،انتقال پناهندگان ،فوت ، ازادی و بازگشتن به میهن و وسایل اسایش و رفاهی در کشور بی طرف ،توقیف باید به محض اتمام مخاصمه پایان پذیرد، دفتر اطلاعات و اژانس مرکزی، اجرای کنوانسیون و مقررات نهایی.
اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در هنگام جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این کنوانسیون قرار دارند(ماده4). البته افرادی که دلایل جدی بر مضر بودن انها نسبت به امنیت ان کشور وجود دارد نمی توانند از حقوق و امتیازات این کنوانسیون بهره مند شوند(ماده5).مقررات حمایتی این کنوانسیون مجموع اهالی کشورهای در حال جنگ را بدون تبعیض از حیث نژاد ،مذهب و عقیده سیاسی ، در جهت تخفیف مشکلات و مصائب ناشی از جنگ شامل می شود(ماده13). زخمیان ،بیماران ، معلولان و زنان باردار (ماده 16)و نیز بیمارستانها و زایشگاه ها مورد توجه و حمایت ویزه قرار دارند(ماده 17 تا 20).
دول متخاصم باید توجه ویژه به در جهت حمایت از کودکان کمتر از 15 سال که به خاطر جنگ یتیمشده اند داشته باشد(ماده 24)به هرروی تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات واعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد(ماده 27). تنبیه شخص مورد حمایت برای خلافی که شخصا مرتکب شده و همچنین تنبیه جمعی ممنوع است(ماده33).
ایراد فشار جسمی و روحی برای کسب اطلاعات(ماده31) و اجبار افراد به کار جز به میزان معمول درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت ممنوع است(ماده 40).
کمیسیون همچنین به تفصیل به مساله بازداشت و محاکمه افراد کشور در زمان اشغال پرداخته و مقررات حمایتی در زمینه رفتار با بازداشتیان و اماکن بازداشت ، غذا و پوشاک بازداشتیان و مسائل بهداشتی و طبی انان و مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی و اموال شخصی و منابع مالی ،روابط انان با خارج ، مجازاتهای جزایی و انتظامی و انتقال و فوت بازداشتیان مقرر داشته است.

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977
در سال 1977 دو پروتكل به قراردادهاي چهارگانه 1949 ژنو پيوست گرديد كه پروتكل يكم به موضوع حمايت از قربانيان نيروهاي مسلح در مخاصمات مسلحانه بين المللي مي‌پردازد و پروتكل دوم دربردارنده قواعد و مقرراتي درباره حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (داخلي) است. علاوه بر دو پروتكل ياد شده، در سال 2005 نيز يك پروتكل ديگر درباره اضافه شدن يك نشان مشخصه ديگر به دو نشان پيشين يعني صليب سرخ و هلال احمر پيوست گرديد و اكنون هر سه پروتكل اجرايي شده‌اند.

4-1- ضمانت اجرای کیفری
4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو
الف ) ضمانت اجرای کیفری در معهادت حقوق بشر دوستانه و مخاصمات داخلی : فقدان یا تناقض
قواعد حقوقی به طور کلی تعریف می شوند به قواعد اداره ی زندگی اجتماعی که الزام آور هستند و از ضمانت اجرا برخوردارند. در واقع اجبار و اجرای قاهرانه است که به تکالیف اجتماعی جنبه حقوقی می دهد و وجه ممیز آن از تکالیف فاقد ضمانت اجراست.49 در نگاهی کلی قواعد حقوق بین الملل چنین خصوصیتی دارند و از ضمانت اجرا های مخصوص به خود بهره مند هستند ، هر چند که نمی توان منکر نقص یا کمبود آن ها شد.50 نحوه ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز در اصل و اساس به همان ترتیب و روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نیروهای مسلح، حقوق بین الملل، کنوانسیون ژنو، غیر نظامیان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل، نقض حقوق، حقوق بشر دوستانه