پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

آنها همچنین میتوانند بیانیههای کتبی در زمینه فعالیت شورا به دبیرکل ارائه دهند تا این بیانیهها توسط دبیرکل به اعضای شورا ارائه گردد.57 این سازمانها همچنین میتوانند درجلسات شورا و ارکان فرعی آن شرکت نموده و بیانیههای شفاهی تهیه و ارائه نمایند.58 سازمانهای دارای مقام مشورتی عام همچنین میتوانند از طریق کمیته سازمانهای غیردولتی به دبیرکل پیشنهاد دهند تا عناوین موردنظرآنها در دستورکار موقت شورا قرارگیرد و تبعاً هنگام بررسی محتوای این عناوین، سازمان مربوطه باید به صورت شفاهی توضیحات خود را که –ماهیت تفسیری دارند- در آن مورد به شورا ارائه نماید.59 این امتیاز تنها برای سازمانهای برخوردار از مقام مشورتی عام- و نه خاص- درنظرگرفته شده است. در نهایت سازمانهای دارای مقام مشورتی روستر از کمترین حقوق و امتیازت برخوردارند. آنها میتوانند در جلساتی که به حوزه فعالیتشان مرتبط است شرکت نموده و در صورتی که از آنها دعوتی به عمل آید، بیانیه کتبی ارائه نماید. 60
در مقابل این امتیازات، تعهداتی هم برای این سازمانها متصور است. به موجب قطعنامه ۳١/١۹۹۶ این سازمانها متعهدند تا از اقدامات سازمان ملل متحد حمایت نموده و اصول و اهداف و فعالیتهای آن را ترویج نمایند. ضمناً منابع مالی سازمانهای غیردولتی باید از کمکهای اعضا در سطح داخلی سازمان یا دیگر مشارکتها از سوی آنان باشد. سازمان باید به صورت شفاف و صادقانه میزان و منشأ این کمکها را به کمیته اعلام نماید. همچنین سازمان برخوردار از مقام مشورتی باید همواره اصولی را که از طرف شورا جهت برقراری مقام مشورتی تعیین شده است را رعایت نماید.61
این سازمانها مکلفند هر چهارسال یکبار گزارشی در رابطه با فعالیتهای خود به ویژه کمکهایی که در راستای تحقق اهداف سازمان ملل متحد انجام دادهاند، از طریق دبیرکل به کمیته ارائه نمایند. تبعاً عدم رعایت هریک از این تعهدات ضمانت اجراهایی در پی خواهد داشت که بخش هشتم قطعنامه آنها را به شکل تعلیق یا سلب مقام مشورتی در نظر گرفته است. چنانچه سازمان به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود از مقام مشورتی سوء استفاده نماید یا برخلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد دست به اقداماتی بزند، چنانچه دلایلی مبنی بر استفاده از منابع مالی ناشی از قاچاق و پولشویی وجود داشته باشد، چنانچه در مدت سه سال سازمان هیچگونه مشارکت مثبت و مؤثری در فعالیتهای سازمان ملل یا اکوسوک و ارکان فرعی آن نداشته باشد، زمینه تعلیق یا سلب مقام مشورتی فراهم میشود. کمیته ضمن بررسی گزارش سازمان و اطلاعاتی که از سایر منابع کسب نموده است عملکرد سازمان را ارزیابی مینماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتواند تعلیق یا سلب مقام مشورتی را به اکوسوک توصیه نماید. البته سازمان مربوطه از این امر با خبر شده و از فرصت دفاع از خود در مقابل کمیته برخوردار خواهد بود. در نهایت چنانچه مقام مشورتی از سازمانی سلب گردد؛ آن سازمان حداقل تا سه سال نمیتواند مجدداً متقاضی این مقام گردد.62
روستر
وضعیت مشورتی خاص
وضعیت مشورتی عام
جدول نحوه مشارکت سازمانهای دارای وضعیت مشورتی در اکوسوک و ارکان فرعی آن

٭
پیشنهاد درج موارد موردنظر در دستور جلسات اکوسوک و ارکان فرعی آن
٭ صرفاً درحوزه فعالیتشان
٭
٭
تعییین نماینده برای شرکت در جلسات اکوسوک و ارکان فرعی آن
٭ درصورت دعوت شورا
٭
٭
ارائه بیانیه کتبی

٭
٭
ارائه بیانیههای شفاهی طی جلسات اکوسوک
٭
٭
٭
مشورت با مقامهای اجرایی دبیرخانه در رابطه با موضوعات مورد علاقه و اهتمام هر دو نهاد

٭
٭
ارائه گزارش مربوط به فعالیت چهارساله

عفو درخواست اولیه خود برای برخورداری از موقعیت مشورتی را در سال ۱۹۶٤به شورای اقتصادی و اجتملاعی ملل متحد ارائه نمود . سه سال بعد این درخواست مورد پذیرش واقع گردید. با توجه به اینکه عفو یک سازمان غیردولتی حقوق بشری است که به طور خاص برای آزادی زندانیان عقیدتی فعالیت مینماید؛ در اکوسوک موقعیت مشورتی خاص برای عفو درنظرگرفته شد. برخورداری از این موقعیت در واقع کلید ورود به سازمان ملل است. از این طریق نمایندگان عفو قادر گردیدند به ساختمان ملل متحد وارد شوند. بدین منظور نمایندگان عفو مجوز-اعتبارنامه- دریافت میدارند که به آنها اجازه حضور در کنفرانسها، جلسات و ملاقات را اعطا مینماید. این نمایندگان میتوانند به صورت غیررسمی با نمایندگان دولتها در مقر سازمان ملل گفتگو و تبادل اطلاعات نموده و در زمینه اهداف خود با آنها مذاکره نمایند. عفو همچنین میتواند اسناد رسمی سازمان ملل را دریافت نموده، اطلاعات خود رابه سازمان ارائه و ضمن شرکت در جلسات اکوسوک، طی نشستهای کمیسیونهای فرعی آن سخنرانی نماید.
البته امروزه به نظر میرسد که موقعیت مشورتی نقش حیاتی خود را برای تضمین حضور عفو در سازمان ملل از دست داده است. اگرچه کسب این موقعیت قدم اول در ورود به سیستم ملل متحد بود؛ اما اکنون عفو با تثبیت جایگاه خود در سازمان و به کمک اطلاعات و خدماتی که ارائه مینماید، قادر است بدون وابستگی به مقام مشورتی فعالیتهای خود را در سازمان ملل پیگیری نماید. بسیاری از موسسات سازمان ملل امروزه همکاری با سازمانهای غیردولتی را نه به دلیل برخورداری آنان از موقعیت مشورتی بلکه با توجه به خدماتی که ارائه میدهند؛ میپذیرند. در واقع بسیاری از فعالیتهای عفو در سطح سازمان ملل نیازمند برخورداری از مقام مشورتی نیستند. برای نمونه میتوان به همکاری با شورای امنیت در قالب فرمول آریا اشاره نمود که داشتن مقام مشورتی برای دعوت به مشورت در قالب این فرمول یک شرط اساسی نمیباشد. به نظر میرسید در سالهای اولیه که عفو از نظر بینالمللی شناخته شده نبود، بهرهگیری از مقام مشورتی برای پیشروی فعالیتهای سازمان امری حیاتی بود. اما امروزه عفو دیگر از این موقعیت به عنوان وسیلهای برای کسب اعتبار استفاده نمینماید و حتی در سربرگها و یا سایت خود به این موضوع اشاره نمیکند.63
٢. رسیدگی به شکایات نقض حقوق بشر در چارچوب قطعنامههای شورای اقتصادی- اجتماعی
از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، حجم بالایی از شکایات در رابطه با نقض حقوق بشر از جانب افراد یا سازمانهای غیردولتی، به سازمان ارسال گردید. درحالیکه به نظر میرسید رکن صلاحیتدار برای رسیدگی به این شکایات کمیسیون حقوق بشر باشد؛ شورای اقتصادی- اجتماعی در قطعنامه ٧۵ خود در سال ١۹٤٧ اعلام نمود که کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این شکایات را ندارد.64 البته در سال ۱۹۵۹ اکوسوک ضمن صدور قطعنامه ٧٢۸ رویه پیشین را تغییر داده و ترتیباتی را درنظرگرفت که طی آن شکایات به کمیسون ارائه گردد. براین اساس مقرر گردید کمیسیون درهر اجلاس خود، یک کمیته ویژه انتخاب نماید و این کمیته تا پیش از برگزاری اجلاس بعد، طی جلسهای لیست شکایاتی که دبیرکل تهیه نموده است را بررسی و به کمیسیون تقدیم نماید. این قطعنامه همچنین مقرر نمود شکایات دریافت شده از سازمانهای غیردولتی دارای موقعیت مشورتی در زمینه نقض حقوق بشر دولتها همانند سایر ادعاهای نقض، در یک لیست محرمانه درج گردد. این لیست را دبیرکل تهیه و در اختیار کمیته ویژه قرار خواهد داد تا طی یک جلسه خصوصی به کمیسون تقدیم گردد. البته در این زمان، اقدام خاصی در رابطه با این شکایات صورت نمیپذیرفت بلکه کمیسیون صرفاً آنها را مدنظر قرار میداد.65
در مرحله بعد شورای اقتصادی- اجتماعی در سال ۱۹۶٧ قطعنامه ۱٢۳۵ را در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی صادر نمود. در این قطعنامه به کمیسیون حقوق بشر اجازه داده شد تا اطلاعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسی را به ویژه به شکلی که در سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی معمول است؛ را بررسی نماید و مطالعات کاملی در زمینه حقوق بشر انجام داده و گزارش و توصیههای خود را در اختیار اکوسوک قرار دهد. از این رو کمیسیون از دولتها درخواست نمود تا هر سه سال یکبار گزارشی به این نهاد ارائه دهند. همچنین برخلاف قطعنامه سابق که صلاحیت اتخاذ عمل به کمیسیون را اعطا ننموده بود؛ این قطعنامه به اعضای کمیسیون اجازه داد که به اصل شکایات واصله -علاوه بر لیست دبیرکل- دسترسی یابند. بنابراین سازمانهای غیردولتی علاوه براینکه میتوانستند شکایات خود را ثبت نمایند، فرصت یافتند در مطالعات و تحقیقات کمیسیون شرکت نموده و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند.66
مشکلات موجود در اجرای قطعنامه ۱٢۳۵ و عدم همکاری دولتها در ارائه گزارش موجب گردید تا قطعنامه ۱۵۰۳ آیین ویژهای برای رسیدگی محرمانه به شکایات ایجاد نماید. در راستای اجرای این رسیدگیهای محرمانه، کمیسیون فرعی پیشگیری از تبعیض نژادی و حمایت از اقلیتها، که امروزه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر نامیده میشود، در رابطه با نحوه پذیرش شکایات اعلام نموده است: سازمانهای غیردولتی، که مطابق با اصول حقوق بشر فعالیت نموده و از مواضع سیاسی مغایر با اصول منشور ملل متحد حمایت ننموده و اطلاعات موثقی از نقض حقوق بشر در اختیار دارند، خواه از موقعیت مشورتی نز اوسوک برخوردار باشند یا نه، میتوانند شکایتی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط یک دولت را مطرح نمایند.67 این شکایات ابتدا در یک گروه کاری پنج نفره از کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها، مورد بررسی قرار میگیرد. چنانچه گروه مذکور ادله مبنی بر نقض را قوی دانست؛ مسأله را به کمیسیون فرعی ارجاع میدهد. کمیسیون نیز ضمن بررسی مجدد، نسبت به ارجاع یا عدم ارجاع شکایت به کمیسیون حقوق بشر تصمیمگیری مینماید. کمیسیون نیز در صورت لزوم، مطالعاتی انجام داده و گزارش را تهیه نموده و به همراه توصیههایش به شورای اقتصادی- اجتماعی تقدیم مینماید. البته گاهی نیز کمیسیون برای انجام تحقیقات بیشتر اقدام به ایجاد یک کمیته موقتی مینماید. البته انجام این تحقیقات با رضایت صریح دولت مربوطه و از طریق همکاری با این دولت صورت خواهد پذیرفت. انجام این تحقیقات محرمانه بوده و نتیجه نهایی به کمیسیون حقوق بشر گزارش خواهد گردید.68
این آیین دادخواهی به موجب تصمیمی ۱۰٢/۱ شورای حقوق بشر همچنان به همان شیوه که در کمیسیون رایج بود، ادامه خواهد یافت و جایگزینی شورای حقوق بشر تأثیری در این امر نخواهد داشت. 69
ب) مجمع عمومی
سازمانهای غیردولتی از موقعیت مشورتی رسمی نزد مجمع عمومی برخوردار نیستند. با این وجود با بررسی رویه مجمع عمومی میتوان مواردی از همکاری میان مجمع و سازمانهای غیردولتی را احصا نمود. یکی از زمینه های مشارکت این سازمانها در مجمع، حضور در نشستهای ویژه مجمع عمومی است. البته این امکان برای سازمانهایی فراهم است که به این نشستها دعوت شده باشند. برای نمونه میتوان به نشست ویژه کودکان در 2002 اشاره نمود که طی آن 15 سازمان غیردولتی بیانیه شفاهی ارائه نمودند. به علاوه در ژوئن سال 2005 برای اولین بار مجمع عمومی جلسات تبادل نظر غیررسمی با حضور سازمانهای غیردولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی را برگزار نمود که طی آن 360 نماینده از 230 سازمان حضور یافتند. هدف از این نشست ایجاد تعامل میان جامعه مدنی و مجمع عمومی بود. مجمع عمومی تا به امروز جلسات تبادل نظر متعددی را برگزار نموده است که از میان آنها میتوان به جلسات تبادل نظر غیررسمی با سازمانهای غیردولتی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی برای بررسی برنامه توسعه پس از سال 2015 اشاره نمود که در ماه مه سال 2015 برگزار گردید.70
اکوسوک ضمن صدور قطعنامه ۳١/۱۹۹۶ در تصمیم ٢۹٧/١۹۹۶ خود، از مجمع عمومی درخواست نمود تا، در پرتو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر