پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

بشر…………………………………………………….100
ب) مشارکت سازمانهای غیردولتی در تهیه معاهده حقوق معلولین……………………………………………………………………101
پ) نقش سازمانهای غیردولتی در جنبش حمایت از حقوق زنان…………………………………………………………………………103
ت) نقش سازمانهای غیردولتی در تهیه کنوانسیون کودک…………………………………………………………………………………..103
ث) مشارکت سازمانهای غیردولتی در تهیه اعلامیه حقوق افراد بومی…………………………………………………………………١۰4
ج) نقش سازمانهای غیردولتی در تشکیل دیوان بینالمللی کیفری……………………………………………………………………..١۰5
بند دوم: نمونههایی از مشارکت عفو بینالملل در قاعده سازی
الف) شکنجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١۰9
ب) اعدام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………١10
پ) ناپدیدسازی اجباری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱11
ت) حقوق زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱12
ت) ایجاد کمیسریای عالی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………………۱13
ج) حقوق پناهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱5
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱8
فهرست منابع

مقدمه
بیان مسئله:
سازمانهای بینالمللی غیردولتی حقوق بشری نهادهایی هستند که به ابتکار بخش خصوصی و خارج از توافق دولتها تشکیل گردیده و در آن اشخاص خصوصی یا عمومی با تابعیتهای گوناگون به دورهم گرد میآیند. هدف چنین سازمانهایی بنا به اساسنامهشان حمایت از حقوق بشر و نظارت بر میزان پایبندی دولتها به تعهدات حقوق بشری خود و آموزش حقوق بشر است. این نهادها در عرصه حقوق بشر کارکردهای متفاوتی دارند: گاه در شکلگیری قواعد بینالمللی ایفای نقش مینمایند. این امر گاه به طور مستقیم از طرفی نظیرارائه طرح و تشویق کشورها یا حتی تحت فشار گذاردن آنها و گاه به شکلی غیرمستقیم از طریق کمکهای مشاورهای یا همکاری با سازمانهای بینالمللی نظیر در اختیار نهادن اطلاعات صورت میپذیرد. این سازمانها همچنین به اجرای قواعد حقوق بشری نیز کمک مینمایند. مخصوصاً در مواردی که دولتها به عنوان مجریان اصلی قواعد حقوق بشری از این مهم باز میمانند این نهادها به اجرای این حقوق مبادرت میورزند. اما گاه این سازمانها به طور غیرمستقیم در اجرای حقوق بشر نقش ایفا میکنند بدین صورت که بر اعمال دولتها نظارت نموده و موارد نقض حقوق بشر آنها را به جهان منعکس می نمایند و در شکلگیری افکارعمومی و اعمال فشار بر کشور خاطی موثرند.
ماده ٧١ منشور ملل متحد نیز زمینه را برای مشورت با سازمانهای غیردولتی بینالمللی فراهم نمود و در پی آن قطعنامه ۳۱/۱۹۹۶ اکوسوک به سازمانهایی که در یک یا چند حوزه از فعالیتهای شورا اشتغال داشته و همچنین فعالیتهایشان با روح و اصول منشور ملل متحد انطباق دارد؛ میتوانند با انعقاد موافقتنامه خاص با شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد از مقام مشورتی برخوردار گردند. ناظران این سازمانها در سازمانهای بینالمللی میتوانند با ارائه نظرات خود و جلب نظر نمایندگان کشورها در راستای اهداف خود فعالیت نمایند و با طرح موضوعات مورد نظر خود در ارکان مختلف این سازمانها زمینه طرح و تصمیمگیری در مورد آنها را فراهم آورند. در این میان سازمان عفو بینالملل یکی از مهمترین سازمانهای غیردولتی حقوق بشری است که هدف اولیه خود را بهرهمندی همگان از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی حقوق بشری قرار داده است و همچنین دارای مقام مشورتی خاص در سازمان ملل متحد می باشد. گزارشهای این سازمان، بازدیدهای آن از کشورها و ارتباط با قربانیان و خانوادههای آنان از نمونه فعالیتهای سازمان است. گزارشها و نامههای سازمان خطاب به مسئولین کشورها بازتابی بینالمللی داشته و مورد توجه سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد قرار میگیرند.

اهداف پژوهش
١. تبیین نقش نظارتی سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری در سطوح ملی و بینالمللی.
٢. درک اهمیت فعالیت سازمانهای غیردولتی در تحقق حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری.
۳. شناسایی عفو بینالملل و شرح اقدامات نظارتی آن.
٤. تبیین روابط سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر با سازمان ملل متحد و تحولات آن.

سوال اصلی
سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری چه سازوکارهایی در نظارت بر اجرای حقوق بشر در اختیار دارد؟

سوالات فرعی
۱. عفو بینالملل چگونه با سازمان ملل متحد در زمینه معضلات حقوق بشری همکاری مینماید؟
٢. آیا سازمان عفو بینالملل در انجام اقدامات نظارتی خود بیطرف بوده است؟

فرضیه اصلی
مهمترین سازوکارهای مورد استفاده سازمانهای حقوق بشری غیردولتی جهت نظارت بر اجرای حقوق بشر، اعمال فشار بر دولتها از طریق بازدید، گزارشدهی و مکاتبه با آنها و همچنین همکاری با دولتها و سازمانهای بینالمللی میباشد.

فرضیههای فرعی
۱. سازمان عفو بینالملل با ارکان مختلف سازمان ملل در ارتباط است: شرکت در کنفرانسها، شرکت در فعالیتها و برنامههای سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر، ایفای نقش در چارچوب مقام مشورتی خاص، گزارشدهی ارائه اطلاعات در زمینههای تخصصی وهمکاری با دپارتمان اطلاعات عمومی ملل متحد وگزارشگران ویژه حقوق بشر.
٢. در مواردی سازمان موارد نقض حقوق بشر در برخی کشورها را به خوبی منعکس ننموده است.

پیشینه پژوهش
پایاننامه «بررسی نقش سازمانهای بینالمللی غیردولتی در ارتقای حقوق بشر: مطالعه موردی عفو بینالملل و جمهوری اسلامی ایران» به نگارش معصومه انتظام در سال ۱۳۸۵ ضمن بررسی نحوه ظهور سازمانهای غیردولتی، جایگاه آنها را در عرصه داخلی و بینالمللی بررسی نموده و برخی اقدامات آنان نظیر جمعآوری و ارزیابی اطلاعات، طرح شکایت در مراجع قضایی و شبه قضایی، ایجاد همبستگی، بهرهگیری از افکار عمومی برای تأثیر بر دولتها و… را بیان میدارد. در پایان نیز عفو بینالملل را معرفی نموده و ضمن برشمردن برخی اقدامات آن به مسائلی نظیر پایبندی کمیته به اصول حقوق بشر و تلاش این نهاد برای حفظ استقلال میپردازد. در واقع هدف این پایان نامه این است که روشهای نقش آفرینی سازمانهای بینالمللی غیردولتی را در افزایش توجه بینالمللی به حقوق بشر و ارتقای آن و همچنین شیوه بهرهگیری این سازمانها از مفاهیم حفظ و دفاع از حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد اما در این پایان نامه هدف تأکید بر نقش نظارتی سازمانهای غیر دولتی و به ویژه نقشی است که آنها در سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد ایفا مینمایند و در کنار آن به طرح ادعاهای برخی دولتها مبنی بر عدم رعایت بی طرفی در این نهاد میپردازیم و در این راستا به بررسی اسناد جدید و رویه سازمان خواهیم پرداخت.
مقاله «تأثیر سازمانهای غیردولتی در شکلگیری و اجرای قواعد بینالمللی» به نگارش دکتر ابراهیم بیگزاده، ابتدا به تاریخچه ایجاد سازمانهای غیردولتی بینالمللی اشاره نموده و سپس تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آنها در شکلگیری، اجرا و نظارت بر اجرای قواعد بینالمللی را بررسی مینماید. اگرچه در این پژوهش، عفو بینالملل به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است اما اطلاعات جامعی از عملکرد سازمانهای غیردولتی بینالمللی به دست میدهد. پژوهش دیگری تحت عنوان «حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بینالمللی» به نگارش سیّد محمد هاشمی به ترتیب تضمینات داخلی و بینالمللی حقوق بشر را بررسی مینماید و در قسمت اخیر به طور مختصر سازمان را معرفی و برخی از اقدامات آن را برمیشمارد.
مقاله «سه نسل رابطه جامعه مدنی و سازمان ملل متحد» نوشته تونی هیل به بررسی تحولات روابط میان سازمانهای غیردولتی و سازمان ملل متحد از زمان تشکیل سازمان تا به امروز میپردازد. مقاله «بررسی نقش سازمان عفو بینالملل در سازمان ملل متحد: حوزه فعالیت و تغییر اولویتها از دهه١۹۹۰» نوشته کریستن مارتنز تحولات روابط عفو و سازمان ملل متحد را در سه دهه اخیر ارزیابی نموده است.
مشکلات اجرای پژوهش
١. در زمینه موضوع مورد پژوهش، منابع فارسی بسیار اندکی وجود دارند. این منابع صرفاً به معرفی کلی سازمان بسنده نموده و شناخت کافی از عملکرد و اقدامات نظارتی آن به دست نمیدهند.
٢. اگرچه سازمان سایت اینترنتی فعالی دارد که ضمن انتشار اسناد و اقدامات عفو، پذیرای گزارشهای افراد نیز میباشد اما امکان مکاتبه و طرح پرسش از سازمان در مورد گزارشهای منتشر شده از طریق سایت فراهم نمی باشد.
روش پژوهش و جمعآوری مطالب
روش مورد استفاده دراین تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و تلاش می شود با تحلیل محتوای منابع موجود به سوالات پاسخ داده شود. به منظور گردآوری مطالب نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.
سازماندهی پژوهش
مباحث این پژوهش در سه بخش ارائه میگردد.
بخش اول: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری
در این بخش ضمن بررسی تاریخچه، تعریف و ویژگیهای سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری، به معرفی سازمان عفو بینالملل پرداخته و در نهایت به جایگاه این سازمانها در سازمان ملل متحد و ارکان آن خواهیم پرداخت.
بخش دوم: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و نظارت در سطوح ملی و بینالمللی
در این بخش به بررسی شیوههای نظارتی سازمانهای غیردولتی بینالمللی بر حقوق بشر در سطح ملی پرداخته و سپس به منظور تبیین نحوه نظارت این سازمانها در سطح بینالمللی، طرق مشارکت آنها را در نظام نظارتی معاهدهای و سپس مراجع قضایی بینالمللی و منطقهای مورد بررسی قرار میدهیم. در نهایت به نقش آنها در شکلگیری افکارعمومی خواهیم پرداخت.
بخش سوم: نقش سازمانهای غیردولتی در هنجارسازی در حقوق بینالملل بشر
در این بخش ابتدا به نقش سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری در قاعده سازی خواهیم پرداخت و ضمن تشریح نحوه این مشارکت، نمونههایی از معاهدات و البته نهادهای بینالمللی ناظر بر حقوق بشر را که به اهتمام این سازمانها شکل گرفته اند؛ بررسی خواهیم نمود.

بخش اول
کلیات

سازمانهای غیردولتی بینالمللی
حقوق بشری

طرح مطلب
در این بخش به بررسی تاریخچه، تعریف و شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی بینالمللی پرداخته و ضمن معرفی سازمان عفو بینالملل، مشارکت سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری در سازمان ملل متحد و ارکان آن را تبیین خواهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، افکار عمومی، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، به رسمیت شناختن