پایان نامه رایگان درمورد جامعه آماری، روایی محتوا، آزمون فرضیه، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

خاص وجود ندارد. با توجه به موضوع مورد مطالعه، محقق بايد روش یا روشهاي تحقیق متناسب با آن را بکار گیرد. و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد. روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی است که از شاخه روشهای پیمایشی مقطعی و همبستگی است.

3-4 مراحل انجام تحقیق
در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمعآوری مبانی نظری آن، پرسشنامهای برای نمونه آماری تحقیق تهیه شده و در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها و براساس تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آنها نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردید. در نمودار(3-1)این مراحل ارائه شدهاند.

شکل3-1: مراحل انجام تحقیق

3-5 جامعه آماری
جامعه آماری، عبارت است از مجموعه کامل اندازههای ممکن یا اطلاعات ثبت شده از صفت کیفی، در مورد گردآوری کامل واحدها، که قرار است استنباطهایی راجع به آن انجام پذيرد. جامعه آماج تحقیق است و منظور از عمل گردآوری دادهها استخراج نتایجی درباره جامعه میباشد (ابن شهرآشوب و میکائیلی،1380،ص 12)
نکته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادههای مربوط به موضوع تحقیق در عمل بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات به ناچار بخشی از دادههای مزبور را که به نام نمونه گردآوری میشود استفاده میگردد.
با توجه به موضوع تحقیق، جامعه آماری این تحقیق صنايع كوچك شهرک صنعتی شهرستان دورود میباشد که در صنایع گوناگون مشغول فعالیت هستند.لازم به ذکر است غیر از 40 شرکت نمونه تعداد 10 نفر از کارشناسان خبره به عنوان گروه دلفی انتخاب شدهاند که به پرسشنامه تهیه شده پاسخ دادهاند.

3-6 نمونه و نمونهگيری
نمونه مجموعه اندازههایی از جامعه آماری است که عملاً در جریان یک تحقیق گردآوری میشود. فرایند یک تحقیق را میتوان تلاشی برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت میگیرد دانست. زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی میباشد.
لذا استنباط دقیق از مشاهدات و تعمیم درباره تمام واحدها(جامعه) بر مبنای تعداد کمی از واحدها(نمونه) می تواند حاصل شود و این مجموعه باید دقیقاً نشان دهنده خصوصیات مربوط به جامعه باشد (ابن شهرآشوب و میکائیلی،1380،ص 12)
برای تعیین نمونه از بین جامعه اماری از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به این جدول و جامعه که تعداد 130 شرکت را در خود گنجانده است، 97 شرکت را باید برای نمونه گیری انتخاب کنیم.
در این تحقیق روش انتخاب نمونه، از طریق نمونهگیری تصادفي ساده میباشد.
در مورد نمونهگیری از شرکتهای مختلف، نمونهها طوری انتخاب شده که نتایج آماری قابل تعمیم به شرکتهای جامعه آماری باشد.
روش تعیین نمونه کارشناسان خبره:
در این تحقیق جهت تعیین حجم نمونة انتخابی از کل کارشناسان خبره که دارای خصوصیت t 5 می باشند از فرمول استفاده گردید . برای محاسبه n از رابطه فوق با مقدار خطای 05/0 ( اطمینان 95% و استفاده شد. مقدار را می توان با توجه به اینکه و معلوم بودن دامنه سؤالات تعیین کرد و یا یک نمونه کمکی انتخاب کرد که پس از انتخاب یک نمونه اولیه 10 نفری مقدار برابر 145/0 تقریب زده شد. d مقدار انحراف برآورد از مقدار واقعی پارامتر یعنی میانگین است که مقدار خطای مطلق و یا نصف طول فاصله اطمینان است که برای بالا بردن دقت به دلخواه 05/0 در نظر گرفته شده و با توجه به آن

برآورد شد که با توجه به عدم همکاری اساتید و کارشناسان خبره همان 10 پرسشنامه توزیع شده ابتدایی به عنوان نمونه کارشناسان خبره انتخاب گردید.
روش دلفی بر پایه بررسی ها ومطالعات ساختاری استوار بوده، در آن از اطلاعات شهودی دسترس پذیر شرکت کنندگان، یعنی کسانی که عمدتا متخصص هستند،استفاده می شود. بنابراین این روش به نتایج کیفی وکمی دست یافته، عناصر اکتشافی، پیشگویی و حتی دستوری (هنجارین) را در خود داراست. فرضیه اصلی این روش عبارت است از اینکه متخصصان دارای ایده های بهتری نسبت به انچه ممکن است در اینده اتفاق بیفتد. لذا بر خلاف یک بررسی ساده روایی واعتبار این روش بیشتر به خبرگی گروه شرکت کننده در مطالعه برمی گردد تا تعداد شرکت کنندگان.(لودویگ ،2005)
افراد برای خبرگی می بایست در یکی از زمینه های زیر متخصص باشند: (5T)
1: تحقیق 2: تدریس 3: تالیف 4: ترجمه 5: تجربه(4 الی 5 سال)
پرسشنامه ها در بین متخصصانی که در زمینه مورد مطالعه تخصص داشتند و شرایط خبرگی را دارا بودن، توزیع شد که در نهایت 10 پرسشنامه به محقق برگشت داده شد.
جهت آزمون فرضیات از جدول توزیع فراوانی، نمودار، آزمون T استیودنت بهره گرفته شده است.

3-7 ابزار سنجش
ابزار سنجش وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها قادر است اطلاعات مورد نياز خود را گردآوري، و ثبت و كمي نمايند .انواع ابزارهاي گردآوري عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه.
پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي کسب داده هاي تحقيق است.
پرسشنامه مجموعه سؤالات مكتوبي است كه حول متغيرهاي يك مسئله تحقيق تنظيم شده، ساخته مي شود كه به شكل حضوري يا غير حضوري، مستقيم يا غير مستقيم توسط پاسخگو تكميل مي شود.
در تنظيم پرسشنامه اصول کلي زير بايستي رعايت شود:
١. سوالهاي پرسشنامه بايد بر اساس اهداف و يا سوالهاي تحقيق تنظيم گردد. ٢. پرسشنامه بايد پاسخ دهنده را جذب نموده و سوالهاي آن براي او جالب باشد.٣. پرسشنامه بايد تا حد امکان کوتاه باشد و داده هاي مورد نياز پژوهشگر را فراهم آورد.4. دستورالعمل تکميل پرسشنامه بايد کوتاه بوده و حاوي کليه اطلاعات مورد نياز پاسخ دهنده براي کامل کردن پرسشنامه باشد.
در اين تحقيق صرفا از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. همچنين به منظور سنجش متغيرهاي تحقيق از مقياس ترتيبي در قالب طيف پنج تايي ليکرت استفاده شده است. اين پرسشنامه از دو بخش تشکيل شده است که بخش اول داراي 4 سوال است که اين سوالها به منظور جمع آوري اطلاعات براي استفاده در آمار توصیفی طراحي شده اند. همچنين بخش دوم پرسشنامه از 23 سوال 5 گزينه به طوري كه در هر گزينه ميزان موافق بودن مديران و کارشناسان با معيار مطرح شده در آن گزينه در يك مقياس پنج تايي (از ١ به معناي کاملا مخالفم تا 5 به معناي کاملا موافقم) در رابطه با وضعيت موجود بررسي شده است. از پاسخ هاي مربوط به بخش دوم پرسشنامه براي آزمون فرضيه ها در قسمت تجزيه و تحليل آماري استفاده شده است. قسمت آخر اين پرسشنامه از سه سوال تشريحي براي بررسي نظرات مديران و کارشناسان صنايع کوچک نمونه تشکيل شده است. (اکیا،1389)

3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه
روایی و پایایی ویژگیهایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشد. منظور از روایی اینست که محتوای ابزار یا سئوالات مندرج در ابزار بطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد معمولیترین تعریف روایی با سئوال زیر شروع میشود:
آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه میگیریم واقعاً اندازه میگیریم؟
منظور از پایایی یا اعتبار وسیله اندازهگیری آن است که اگر سنجش تحت شرایط مشابه مجدداً تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد مشابه و قابل اعتماد است. ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نمود.
اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی ميتواند هر پژوهش علمی را ناروا و بی اعتبار سازد در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار میگیرد. اعتبار را میتوان بدون تفحص درباره مقیاس متغیرها مطالعه کرد اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر، حصول اعتبار تا حد زیادی یک امر فنی است اما روایی فراتر از یک فن «کرینگر» نیست. روشهاي قابليت اعتبار عبارتند از:
1-روش همتا سازي 2-روش دو نيمه كردن 3-روش آلفاي كرونبـاخ 4-روش كودريچارسون
روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگ درونی ابزار اندازهگيري از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند بکار میرود. آلفـاي كرونبـاخ يك ضريب اعتبار است كه ميزان همبستگي مثبت اعضاء يك مجموعه را با هم منعكس مي كند. آلفاي كرونباخ بـرحسب ميـانگين همبستگي داخلي ميان پرسشهايي كه يك مفهوم را مي سنجد، محاسبه مي شود. هر قدر آلفاي كرونباخ به عدد 1 نزديكتر باشد اعتبار سازگاري دروني بيشتر است. در اینگونه ابزار پاسخ هر سئوال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههاي هر زیر مجموعه سئوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

در این فرمول α برآورد اعتبار تست j تعداد سئوالهای تست S_j^2 واریانس زیر مجموعه j ام و S^2 واریانس کل آزمون است. (سرمد، بازرگان و حجازي)
3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی
دراین پرسشنامهs Alpha=0.793 , Cronbach می باشد که نشانگر پایائی خوبی است.
جدول 3-2: آمارهي آلفاي کرونباخ جهت ارزيابي پايايي پرسشنامه ها(شرکت ها)
Reliability Statistics(آماره اطمينان)
تعداد سوالات
(N of Items)
آلفاي کرونباخ
(Cronbach’s Alpha)
23
0/793
3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره
s Alpha=0.899, Cronbach که نشانگر پایائی خیلی خوبی برای این پرسشنامه می باشد .
جدول 3-3: آمارهي آلفاي کرونباخ جهت ارزيابي پايايي پرسشنامه ها(کارشناسان خبره)
Reliability Statistics(آماره اطمينان)
تعداد سوالات
(N of Items)
آلفاي کرونباخ
(Cronbach’s Alpha)
23
0/899

3-8-3روایی ابزار اندازه گیری
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری در واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را .(بیانی ، 1378)
برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که ( هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد . در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود ، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی ، آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند . (سیف ،1366)

3-9 روش های آماری
3-9-1 آزمون t استیودنت
توزیع t در اصل در سال 1908 بوسیله و.س.گوست با نام مستعار «استیودنت» گسترش یافت. توزیع t غالباً تحت عنوان توزیع «استیودنت» نامیده میشود. این آزمون کاربردهای متفاوتی در مورد آزمون فرضیههای مربوط به جامعه آماری دارد. از آن میتوان برای آزمودن فرضیههایی که میانگین جامعه را برابر بزرگ تر یا کوچک تر از عددی خاص میدانند استفاده کرد و نیز در آزمون فرضیههای مربوط به مقایسه میانگین دو جامعه کاربرد دارد.

مراحل چهارگانه آزمون فرض آماری برای μ_x به شرح زیر است:
تعیین فرضیات آزمون
فرضیههای آماری برای میانگین جامعه صرف نظر از نظر فرضیه پژوهشی یکی از تعاریف زیر را خواهد داشت:

H_o: μ_x≤μ_0 H_o: μ_x≤μ_0 H_o: μ_x=μ_0
H_1:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف كننده، دانشگاه الزهراء، نرخ بازگشت سرمایه، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای، طرحواره درمانی