پایان نامه رایگان درمورد جامعه آماری، کارآفرینی، فرصت های کارآفرینانه، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

سویی دیگر سازمانهای امروزی برای موفقیت باید چندگام جلوتر از خود را ببینند تا به هدف برسند. برای شلیک به یک آهوی در حال حرکت باید به چند گام جلوتر از آهو شلیک کرد تا گلوله به آن اصابت کند( مهدی الوانی، مدیریت عمومی)
مارکس به این مساله اشاره میکند که سکههای امروز اطلاعات و ارتباطات هستند بنابراین باید از امروز برای آینده آماده شده و به جامعهی واقعی و مشکلات آن وارد شویم.
سازمانهای امروزی نیز فرصت های را که در آینده از مقابلشان رد میشوند را باید زودتر ببینند تا بتوانند به آنها عکس العمل مناسب نشان دهند، این عکس العمل مستلزم آمادگی است که از قبل کسب شده است بنابراین دیدن فرصتهای آینده در زمان کنونی میتواند این آمادگی را در سازمان به وجود آورد که در زمان رسیدن به آن فرصتها به درستی از آنها استفاده کند.

2-7-1 مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانه دانشگاهی
با مطالعه ی مدل های تشخیص و ایجاد فرصت های کارآفرینانه به این نتیجه رسیدیم که دوران کشف ناگهانی فرصت ها رو به اتمام است و با توجه به شرایط متلاطم کسب و کار باید از مدل های فرایندی تشخیص فرصت استفاده نمود.
سینگ از مشهورترین صاحبنظران فرایندی تشخیص فرصت میباشد، که به تشخیص فرصت های کارآفرینانه، در چارچوب یک فرایند معتقد است. ایشان تشخیص فرصت را یک فرایند میداند که فرصتها از دل این فرایند بیرون میآیند.
این مدل از مدل سینگ2000 و فایول2007 گرفته شده است. در مدلهای سینگ و فایول به جای دانشگاه، کارآفرین قرار دارد که با بررسی ویژگیهای کارآفرین و سایر عوامل به فرصتهای کسب و کار میرسند اما در این مدل به جای فرد، سازمان در نظر گرفته شده است.
در این مدل ویژگیهای دانشگاه از مدل گوررو 2010 گرفته شده که به بررسی دانشگاه کارآفرین میپردازد. دانشگاه با توجه به بسیار کوچک بودنش در مقابل محیط کلان تاثیر کمی بر محیط میگذارد. در مقابل، محیط بر روی دانشگاه تاثیر زیادی دارد و بسیاری از باید و نبایدها را برای دانشگاه تعیین میکند.
دانشگاه با توجه به منابعی که در اختیار دارد و تاثیری که از میحط میگیرد فرصتهای را در حال حاضر و آینده دارد، اگر دانشگاه ویژگیهای سازمانهای آینده محور را داشته باشد(تمایل به ریسکهای بلندمدت، همگام بودن با سرعت پیشرفت و تغییرات جهانی، رهبری مداوم، استراتژیک و آینده محور، مشارکت همهی اعضاء، شفاف سازی) انتخاب فرصتهای کنونی را با توجه به فرصتهای آینده انجام میدهد. به طور مثال با توجه به تغییرات جمعیتی دانشجویی در ده سال آینده، بر فرصتهای کنونی تاکید میکند که در رقابت فرصتهای ده سال آینده خبره شده باشد، یا زیرساختهای آنرا به وجود آورده باشد که این مستلزم ریسکپذیری و سایر شاخصهای سازمانهای آینده محور میباشد.

خلاصه فصل دوم
این فصل از سه بخش تشکیل شده است. ابتدا به بررسی ادبیات تشخیص پرداخته شد و در بخش دوم الگوها و مدلهای تشخیص فرصت به طور مفصل توضیح داده شده است و در بخش سوم مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی ارائه شد.

فصل سوم: روششناسي

مقدمه
انتخاب و گزینش روش مناسب در پژوهش های علمی، بسته به موضوع، اهداف و ماهیت آن متفاوت است. پژوهشگر به منظور پاسخگویی به مسئله ی پژوهش، ملزم به انتخاب یک روششناسی و استراتژی کلی است تا به کمک مجموع اطلاعات و دادهها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و به مسئله پاسخ دهد.
نوع و روش تحقیق
در این پژوهش از هر دو روش کیفی و کمی استفاده میشود و به عنوان روش آمیخته مطرح می باشد. در بخش کیفی تحقیق داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری میشوند. در بخش کمی نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته نتیجه کار کیفی، به وزندهی و اولویتبندی عوامل شناسایی شده مبادرت میشود.
با توجه به تقسیم بندی روشهای تحقیق در علوم رفتاری و با عنایت به هدف تحقیق حاضر، این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است. پژوهش کاربردی از نظر رعایت اصول مربوط به گزینش نمونه ها، استنباط و تفسیر نتایج، همان ویژگیهای پژوهش بنیادی را دارد، اما هدف آنها رشد گسترش و بهینه سازی یک محصول، یک فعالیت و در نهایت آزمودن مفاهیم نظری در موقعیت های واقعی و زنده است(سنجری،1388).
از نظر ماهیت روش، این پژوهش در دسته تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار می گیرد. روشهای توصیفی به توصیف ، ضبط،تجزیه و تحلیل شرایط موجود یا به عبارت دیگر به توصیف منظم ومدون موقعیتی ویژه به صورت واقعی وعینی می پردازند. در این روش وضعیت موجود یا” آنچه هست” مد نظر محقق می باشد.(سنجری،1388).
روش گردآوري دادهها در اين تحقيقات، اغلب از روش‌هاي مطالعه کتابخانه‌اي و بررسي متون و محتواي مطالب و نيز روش‌هاي ميداني نظير پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده است. در اين تحقيق، با استفاده با مطالعه مدلهای پیشین و مصاحبهی خبرگان مدلی برای تشخیص فرصتهای کارآفرینانه دانشگاهی طراحی شده است سپس با استفاده از آن مدل دانشگاه شاهد به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی یا دامنه مو ضوعی مشخص دارای حداقل یک صفت مشترک با شند(سنجری1388). با توجه به اینکه هدف این پژوهش طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانهی داشگاهی میباشد و مطالعه ی موردی آن نیزدانشگاه شاهد می باشد.اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه حدودا 6700 نفر میباشند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.
نمونه آماری(حجم نمونه) روش نمونه گيري
نمونه گیری عبارت است از انتخاب تعدادی افراد،حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده ی آن جامعه(سنجری ،1388).برای تعیین حجم نمونه از روش “نمونه گیری تصادفی – طبقه ای” که در آن هر يک از اعضا ي طبقه های تعريف شده، شانس برابر و مستقلي براي قرار گرفتن در نمونه دارند، استفاده شده است0طبق جدول مورگان با توجه به تعداد جامعه تعداد نمونه های ما 364 نفر میباشند.
با توجه به اینکه معمولا درصدی از پرسشنامه های توزیع شده برگشت داده نمی شود،و با توجه به استفاده از روش معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل داده ها،تعداد 450 پرسشنامه توزیع، که از این تعداد412 پرسشنامه برگشت داده شدو385 عدد پرسشنامه قابل استفاده مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
روش های گردآوری اطلاعات
گردآوري اطلاعات و دادهها شامل چند بخش بوده است. در بخش گردآوري اطلاعات در زمينه نظري وادبيات پژوهش موضوع از منابع كتابخانه اي ،مقالات،كتابهاي مورد نياز ونيز از منابع اينترنتي استفاده شده است.
در ابتدا مدل” تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی”طراحی شد و سپس مدل طراحی شده برای خبرگان تشریح گردید. در ادامه مدل با استفاده از پرسشنامهی زیر به تائید خبرگان( 15 نفر) رسید. همچنین نظرات آنها در مدل اعمال گردیده است.

درست می باشد ( عدد یک)
درست نمیباشد(عدد صفر)
آیا موجودیتهای(قسمتهای) مدل درست تعریف شده اند؟

آیا خصیصههای هر موجودیت درست میباشند؟

آیا روابط بین موجودیتها درست تعریف شده است؟

آیا مدل درست شبیهسازی شده است؟

نظرات اصلاحی خود را در مورد مدل بفرمائید:
جدول ‏31: پرسشنامه ی تایید خبرگان

نظرات خبرگان تاثیر خوبی بر اصلاح مدل داشت به طور مثال رابطهی بین دانشگاه و محیط به صورت غیر مستقیم دو طرفه بود ( ) که با نظر خبرگان که معتقد بودند محیط بر دانشگاه تاثیر خیلی بیشتر و مستقیمی را دارد و دانشگاه بر محیط تاثیر کم و غیر مستقیمی را دارد، رابطه به شکل
( ) در آمد.
سنجش عوامل مشخص شده در سطح اعضای دانشگاه شاهد به روش ميداني و با بهرهگيري از پرسشنامه انجام پذيرفت. روش‌هاي ميداني به روش‌هايي اطلاق مي‌شود که محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط تحقيق برود و با مراجعه به افراد و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل يعني افراد، موسسات، سکونتگاه‌ها و غيره اطلاعات موردنظر خود را گردآوري کند (حافظ‌نيا، 87). با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش،گردآوري اطلاعات ميداني، و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، يک پرسشنامه 50 سوالی به شرح زیر، تهيه و تنظيم گرديد :
قسمت اول، جهت کسب اطلاعات در مورد مشخصات پاسخگويان (اطلاعات جامعه شناختی) و سنجش میزان مواجههشان با کارآفرینی که تعداد 6 سؤال را شامل مي شد.
2- قسمت دوم، جهت کسب اطلاعات در مورد متغير وابسته(اثرپذير) و متغيرهاي مستقل (اثرگذار): 50سوال بسته پاسخ که بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شدند
الف: 8سوال برای اندازه گیری متغیر وابسته ( فرصتهای آینده).
ب: 18سوال برای اندازه گیری متغیر مستقل پژوهش(دانشگاه).
14سوال برای اندازه گیری دیگر متغیر مستقل پژوهش(محیط).
8 سوال برای اندازهگیری متغییر میانجی پژوهش(فرصت) در پرسشنامه گنجانده شد.
ج:18سوال برای اندازه گیری دانشگاه از سوال 1 تا 18 پژوهش(عوامل رسمی، عوامل غیر رسمی، منابع و قابلیتها).
14سوال برای اندازه گیری عوامل محیطی(سوالات19تا32) و 8 سوال برای اندازه گیری میزان فرصتهای کنونی (سوالات33تا40) و در نهایت 10 سوال برای اندازه گیری فرصتهای آینده (سوالات 41تا50) در نظر گرفته شد که به تفکیک در زیر آمده است.
سنجش عوامل رسمی دانشگاه شاهد
سازمان کارآفرینانه و ساختار حاکمیت (سوالات 1 تا 5)
معیارهای حمایتی (سوالات6 و 7)
آموزش کارآفرینی دانشگاهی (سوالات8 و 9)
سنجش عوامل غیر رسمی دانشگاه شاهد
نگرش دانشگاهیان (سوال10)
شیوه ی تدریس کارآفرینی (سوالات11و 12)
مدل نقش و سیستم های پاداش (سوالات13 و 14)
منابع و قابلیت های دانشگاه شاهد
منابع (سوالات15 و 16)
قابلیت ها (سوالات17 و 18)
سنجش محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر مستقل)
سنجش تاثیر عوامل محیطی بر تشخیص فرصت (سوالات19 و 20)
سنجش تاثیر عوامل سیاسی بر تشخیص فرصت (سوالات21 و 22)
سنجش تاثیر قوانین بر تشخیص فرصت (سوالات23 و 24)
سنجش تاثیر عوامل اجتماعی بر تشخیص فرصت (سوالات25 و 26)
سنجش تاثیر عوامل تکنولوژیک بر تشخیص فرصت (سوالات27 و 28)
سنجش تاثیر عوامل اقتصادی بر تشخیص فرصت (سوالات29 و 30)
سنجش تاثیر عوامل بین الملل بر تشخیص فرصت (سوالات31 و 32)
سنجش فرصت داز نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر میانجی)
سنجش جذابیت (سوالات33 و 34)
سنجش بادوام بودن (سوالات35 و 36)
سنجش زماندار بودن (سوالات37 و 38)
سنجش تاکید بر کالا یا خدمتی که به مشتری سود برساند (سوالات39 و 40)
سنجش فرصت های آینده از نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر وابسته)
سنجش تمایل به ریسک های بلند مدت (سوالات41 و 42)
سنجش همگام بودن با سرعت پیشرفت و تغییرات جهانی (سوالات43 و 44)
سنجش رهبری مداوم، استراتژیک و آینده محور (سوالات45 و 46)
مشارکت همه ی اعضا (سوالات47 و 48)
سنجش میزان شفاف سازی (سوالات49 و 50)
ابزارهای گردآوری اطلاعات
ابزارها وسايلي هستند که محقق به کمک آن‌ها مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را براي تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتاً کشف حقيقت گردآوري نمايد. در تحقيق انجام شده، در بخش کتابخانه‌اي از فيش تحقيقاتي استفاده گرديد. فيش برگه‌اي است که هر محقق در مسير مطالعات خود، تمام يا بخشي از متن مرتبط با موضوع تحقيق را به طور کامل يا خلاصه شده يا ترجمه يا … روي آن ثبت نموده يا الصاق مي‌کند (حافظ‌نيا، 87)
در مطالعه ميداني صورت گرفته از «پرسشنامه» استفاده گرديد. گردآوري اطلاعات ميداني جهت آزمون فرضيات تحقيق با پرسشنامه بسته صورت پذيرفت. يکي از ابزارهاي بسيار متداول در گردآوري اطلاعات ميداني، پرسشنامه است که امر گردآوري اطلاعات را در سطح وسيع، امکانپذير مي‌سازد. اين ابزار در تحقيقات توصيفي و تحقيقاتي که از گستره جغرافيايي زيادي برخوردار باشد يا افراد جامعه آماري و نمونه آن زياد باشد، مورد استفاده قرار ميگيرد. اين ابزار به صورت مجموعه سئوالاتي مکتوب که حول متغيرهاي يک مسأله تحقيق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، عوامل محیطی، دانشگاهها، انتقال تکنولوژی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارتباط معنی دار، دانشگاه کارآفرین