پایان نامه رایگان درمورد تکنولوژی اطلاعات، بازاریابی، فناوری اطلاعات، ارزش مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

است. IT موجب توسعه و بهينهسازي عملیات داخلی سازمانها، کاهش هزینههای داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینهها فرصت سودآوری حتی در قیمت پایینتر برای محصولات را نیز ممکن ساخته، با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار، دسترسی به سود سریعتر رخ میدهد. IT به یاری فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی را خصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب گرانی قیمت و پایمال شدن فرصتها میشود بهبود بخشیده است.(مومني ، 1380)
نقش IT تنها به خرید محصول توسط مشتری ختم نمیشود؛ بلکه میتواند خدمات مشتری را از طریق حفظ اطلاعات عمومی از هر مشتری و اطلاعات ارتباطات مشتری توسعه و بهبود ببخشد.(پيتر ، 2009 )
با توجه به دو دسته مفاهیم و نگرشهای وظیفهگرا(خاص حوزههای عملیاتی) و فرآیندگرا (مشتری محوری توجه به ارزش مشتری)، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی به منظور توسعه و بهبود ارتباطات، تصمیمگیری و کنترل تمام فرآیندهای درون و بیرون سازمان، نقش مهم و تعیین کنندهای پیدا میکند.(احمدي و شمس عراقي ، 1382 )
امروزه تنوع سیستم های اطلاعاتی بسیار زیاد و مزایای آنها بعضاً همراه با مفاهیم و اهداف مشترک (تداخلی) است. همین تنوع و پراکندگی موجب پیچیدگی و عدم پایداری در تصمیمگیریهای مدیران سازمانها و برنامهریزی توسعه IT شده است.( جهانگرد ، 1384)
2-2-4-1 سیستمهای تولید
اثر IT روی سیستمهای تولید ناشی از چندین موج است. ابتدا به حفظ اطلاعات انبار، پیگری کارهای در جریان تولید و تکمیل شده و سپس سایر اطلاعات مربوط به تولید اکتفا میشد. امروزه مدیریت و نظارت بر فعالیتهای مختلف در حوزه تولید، هماهنگی بین فرآیندهای داخلی سازمان، از قبیل طراحی، خرید، مالی و فروش با فرآیندهای تولید با این سیستمها همراه شده است. در اینجا به طور خاص میتوان به سیستم CAM اشاره نمود که مکل سیستم CAD در هماهنگی و سرعت طراحی و تولید است.( لئونارد ، 2003 )

2-2-4-2 سیستم بازاریابی و فروش
IT شرکتها را قادر به استفاده از استراتژیها و مدلهای مختلف بازاریابی و فروش میکند. حتی بدون ارتباطات الکترونیکی با مشتریها IT، اثر قابل توجهی بر فعالیتهای فروش، حداقل در سطح نگهداری اطلاعات مشتری یا سفارشات دارد. یکی از رایجترین سیستمهای نگهداری اطلاعات مشتری pos9 است که با استفاده از سیستم Bar-Code روی اجناس، صورت حساب مشتری را به سرعت و دقت کافی صادر مینماید. برخی فروشگاهها یک شماره یا کارت ویژه در اختیار مشتری قرار میدهند تا با ارتباط با سیستمهای POS بتوانند ارزش مشتری، و حجم خرید وی را دقیقاً ثبت کنند و با ارائه تسهیلات و تحقیقات ویژه متناسب با سقف خرید طولانی مشتری، ارزش مشتری و وفاداری وی را بهبود بخشند.
از دیگر سیستمها بازاریابی و فروش می توان به SFA و CRM نیز اشاره نمود.( زرگر ، 1382)

2-2-4-3 سیستمهای مالی
بانکها، مؤسسات صدور کارتهای اعتباری، کارگزاران بورس، خدمات مبادله ارز، مؤسسات خدمات اطلاعات مالی، و مؤسسات حسابرسی از جمله مؤسسات و سازمانهایی هستند که با حوزه مالی تمام سازمانهای اقتصادی در ارتباطند. موضوعات درگیر با حوزه مالی در هر سازمان شامل حسابهای بانکی، وامها، کارتهای اعتباری، خرید و فروش سهام، اسناد بهادار، ارز خارجی، اموال و امثال آنها میباشد. عملکرد حوزه مالی در سازمان با هر نوع فعالیت اقتصادی، شامل تبادل پول (پرداخت یا دریافت)، گزارشها و صورت حسابهای مالی در ارتباط با محصولات و خدمات، گزارشهای سود و زیان تجزیه تحلیلهای مالی و سرمایه، ثبت و محاسبات حسابداری، پرداخت دیون مالی از قبیل مالیات و بیمه، بهاضافه سایر فعالیتهای مرتبط با حوزه مالی و حسابداری است.( والترز ، 1386)
تمام این فعالیتها سالهاست که توسط سیستمهای اطلاعاتی ویژه انجام میگیرند. این سیستمها عمدتاً متناسب با سرمایهگذاری سازمانها، حجم فعالیتهای مالی آنها و زیر ساختهای موجود در آن سازمانها طراحی و استفاده ميشوند. علاوه بر سیستمهای اطلاعات رایج در حوزه مالی، یکی از مهمترین این سیستمها EFT10 است که به منظور تبادل پول به صورت الکترونیکی بین بانکها و دیگر سازمان های اقتصادی عمل میکند. این سیستم به جای انتقال فیزیکی پول استفاده میشوند. (زرگر، 1382، 20 الی 25)

2-2-5 راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
در اصول اساسی راهبردهای بازاریابی مؤسسات بازرگانی عمومی (سازمانها)، رقابت مهمترین عامل است که از طریق اجرای روشهای زیر ممکن میشود:
الف) تولید با هزینه کمتر و کیفیت بهتر (تولیدات و یا خدمات)؛
ب) ایجاد بازار یا محدودۀ جغرافیایی اختصاصی که رقابت را محدود و مشخص سازد؛
ج) انتخاب منطقه یا حوزۀ بازاری که بکر و دست نخورده محسوب شود؛
د) ایجاد موانعی بر سر راه ورود رقبا به بازار جدید در حکم شيوههاي در انحصاری کردن بازار.
هر یک از این راهبردها نیازمند به فناوری اطلاعات و ارتباطات خاص است و از این رو، نوع فناوری قابل استفاده در سازمان بستگی به راهبردهای بازاریابی سازمان خواهد داشت.( اي. توربن و ديگران، 1386)

2-2-5-1 راهبردهای به حداقل رساندن هزینهها
موسسههای تولیدی و خدماتی همواره تلاش دارند هزینههای تولید را کاهش دهند تا بتوانند با تعیین قیمت با رقبای خود مقابله کنند. این مؤسسات تأکید بر فناوریهای کنترل هزینهها، کنترل فرایند تولید و برنامهریزی موجودی انبارها و کنترل آن دارند.
*واژههای JIT11، GT12، BOM13، MRPI14، 15MRP II، 16ERP نیز به منظور اجرای این هدف اعلام شده است.( اي. توربن و ديگران ، 1386)

2-2-5-2 تولید با مشخصهها و معینههای برتر
معمولاً مؤسسات تولیدی و خدماتی علاقمندند که تولیدات و خدمات آنها ممیزهها و استانداردهای انحصاری داشته باشد، این چنین خصيصههايي را مزیت برتر مینامند.
کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات میتواند این بازده را برتر سازد و در نتیجه سبب افزایش فروش شود.
هزینههای تولید و خدمات شاید نتواند به اندازهای که برتری مزیتهای نسبی و ممیزههای آن میتواند مؤثر باشد نقشی داشته باشد. اما امروزه رایانه در نظامهای پشتیبان فروش، نظامهای تسریع در رفع نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی مشتریان و تحویل کالا به متقاضیان و در نهایت نظامها تحقیق و توسعه، پژوهش و نوآوریها17 نقشی اساسی ایفا میکند.( سيگيونگ ، 2008)

2-2-5-3 بازار بکر و جدید
انتخاب سیاست بازار بکر یا دست نخورده برای مؤسسات تولیدی و خدمات همواره در اولویت بوده است، چنین بازاری ممکن است شامل مشتریانی خاص از طبقه سنی، نژادی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی معین باشد.( مومني ، 1380 )

2-2-6 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینهها و کارآیی
سازمانها در استفاده بهینه از منابع خود جهت بهبود کارآیی و بهرهوری با چالش مواجه میباشند. امروزه به دلیل اینکه تکنولوژی اطلاعات یکی از اجزاء شاخص اکثر سازمانها است، تخصیص مناسب منابع به آن از حساسیت خاصی برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، ارزیابی دقیق هزینهها و فواید سرمایهگذاری در این بخش یکی از وجوه بسیار مهم فرآیند تخصیص بهینه منابع میباشد.( اي. توربن وديگران، 1386)
لوکاسlucas))(1999) سرمایهگذاریهای ITرا دستهبندی نموده است. این دستهبندی در جدول (2-1) نشان داده شده است. لوکاس به موارد زیر در زمینه درج ارزش در سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات اشاره مینماید: 1- بایستی توجه نمود که ارزشها متنوع بوده و نرخ بازگشت سرمایه یا سود برحسب پول تنها یکی از آنهاست. 2- احتمال حصول بازگشت سرمایه یا سود با احتمال موفقیت سیستم پیشنهادی بستگی دارد. تجربه نشان داده که بسیاری از پیش بینیهای اولیه در اجرا تحقق نیافتهاند. 3- مطالعات گذشته نشان داده که ارزش مورد انتظار در بازگشت سرمایه یا سود در تکنولوژی اطلاعات کمتر از پیش بینیهای اولیه بوده است.( اي. توربن و ديگران، 1386 )

جدول 2-2: انواع سرمایهگذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس 1993)
نوع سرمایهگذاری
توضیح
1-زیر ساختها جهت پشتیبانی کسب و کارهاي جاری
مزایای آینده ممکن؛ تعیین سهم آن مشکل است.
2- لازمه کنترل مدیریتی
بازگشتی قابل تصور نبوده؛ به عنوان هزینه کسب و کار محسوب میگردد.
3-راه دیگری جهت انجام کار وجود ندارد.
بازگشت در قالب صرفهجویی در نیروی کار یا تولید در آمد جدید.
4-بازگشت مستقیم تکنولوژی اطلاعات
بازگشت قابل تعیین شدن و قابل اندازهگیری است.
5-بازگشت غیر مستقیم
تعیین آن مشکل بوده؛ دارای پتانسیل بازگشت قابل توجه میباشد.
6-ضرورت رقابت
بازگشتی قابل تصور نبوده و تنها جهت حفظ سهم بازار ضروری است.
7-کارکردهای استراتژیک
تعیین بازگشت مشکل است، پتانسیل معکوس زیاد دارد، تنها پس از به کارگیری و اجرا قابلیت تخمین دارد.
8-تکنولوژی انتقال اطلاعات انتقالی
تعیین بازگشت خاص مربوط به آن مشکل است؛ دارای پتانسیل معکوس زیاد است.

2-2-7 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس
2-2-7-1 ارزیابی فواید نامحسوس
تصمیمگیری در زمینه برخی از سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات ساده هستند. به خصوص اگر هزینهها و صرفهجوییها قابل اندارهگیری و دارای ریسک زیادی نباشد این تصمیمگیری راحت تر است. در بسیاری از موارد سرمایهگذاریهای لازم جهت ارتقاء سازمانها بسیار ضروری است. مثلاً امروزه لازمه ورود به تجارت جهانی و وب محور تبدیل خدمات درآمد داخلی سازمانها به سیستمهای مناسب است.( پائول ، 2006 )
متأسفانه ارزیابی سرمایهگذاری تکنولوژی اطلاعات در بسیاری از موارد شفاف نیست. محدود نمودن سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات به موارد شفاف و قابل محاسبه، سازمانها را با بحرانهای جدی مواجه میسازد. سازمانها نیازمند استفاده دایم از تکنولوژی اطلاعات جهت بهبود بخشیدن مداوم فرآیندهای خود میباشند. با استفاده از تکنولوژی اطلاعات میتوان به فرآیندهای تجاری سرعت بخشیده، اطلاعات جامعتر و مناسبتر جهت تصمیمگیری و کنترل جمعآوری نموده، ارتباطات را تسهیل و بهبود بخشیده، و زمینههای کار گروهی را فراهم نمود.( تي ، 1387)
برای ارزیابی اثرات سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات و افزایش کارآیی چندین روش وجود دارد. از میان آنها میتوان از روشهای تحلیل ارزش، اقتصاد تکنولوژی اطلاعات، مدیریت فراگفت، و ارزیابی گزینهها نام برد.
1- تحلیل ارزش18: این روش کاربران را مجاز به ارزیابی فواید و منافع غیر محسوس با هزینه کم، در یک اندازه آزمایشی قبل از انجام سرمایهگذاریهای کلان مینماید.2- اقتصاد تکنولوژی اطلاعات: بر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بخشهایی که فواید غیر محسوس آن روی استراتژیهای سازمانی اثرات شاخص داشتهاند، متمرکز است. 3- مدیریت فراگفت: : ابزارهای لازم جهت عقلانی نمودن سرمايهگذاريهاي زیربنای تکنولوژی اطلاعات را فراهم میسازد.4- ارزیابی گزینه : پتانسیلهای آینده فواید حاصل از تکنولوژی اطلاعات را بیان میکند. (ای.توربن و دیگران، 786،1386 الی 789)

2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت
فناوری اطلاعات در زمینههای مختلف اقتصادی تأثیری شگرف گذاشته است. از نظر اشتغال، توسعه این فناوری موجد مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است. به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله سالهای 1996 تا 2000 بیش از 30 درصد بوده است در ایرلند این نرخ برابر 18 درصد در فاصله سالهای 92 تا 99 میباشد. و متوسط سهم اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا 3/9 درصد بوده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سود و بهبود وضعیت صنایع میگردد. لذا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز خواهد بود همچنین از اواسط دهه 1990 نشانههایی از افزایش بهرهوری حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در آمار دیده شده است. (فتحیان و سید حاتم مهدوی نور، 1385، 89)

2-2-9 مولفههاي آمادگي الكترونيكي
مولفههاي متعددي وجود دارند كه روي هم رفته منجر به آمادگي الكترونيكي يك كشور ميگردد در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، صنایع کوچک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد درآمد سرانه، آمادگی الکترونیکی، صاحب نظران، خطوط تلفن