پایان نامه رایگان درمورد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، جامعه آماری، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود، كه از طریق آن كلیه فعالیت‌های پژوهشی تا رسیدن به یك نتیجه، كنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهش‌گر برای پاسخ گویی به پرسش هاي تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد پذيرش يا رد فرضیه یا فرضیاتی كه برای پژوهش در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل‌های لازم را انجام دهد. فصل حاضر با هدف نتیجه گیری از تلاش‌های صورت گرفته به منظور نیل به اهداف و یافتن پاسخ برای پرسش هاي تحقیق، تدوین شده است.(خاكي1391)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با تحليل روند متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس و تعيين رابطه بين آن ها، و نهايتا پيشينه تحقيق در ارتباط با روش ها و نتايج تحقيقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از كشور مورد بحث قرار گرفته است.
این فصل به توصيف و تحليل يافته هاي تحقيق كه در مطالعه متغيرهاي تحقيق مبتني بر داده هاي عملكردي به انجام رسيده اختصاص يافته است. توصيف و تحليل يافته ها در اين تحقيق به جهت مطالعه مقاع زماني ماهانه يا سالانه در بازه دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 از يك طرف و به لحاظ به كارگيري روش توصيفي تحليل روند در تحليل متغيرهاي كلان از طرف ديگر با روش “استنتاج توصيفي” صورت گرفته و در راستاي پاسخ به پرسش هاي تحقيق كه در فصل اول مطرح شده اند، انجام شده است. بر همين اساس در اين فصل روش هاي استقرايي يا تحليل آواري مشتمل بر آزمون فرضيه يا برآورد فاصله اي مورد استفاده واقع نشده است. به جهت استفاده از روش توصيفي تحليل سري هاي زماني و عدم به كارگيري داده هاي تابلويي جهت تحليل داده ها و محاسبات آماري از نرم افزارهاي SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
.
4-2- توصیف جامعه آماری:
در اين پژوهش، به جهت مطالعه متغيرهاي كلان اقتصادي و به تبع آن اندازه گيري شاخص بازده سهام در سطحي فراتر از بنگاه اقتصادي هر شركت، سطح مطالعه نظام اقتصادي كشور ايران بوده است. بر همين مبنا جامعه آماري عبارت از مقاطع زمانی ماهانه يا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 که طی آن حتي الامكان به صورت ماهانه داده هاي متناظر با متغيرهاي تحقيق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد كليت نظام اقتصادي در ارتباط با عملگرها يا معيارهايي چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، نرخ بهره و شاخص كل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.

4-3- توصیف نمونه آماری:
با عنایت به محدودیت تعداد افراد جامعه آماری به عنوان مقاطع زماني ماهانه يا سالانه و در نتیجه ضرورت استفاده از روش سرشماری و به تعبیری عدم استفاده از نمونه تصادفی از طرفی و استفاده از روش تحلیل روند به منظور تحلیل داده های عملکردی در ارتباط با متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس، از طرف دیگر، محقق ناگزیر از به کار گیری روش توصیفی در استنتاج بوده و لذا نمونه گیری تصادفی مصداقی نیافته و به عبارتی نمونه آماری بر جامعه آماری منطبق و همان مقاطع زماني ماهان يا سالانه در بازه زماني دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 بوده است.
4-4- توصیف یافته ها:
با عنایت به استفاده از روش سرشماری در مطالعه جامعه آماری و به تعبیری عدم استفاده از نمونه تصادفی، در این بخش از گزارش تحقیق ، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از پارامترهای آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. يادآور مي شود رشد متوسط طي ستون آخر از اين جدول بر مبناي روش هندسي محاسبه شده است. بر مبناي اين روش در ايتدا آخرين داده بر اولين داده در هر سري زماني از متغيرها تقسيم و ريشه (n-1) گرفته شده و سپس نتيجه به دست آمده از يك كسر و براي بيان درصدي در عدد 100 ضرب شده است. نتایج توصیف یافته ها در اين تحقيق در بازه زماني مورد مطالعه در جدول شماره 4-1 آورده شده است.
جدول شماره4-1: توصیف یافته های تحقیق
شرح متغير
حداقل
حداکثر
متوسط
انحراف معیار
رشد متوسط
GDP
115.44
528
290
139
115
نرخ تورم
0.007-
8.63
18.86
46.35
6.84
نرخ بهره
1
3.6
2.2
1.75
11.80
نرخ ارز
70
43210
9890
24950
175
رشد اقتصادي
1.923-
3.98
2.62
9.44
4.25
شاخص بورس
22
16427
14231
87396
254

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره2-4 در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می شود که:
1) توليد ناخالص داخلي به واحد پولي اقلا 115.44 و حداكثر 528 با متوسط و انحراف معيار 290 و 139 بوده است. رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي به نسبت سال پايه به ارزش جاري برابر 115 درصد بوده است.
2) نرخ تورم ماهانه اقلا 0.007- و حداكثر 8.63 درصد با متوسط و انحراف معيار 18.86 و 46.35 بوده است. رشد متوسط نرخ تورم ماهانه به نسبت سال پايه به ارزش جاري برابر 6.84 درصد بوده است.
3) نرخ بهره ماهانه اقلا 1 و حداكثر 3.6 درصد با متوسط و انحراف معيار 2.2و 1.75 بوده است. رشد متوسط نرخ بهره ماهانه به نسبت سال پايه به ارزش جاري برابر 6.84 درصد بوده است.
4) نرخ ارز در مورد دلار اقلا 70 ريال و حداكثر 43210 ريال با متوسط و انحراف معيار 9890 ريال و 24950 بوده است. نرخ رشد متوسط سالانه نرخ ارز دلار به نسبت سال پايه به ارزش جاري برابر 175 درصد بوده است.
5) نرخ رشد اقتصادي سالانه اقلا 1.923- و حداكثر3.98 درصد با متوسط و انحراف معيار 2.62 و 9.44 درصد بوده است. رشد متوسط نرخ رشد اقتصادي به نسبت سال پايه به ارزش جاري برابر 4.25 درصد بوده است.
6) شاخص كل بورس به طور ماهانه بين 22 تا 16427 هزار واحد با ميانگين و انحراف معيار 14231 و 87396 هزار واحد ثبت شده است. رشد هندسي متوسط شاخص كل بورس به ارزش جاري و به نسبت سال پايه 254 درصد بوده است.
4-5- تحليل روند متغيرها:
در اين بخش از تحقيق به تحليل هر يك از متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس با به كارگيري نمودار پراكنش داده ها و رگرسيون خطي ساده مبادرت شده است. ياد آور مي شود در اين تحليل ها متغير مستقل يا محور افقي، مقطع زماني ماهانه تا سالانه و محور عمودي يا متغير وابسته هر يك از متغيرهاي كلان شش گانه متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس بوده است.
4-5-1- تحليل روند توليد ناخالص داخلي
اولین متغیر مورد مطالعه از متغیرهای کلان تولید ناخالص داخلی است که به اختصار GDP نامیده شده است. ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی معمولا سالانه منتشر شده و امکان گردآوری آن به صورت ماهانه یا حتی سه ماهه وجود ندارد. بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی بازه زمانی 13 ساله در فاصله سال های 1380 تا 1392 تولید ناخالص داخلی کشور بر حسب میلیارد USD طی جدول شماره 4-2 خلاصه شده است:
جدول شماره 4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار
ردیف
سال مالی
تولید ناخالص داخلی
1
1380
115.44
2
1381
116.42
3
1382
135.41
4
1383
163.23
5
1384
192.01
6
1385
222.8
7
1386
286.06
8
1387
355.99
9
1388
362.66
10
1389
422.57
11
1390
528.43
12
1391
502.73
13
1392
368.9

در صورتی که محور افقی مقاطع زمانی سالانه و محور عمودی تولید ناخالص داخلی قرار داده شده، روند تولید ناخالص داخلی به صورت نمودار شماره 4-1 تصویر شده است:
نمودار شماره 4-1: روند تولید ناخالص داخلی

به طوری که در نمودار شماره 4-1 ملاحظه می شود تولید ناخالص داخلی تا سال 1390روند صودی و از آن پس روند نزولی داشته است.
بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی ساده با تعریف متغیر مستقل به عنوان بازه زمانی سالانه و متغیر تابعی یا وابسته مقدار تولید تاخالص داخلی می توان شیب یا روند کلی تولید ناخلص داخلی را به صورت نمودار شماره 4-2 تعیین نمود. در این نمودار معادله تولید ناخالص داخلی بر حسب زمان عبارت است از:
GDP = 34.488t – 47511
بر اساس معادله برآوردی تولید ناخالص داخلی روندی صعودی با شیب 34.388 به ازای هر سال بوده است. ضریب تعیین آن R² = 0.8651 به دست آمده که نشان می دهد بیش از 86 درصد تغییرات بر مبنای رابطه برآوردی بیان شده است.
طی نمودار شماره 4-2 روند و شیب برآوردی تغییرات تولید ناخالص داخلی تصویر گردیده است:
نمودار شماره 4-2: شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی

4-5-2- تحليل روند نرخ تورم
نرخ تورم بیانگر افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات به نسبت قبل است و معمولا به طور نسبی یا برحسب درصد بیان می شود. نرخ تورم را می توان به ازای یک کالا یا خدمت خاص، به ازای گروهی از کالاها و خدمات در یک شهر، استان یا در سطح ملی محاسبه کرد. در این تحقیق از نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی در سطح ملی استفاده شده که مبنای محاسبه آن ترکیبی از کالاها و خدمات لحاظ شده و وزن هریک از آن ها بر مبنای درصد اهمیت یا اختصاص بودجه یه خانواده متوسط به خود اختصاص داده تعیین و در نهایت از این ترکیب به صورت یک نرخ متوسط وزنی به دست می آید. نرخ تورم معمولا به صورت ماهانه محاسبه و اعلام می گردد. طی جدول شماره 4-3 تورم ماهانه طی بازه زمانی سال های 1380 تا 1392 خلاصه گردیده است:
جدول شماره 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
سال
ماه
38.0
22.8
17.6
7.8
29.1
19.2
15.7
11.4
14.7
14.0
16.9
10.5
10.2
فروردین
39.4
23.7
18.1
8.3
28.2
20.5
15.9
10.4
15.4
14.2
17.5
11.1
10.5
اردیبهشت
41.4
24.7
19.0
10.1
26.6
20.9
15.6
10.1
15.8
14.1
17.1
11.1
10.3
خرداد
43.3
25.0
19.3
10.1
24.9
21.4
15.9
6.8
16.2
14.2
17.0
11.5
10.1
تیر
42.4
24.4
20.5
8.2
22.3
21.9
16.3
12.5
16.8
14.1
16.6
14.1
10.3
مرداد
46.4
26.7
19.4
9.4
20.1
22.8
16.8
13.3
17.4
14.4
17.0
15.1
10.5
شهریور
44.3
28.3
23.1
10.5
18.3
24.8
16.9
14.4
17.9
14.9
16.8
14.1
10.4
مهر
42.4
30.4
22.3
12.1
17.3
26.6
17.3
14.9
18.8
15.0
16.2
15.1
10.0
آبان
40.2
32.5
22.9
13.4
14.4
27.1
17.4
14.3
17.5
15.6
15.6
14.8
10.3
آذر
38.4
36.4
23.3
14.4
10.4
28.1
18.0
15.6
10.4
15.4
16.0
16.5
10.3
دی
35.3
37.3
22.5
15.4
7.4
29.8
18.6
15.6
10.4
15.5
16.2
16.0
10.3
بهمن
28.3
38.4
23.4
16.4
7.7
29.5
19.4
15.4
11.2
14.5
16.0
16.5
10.4
اسفند

طی جدول شماره 4-3 در هر ستون نرخ های ترم ماهانه به ازای یک سال معین آورده شده است. بر مبنای این جدول، بالاترین نرخ های تورم مربوط به سال های 1391 و 1392بوده که متاثر از آزاد سازی قیمت ها و به عبارتی اجرای طرح هدف مندی یارانه ها وفق نرخ های رسمی و اعلام شده نرخ های تورم تا بیش از 46 درصد نیز رسیده است.
روند کلی نرخ تورم طی نمودار شماره 4-3 آورده شده که طی آن محور افقی مقطع زمانی و محور عمودی نرخ تورم به درصد است:

نمودار شماره 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390

به طوری که در نمودار شماره 4-3 ملاحظه می شود نرخ تورم تا سال 1382 به جهت اجرای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز رسمی، بانک مرکزی