پایان نامه رایگان درمورد توسعه ورزش، حمل و نقل، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

دليل اهميت و محبوبيت ورزش، رشد هزينههاي ورزشي خانوار حتي به نسبت رشد اقتصادي اين کشورها بيشتر گزارش شده است، که حاکي از اين است که ورزش يک کالاي لوکس است و هر قدر که درآمد افزايش يابد هزينههاي ورزشي با سرعت بيشتري افزايش مييابد (ساندرسون، 2002). همچنين در آفريقاي جنوبي رشد اقتصادي در سال 1999 نسبت به سال 1997، 12 درصد بوده در حالي که رشد صنعت ورزش در طي همين سالها 15 درصد گزارش شده است (صنعت ورزش در آفريقاي جنوبي، 2005).

2-6-3-2 تأثير صنعت ورزش بر صادرات و واردات
از ديگر فوايد ورزش اقتصادي ورزش، تأثير اين صنعت بر مبادلات خارجي کشورهاست که موجب شده سهم اين صنعت از تجارت جهاني به 2.5 درصد برسد (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، 1389). اقتصاد رو به رشد کشورهايي مثل آمريکا شرايط بسيار خوبي را براي صنعت و تجارت ورزشي ايجاد کرده است. هرچند واردات و صادرات ورزشي سهم ناچيز 0.04 تا 0.2 درصد از GDP کشورها را به خود اختصاص داده است، با اين حال ميزان مبادلات بينالمللي کالاهاي ورزشي هر کشور با ميزان توسعه ورزش و صنعت آن کشور تناسب دارد. مطالعات انجام شده در سال 1999 حاکي از آن است که بزرگترين بازار تجهيزات ورزشي جهان با 37.54 ميليارد دلار مختص کشور آمريکاست. همچنين ارزش جهاني تجهيزات ورزشي در سال 1997 حدود 90 ميليارد دلار تخمين زده شده است که نسبت به سال 1996 حدود 5 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که 10 کشور پيشرفته بيش از 80 درصد بازار جهاني و 75 درصد تجارت بينالمللي اين صنعت را از آن خود کرده است (همان).

2-6-3-3 اشتغال
ايجاد فرصتهاي شغلي از مهمترين اثرات اقتصادي صنايع مختلف به شمار ميآيد. رشد فرصتهاي شغلي در صنعت ورزش نيز با همهگير شدن ورزش در بين جوامع مختلف ارتباط دارد ورزش يکي از حيطههاي پر رونق اقتصادي براي ايجاد اشتغال بوده است (سازمان تربيت بدني، 1384). رشد تصاعدي صنعت ورزش، موجب ايجاد فرصتهاي شغلي ورزشي در بخشهاي مختلف همچون آموزش، توليد پوشاک، کفش و تجهيزات ورزشي، ساخت اماکن و تسهيلات، شبکههاي رسانهاي، ورزشها و ليگهاي حرفهاي شده است. بر اساس اطلاعات موجود، صنعت ورزش 60 تا 80 ميليون شاغل در سراسر جهان دارد (چان، 2009).
شاغلين ورزش به دو گروه شاغلين رسمي و داوطلب تقسيم ميشوند. داوطلب به فردي اطلاق ميشود که وقت آزاد خود را با حقوق ناچيزي يا بدون دريافت حقوق در اختيار بخشهاي ورزشي مانند امور دفتري، مربيگري، داوري و برگزاري مسابقات ورزشي قرار ميدهد. در برخي از کشورهاي پيشرفته، تعداد داوطلبان نسبت به شاغلين بخش ورزشي بطور چشمگيري بيشتر است که علت آن به جنبههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه برميگردد. در ايران شاغلين ورزشي 1.07 درصد کل شاغلين ميباشد (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، 1389).

بنا به بررسيهاي به انجام شده توسط اتاق بازرگاني اتريش از هر نه شغل در اتريش يک شغل در ارتباط مستقيم با ورزش قرار دارد. تعداد شاغلين در ورزش در سال 2009 با توجه به تعريفهاي متفاوت از ورزش به شرح جدول (2-8) ميباشد.
جدول 2-8 تعداد شاغلين در ورزش اتريش با توجه به تعريفهاي مختلف از ورزش

تعداد شاغلين
درصد از کل اشتغال
ورزش در مفهوم آماري اقتصادي (فعاليت تأسيسات ورزشي و ساير خدمات ورزشي)
16200
0.42
ورزش در مفهومي دقيقتر (کليه وسايل لازم جهت انجام فعاليت هاي ورزشي: توليد و تجارت وسايل و دستگاه هاي ورزشي)
115400
3.02
ورزش در معنايي وسيع تر (کليه کالاها و خدمات ورزشي)
334000
8.75
منبع: www.advantageaustria.org
طي مقايسهاي که گروه تحقيقات اقتصادي 29 نيوزلند، بين تعداد شاغلين صنعت ورزش با ديگر صنايع در نيوزلند انجام داده، مشخص شده است که تعداد شاغلين صنعت ورزش بيش از صنعت بيمه و بيش از مجموع کل شاغلين در جنگلداري، ماهيگيري و صنعت نفت و معدن بوده است. همچنين اطلاعات نشان ميدهد که در حاليکه ميانگين افزايش اشتغال از سال 1991 تا 1996 در نيوزلند 13 درصد بوده است اما اشتغال در ورزش 25 درصد رشد داشته است (ساندرسون، 2000).
اشتغال در ورزش و مشاغل مربوط به آن در استراليا:
با توجه به سرشماري سال 2011 در استراليا، يک درصد از مردم در بخش ورزش مشغول به کار هستند که اين رقم در سال 2006 هم يک درصد بود. شاغلين در ورزش در سال 20011، 95590 نفر ميباشد که نسبت به سال 2006 ( 79156 نفر)، 21 درصد افزايش يافته است، در حالي که کل اشتغال در استراليا طي اين مدت 11 درصد افزايش يافته است. از 95590 نفري که در بخش ورزش شاغل هستند 58 درصد مرد و 42 درصد زن هستند. در مقايسه با کل اشتغال که 53 درصد مرد و 47 درصد زن هستند. 98 درصد از شاغلين در فوتبال و ساخت قايق مرد هستند در مقابل اکثر اسب سوارها و مربيان ژيمناستيک زن هستند که بترتيب 85 و 81 درصد از شاغلين ميباشد.

2-6-3-4 جذب گردشگران
تحقيقات نشان ميدهد که عمدهترين دلايل مسافرتها که پيش از اين براي گذراندن تعطيلات بوده است، در دهههاي اخير جاي خود را به موارد مرتبط با کسب تجربه و سلامتي مانند مسافرتهاي ورزشي و فعال داده است. ورزش يکي از متداولترين عوامل ايجاد کننده زمينه براي گردشگري است. گردشگري ورزشي علاوه بر اينکه با هيجانهاي ورزشي همراه است، موجب کسب تجربههاي اجتماعي فراواني براي تيمهاي مختلف است. مسافرت براي تماشا يا مشارکت در ورزش، دو مشخصه اصلي آن است که باعث تحصيل ارز خارجي در قبال خدماتي مانند هتلداري، حمل و نقل، رستورانداري، بازديد از اماکن ديني و خريد از مغازهها براي کشور ميزبان شده و يکي از منابع عمده درآمدزايي براي برگزارکنندگان رقابتهاي ورزشي به شمار ميرود. به عنوان مثال، مسابقات جام جهاني فرانسه موجب افزايش 4 ميليارد دلاري درآمدهاي صنعت گردشگري اين کشور نسبت به مدت مشابه در سالهاي گذشته شد (خواجهپور، 1388).
ديري و جاگو30 (2006) بيان کردند که گردشگري ورزشي نقش مهمي در اقتصاد ملي و محلي دارد و به نظر ميرسد از توانايي بالقوه براي افزايش آن برخوردار است. سهم گردشگري ورزشي استراليا سالانه 3 ميليارد دلار برآورد شده است (شفيعزاده، 1388) و بطور متوسط هر گردشگر ورزشي در استراليا روزانه 130 دلار هزينه ميکند (معينفرد، 1387).
مطالعات انجام شده حاکي از آن است که گردشگري ورزشي المپيک سيدني، 6.1 ميليارد دلار بر اقتصاد اين کشور تأثير گذاشته است. گردشگري ورزشي در کشورهاي صنعتي بين 1 تا 2 درصد توليد ناخالص داخلي و 4 تا 6 درصد صنعت گردشگري اين کشور را به خود اختصاص داده است بر اساس گزارش سازمان جهانگردي، رشد گردشگران جهاني، 4.3 درصد در سال اعلام شده است که با احتساب اين رشد در سال 2020 درآمد حاصل از آن به 2 تريليون دلار خواهد رسيد. اين در حالي است که رشد گردشگري ورزشي 10 درصد در سال اعلام گرديده است (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، 1389).
درآمدزايي و جذب گردشگري حاصل از بازيهاي بزرگ ورزشي، يکي از دلايل عمده توسعه شهرها، جادهها، هتلها، تسهيلات ورزشي، درماني و ارتباطي است. ساليانه حدود 95 درصد ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي تنها در 30 کشور پيشرفته جهان و تنها 5 درصد باقيمانده در کشورهاي در حال توسعه انجام ميگيرد. بنابراين سود حاصل از ميزباني، جذب گردشگر و درآمدزايي اين رويدادها نيز از آن اين کشورها ميشود.
درآمد گردشگري ورزشي کانادا در سال 2007، 2 ميليارد دلار بوده است که 25 درصد کل گردشگري در اين کشور است. گردشگري ورزشي، تقريباً 24000 شغل جديد ايجاد کرده است (گردشگري ورزشي در کانادا، 2009).

2-6-3-5 رشد رسانه هاي ورزشي
ورزشهاي تماشايي که اغلب در رديف ورزشهاي حرفهاي قرار ميگيرند، سهم قابل ملاحظهاي از فعاليتهاي رسانهاي را به خود اختصاص ميدهند. اين قبيل ورزشها منشاء پيدايش مشاغلي هستند که محصول آنها توليد، تنظيم و چاپ اطلاعات ورزشي است (عسکريان، 1383). بدون شک پخش رسانهاي رويدادهاي ورزشي، مهمترين عوامل تأثيرگذار بر توسعه صنعت ورزش بوده است. خبرنگاران يکي از مهمترين عوامل توسعه ارتباطي، اجتماعي و فرهنگي کشورها محسوب ميشوند. مطبوعات و رسانههاي ورزشي بيشترين تأثير را بر افکار عمومي دارند. پيشرفت و کاميابي ورزش در قرن حاضر تا اندازه زيادي به نقش رسانهها گره خورده است. در اين ميان راديو و تلويزيون به دليل وسعت پيام پخش شده و مخاطبان بيشتر، نقش ويژهاي را ايفاء ميکنند. هيچ عامل منحصر به فردي بيش از تلويزيون بر ميزان محبوبيت و افزايش دستمزد بازيکنان حرفهاي مؤثر نبوده است. حق پخش تلويزيوني بزرگترين منبع درآمدي المپيک و جام جهاني است. فيليپس31 (1998)، پوشش زنده تلويزيوني ورزشها را نوعي تئاتر زنده ميداند.
مبلغ پرداختي اتحاديه فوتبال ليگ برتر انگلستان براي فصل 2003، بابت درآمدهاي تلويزيوني به باشگاهها حدود 88 ميليون پوند بوده است ( جليليان، 1383).
امروزه شبکههاي رسانهاي علاوه بر انتشار اخبار و وقايع ورزشي، يکي از منابع عمده درآمدي بخش ورزش محسوب ميشود. امتياز پخش تلويزيوني که تا المپيک 1996 آتلانتا تنها 33 درصد درآمد المپيک را تأمين ميکرد که در سال 2002، 50 درصد درآمد حاصل از اين بازيها را به خود اختصاص ميدهد (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، 1389).
مطالعات نشان ميدهد که حق پخش تلويزيوني و تبليغات رقابتهاي جام جهاني فوتبال، حدود 90 درصد کل درآمد فدراسيون جهاني فوتبال را تشکيل ميدهد. پخش آگهي نيز يکي از امتيازات اقتصادي رسانههاست. به عنوان مثال امتياز پخش تلويزيوني جام جهاني 2002 و 2006 حداقل به مبلغ 1.7 ميليارد دلار فروخته شده است (همان).

عوايد حاصل از فروش برنامههاي تلويزيوني بازيهاي المپيک تابستاني در جدول (2-9) آورده شده است (سجادي، 1389):

جدول 2-9 منابع درآمدي المپيک
دوره
ميزبان
سال
شبکه تلويزيوني
مبلغ قرارداد (دلار)
هفده
رم
1960
ABC
1178250
هيجده
توکيو
1964
ABC
1577770
نوزده
مکزيکو
1968
ABC
9750000
بيست
مونيخ
1972
ABC
17792000
بيست و يک
مونترال
1976
ABC
34862000
بيست و دو
مسکو
1980
NBC
101000000
بيست و سه
لوسآنجلس
1984
NBC
287000000
بيست و چهار
سئول
1988
NBC
403000000
بيست و پنج
بارسلون
1992
NBC
636000000
بيست و شش
آتلانتا
1996
NBC
896000000
بيست و هفت
سيدني
2000
NBC
1100000000
بيست و هشت
آتن
2004
NBC
1237000000
بيست و نه
پکن
2008
NBC
1401000000
سيام
لندن
2012
NBC
220000000032

2-6-3-6 تبليغات و جذب حاميان مالي ورزشي
جذابيت ورزش و رويدادهاي ورزشي براي عموم مردم در سراسر جهان باعث شده است تا ورزش به عنوان يک هدف تبليغاتي مورد توجه قرار گيرد و حاميان ورزشي جهت شناساندن محصولات و آرم شرکتهاي تجاري خود، ايجاد شوند. جذب حاميان ورزشي که يکي از دستاوردهاي بزرگ رويدادهاي ورزشي است به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي بخش ورزش به حساب ميآيد و بعد از پخش تلويزيوني، که سهم 50 درصد از درآمدها را دارد، سهم 36 درصدي را به خود اختصاص ميدهد و در رتبه دوم قرار ميگيرد (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، 1389).
در واقع يکي از مهمترين و مؤثرترين عناصري که موجب پيوند رويدادهاي ورزشي و اقتصاد شده است، موضوع “تبليغ” به مفهوم روش القاي فکري و يا ايدهاي است که به منظور توسعه و گسترش آن در فرد يا عموم مردم صورت ميگيرد. مديران بنگاههاي اقتصادي به اهميت فوقالعاده “تبليغ” از طريق بهرهگيري از محبوبيت رشتههاي ورزشي مختلف آگاه گشته و با استفاده از مشاوران و کارشناسان بازاريابي، تبليغ و بکارگيري روشهاي مناسب و ابزارهاي رسانهاي در فضاي جامعه ورزشي، توانستهاند قضاوت، نگرش، برداشت، تصور و عقايد مردم را نسبت به بنگاه، کالا يا خدمت مورد نظرشان تحت تأثير قرار داده و فرآيند کلي رفتار و اعمال عمومي را متناسب با اهداف و مزاياي مورد نظرشان ساماندهي نمايند (کاظم، 1381).
برخي از شرکتها، مانند “آديداس”، “کوکا کولا”، “جي وي سي” و “مستر کارت” که داراي چند دهه سابقه حمايت و پشتيباني مالي در ورزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اوقات فراغت، بخش اقتصاد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اندازه دولت، تعامل سازنده، عرضه کنندگان، بهبود عملکرد