پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، شهرستان کاشمر

دانلود پایان نامه ارشد

ي در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………115
جدول 4-3 : طبقه بندي ومساحت خاک در کل منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………116
جدول 4-4 : اقليم در منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………..117
جدول 4-5 : ترکيب پوشش اراضي منطقه……………………………………………………………………………………………………118
جدول 4-6 : تقسيمات حوزه آبريز در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………..121
جدول 4-7 : تقسيمات کشوري شهرستان کاشمر………………………………………………………………………………………….124
جدول شماره 4-8 : بادهاي محلي شهرستان کاشمر وانواع آن ………………………………………………………………………135
جدول شماره 1 (ضميمه) : کليات جمعيتي منطقه غرب خراسان………………………………………………………………………146
جدول شماره 2(ضميمه): مشخصات عمومي شهرستان ها براساس تقسيمات کشوري………………………………………..148

فهرست تصاوير
شکل 1-1 : نمايش ساختار مطالعاتي پژوهش…………………………………………………………………………………………………8
شکل 1-2 : زيست منطقه هاي استان گيلان ………………………………………………………………………………………………….10
شکل2-1 : گلدان توسعه پايدار منطقه اي ……………………………………………………………………………………………………..30
شکل3-1 : تحديد حدود مناطق شکلي ………………………………………………………………………………………………………..95
شکل 3-2 : نمايش نحوه هم پوشاني لايه هاي اطلاعاتي مختلف براي معرفي زيست منطقه…………………………….104
شکل شماره 4-1 : نمايش نحوه تقسيم بندي زيست منطقه هاي نهايي…………………………………………………………….145
فهرست نقشه ها
نقشه1-1 : زيست منطقه هاي استراليا………………………………………………………………………………………………………….13
نقشه1-2 : زيست منطقه هاي ايالت کاليفرنيا………………………………………………………………………………………………..16
نقشه شماره 1 : نقشه پايه منطقه مطالعاتي…………………………………………………………………………………………………..146
نقشه شماره 2 : نقشه حوزه هاي آبريز منطقه مطالعاتي ……………………………………………………………………………….147
نقشه شماره 3 : نقشه اقليم منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………148
نقشه شماره 4 : طبقه بندي توپوگرافيک منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………149
نقشه شماره 5 : منطقه بندي اکولوژيک …………………………………………………………………………………………………….150
نقشه شماره 6 : نقشه خاک در منطقه ……………………………………………………………………………………………………….151
نقشه شماره7 : نقشه تيپ اراضي در منطقه………………………………………………………………………………………………..152
نقشه شماره 8 : منطقه بندي توپوگرافيک…………………………………………………………………………………………………..153
نقشه شماره 9 : نقشه اقليم دومارتن…………………………………………………………………………………………………………154
نقشه شماره 10: الگوي مراجعات آبادي ها……………………………………………………………………………………………..155
نقشه شماره 11: پوشش اراضي……………………………………………………………………………………………………………..156
نقشه شماره 12: منطقه بندي اقتصادي……………………………………………………………………………………………………157
نقشه شماره 13: بلوک هاي تاريخي منطقه……………………………………………………………………………………………..158
نقشه شماره 14 : منطقه همگن فرهنگي…………………………………………………………………………………………………159
نقشه شماره 15 : نقشه زيست منطقه……………………………………………………………………………………………………..160
نقشه شماره 16 : ساختار نهايي زيست منطقه…………………………………………………………………………………………161

فصل اول- کليات پژوهش

1-1 . مقدمه
در کشور پهناور ايران با منابع، قوميت ها و اقليم هاي متفاوت توسعه منطقه اي نه تنها نمي تواند يکسان رخ دهد که فرآيندهاي منجر به توسعه نيز متفاوت خواهند بود. تفاوت در فرآيندها مي بايست نشات گرفته از تفاوت هاي هر منطقه و يکپارچگي پهنه هاي متفاوت باشد از سويي مهمترين مولفه هاي يکپارچه سازي براي هرواحد متفاوت اجتماع، محيط طبيعي و اقتصاد (رابطه بين اجتماع ومحيط طبيعي) مي باشد. در ازاي پهنه هاي گفته شده در کشور تجارب مختلفي از تقسيمات سرزميني را منطقه بندي هاي صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پي برقراي سطحي از يکپارچگي، و نتيجه معمولا در ارائه تعاريف مختلفي از منطقه و در پي آن تقسيمات متعدد منطقه اي خلاصه شده است که منجر به تغييرات مداوم در کالبد سرزمين از قبيل مرزها و محيط فيزيکي مناطق شده، تغييراتي که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزميني مردمانش وبه گونه اي غيرارگانيک انجام پذيرفته است. خطوطي که در نتيجه اين تقسيمات غيرارگانيک برچشم انداز کشور ترسيم مي شوند حقيقت طبيعت سرزمين را نامرئي وغيرقابل مشاهده ساخته و ساير انواعي که زمين و منابعش را با آنان سهيم هستيم ناديده مي گيرند. چنانچه آغاز توسعه را فرايندي محلي – مردمي بينگاريم تعيين پهنه هاي گفته شده مبناي متفاوتي براي يکپارچگي خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلي در همياري منطقه ايست.
پذيرفتن اين اصل که تنها راه ادامه زندگي برروي اين کره خاکي تجديد نظر در رويه اي است که تاکنون به سوي توسعه مناطق پيموده ايم، مستلزم تعريف دوباره اي از رابطه انسان با طبيعت خواهد بود طبيعتي که به راحتي به نام توسعه آن را ناديده گرفته ايم.در اين راستا و در حرکت به سوي توسعه پايدار منطقه اي، به نگرشي نوين نيازمنديم تا مبتني برآن تفکر سازمان دهي فضاي سرزمين را برمبنايي متفاوت نسبت به آنچه تاکنون دنبال مي شده است استوار سازيم پژوهش حاضر در پي يافتن پهنه هاي فضايي است که بهترين قلمرو اين يکپارچگي باشند و بر اين اساس تئوري زيست منطقه گرايي مبناي نظري اين پژوهش براي رسيدن به هدف فوق خواهد بود .
اين مطالعه با معرفي تئوري زيست منطقه گرايي به عنوان يکي از ديدگاههاي نوين توسعه منطقه اي در پي آن است که با تاکيد عمده بر مکان و محيط زيست مفهوم متفاوتي از منطقه را ارائه دهد، مفهومي فراتر از يک مکان فيزيکي که به طور خاص اشاره به مکان زندگي(Life – Place) هرفرد دارد. بنابراين نه مفهوم اداري-رسمي منطقه را براي درک آن کافي دانسته و نه منطقه رابرمبناي اهداف کاربردي متفاوت، آنچنان که موردنظر سازمان هاي گوناگون است تعريف مي کند. منطقه موردنظر اين رويکرد منطقه اي خواهد بود براي زندگي که علاوه بربعد مکاني مفهوم تعلق منطقه اي را در پيوند با تاريخ منطقه همراه خود خواهد داشت. ازاين رو زيست منطقه گرايي را نگاهي ديگر به جهان مي دانيم که با تعريف مناطق آغاز شده و تاکيد برتوسعه در ظرفي مشخص وجه تمايزآن از ساير نظريات محيط زيست گرايان است. تاکيد زيست منطقه گرايي بر مکان واجتماعات زيستي قطعا روال کنوني در برخورد با موضوعات اکولوژيکي وانساني را تغيير خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در راستاي پاسخگويي به دو سوال در حوزه هاي نظري و کاربردي صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو ديدگاههاي نوين توسعه منطقه اي آيا امکان کاربرد نظريه منطقه گرايي زيستي در ايران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آيا آنگونه که در ادبيات اين نظريه ادعا مي شود امکان تعيين محدوده / تحديد حدود زيست منطقه ها به عنوان يک واحد فضايي وجود دارد؟ پاسخ به اين دو سوال، علاوه بر شناخت رويکرد کلي تئوري زيست منطقه گرايي در مقابل سياست هاي منطقه بندي کشور، مي تواند پوشش تئوريک و کاربردي اين نظريه را در شرايط ايران مورد آزمون قرار داده و در قياس با تفکراتي که تا کنون به منطقه بندي هاي متعدد کشور انجاميدند يافته هاي قابل توجهي را در تحليل نظري وکاربردي اين نظريه در امر منطقه بندي ارائه نمايد.
با توجه به اين امر که در کشور ما از تئوري مورد بحث و ريشه هاي نظري آن که قطعا بر سير تکامل اين نظريه بسيار موثر بوده، معرفي کاملي صورت نگرفته و به منظور شناخت و تحليل فاکتورهاي موثر بر تعيين منطقه در تئوري راهنماي پژوهش، مبناي نظري و فروض پايه زيست منطقه گرايي را در بخش دوم به عنوان بخشي از مباني نظري مطالعه معرفي خواهيم کرد. به منظور بررسي مفهوم منطقه در نظام تقسيماتي و منطقه بندي کشور بر اساس تجارب و مطالعاتي که تا کنون صورت گرفته بخش سوم پژوهش حاضر، به مروري نسبتا جامع بر مهمترين مطالعات نظري و کاربردي پيشين در حوزه منطقه بندي کشور اختصاص يافته است. در بخش چهارم، مبحث روش شناسي پژوهش عنوان شده است مجموع داده هاي اطلاعاتي و روش تلفيق داده ها در بخش عملي پژوهش معرفي شده اند. بخش پنجم معرفي منطقه مورد مطالعه مي باشد که دراين فصل تلاش شده براي آشنايي بيشتر با ناحيه مشخصات کلي از آن بر اساس اصول مطرح شده در نظريه زيست منطقه گرايي ارائه شود مجموع داده هاي اطلاعاتي مورد استفاده و تکنيک ترکيب آنها در پايان اين فصل به طور کامل تشريح شده ودر نهايت مجموع نقشه هايي که از ترکيب وتلفيق اين لايه هاي اطلاعاتي حاصل شده اند در پايان بخش به نمايش درآمده اند . و در بخش پاياني نيز ضمن ارائه نتيجه گيري نهايي از کاربرد تئوريک وتکنيکي اين نظريه، سوالات اصلي پژوهش پاسخ داده خواهند شد .
به لحاظ روش شناختي، تحقيق حاضر بر پايه رويکردهاي مطالعه اسنادي و ناحيه بندي کارتوگرافيک انجام شده است. با توجه به ناشناخته بودن تئوري زيست منطقه گرايي در کشور ما به منظور شناخت کامل اين نظريه و فاکتورهاي موثر بر تعريف زيست منطقه در الگوي موردنظر و مقايسه پايه نظري اين تئوري، با آنچه در رويکرد هاي جاري نظام تقسيماتي ومنطقه بندي ايران صورت پذيرفته از منابع علمي- از جمله کتب، مقالات علمي و طرح هاي پژوهشي- استفاده شده است. همچنين در بخش کاربردي تحقيق و به منظور امکان سنجي کاربردي اين نظريه در تعيين مناطق و تعيين حدود زيست منطقه در محدوده مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، بهداشت روان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، استان گلستان، رفتار انسان