پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، مدیریت دانش، تعهد سازمانی، مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

کند )پورسراجیان و همکاران، 1392).
تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارتها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است (لا و نگای59، 2008). تسهیم دانش را می توان فعالیتی نظام مند به منظور انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف نمود. به عبارت دیگر، تسهیم دانش به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بهره برداری از دانش موجود به منظور حل مطلوب تر مسایل نسبت به گذشته تعبیر می شود. هدف تسهیم دانش می تواند خلق دانش جدید از طریق ترکیب های مختلف دانش موجود یا بهره برداری بهتر از آن باشد. به منظور ایجاد یک فرایند تسهیم دانش اثربخش افراد باید از تمایل و توانایی سطح بالایی برخوردار باشند. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که وجود کارکنانی که تمایل به تسهیم دانش و تجربه دارند موجب می شود این فرایند به طور خودکار آغاز شده و گسترش یابد (هولتد60، 2007).
هلمستاتر61 (2003) تسهیم دانش را شامل تعاملات داوطلبانه میان کارکنان، در قالب وجوه مشترک سازمانی و با در نظر گرفتن هنجارهای اخلاقی، عادات و رفتارهای ویژه و … می داند. تسهیم دانش فرایندی است که به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در راستای تحقق اهداف مشترک به یکدیگر وابسته اند، کمک می کند (افرازه، 1384). در فرایند تسهیم دانش، چهار نوع دانش نقش محوری دارند که عبارت از دانش حرفه ای، دانش هماهنگ کننده، دانش مبتنی بر هدف، دانش فنی است (هولتد، 2007).
لوین62 (2001) می نویسد که در الگوهاي سنتي، سازمانها و افراد اغلب تمايلي به انتقال و تسهيم دانشي كه از آن برخوردار بودند را نداشته و بجاي اينكه به دانش به عنوان يك سرمايه علمي نگاه كنند، آن را به عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود ميپنداشته و تمايلي به تسهيم آن با ديگران نداشتند. سازماني كه از تسهيم اطلاعات و خلق دانش در ميان اعضايش حمايت ميكند، بيشتر ميتواند فرآيندهاي مؤثر و كارامدي را تعريف كند و عملكرد سازماني خود را بهبود بخشد (پالانیسامی63، 2008).
به بيان ديگر تسهيم دانش به عنوان اقدامي تعريف ميشود كه افراد طي آن اطلاعات مربوط را ميان ديگران منتشر ميكنند(بارتل و سرايو استاوا64، 2002).
تسهيم دانش توسط مك درمت65 (1999) بدين صورت تشريح شده كه وقتي كه ميگوييم فردي دانش خود را تسهيم ميكند، به اين معني است كه آن فرد، فرد ديگري را با استفاده از دانش، بينش و افكار خود راهنمايي ميكند تا او را كمك كند كه موقعيت خود را بهتر ببيند. بعلاوه فردي كه دانش خود را تسهيم ميكند، ايده آل اين است و بايد از هدف دانش تسهيم شده، و كاربرد آن و همچنين از نيازها و شكافهاي اطلاعاتي فرد گيرنده دانش اطّلاع داشته باشد. اين بيانگر اين نكته است كه همه كاركنان نياز به تسهيم دانش خود ندارند، زيرا ممكن است دانش آنان بكار گرفته نشود و يا از آن استفاده مجدد نشود، به عبارت ديگر، تسهيم دانش زماني مفيد خواهد بود كه همه كاركنان در كار خود به آن نياز داشته باشند و يا حداقل بيشتر دانشي را كه دريافت ميكنند بكار گيرند.
تسهیم دانش یک قابلیت مهم در سازمان ها می باشد که از طریق آن کارکنان می توانند در به کارگیری دانش ، نوآوری و نهایتها مزیت رقابتی سازمان مشارکت داشته باشند (جکسون و همکاران66، 2006) .تسهیم دانش بین کارکنان و تیم ها به سازمان ها امکان بهره برداری و سرمایه گذاری بر روی منابع دانش بنیان را می دهد )داونپورت و پروساک67، 1998).
دانش تنها دارایی شناخته شده است که وقتی دیگران در آن سهیم میشوند افزایش مییابد و تسهیم و توزیع آن به رشد آن کمک میکند (حمیدی زاده، 1389).
اشترا ک گذاري دانش مستلزم تمایل افراد و گروه ها در سازمان به نشر دانش در راستاي رسیدن به منافع دو جانبه است و اشترا ک گذاري دانش رخ نخواهد داد مگر اینکه کارکنان و گروه هاي کاري سازمان، سطح بالایی از رفتارهاي مشارکت جویانه داشته باشند (حمیدی زاده، 1389).. مك درموت بیان ميکند که فرد دانش خود را با دیگري به اشتراك مي گذارد تا بتوانند شرایط را بهتر درك کنند. فردي که دانش خود را تسهیم ميکند باید از هدف دانش، موارد استفاده آن و الزامات و نیازهاي شخصی که اطلاعات را دریافت مي کند، اطلاع داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است دانش به فردي منتقل شود که نیازي به آن ندارد و مورد استفاده قرار نگیرد. انتقال و نشر دانش فرصت هایی را براي به حداکثر رساندن توان سازمان براي برآورده کردن نیازها، افزایش کارایی براي حل مسائل و رسیدن به مزیت رقابتی فراهم ميکند )پورسراجیان و همکاران، 1392).

2-2-2 انگیزه های افراد از تسهیم دانش
باقری، رستمی و باقری (1391) انگیزه های افراد و کارکنان در تسهیم دانش را برشمرده اند و توضیح مختصری درباره ی اینکه چگونه هرکدام از این عوامل می تواند روی شیوه های نگرش و رفتارهای مربوط با تسهیم دانش تاثیرگذار باشند ارائه کرده اند. جدول 2-1 نشان دهنده ی عوامل تاثیرگذار روی تمایل افراد در تسهیم دانش می باشد.

جدول 2-1، عوامل تاثیر گذار روی تمایل افراد در تسهیم دانش
عوامل تاثیر گذار روی تمایل افراد در تسهیم دانش
تعارض بین فردی/ گروهی
نگرانی های موجود در مورد این که آیا با شرکت در جریان تسهیم دانش جایگاه و تخصص آنها متاثر می شود؟
حس برابری/ عدالت در فرایند های سازمانی
اعتماد بین فردی
تعهد سازمانی
فرهنگ سازمانی مشترک
شیوه های HRM (پاداش/ قدردانی، شناسایی)
وضوح دانش، نگرش ها و ارزش ها در سطح بالای سلسله مراتب سازمانی

2-2-2-1 تعارض68 بین گروه ها و میان فردی
امکان وجود تعارض در سازمان ها عامل مهمی است که می تواند روی شیوه های نگرش کارکنان برای تسهیم سازی دانش خود تاثیر گذار باشد. اهمیت دانش به عنوان منبع قدرت عظیم می تواند بالقوه تعارض موجود را تشدید کند. چنین تعارضات می تواند بطور کلی در یک دامنه گسترده از مسائل باشد (تعارض و خصومت های تاریخی، دغدغه های پاداش و قدردانی (شناخت)، فرصتهای ترفیع69، بحث هایی که درباره مشروعیت دانش اظهار می شود، نگرانی هایی که در مورد تغییر جایگاه وجود دارد و تلاشهایی که برای کنترل ابتکارات مدیریت دانش صورت می گیرد).
امپسون (2001) مثالی روشن از چنین تعارض را ارائه نموده است که نحوه تاثیرگذاری تعارض روی فرایند های تسهیم دانش را نشان می دهد. او اقدام به انجام مطالعاتی برای تلفیق بنیان دانش شرکت ها متعاقب ادغام و تملک آنها نمود (در شرکت های حسابداری و مشاوره ای). این مطالعه نشان داد که اصرار و پایداری گسترده در مورد تسهیم/ تلفیق دانش بین کارکنان که از شرکت های مشاوره ای ادغام شده اند، براساس برداشت متفاوت از کیفیت و ویژگی بنیان دانش آنها (درجه ضمنی بودن)، تصورات متعارض از شرکت هایی که با هم ادغام شده اند و نگرانی های مربوط به نتایج بالقوه منفی از مشارکت در فرایندها وجود داشت.

2-2-2-2 برابری و عدالت70
کیم و موبورگن (1998)، براساس مطالعه ای که در مورد تعداد محدودی از مدیران ارشد در مطالعات موردی از چند سازمان انجام دادند اظهار داشتند که تمایل کارکنان برای تسهیم دانش خودشان می تواند در ارتباط با این موضوع باشد که آنها چه برداشت و احساس از عدالت نظام آیین نامه ای71 (رویه ای) موجود در سازمان خود دارند.
عدالت رویه ای (طرز عمل یا روش کار) بیانگر دامنه ای است که در آن فرایندهای تصمیم گیری72 سازمانی عادلانه (درست) هستند. عدالت نیز در ارتباط با این موضوع است که چه تعداد از افراد در تصمیم گیری درگیر هستند، وضوح و روشنی ارتباطات درباره علت تصمیمات اتخاذ شده و همچنین وضوح انتظارات می باشد. آنها اظهار کردند که وقتی همه این عوامل مهیا باشد کارکنان برای توانایی ها و استعدادهای ذهنی و مهارت های73 خود ارزش قائل خواهند شد. کیم و موبورگن (1998) بحث می کنند که ایجاد احساس ارزش در کارکنان در تسهیم سازی دانش تاثیر گذار بوده و هنگامی که آنها احساس کنند که نظرات آنها از طریق یک فرایند عادلانه شناسایی می شود، تمایل خواهند داششت که دانش خود را تسهیم نموده و در اختیار دیگران قرار دهند. برعکس زمانیکه کارکنان احساس کنند که عدالت رویه ای در فرایند های تصمیم گیری وجود ندارد، تمایل خواهند داشت که دانش خود را حفظ کرده و تمایلی برای شرکت در کارهای تیمی نداشته باشد. این مطالعه نشان می دهد که سازمان ها به طور چشمگیری روی شیوه نگرش کارکنان از طریق روشی که در فرایندهای تصمیم گیری اتخاذ می کنند می گذارند. روشی که در آن فرهنگ سازمانی و استفاده از خط مشی های مدیریت منابع انسانی خاص می تواند شیوه نگرش در تسهیم و انتشار دانش را تحت تاثیر قرار دهد.

2-2-2-3 اعتماد74 بین افراد
اخیرا علاقه شدید و تحقیقات زیادی درباره موضوع اعتماد انجام شده و بیشتر آثار معاصر به این امر توجه دارند که چگونه اعتماد به صورت اساسی توانسته اثربخشی کارگروهی و تعامل بین افراد را ایجاد کند (جارونپا و لیدنر75، 1999؛ مازنوسکی و چودوبا76، 2000؛ میرسون و همکارانش، 1996؛ نانها کومار، 1999؛ و نیوال سوآن، 2000). همچنین نقش مهم اعتماد در تسهیل فرایند های دانش مرتبط نیز شناسایی شده است (اندریوز و دلاهای، 2001؛ داون پورت و پروساک، 1998، مک اینرنی و لیفوری، 2000 و رابرتس، 2000). اساسا، عدم اعتماد بین افراد تمایل آنها را برای تسهیم دانش کمتر می کند زیرا عدم اعتماد نوعی ریسک و عدم قطعیت را به همراه دارد که در این صورت ممکن است هیچ گروه و یا فردی در فرایند دانش شرکت نکرده و به طور یکسان از آن بهره مند شوند و در نتیجه با رفتار فرصت طلبانه برخی از افراد ممکن است تمایل به تسهیم دانش خودشان را از دست بدهند.
برای مثال، اندروز و دلاهای (2000) در یک مطالعه از نگرش ها درباره تسهیم دانش توسط دانشمندان اشاره کرد و اظهار می کنند که وجود اعتماد و وفاداری در بین دانشمندان مهمتر از شکل گیری و تمایل به تسهیم دانش خود تاثیر اساسی داشت.
منظور از اعتماد، اعتقاد افراد درمورد رفتار احتمالی دیگران است و پیش فرضی که آنها به تعهدشان احترام خواهند گذاشت (نه عمل فرصت طلبانه). یک رابطه از روی اعتماد بر پایه انتظار (توقع) سود و منافع دو طرفه و متقابل است.
مسأله اعتماد روشن می سازد که چگونه ویژگی روابط بین فردی به طور جدی روی شیوه نگرش و رفتارهای تسهیم دانش تاثیر می گذارد. از دیدگاه مدیریتی حساسیت به ویژگی روابط اجتماعی موجود با تلاش هایی که برای تسهیل ایجاد ارتباطات بر پایه اعتماد صورت می گیرد درهم تنیده شده و تاثیر مهمی در ابتکارات مدیریت دانش دارد.

2-2-2-4 سطح تعهد77 سازمانی
در مقالات متعددی اظهار شده است که سطحی از احساس تعهد کارکنان برای سازمانها که در آن کار می کنند روی شیوه ی نگرش کارکنان در مورد تسهیم دانش و رفتارها و نیز سطح وفاداری آنها تاثیر گذار است. درحالیکه برخی از شواهد تجربی نشان می دهند که سطح وفاداری از تعهد سازمانی تاثیر می پذیرد . اما هیچ شواهد تجربی وجود ندارد که نشان دهد چگونه شیوه نگرش و تسهیم دانش و رفتارها با سطوح تعهد در ارتباط است. بنابراین رابطه بین نگرش های تسهیم دانش و تعهد سازمانی در این برهه از زمان تا حدودی تدوریکی و غیرقطعی است.
تعهد سازمانی همچنین با مسأله اعتماد در ارتباط است. درجه ای از اعتماد که در سازمان ها توسط کارکنان آنها ایجاد می شود بیانگر یکی از عوامل مهم در بالا بردن سطح تعهدات سازمانی است.

2-2-2-5 مدیریت منابع انسانی و شیوه های مدیریت فرهنگ
در ادبیات مدیریت دانش بیان شده است که چگونه فرهنگ یک سازمان، و همچنین شیوه های مدیریت منابع انسانی که سازمان آن را به کار میگیرند (از قبیل پرداخت و شناسایی، آموزش، ویژگی شرایط کاری) می تواند به طور چشم گیری روی ابتکارات مدیریت دانش تاثیر گذار باشد. این عوامل دو اثر دارند، یکی تاثیر روی شیوه نگرش و رفتار کارکنان در مورد ابتکارات مدیریت دانش و دیگری در مورد سطوح نگهداری و حفظ گارکنان.
رابرتسون و اولمی همسرلی (2000) این موضوع را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتبی، سلسله مراتب، دانش سازمانی، تسهیم دانش Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، عوامل فردی، عوامل فرهنگی، ساختار سازمانی