پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، ماهیت کار، به کارگیری دانش، دانش ضمنی

دانلود پایان نامه ارشد

دانش
برکس، 2009

مخزن دانش
خسروی، 2014

2-2-5 ابعاد تسهیم دانش
دیکسون(2001) برای تسهیم دانش و اشتراک آن بین افراد سازوکارهایی ارائه شده است که با توجه به یک رویکرد سیستماتیک برای ایجاد یک سیستم انتقال دانش، پنج سازوکار مهم در تسهیم دانش بیان می شود که با تبادل و تسهیم دانش ضمنی و آشکار با سایر افراد، ظرفیت برخورد آنها با موقعیت ها و مشکلات جدید افزایش پیدا می کند و به ایجاد راه حل های تازه برای مشکلات پیش رو کمک می کند. . این سازوکارها عبارتند از تسهیم دانش ترتیبی، تسهیم دانش آشکار، تسهیم دانش پنهان، تسهیم دانش استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسی (هادیزاده، مقدم و محبی1392).

2-2-5-1 تسهیم دانش ترتیبی
زمانی رخ می دهد که گروه مشابهی از کارکنان دانش، کار مشابهی را یک بار دیگر با به کارگیری دانش خود انجام دهند. از نظر دیکسون این امر مستلزم آن است که دانش منحصر به فردی که هر فرد به دست آورده است، در درون یک گروه منتقل می کند؛ به طوری که دانش می تواند برای کل گروه معنا و مفهوم پیدا کند. ماهیت کار، تکراری و غیر یکنواخت است و نوع دانشی که منتقل می شود، می تواند هم آشکار و هم پنهان باشد.

2-2-5-2 تسهیم دانش آشکار
زمانی رخ می دهد که از تجربیات کارکنان یک گروه دانشی در انجام فعالیتی مشابه در تیمی دیگر استفاده شود. دانش گروه به طور آشکار و به صورت واژگان اعداد فرمول علمی، مشخصات و مانند آن تسهیم می شود. از نظر دیکسون در بسیاری از سازمان ها این نوع سیستم مشابه استفاده از بهترین الگوها در اجرای پروژه ها می باشد. ماهیت کار گروه، تکراری و یکنواخت است.

2-2-5-3تسهیم دانش پنهان
زمانی رخ می دهد که گروهی از کارکنان دانشی کار مشابهی را با به کارگیری دانش گروهی دیگر در بافتی دیگر انجام دهند. دانش گروه دیگر از طریق فعالیت اجتماعی به صورت دانش پنهان منتقل می شود. از نظر دیکسون تسهیم دانش پنهان برای برخی سازمان ها بسیار حیاتی است، زیرا دانش ضمنی منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها می شود. ماهیت کار گروه، تکراری و غیریکنواخت است. این سازوکار همچنین “تسهیم نزدیک” نامیده می شود، نه به دلیل موقعیت فیزیکی بلکه به دلیل تشابه بین گروه منبع و گروه دریافت کننده.

2-2-5-4 تسهیم دانش استراتژیک
زمانی رخ می دهد که یک گروه، مسئولیت کاری که به ندرت اتفاق می افتد یا یک پروژه استثنایی را برعهده میگیرد و می خواهد از تجربه دیگران در درون سازمان – که کار مشابهی را انجام داده اند- استفاده کند. در این سازوکار، اغلب مدیران سطح عالی سازمان شرکت دارند و نوع دانش مورد نیاز برای انجام کار را تعیین می کنند. نوع دانشی که منتقل می شود می تواند هم پنهان و هم آشکار باشد.

2-2-5- 5تسهیم دانش کارشناسی
زمانی رخ می دهد که دانش عمومی و آشکار از یک منبع کارشناسی درون یا بیرون سازمان به منظور توانمند کردن گروه برای حل مسائل جدید با روش ها و دانش جدید منتقل می شود. این دانش وقتی مناسب است که گروه در حال انجام کاری استثنایی و یکنواخت باشد و با یک مساله فنی غیر معمول فراسوی قلمرو دانش خود مواجه شده باشد. معمولا دانشی که درخواست می شود، دریک راهنما یا در مدارک استاندارد یافت نمی شود.

2-2-6 موانع تسهیم دانش
در پژوهشي كه غفوري و همكاران (1389) در جهت شناسايي موانع اشتراک گذاري دانش در سازمان ها، انجام داده بودند، موانع اشترا ک گذاري دانش را در سه بعد: موانع بالقوه فردي، موانع بالقوه سازماني و موانع بالقوه فناورانه شناسايي كردند. اين مدل در شکل2-1 و توضيح مختصري از هر یک از اين ابعاد در ادامه آورده شده است.

شکل2-1 موانع تسهیم دانش

2-2-6-1 موانع بالقوه فردي
اين موانع شامل موانعي است كه از رفتار فردي و يا اعمال و برداشتهاي افراد سرچشمه ميگيرند كه ميتوانند مربوط به افراد و يا گروههای موجود در داخل واحدهاي عملياتي سازمان باشند.

2-2-6-2 موانع بالقوه سازماني
یکی از موضوع هاي كليدي تسهيم دانش در سازمان وجود محيط و شرايط مناسب سازماني است. موانع بالقوه اي كه مي توانند منجر به كاهش اشتراک گذاري دانش در سازمان شوند.

2-2-6-3 موانع بالقوه فناورانه
تبادل دانش به همان اندازه كه یک موضوع مربوط به افراد و سازمان است، یک چالش فناورانه نيز هست. فضایی را که در آن افراد هم یافته ها و تجارب خود را به اشتراک گذارند و هم از آنچه که دیگران می دانند استفاده نمایند کاری چالش برانگیز است. توانايي فناوري در اين رابطه اين است كه دسترسي فوري به حجم وسيعي از داده ها و اطلاعات را فراهم ميكند و تشریک مساعي از راه دور را ممكن كرده و در نتيجه روش هاي كار گروهي را هم در داخل واحدها و همين واحدها و شعبات
سازمان تسهيل ميكند. فناوري مي تواند به عنوان یک تسهيل كننده فرايندهاي تسهيم دانش را از طريق آسانتركردن و کاراترکردن تشويق و پشتيباني كند. بدون توجه به اندازه سازمان، تعداد زيادي از فعاليت هاي اشتراک گذاري دانش به زيرساخت فناوري اطلاعات وابسته است. زيرساخت هاي زيادي وجود دارد كه پشتيباني مربوط به كسب، سازماندهي، ذخيره، بازيابي، جستجو، نمايش، توزيع و بازسازي اطلاعات را انجام ميدهند.

2-3 شبکه های نوآوری

2-3-1 نوآوری
تد و همکاران97 (2005) مفهوم نوآوری را با بیان دانش تعریف می کنند و می نویسد که نوآوری در اصل عبارت است از دانش – ایجاد فرصت های جدید از طریق ترکیب مجموعه دانش جدید-. نوآوری حاصل تعاملات مداوم و ارتباطات بین بازیگران و سازمانهای مختلف می باشد که از طریق اجرای فعالیت های فرایند نوآوری در شبکه ها با یکدیگر درهمکاری و رقابت هستند. نوآوری برای رشد اقتصادی بلند مدت ضروری است. نوآوری می تواند منجر به محصول یا خدمات جدید، بهبود تولید، بهبود فرایندهای کسب و کار و راههای تازه در زمینه مدیریت (مدیریت منابع مالی، بازاریابی، و یا منابع انسانی) شود .
نوآوری، محصولات دانش است که حاصل اجرای فرایندهای نوآورانه می باشد. فرایندهای نوآوری شامل فعالیت های زیر است:
توسعه ی یک مفهوم راه حلی جدید، بسط نوآوری، کاربرد نوآوری، ارتقاء و فروش در بازار نوآوری، و همچنین بهبود مداوم آن. تکمیل هر مرحله از فرایندهای نوآوری با درنظر گرفتن راه حلهای نوآورانه که برای ارائه به بازار مد نظر است انجام میگیرد. در طی این فرایند، ارتباطات و تعاملات بین پیمانکارانی که با این جریان، کاربرد و توسعه ی تسهیم دانش و اطلاعات مرتبط اند شکل میگیرد.این امر به نوبه ی خود می تواند منبعی برای راه حل های نوآورانه تازه و انتشار آنها باشد. فرایندهای نوآوری مستلزم تسهیم دانش و توسعه ی دانش و یادگیری شرکت های مرتبط پی است که از طریق شبکه در بهره برداری از منابعشان با هم همکاری می کنند (دالینسکا، 2012).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، عوامل فردی، عوامل فرهنگی، ساختار سازمانی Next Entries منبع تحقیق درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، رفتار اخلاقی، یادگیری اجتماعی