پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، دانشگاه کارآفرین

دانلود پایان نامه ارشد

ا نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)
جدول ‏47: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
متغیرها
معناداری دوطرفه
دانشگاه کارآفرین
112/0
محیط
241/0
فرصت
094/0
فرصت های آینده
088/0
با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 05/0 است پس فرض تایید می شود و نتیجه می گیریم که داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری های مورد نظر است. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای اشکار همان چیز را اندازه گیری می کنند که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع سرو کار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند (کلانتری، 1388؛ 136).
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می شود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادلات اندازه گیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر می شوند (دانشگر،1390؛113). تحلیل عاملی تاًییدی سازه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شوند.

تحلیل عاملی تاییدی متغیر دانشگاه

شکل ‏47: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد)

شکل ‏48: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-1 و 4-2) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر دانشگاه کارآفرین از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر دانشگاه کارآفرین شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
تحلیل عاملی تاییدی متغیر محیط

شکل ‏49: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد)

شکل ‏410: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-9 و 4- 10) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر محیط از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر محیط شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرصت

شکل ‏411: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد)

شکل ‏412: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-11 و 4-12) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر فرصت از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر فرصت شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرصت های آینده

شکل ‏413: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد)

شکل ‏414: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-13 و 4-14 ) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر فرصت های آینده از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر فرصت های آینده شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
بررسی سوالات تحقیق
در صورتیکه یک متغیر نرمال باشد ما میتوانیم از آزمون های پارامتری استفاده نمائیم و در صورتیکه متغیرها نرمال نباشند، مجوز استفاده از آزمون های پارامتری را نداریم. و باید برای آزمودن متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده نمائیم.
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمالی میباشند، سپس برای آزمون سوالات تحقیق از روش های پارامتری استفاده مینمائیم. حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط عدد 3 می پردازیم. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه می شود از آزمون تی تک نمونه ای (One- Sample T Test) استفاده می شود.
در تمامی آزمون ها اگر مقدار سطح معنی داری (Sig) بزر گتر از سطح خطا (05/0) باشد را نتیجه می گیریم و در صورتیکه سطح معنی داری (Sig) کوچکتر از سطح خطا (05/0) باشد را نتیجه می گیریم.
گام اول
سنجش دانشگاه از نظر اعضای دانشگاه شاهد
H0: میانگین امتیازات داده شده به دانشگاه از نظر اعضای دانشگاه شاهد کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به دانشگاه از نظر اعضای دانشگاه شاهد بزرگتر از 3 است.

جدول ‏48: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه
شاخص
تعداد جامعه
میانگن
انحراف معیار
خطای معیار میانگین
دانشگاه کارافرین
385
2.4128
.66794
.03404
عوامل رسمی
385
2.1333
.88956
.04534
سازمان کارآفرینانه و ساختار حاکمیت
385
2.1403
.89085
.04540
معیارهای حمایتی
385
2.1325
.92456
.04712
آموزش کارآفرینی دانشگاهی
385
2.1273
.89452
.04559
عوامل غیر رسمی
385
2.6922
.51246
.02612
نگرش دانشگاهیان
385
2.1558
.91664
.04672
شیوه ی تدریس کارآفرینی
385
2.6779
.76387
.03893
مدل نقش و سیستم های پاداش
385
2.3766
.88772
.04524
منابع و قابلیت ها
385
3.1253
.47432
.02417
منابع
385
4.0364
.99673
.05080
قابلیت ها
385
2.2143
.91297
.04653

نتیجه این آزمون شامل دو خروجی می باشد که خروجی اول جدول (4-8) آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کندو اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داه ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از 3 بیشتر است یا کمتر، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی (آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.
جدول ‏49: نتایج آزمون تی تک نمونه ای دانشگاه کارافرین

Test value=3

T
درجه آزادی
عدد معناداری (sig)
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95 درصد اختلاف

پائینی
بالایی
دانشگاه کارافرین
-17.250
384
.000
-.58723
-.6542
-.5203
عوامل رسمی
-19.116
384
.000
-.86667
-.9558
-.7775
سازمان کارآفرینانه و ساختار
-18.936
384
.000
-.85974
-.9490
-.7705
معیارهای حمایتی
-18.411
384
.000
-.86753
-.9602
-.7749
آموزش کارآفرینی دانشگاهی
-19.143
384
.000
-.87273
-.9624
-.7831
عوامل غیر رسمی
-11.785
384
.000
-.30779
-.3591
-.2564
نگرش دانشگاهیان
-18.070
384
.000
-.84416
-.9360
-.7523
شیوه ی تدریس کارآفرینی
-8.273
384
.000
-.32208
-.3986
-.2455
مدل نقش و سیستم های پاداش
-13.779
384
.000
-.62338
-.7123
-.5344
منابع و قابلیت ها
5.184
384
.000
.12532
.0778
.1729
منابع
20.402
384
.000
1.03636
.9365
1.1362
قابلیت ها
-16.886
384
.000
-.78571
-.8772
-.6942

برای متغیر دانشگاه کارآفرین فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از 3می باشد. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات بالاتر از 3می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود (4-9)در سطح 95% اطمینان (یا خطا5%) حد بالا منفی و حد پائین منفی می باشد و میزان خطای مشاهده شده (000/0) که کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض تائید و فرض رد می شود.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای فقط مجموع منایع و قابلیت ها و شاخص قابلیت ها بالای می باشد. یعنی دانشگاه فقط منابع را دارد.
سنجش محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد
H0: میانگین امتیازات داده شده به محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد بزرگتر از 3 است.

جدول ‏410: خلاصه نتایج آماری مربوط به سنجش محیط
شاخص
تعداد جامعه
میانگن
انحراف معیار
خطای معیار میانگین
محیط
385
3.9041
.89537
.04563
عوامل محیطی
385
3.9610
1.04510
.05326
عوامل سیاسی
385
3.9740
1.03549
.05277
قوانین
385
3.3558
1.23559
.06297
عوامل اجتماعی
385
4.0000
1.03582
.05279
عوامل تکنولوژیک
385
4.0026
1.03707
.05285
عوامل اقتصادی
385
4.0026
1.04707
.05336
عوامل بین الملل
385
4.0325
1.04064
.05304

نتیجه این آزمون شامل دو خروجی می باشد که خروجی اول جدول (4-10) آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کندو اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داه ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از 3 بیشتر است یا کمتر، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی (آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.
جدول ‏411: نتایج آزمون تی تک نمونه ای سنجش محیط

شاخص
Test value=3

T
درجه آزادی
عدد معناداری (sig)
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95 درصد اختلاف

پائینی
بالایی
محیط
19.812
384
.000
.90408
.8144
.9938
عوامل محیطی
18.043
384
.000
.96104
.8563
1.0658
عوامل سیاسی
18.457
384
.000
.97403
.8703
1.0778
قوانین
5.651
384
.000
.35584
.2320
.4797
عوامل اجتماعی
18.943
384
.000
1.00000
.8962
1.1038
عوامل تکنولوژیک
18.969
384
.000
1.00260
.8987
1.1065
عوامل اقتصادی
18.788
384
.000
1.00260
.8977
1.1075
عوامل بین الملل
19.467
384
.000
1.03247
.9282
1.1367

برای متغیر محیط فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از 3می باشد. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات بالاتر از 3می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود (4-11) در سطح 95% اطمینان (یا خطا5%) حد بالا مثبت و حد پائین مثبت می باشد و میزان خطای مشاهده شده (000/0) که بیش از 05/0 است، بنابراین فرض تائید و فرض رد می شود.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت همه عوامل محیط در سطح بالایی می باشند.
سنجش فرصت از نظر اعضای دانشگاه شاهد
H0: میانگین امتیازات داده شده به فرصت از نظر اعضای دانشگاه شاهد کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به فرصت از نظر اعضای دانشگاه شاهد بزرگتر از 3 است.

جدول ‏412: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت
شاخص
تعداد جامعه
میانگن
انحراف معیار
خطای معیار میانگین
فرصت
385
4.0114
.99400
.05066
جذابیت
385
4.0221
1.02261
.05212
بادوام بودن
385
3.9818
1.02046
.05201
زماندار بودن
385
4.0065
1.03170
.05258
کالا یا خدمت
385
4.0351
.96120
.04899

نتیجه این آزمون شامل دو خروجی می باشد که خروجی اول جدول (4-12) آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کندو اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داه ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از 3 بیشتر است یا کمتر، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی (آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.

جدول ‏413: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت

شاخص
Test value=3

T
درجه آزادی
عدد معناداری (sig)
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95 درصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارتباط معنی دار، دانشگاه کارآفرین Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه کارآفرین، ضریب تعیین، معادلات ساختاری، مدل مفهومی