پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارتباط معنی دار، دانشگاه کارآفرین

دانلود پایان نامه ارشد

تنظيم شده، ساخته مي‌شود و پاسخگو به شکل حضوري يا غيرحضوري و مستقيم يا غيرمستقيم آن را تکميل مي‌کند (حافظ‌نيا، 87).
سئوالات «بسته»، سئوالاتي هستند که محقق با استفاده از مقياس اسمي يا عددي و بر اساس پاسخ‌هاي ممكن تنظيم مي‌کند و پاسخگو از بين آن‌ها ارزش موردنظر خود را انتخاب نموده و علامت مي‌زند. به پرسشنامه‌هاي حاوي سئوالات بسته، پرسشنامه منظم نيز گفته مي‌شود. سئوالات بسته اگر چه آزادي عمل پاسخگو را نسبت به سئوالات باز کاهش مي‌دهد ولي داراي محاسني هم هست، يعني هم پاسخگو رغبت بيشتري براي پاسخ دادن دارد و مي‌تواند با زدن يک علامت در محل مخصوص پاسخ لازم را بدهد و هم اين‌که استخراج، طبقه‌بندي و تجزيه و تحليل داده‌ها بهويژه با رايانه براي محقق راحت‌تر مي‌شود (حافظ‌نيا، 87).
سئوالات پرسشنامه به صورت «طيف چندگزينهاي» مقياس‌بندي شد. سنجش ديدگاه‌ها و نگرش‌ها از امور کيفي هستند که ابزارهاي ويژه‌اي را در چهارچوب مقياس‌هاي اسمي- عددي براي اندازه‌گيري متغيرها طلب مي‌کنند. محققان علوم اجتماعي براي سنجش نگرش‌ها، تمايلات، گرايش‌ها و آرزوها، اقدام به طراحي و ابداع ابزاري نمودند که به عنوان طيف شهرت دارد و طيف ليكرت از معروفترين آنها محسوب ميشود.لیکرت که از سال 1939 مدیریت بخش بررسی های افکار عمومی را در وزارت کشاورزی امریکا بر عهده داشت این طیف را ارائه داد.این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است ومحقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را درباره آن تشخیص نماید.طیف از گرایش” کاملا موافق”تا گرایش” کامل مخالف”کشیده می شود(حافظ نیا1387).
روایی وپایایی ابزار سنجش
منظور از اعتبار یا روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری واقعاّ بتواند ویژگی ها یا خصیصه ی متغیر مورد نظر را اندازه بگیرد،نه متغیر دیگری را.در تحقیقات فیزیکی اعتبار یا روایی،مساله وموضوع پیچیده ای نیست اما در تحقیقات رفتاری مساله روایی موضوع بسیار پیچیده ای است.
آزمون KMO و بارتلت:جهت بررسي روايي سازه‌اي پرسشنامه و تائيد عامل‌هاي در نظر گرفته شده، از روش تحليل عاملي به شيوه چرخش محور‌هاي متعامد (واري- ماکس) براي دستيابي به عامل‌هاي خالص استفاده شده است. بدین منظور از شاخص KMO 166و آزمون کرویت بارتلت167 استفاده می شود.
شاخص KMO: شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نمی باشند.
آزمون کرویت بارتلت: این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده(از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است: حالت اول) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی می باشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد. حالت دوم) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، که در این صورت ارتباط معنی داری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر معنی داری (Significance) آزمون بارتلت کوچک تر از 5% (sig0.05) باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. (مومنی و قیومی، 194:1389-193). نتايج این شاخصها در جداول3-2 و 3-3 آمده است.

نتايج آزمون کورويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه
جدول ‏32: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه
متغیرها
KMO
sig
دانشگاه کارآفرین
946/0
000/0
محیط
873/0
000/0
فرصت
907/0
000/0
فرصت های آینده
781/0
000/0

همانطور در جدول3-2 نيز مشاهده مي‌شود، از آنجایی که مقدار شاخص KMO بیشتر از 6/0 است تعداد نمونه (در اینجا همان تعداد پاسخ دهندگان) برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد است نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است.
پايايي168 پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي رود. بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 19 Spss انجام گرديده است. با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفای کرونباخ را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
جدول ‏33: ارزیابی پایابی پرسشنامه

متغیرها
میزان آلفای کرونباخ
دانشگاه کارآفرین
953/0
محیط
965/0
فرصت
991/0
فرصت های آینده
720/0
کل تحقیق
884/0

با توجه به نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ که همه متغیرها بالای 7/0 می باشد، می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
روش تجزیه وتحلیل داد ه ها
دادهها پس از جمعآوري از پرسشنامهها ابتدا به صورت توصيفي بررسي شدند. فراواني دادهها در قالب جداول و نمودارها ارائه شد تا تصوير روشنتر و خلاصه و قابل فهمي از دادهها به دست دهد. علاوه بر آن تحليل استنباطي نيز با تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير انجام شد. از نرمافزار آماري SPSS براي تحليل توصيفي دادهها و از نرم افزار کمترین توان جزئی براي تحليلهاي عاملي تاييدي و مسير استفاده شد. نرم افزار ليزرل نیز برای تست مدل تحقیق استفاده گردید. لیرزل يك محصول نرم افزاري خودكفاست كه به منظور برآورد و آزمون مدلهاي ساختاري طراحي شده و شركت بينالمللي نرمافزار علمي(SSI)169 آن را به بازار ارائه نموده است. اين نرمافزار با استفاده از همبستگي و كوواريانس بين متغيرهاي اندازهگيري شده ميتواند مقادير بارهاي عاملي، واريانسها و خطاهاي متغيرهاي مكنون(پنهان يا اندازهگيري نشده) را برآورد يا استنباط كند.(هومن، 1387) . روش کمترین توان جزیی170 برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود . بر مبنای الگوریتم کمترین توان جزیی این تکنیک ، داده های تجربی با تئوری پشتیبانی ناکارا و اطلاعات در دسترس کم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . در مقایسه با مدل روابط ساختاری خطی ، لیزرل، روش کمترین توان جزیی در اندازه ی نمونه پایین هنگام برآورد ضریب مسیر انعطاف پذیر تر است و نتایج مثبت تری را به دنبال دارد. وقتی مفهوم معیارهای اندازه گیری ادغام می کند، متغیرهای مدل رگرسیون ، هم خطی شان مسئله ایجاد می کند. بر عکس ،کمترین توان دوم جزیی با اندازه گیری خطاها سرو کار دارد، بنابراین هم خطی خطوط ، در آن مسئله ایجاد نمی کند .
تحلیل عامل تاییدی
درمطالعات علوم انساني بيشتر خصيصهها به گونهاي دقيق و روشن تعريف نشده است و در نتيجه متغيرهاي مربوط به هر خصيصه، علاوه بر اينکه با يکديگر همپوشي و تداخل پيدا ميکند، به خصيصههاي جانبي ديگري نيز مربوط مي شود. اين همپوشي و تداخل متغيرها، توصيف و شناخت ويژگيهاي افراد را دشوار مي سازد؛ به اين معني که دادههايي که با استفاده از ابزار سنجش براي هر فرد به دست ميآيد، معرف خصيصه متمايز و روشني نيست، بنابراين، نمرههاي حاصل بايد تجزيه و تحليل شود و ساختار بنيادي مشخصي از آنها به دست آيد تا براي توصيف فرد، صفات اساسيتري در دست داشته باشيم. پژوهشگر بايد به دنبال سازه يا خصيصه هاي ساده و روشني باشد که ميزان همپوشي بين آنها تا حد امكان کمتر باشد و او را به دقت و قطعيت بيشتري برساند. براي رسيدن به اين هدف، روش هاي متعدد و متنوعي وجود دارد. از جمله اين روشها، روش تحليل عاملي است که به شکل فرمول و روابط رياضي بيان ميشود. روش تحليل عاملي به پژوهشگر کمک مي کند تا با به کارگيري اصول آماري، متغيرهاي مورد مطالعه را به دقت تعريف و معلوم کند که هر متغير تا چه حد با متغيرهاي ديگر در ارتباط است (هومن، 1380).
تحليل عاملي متشکل از مجموعهاي از روشهاي آماري است که هدفش ساده کردن مجموعهاي پيچيده از دادههاست. در علوم اجتماعي، تحليل عاملي در مورد همبستگيهاي بين متغيرها به کار مي رود. در ادبيات تحليل عاملي، اساساً يک عامل, بعد يا برساخته171 بيان موجز و فشردهاي از روابط ميان مجموعهاي از متغيرهاست. به عبارت ديگر، يک عامل، برساختهاي است که به طور عملياتي به وسيله بارهاي عاملي172 خود تعريف مي شود و بارهاي عاملي، نشانگر همبستگيهاي هر يک از متغيرها با يک عامل است( کلاين، 1381).
تحليل عاملي به دو شاخهي اکتشافي و تأييدي تقسيم ميشود. در تحليل عاملي اکتشافي173 هدف، اکتشاف موضوع و کشف روابط بين برساختهها يا ابعاد عمدهي يك موضوع است و زماني که دادهها پيچيده باشد و متغيرهاي بسيار مهمي در تشخيص مسأله نامعلوم باشد به کار مي رود. به عبارت ديگر، تحليل عاملي اکتشافي وقتي به کار مي رود که پژوهشگر شواهد کافي قبلي و پيش تجربي براي تشکيل فرضيه درباره تعداد عاملهاي زيربنايي دادهها نداشته و در حقيقت مايل باشد درباره تعيين تعداد يا ماهيت عاملهايي که همپوشي بين متغيرها را توجيه ميکند، دادهها را بکاود. بنابراين، تحليل اکتشافي بيشتر به عنوان يک روش تدوين و توليد نظريه، و نه يک روش آزمون فرض در نظر گرفته مي شود( هومن، 1387).
در ابتدا تحليل عاملي صرفاً يک روش اکتشافي آماري بود. اما اخيراً اين امکان به وجود آمده که ميتوان با استفاده از تحليل عاملي به آزمون فرضيه ها پرداخت. اين روش را يورسکوک174 ابداع کرد و نام آن را تحليل عاملي تأييدي175 گذاشت. دراين روش بر اساس مطالعات قبلي يا نظريهاي مرتبط با همبستگيهاي عاملي متغيرها، فرضيهسازي ميشود. سپس تا جايي که ممکن است، به برازاندن176 (جورکردن) اين همبستگيها در ماتريس هدف ميپردازد (کلاين، 1381).
تحليل عاملي تأييدي در واقع يک مدل آزمون فرضيه است که در آن پژوهشگر تحليل خود را با يک فرضيه آغاز ميکند. اين مدل که مبتني بر يک شالوده تجربي و نظري قوي است، مشخص ميکند که کدام متغيرها با کدام عاملها و کدام عاملها با يکديگر همبسته ميشود. براي ارزشيابي روايي سازه نيز يک روش قابل اعتماد – به پژوهشگر عرضه ميکند تا از اين طريق بتواند به گونه بارزي فرضيههايي را درباره ساختار عاملي دادهها که ناشي از يک مدل از پيش تعيين شده با تعداد و ترکيب مشخصي از عاملهاست، بيازمايد. روش تأييدي بعد از -مشخص کردن عاملهاي پيش تجربي، از طريق تعيين برازندگي مدل عاملي از پيش تعيين شده، تطابق بهينه ساختارهاي عاملي مشاهده شده و نظري را براي مجموعه دادهها آزمون ميکند (هومن،1387). با توجه به ويژگيها و کارکردهاي تحليل عاملي تأييدي، در اين پژوهش براي سنجش روايي سازه ابزار اندازهگيري از اين روش استفاده شده است و نتايج آن در فصل چهارم به تفصيل آمده است.
مدل معادلات ساختاري
مدل ساختاري شامل مجموعهاي از معادلات ساختاري است که روابط عِلّي ممکن بين متغيرها را تبيين ميکند. مدليابي معادله ساختاري يک تکنيک نيرومند تحليل چند متغيري با متغيرهاي مکنون177، يا مدل رگرسيون و تحليل ساختار کوواريانس نيز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جامعه آماری، کارآفرینی، فرصت های کارآفرینانه، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل داده، کارآفرینی، روش تحقیق، آزمون فرضیه