پایان نامه رایگان درمورد تحلیل داده، کارآفرینی، روش تحقیق، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

ناميده شده، يکي از پيشرفت هاي روششناسي نويدبخش در علوم رفتاري است که کاربرد دادههاي همبستگي، آزمايشي و غيرآزمايشي را براي تعيين ميزان موجه بودن178 مدلهاي نظري در يک جامعهي بخصوص امکان پذير ميسازد.
يک مدل کامل معادله ساختاري در حقيقت بيانگر آميزهاي از نمودار مسير و تحليل عاملي تأييدي است. چون مدل کامل معادله ساختاري شامل دو دسته متغيرهاي مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهاي مدل بايد از طريق پيوند بين واريانسها و کوواريانسهاي متغيرهاي مشاهده شده و پارامترهاي مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شيوه هاي متفاوتي براي قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. يک محقق بايد از معيارهاي مختلف براي قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زيرا شاخص واحدي وجود ندارد که بطور قطعي براي آزمون مدل مورد قضاوت و ارزيابي قرارگيرد(کلانتري، 1388). در اين پژوهش براي سنجش برازش نيکويي الگوي مورد مطالعه از شاخصهايي همچون (NFI179)، (180NNFI)، (RMSEA181)، (182GFI)، (183RMR) و… استفاده شد که در ادامه توضيح داده خواهد شد.
شاخص بنتلر – بونت184: شاخص نرم شده برازندگي (NFI185) مدل صفر را به عنوان مدلي که در آن همه همبستگيها صفر است تعريف ميکند. چنانچه مقدار اين شاخص بين 0.90 تا 0.95 باشد قابل قبول و مقادير بالاتر از 0.95 عالي است.
شاخص تاکر – لويز186 : شاخص نرم نشده برازندگي (NNFI) است. اگر اين شاخص بزرگتر از يک باشد، برابر با يک قرار داده شده و همانند شاخص بنتلر- بونت تفسير ميشود. بايد توجه داشت که مقدار کوچک نسبت مجذور کاي به درجه آزادي (تا آن جا که کوچکتر از يک نباشد) دلالت بر برازش بهتر مدل دارد.
شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب (RMSEA) : اين اندازه مبتني بر پارامتر غيرمرکزي است؛ زماني که مقدار اين آماره کمتر از 05/0 باشد، نشان ميدهد که مدل از برازش خوبي برخوردار است. در صورتي که مقدار آن بين 05/0 تا 08/0 باشد برازش قابل قبول و اگر بين 08/0 و 1/0 باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از 1/0 باشد برازش ضعيف است(کلانتري، 1388)
شاخص نيکويي برازش (GFI): اين شاخص نسبت مجموع مجذور تفاوتها به واريانس مشاهده شده است. مقدار آن بين صفر و 1 و مقدار بزرگتر از 9/0 حاکي از برازش قابل قبول مدل است.
شاخص ريشه ميانگين مجذورات باقيمانده (RMR) : اين شاخص جذر ميانگين مجذور تفاضلهاي بين همبستگيهاي ضمني و مشاهده شده است.
يکي از مشکلاتي که در تفسير باقيماندههاي برازش يافته (و به طور طبيعي در آماره RMR) بروز ميکند اين است که اندازه مقادير آنها تحت تاثير واحد اندازهگيري است. براي حل اين مشکل ميتوان از باقيماندههاي استاندارد شده187 استفاده کرد. مقادير استاندارد شده آن در قسمت (Standardized RMR) نرمافزار ليزرل ظاهر ميشود. زماني که مقدار اين آماره کمتر از 05/0 باشد بيانگر قابل قبول بودن برازش مدل است.
يکي ديگر از شاخص ها، شاخص برازندگي تطبيقي (CFI188) است. اين شاخص به واقع برازندگي مدل موجود را با مدل صفر که در آن فرض مي شود متغيرهاي مکنون موجود در مدل ناهم بستهاند مورد مقايسه قرار ميدهد. مقدار آن بر پايه قرارداد بايد دست کم 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود. همچنين يکي ديگر از شاخصهاي برازش، شاخص برازندگي فزاينده (IFI189) است که شباهت به NFI دارد و اين شاخص نيز بايد دست کم 90/0 باشد تا مدل پذيرفته شود.
معرفی سازمان مورد مطالعه
دانشگاه شاهد، در پی فرمان تاریخی ۶ فروردین ماه ۱۳۶۵ آیت‌الله خمینی مبنی بر لزوم رسیدگی به امور فرهنگی و تحصیلی فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودان و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی برای ایجاد عرصه آموزشی و تحقیقاتی لازم در سطح عالی، در مهرماه ۱۳۶۹، با پذیرش ۱۶۵ نفر دانشجو در ۷ رشته تحصیلی (پرستاری، مامایی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، روانشناسی، ریاضی و نقاشی) فعالیت خود را آغاز کرد.
دانشگاه شاهد همچون دانشگاه های تربیت مدرس و… یک دانشگاه جامع است .بدین معنی که این دانشگاه متولی آموزش دانشجویان در رشته های وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است . علیرغم اینکه این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه غیر انتفاعی در شورای انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده ،اما برای دانشجویان هردو گروه آموزشی بهداشت و علوم ازقوانین دانشجویان دانشگاه های دولتی وزارتین استفاده می شود.
یعنی علی‌رغم ثبت این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی، این دانشگاه در حوزه دانشجویی کاملاً دولتی است . با این تفاوت که متقاضیان ورود به دانشگاه علاوه بر شرکت در آزمون های سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشدیا دکتری تخصصی می بایست در گزینش دانشگاه شاهد(بررسی صلاحیت عمومی) شرکت و در این گزینش قبول شوند.
شیوه جذب دانشجو در دانشگاه شاهد نیمه متمرکز است اما این دانشگاه، دانشگاه نیمه متمرکز به حساب نمی‌آید.
در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰۰ دانشجو در ۱۰۲ رشته (۱۳ رشته در مقطع دکتری تخصصی، دو رشته در مقطع دکتری حرفه‌ای، ۶۱ رشته در کارشناسی ارشد و ۲۶ رشته در مقطع کارشناسی) در ۸ دانشکده: پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی،علوم کشاورزی و هنر و یک مرکز آموزشهای غیر حضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

خلاصه فصل سوم
در این فصل، پس از ارائه مقدمه به نوع وروش تحقیق پرداخته شد.سپس جامعه آماری، نمونه وروش نمونه گیری مورد استفاده بیان گردید. در ادامه روش های گردآوری اطلاعات مرور شده وبیان گردید. در ادامه به توضیح آزمون های مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها وتست فرضیه پرداخته شد. ودر نهایت سازمان مورد مطالعه پژوهش معرفی گردید.

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هايي كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
جنسیت
جدول ‏41: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
261
8/67
زن
124
2/32
جمع
385
100

همانگونه که جدول 5 و نمودار 1 نشان میدهد، 8/67 پاسخ دهندگان را مردان و2/32 پدرصد را زنان تشکیل میدهند.

نمودار
شکل ‏41: نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان

سن
جدول ‏42: توزيع فراواني مربوط به سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
بین 20 تا 30 سال
290
3/75
بین 31 تا 40 سال
49
7/12
بین 41 تا 50 سال
35
1/9
بالای 50 سال
11
9/2
جمع
385
100

همانگونه که جدول 6 و نمودار 2 نشان میدهد، 3/75 درصد پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، 7/12 درصد بین 31 تا 40 سال، 1/9درصد بین 41 تا 50 سال و 9/2 درصد بین بالای 50 سال سن دارند.

شکل ‏42: توزيع فراواني مربوط به سن

تحصیلات:
جدول ‏43: توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
4
0/1
فوق دیپلم
14
6/3
لیسانس
235
0/61
فوق لیسانس
106
5/27
دکترا
26
8/6
جمع
385
100

همانطوري که در جدول 7 و نمودار 3 مشاهده مي‌شود، 0/1 درصد پاسخ دهندگان دیپلم 6/3 درصد پاسخ دهندگان فوق دیپلم، 0/61درصد لیسانس، 5/27 درصد فوق لیسانس و 8/6 درصد دکترا می باشند

شکل ‏43: نمودارميله اي مربوط به فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان

علاقهمندی شما به حوزهی کارآفرینی
جدول ‏44: توزيع فراواني مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان
علاقهمندی
فراوانی
درصد فراوانی
کم
101
2/26
متوسط
101
2/26
زیاد
178
2/46
خیلی زیاد
5
3/1
جمع
385
100
همانطوری که در جدول و نمودار (4-4) مشاهده می شود 2/26 درصد پاسخ دهندگان علاقه کم، 2/26 درصد علاقه متوسط، 2/46 درصد علاقه زیاد و 3/1 درصد علاقه خیلی زیاد به حوزهی کارآفرینی دارند.

شکل ‏44: نمودارميله اي مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان

مطالعه شما در حوزهی کارآفرینی
جدول ‏45: توزيع فراواني مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان
مطالعه
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
265
8/68
کم
102
5/26
متوسط
12
1/3
زیاد
5
3/1
خیلی زیاد
1
3/0
جمع
385
100
همانطوری که در جدول و نمودار (4-5) مشاهده می شود، 8/68 درصد پاسخ دهندگان مطالعه خیلی کم 5/26 درصد پاسخ دهندگان مطالعه کم، 1/3 درصد مطالعه متوسط، 1/3 درصد مطالعه زیاد و 0/3 درصد مطالعه خیلی زیاد در حوزهی کارآفرینی دارند.

شکل ‏45: نمودارميله اي مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان
در حوزهی فعالیت کارآفرینی

جدول ‏46: توزيع فراواني مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان
فعالیت
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
373
9/96
کم
4
0/1
متوسط
8
1/2
جمع
385
100
همانطوری که در جدول و نمودار (4-6) مشاهده می شود، 9/96 درصد پاسخ دهندگان فعالیت خیلی کم 0/1درصد پاسخ دهندگان فعالیت کم و 1/2 درصد فعالیت متوسط دارند.

شکل ‏46: نمودارميله اي مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان
آمار استنباطی
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرها و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی سوالات تحقیق پرداخته می شود.
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 05/0=α باشد فرض ودر غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد شد.
داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)
داده ه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارتباط معنی دار، دانشگاه کارآفرین Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه کارآفرین، ضریب تعیین، معادلات ساختاری، مدل مفهومی