پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

اندازي سايت هايي چون آمازون و CDNOW آغاز شد. (همان منبع، 17-16).
در تجارت الكترونيكي نوع C٢27C هر دو طرف معامله را مصرفكنندگان و مشتريان نهائي تشکيل ميدهند. در این مدل، مزایدهها و مناقصههای کالا از طریق اینترنت انجام میگیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقهبندی شدهی یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایدهی اصلی این مدل در این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. در مدل تجارت الکترونيکي مصرف کننده با مصرف کننده، مزايده ها و مناقصه هاي کالا از طريق اينترنت انجام مي گيرد. اين مدل تا حدودي شبيه به جلسات حراجي است. Ebay بزرگترين نمونه اوليه اين مدل است. اين پايگاه وب، خود چيزي نمي فروشد اما اجازه مي دهد که فروشنده قيمت اوليه خود را در حراجي ارايه دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج، پيش از پايان مدت حراجي، روي کالاي به حراج گذاشته شده، اظهار نظر مي کنند. سايت هاي ديگر مانند Autobytel وCarSmart نمونه هايي از اين مدل هستند. به دليل ناچيز بودن هزينه تبليغات در اينترنت، استفاده از اين مدل براي فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته است. (همان منبع، 17-16).
یک نوع دیگر تجارت الكترونيكي A2B28 است. این نوع شامل کلیهی تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تامین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض و مالیاتها از جمله مواردی است که میتوان در این نوع گنجاند.
2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي را مي توان مجموعهاي از فعاليتها دانست که بصورت فرآيندي و متوالي صورت مي- گيرد. اگر تجارت الكترونيكي را بصورت يک فرآيند در نظر گرفت مي توان آن را طي مراحلي نشان داد.
سلزو شوبرت (١٩٩٨) بيان مي دارد كه تجارت الكترونيكي فرآيندي است كه طي چهار مرحله رخ مي دهد.
1. مرحله اطلاعات29: در اين مرحله طرفين معامله در مورد محصول، قيمتها، نوع، كيفيت و ساير موضوعات مورد نياز اطلاعات لازم را كسب مي كنند. 2. مرحله توافق30: در اين مرحله مذاكرات و چانه زنيهاي لازم بين خريدار و فروشنده واقع مي شود. در بهترين حالت اين مرحله منجر به انعقاد قرار ميشود.3. مرحله واريز و پرداخت: در اين مرحله قيمت مورد توافق پرداخت شده و معامله صورت ميگيرد.4. مرحله ارتباطات31: در اين مرحله بر ايجاد رابطه بين مشتريان با هم و بين مشتريان با شركت از طريق ايجاد يك جامعه الكترونيكي تأكيد مي شود. اين مرحله را مرحله پشتيباني نيز مينامند، زيرا در اين مرحله خدمات پس از فروش ارائه مي شود و بر حفظ مشتريان تأكيد مي شود. (عزيزي، ١٣٨٢ )
2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونيكي
اگر تجارت الكترونيكي را بعنوان يك پديده در نظر بگيريم بايد اجزاء آن را شناسائي كرد. ميلر (1996)32، اجزاء تجارت الكترونيكي را سه قسمت مي داند.
1. سازمان: مسئوليت حمايت از فرآيندهاي تجاري را بر عهده دارد و كالاها و خدمات را توليد نموده و منابع مالي لازم را تدارك مي بيند.2. بانك: بانكها از فرآيند واريز و پرداخت حمايت مي كنند و سيستمهاي پرداخت الكترونيكي را تسهيل ميكنند.3. بازاريابي: بازاريابي، اطلاعات مربوط به بازار و مشتريان را جمعآوري مي كند و قراردادهاي خريد و فروش را منعقد مي كند.
كازير (1997)33، نيز تجارت الكترونيكي را حاصل تعامل سه جزء مي داند .اين سه جزء عبارتند از:
1. فرآيندها: شامل فرآيندهاي بازاريابي، فروش، پرداخت، تامين سفارشات و پشتيباني.2. نهادها: شامل دولت، واسطهها، مصرفكنندگان و تأمينكنندگان. 3. شبكهها: شامل شبكههاي داخلي شركت، اينترنت و شبكه هاي بازرگاني.
در یکی از تعاریف، تجارت الكترونيك به صورت تعامل سيستمهای ارتباطي34، سيستمهاي مديريت اطلاعات35 و امنيت36 كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي گردد، تعریف شده است. بر اساس اين تعريف، سيستمهای ارتباطي، سيستمهاي مديريت اطلاعات و امنيت؛ اجزاء اصلي تجارت الكترونيك هستند.
2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی
ابزار اصلی تجارت الکترونیکی شامل کد میلهای یا بارکد، پست الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی است.(عزیزی ودیگران ،1387)
2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی
بسیاری از افراد تجارت الکترونیکی را صرفاً داشتن حضور فعال روی وب میدانند. اگر چه حضور فعال و تبلیغات روی وب لازمه تجارت الکترونیکی است، این مفهوم دارای ابعاد بسیار وسیعی میباشد. شکل(2-4) چارچوب و دامنه تجارت الکترونیکی و اجزاء آن ونیز رابطه این اجزاء با همدیگر را نشان میدهد.قسمت بالای این شکل کاربردهای اصلی تجارت الکترونیکی را نشان میدهد. این فعالیتها عبارتند از: بازاریابی، انجام عملیات بانکی از خانه37،خرید از فروشگاههای الکترونیکی ، انجام مناقصهها و مزایدههای الکترونیکی، تشریک مساعی با همتایان تجاری در سراسر جهان، و ارائه خدمات به مشتریان. این کارکردها با چهار مقولهای که در قسمت پایین شکل نشان داده شده پشتیبانی میگردد:
1 – انسانها و سازمانهای شریک 2- سیاستهای عمومی، استانداردها و مقررات، شامل امنیت و پروتکلها 3- بازاریابی و تبلیغات، شامل بررسی و تحقیق در زمینه بازاریابی 4- واسطهها
در تجارت الکترونیکی چندین نوع زیر ساخت مورد نیاز است(پایین شکل). بالاخره مدیریت تجارت الکترونیکی جهت هماهنگی و همکاری موارد بالا و تصمیمگیری در زمینه استراتژیها، تخصیص کارها به مشاورین و پیمانکاران خارجی، ارتباط و همکاری و اتصال با سایر شرکتها و غیره به کار میرود.( اي.توربن و ديگران ، 1386 )

بازاريابي مستقيم، خريد اينترنتي،نفوذ در بازار هدف، حراجهاي الكترونيكي،حذف مسافرتهاي غير ضروري،ارائه خدمات بهتر به مشتريان،حذف محدوديت مكان و زمان
انسانها
سياست عمومي
بازاريابي
واسطهها
خريداران
فروشندگان
مديران
متخصصين سيستمهاي
اطلاعات
قوانين و مقررات
ماليات
ضوابط شخصي
استانداردهاي فني
استفاده از وب سايت
تحقيق و توسعه
تحقيقات بازاريابي
پايگاه اطلاعات و داده

زير ساختهاي مورد نياز
ارائه خدمات
سيستم دريافت نظر مشتريان
چند رسانهايها
شبكه
كارت هوشمند
پرداخت الكترونيكي
كاتالوگ
پست الكترونيكي
اتاق گفتگو
آي –دي -آي

اچ- تي- ام- ال
وب جهاني
وي- آر- ام- ال

تلويزيون كابلي
بي سيم
اينترنت
ون، وان، لن
ارتباطات از راه دور
شکل2-4: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه اي. توربن

2-2-15-8مدلهاي كسب و كار در تجارت الكترونيكي
مدلهاي كسب و كار نشان مي دهد كه يك شركت چگونه درآمد كسب مي كند موقعي كه يك شركت یا كسب و كار تصميم به حضور در شبكه اينترنت مي گيرد و قصد دارد درآمد كسب كند به روشهاي متفاوت مي تواند اين كار را انجام دهد.
پال تيمرز (1998)38، يازده نوع مدل كسب و كار را مطرح ميكند. اين طبقه بندي رايج ترين طبقه بندي در اين زمينه ميباشد .اين مدلها عبارتند از:
فروشگاه الكترونيكي39: فروشگاه الكترونيكي به معناي داشتن يك مغازه و فروشگاه در فضاي الكترونيكي و اينترنت مي باشد.تداركات الكترونيكي40: عبارت است از مناقصه الكترونيكي و تهيه كالاها و خدمات مورد نياز.شركتهاي بزرگ خصوصي و دولتي خريدهاي خود را به مناقصه ميگذارند و بهترين پيشنهادها را ميپذيرند. مزايدة الكترونيكي41: مزايده يا حراج الكترونيكي به معناي اجراي الكترونيكي مكانيزم مزايده در فضاي اينترنتي مي باشد. براي تسهيل مزايده ممكن است از نرم افزارهاي چند رسانهاي استفاده شود.مركز خريد الكترونيكي: مركز خريد الكترونيكي مجموعه اي از فروشگاههاي الكترونيكي است كه تحت يك چتر قرار دارند. بازار شخص ثالث42: در اين نوع مدل كه تازه رايج شده است، شركت انجام بازاريابي وبي43 خود را به ساير شرکتها واگذار ميكند. جوامع مجازي44 ، در اين نوع مدل حق عضويت و تبليغات، منابع توليد درآمد مي باشند. ارائه كننده خدمات زنجيره ارزش45: در اين مدل يك وظيفه خاص و يا بخش خاصي از زنجيره ارزش توسط شركت ديگري انجام مي شود. الگوهاي مشاركتي46: اين مدل مجموعه اي از ابزار و يك محيط اطلاعاتي را براي همكاري بين شركتها ارائه ميكند و ميتواند بر وظايف خاصي مثل طراحي و مهندسي مشاركتي و يا پشتيباني از تيم مجازي مشاوران متمركز شود. يكپارچه كننده زنجيره ارزش47: اين مدل بر يكپارچه كردن مراحل و اجزاء مختلف زنجيره ارزش و يكپارچه كردن جريان اطلاعات بين آن مراحل به منظور ايجاد ارزش افزوده بيشتر تمركز ميكنند. واسطهگري اطلاعاتي48: در اين مدل ارائه اطلاعات درخواستي در ازاي دريافت وجه صورت مي گيرد و يك نوع واسطهگري در زمينه اطلاعات ايجاد ميكند. خدمات اعتماد49 : خدمات اعتماد نوع خاصي از واسطهگري اطلاعاتي ميباشد. در اين مدل ارايه خدمات در زمينه ايجاد اعتماد در تجارت الکترونيکي منبع درآمد شرکت تلقي مي گردد. صدورگواهينامهها وتاييد اسناد الكترونيكي و ساير وظايف طرف ثالث مورد اعتماد از جمله اين فعاليتها ميباشد.( هیگ، مت 1382)
2-2-15-9 مزايا و معايب تجارت الكترونيكي
تجارت الکترونيکي نيز همچون ديگر فناوري هاي ساخت بشر، خوبي ها و بدي هاي مربوط به خود را به همراه دارد.
توربان، مکلین و ودربه (Turban.E, Mclean.E, wetherbe.J)،(2002) منافع و مزاياي تجارت الكترونيكي را براي سه جزء سيستم تجاري یعنی سازمان، مشتريان و جامعه را بدین شرح بيان مي كنند.
مزاياي تجارت الكترونيك براي سازمان عبارتند از:
– افزايش فروش و در پي آن افزايش درآمد و توان سرمايهگذاري؛ – گسترش بازار سازمان به بازارهاي ملي و بين المللي؛ – قادر ساختن شركت به تهيه مواد و خدمات از ساير شركتها با هزينه كمتر و سرعت بيشتر ؛- کوتاه كردن كانالهاي بازاريابي و حتي حذف آن و در نتيجه توليد محصولات ارزانتر و کسب سود بيشتر؛ – نياز به داشتن موجوديهاي كمتر؛- كاهش هزينه هاي ارتباطات راه دور؛ – كمك به شركتهای كوچك براي رقابت با شركتهاي بزرگ.
2-2-15-9-1مزاياي تجارت الكترونيك براي مشتريان
– كاهش هزينه كالا و خدمات براي مشتري به دليل امكان مقايسه سريع و بهنگام قيمتها با هم؛ – افزايش قدرت انتخاب مشتريان؛ – امكان خريد ٢٤ ساعته و هفت روزه (بدون محدوديت زماني) ؛ – دسترسي سريع مشتريان به اطلاعات مربوط؛ – امكان كار و مطالعه براي افراد در منزل؛ – امكان انجام مزايدات الكترونيكي؛ – امكان تعامل مشتريان در جوامع الكترونيكي، مبادله نظرات و مقايسه تجربيات؛
2-2-15-9-2مزاياي تجارت الكترونيك براي جامعه
– امكان كار در منزل و كاهش تعداد مسافرتها و در نتيجه ترافيك و آلودگي كمتر؛ – امكان كاهش قيمت كالاها و در نتيجه افزايش سطح استاندارد زندگي مردم؛ – امكان بهره برداري و استفاده از محصولات و خدمات در مناطق روستائي و كشورهاي در حال توسعه كه در صورت عدم استفاده از تجارت الكترونيك امكان پذير نيست؛ – افزايش سرعت عمل جهاني شدن؛ – تسهيل حمل و نقل و خدمات عمومي، كاهش هزينه توزيع و افزايش كيفيت خدمات اجتماعي، خدمات پليسي، خدمات بهداشتي درماني و آموزش؛ – افزایش رقابت در جامعه.(توربان و دیگران ،2002)
2-2-15-10 بسترهاي لازم براي تجارت الکترونيکي
جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونيک در بستر اقتصاد ملی، پارهای ملزومات و پيش نيازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یک سری شرایط و عوامل مساعد محيطی و یکسری ویژگیهای مناسب در ساختار بنگاهها و سازمانهای فعال در این زمينه می باشد. دسته نخست به طور عمده ناشی از تصميمگيری سياستگزاران کلان اقتصاد میباشد و برای بنگاه های اقتصادی حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل آنها است، ولی دسته دوم برای بنگاههای اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار توليد یا عرضه خدمات میتوانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونيک دست یابند. برخي از این پيش نيازها عبارتند از:
– ایجاد و توسعه زير ساختار مخابراتي مورد نياز براي تجارت الكترونيكي به طوری که مؤلفه‌هاي حياتي و اساسي امنيت، تداوم ارائه خدمات با ضريب اطمينان بيش از 9/99 درصد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی، ادله الکترونیکی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیکی، بازاریابی، تجارت الکترونیک، صنایع کوچک