پایان نامه رایگان درمورد بيونيکي، معماري، بيونيک

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت:
1- خلاقيتشناسي بيونيکي فيزيک
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم فيزيک.
2- خلاقيتشناسي بيونيک پزشکي
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در پزشکي
3- خلاقيتشناسي بيونيکي شيمي
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم شيمي.
4- خلاقيتشناسي بيونيکي رياضي
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم رياضي
5- خلاقيتشناسي بيونيکي الکترونيک
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم الکترونيک
6- خلاقيتشناسي بيونيکي متالوژي
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم متالوژي.
7- خلاقيتشناسي بيونيکي مکانيک
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم مکانيک.
8- خلاقيتشناسي بيونيکي هوا فضا
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در علم هوافضا.
9- خلاقيتشناسي بيونيکي فناوري اطلاعات و ارتباطات
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در فناوري اطلاعات و ارتباطات.
10- خلاقيتشناسي بيونيکي سازمان و مديريت
به کارگيري آموزههاي مهندسي خلاقيت بيونيکي براي حل خلاق مسئله و نوآوري در سازمان و مديريت.(عليرضا منصوريان و سيد مهدي گلستان هاشمي، 1387، ص 50-55)

2-4- رابطه بيونيک با سيبرنتيک

بيونيک اولين علمي نبود که در حوزهي آن علوم مهندسي و زيستشناسي با هم تلاقي کردند، بلکه پيش از آن علم سيبرنتيک82وجود داشت و اين علم، موضوع شناخته شده و مدرک مقايسهي مفيدي است.
سيبرنتيک مانند بيونيک مبدآ مشخصي دارد به سال 1949 کتابي زير عنوان سيبرنتيک، يا کنترل و ارتباط در حيوان و ماشين منتشر شد. نويسندهي کتاب نوربرت وينر83 استاد رياضيات مؤسسهي تکنولوژي ماساچوست بود. او نابغهاي بود که در هجده سالگي از دانشگاه هاروارد دکتراي علوم گرفت. او علاوه بر اين که فيلسوف بود، به چهارده زبان دنيا تسلط کامل داشت، پروفسور وينز در دوران جنگ جهاني دوم تلاش ميکرد تا اصولي علمي بيايد که به توپهاي ضد هواپيما امکان دهد به طور خودکار هدفگيري کنند. ابداع نخستين رادار درگير، اين امکان را به دست داد که موقعيت و سرعت هواپيمايي که در شعاع رادار قرار ميگرفت دقيقاً اندازهگيري شود. هر کس ميداند که توپ ضد هواپيما نبايد خود هواپيما را هدفگيري کند. بلکه نقطهاي جلوتر از آن را بايد هدف قرار دهد، وقتي که پرتابهاي شليک ميشود مدت زماني طول ميکشد تا به هدفش برسد و طي اين مدت، هواپيما مسافتي را ميپيمايد، بنابراين بايد نقطهاي را هدف قرار داد که موقعيت آن با مدت مسير پرتابه ارتباط داشته باشد؛ اما مدت مسير بستگي به موقعيت هدف دارد. مجهول اين مسئله، يعني مدت مسير پرتابه، تابعي از خود آن است. وينر، حل اين مسئله را به يک کامپيوتر، که خود طرح آن را ريخته بود، واگذار کرد. “دردادهي84” اين کامپيوتر جزئي از سيگنال “بازداده85” و به اصطلاح سيستم مدار بسته بود. اين حلقهي فيدبک86 به کامپيوتر امکان ميدهد زمان مسير پرتابه را به دقت حساب کند و نقطهاي را که توپ بايد هدف قرار دهد پيشبيني نمايد.
اين فکر به ذهن پروفسور وينر راه يافت که نظير چنين مکانيسمي ممکن است در موجودات زنده يافت شود. در اين مکانيسمها، جزء کوچکي از بازدادهي سيستم به دردادهي آن پس خورانده مي شود. او در نيمهي اول سال 1942، دربارهي اين موضوع با روزنبلوث87 زيستشناس بحث کرد. آنها مکانيسمهاي ماشينها و موجودات زنده را با هم مقايسه کردند تا شايد بتوانند وجه مشترکي بين اين دو پيدا کنند. يک موجود زنده در برابر محيط زيست خود چگونه رفتار ميکند؟ در هر لحظه خبر به صورت احساسها به موجود زنده ميرسد. اين خبر حسي به مغز منتقل ميشود، در آنجا مراحلي را طي ميکند و سرانجام مانند حس ويژهاي تجربه ميشود. سپس مغز رفتار مقتضي را تعيين ميکند. يعني اقدامي را که بايد انجام شود و پيامهاي لازم را به اندامهاي حرکتي ميفرستد. اغلب اوقات اين پاسخ ممکن است با واکنش پراکندهتر و مفصلتري همراه باشد و رفتار کلي را تحت تأثير قرار دهد. موفقيت بزرگ وينر در اين بود که با مطالعهي اين همانندي، نتايج کلي و کاربردهاي ممکن را، که شالودهي علم سيبرنتيک است، ارزيابي کرد. سيبرنتيک و بيونيک را ميتوان دو طرف سکهاي فرض کرد: در بيونيک سيستمهاي فيزيکي از راه مقايسه با سيستمهاي زنده بررسي و شناخته ميشوند، در حالي که در سيبرنتيک بررسي سيستمهاي زنده با مقايسهي آنها با سيستمهاي فيزيکي انجام ميگيرد. با اين که اين دو علم رابط، داراي خصوصيتهاي خاص خود هستند، اما ماهيت اصلي آنها مکمل بودن آنهاست.(لوسين ژراردن، 1389، ص18-22)

2-5- صاحبنظران حوزه بيونيک
2-5-1- ورنر ويلينسکي88

ورنر ويلينسکي از بيونيسينهاي شناخته شده و شخصيتهاي بسيار فعال در حوزه بيونيک ميباشد. او که هماکنون رئيس گروه بيونيک آلمان ميباشد در اين باره ميگويد: “علم بيونيک از قوانين تکاملي طبيعت که از ميليونها سال قبل بدون وقفه و بدون سرسوزني توقف و با دقت خاص يک ساعت اتمي پياده شدهاند تبعيت ميکند و به عنوان سازندهترين منبع الهام الگو ميشود و مورد تقليد قرار ميگيرد”
يکي از مهمترين رسالتهاي متخصصان بيونيک آن است که در ساير نقاط جهان با ديگر متخصصان اين علم تماس برقرار کنند و تبادل نظر نمايند (ويلينسکي) رئيس اتحاديه (بيونيسين)ها ميگويد: “بيونيک هنوز خوب جا نيفتاده است.مردم آن را هنوز بخوبي درک نکردهاند از اين رو پارهاي از اوقات پرسشهايي مطرح ميکنند که بيجواب ميماند. پرسشها نشان ميدهند که مردم با کمال نگراني به آينده مينگرند. موافقت بفرماييد، مسئله (آلودگي محيطزيست) را در نظر بگيريم.
مردم از اين بابت نگرانند و حق دارند نگران باشند. زيرا به تجربه دريافتهاند هرجا که تکنيک به آنجا رخنه کند و فرآوردههاي تکنيکي سرريز نمايد. مشکلات زيستمحيطي اجتنابناپذير ميشود. حال آنکه بايد ترتيبي داد تا بدون آلودگي با محيطزيست همگام شد به همين دليل متخصصان بيونيک در مورد مشکلات موجود از قبيل تغييرات آب و هوايي، بروز شکاف در لايه اوزون، رو به پايان داشتن ذخاير انرژي، نابودي محيطهاي زندگي، رو به افزايش داشتن قحطي و گرسنگي در جهان سوم، راهحلهاي عملي يا مشورتي در آستين دارند.
اگر نخواهيم به سرنوشت دايناسورها گرفتار آئيم بايد تا دير نشده از حالا آيندهسازي کنيم ويلينسکي ميگويد:
“فرآوردههاي صنعتي و تکنيکي احتياج به تجديدنظر دارند. آنها را بايد طوري توليد کرد که دوست محيطزيست باشند و نه دشمن آن. بايد بين آنها و طبيعت هماهنگي ايجاد کرد. سعي در تطبيق دادن آنها با طبيعت به صلاح و عملي نيست بلکه بايد آنها را با طبيعت دمساز نمود.”
همچنين ويلينسکي در جايي ديگر ميگويد:
“طبيعت چند جانبهترين، عمليترين، دقيقترين، بيضررترين و براي محيطزيست، دوستانهترين راهحلها را در پيشپاي ما گذاشته است فقط کافي است دقت نظر داشته باشيم، آنها را تشخيص بدهيم، سپس با داشتن شم فني آنها را در صنعت پياده کنيم و به آنها جنبهي عملي ببخشيم. ولي متأسفانه با روند صنعتي شدن دنيا و گرايش به سودجويي بيشتر، طبيعت اغلب به فراموشي سپرده ميشود، بيونيک اثبات کرده راهي که امروزه اکثريت در پيش گرفته، نهايتاً به بنبست منتهي خواهد شد، حال آنکه هدف بايد تلاش در راه تکامل رفاهي بيشتر و در عين همدستي با طبيعت و احترام گذاشتن به طبيعت باشد”.

2-5-2- خاوير جي. پيوز89 و ماريا رزا سرورا90

خاوير جي. پيوز داراي مدرک دکتراي معماري از دانشکده سوپرتکنيکال اسکول91 مادريد است. مدرک فوقليسانس خود را در طراحي بنا از دانشگاه کلمبيا در نيويورک گرفته و در طول تحصيل خود برنده بورسيههاي تحصيلي مختلفي از آکادمي هنرهاي زيبا در رم، سالزبورگ و… شده است. پيوز مدتي رئيس انجمن فرهنگي هيسپن نورت امريکن92 بود. او از سال 1987 مشغول تدريس در رشته معماري دانشگاه پليتکنيک مادريد و سوپرير تکنيکال اسکول مادريد و معماري سي.ان.يو ميباشد. (شکل 20)

شکل 20-خاوير جي. پيوز
ماريا رزا سرورا نيز داراي مدرک دکتراي معماري از دانشکده معماري سوپرير تکنيکال اسکول مادريد است. او نيز همانند پيوز در دوران تحصيل خود برنده بورسيههاي تحصيلي بسياري شده است. از سال 2001 مشغول تدريس درس ترکيب معماري در دانشکده معماري آلکالاست، ضمن اينکه از سال 1988 تا 2002 نيز استاد معماريسي.اي.يو در مادريد بوده است. او در سال 2004 به عنوان رئيس دانشکده معماري سوپرير تکنيکال اسکول برگزيده شد. (شکل 21)

شکل 21-ماريا رزا سرورا
گروه سرورا و پيوز در سال 1979 پايهگذاري شد. پس از تأسيس، فعاليتهاي اين گروه به خلق بناهاي استثنايي و رمزگونه اختصاص پيدا کرد. اين گروه تاکنون در طول فعاليتهاي حرفهاي خود برنده جوايز بسياري شده است. پروژههايي مانند: مسابقه طراحي ساختمان مجلس چين در مادريد اسپانيا، مسابقه طراحي بانک شهري اسپانيا در کاديز، مسابقه طراحي مرکز فرهنگي اسلامي در مادريد، مسابقه طراحي منطقه درماني بينالمللي در شانگهاي و فستيوال ملي هنرهاي ويدئويي در کاديز.
در سال 1993 ماريا رزا سرورا و خاوير پيوز کارگاه آموزشي بينالمللي بيونيک و معماري را در کوئنکا93 (اسپانيا) پايهگذاري کردند. که از آن زمان تا به حال پيشرفتهاي بسياري در زمينه آموزشي و پژوهشي در راستاي آموختن از طبيعت و تأثيرگذاري آن بر تفکرات، هنرها و معماري معاصر کرده است.
در سال 1997 اين گروه فعاليتهاي حرفهاي خود را به بسط معماري جديد و نظريات طراحي شهري که از شناخت عميق قوانين مربوط به انعطافپذيري، قابليت سازگار شدن و صرفهجويي در انرژي موجود در تمام اجزاء طبيعت ناشي ميشود، اختصاص داده است. در سال 1985 شرکت شروع به اولين تجريه طراحي و ساخت سازههاي پيچيده و پويا نمود.
در سال 1992 اين گروه، فعاليتهاي پژوهشي خود را به سازههاي بيولوژيکي در طبيعت و تأثير آن بر مهندسي سازههاي مدرن و معماري اختصاص داد. نتيجه اين تجربيات، کشف يک سازه جديد و مفهومي نوين براي ساخت و ساز بود: بيواستراکچر.
ثمر اين پژوهشها دستيابي به يک مدل جديد و خارقالعاده از فضاهاي عمومي بوده که رکورد ارتفاعي را تا 1228 متر افزايش ميداد. پس از ممکن شدن چنين ارتفاعي، بسط و گسترش مدل شهري جديد براي کلانشهرها براساس اهداف پايدار و ارزشهاي انساني قرار گرفت.
(Estudio Cervera & Pioz, 2010)

2-5-3- گرگ لين

يکي از سردمداران معماري بيونيک “گرگ لين” متولد 1964، معمار و نظريهپرداز آمريکايي است که در اين قسمت سعي در معرفي و بررسي افکار او تحت عنوان معماري بيونيک داريم.

شکل22- گرگ لين
لين سعي دارد مرزهاي موجود معماري را پشت سر گذاشته، در آغاز قرن بيست و يکم با امداد از طبيعت جانداران قدم به سوي معماري بگذارد که در آن هيچ گونهاي چون ديگري نيست. گونههايي که خود را چون جانداران زنده به بهترين نحو ممکن از هر لحاظ با تصوير بهينه مسکن وفق ميدادند. آثار و نظرات لين گواهي ميدهند که تفکراتش از نوآوري خاصي برخوردارند و مباحث معماري را متلاطم کردهاند. حضور معماران سرشناسي همچون هانس هولاين، ولف پريکس (کوپ هيملبلا)، منتقدان سرشناس چون خانم ليان لفور و ديگران در نمايشگاه و سخنراني لين جلب توجه ميکرد. ولف پريکس از نطق افتتاحيه نمايشگاه گرگ لين يادآور شد. هر معماري خوبي که بر پايههاي نظري مستحکم برقرار شده باشد معمولاً تا مدتي به صورت طرح و يا مدل باقي ميماند. هنگامي که ما اولين بار نظرات خود را به روي کاغذ آورديم و مدل آن را ساختيم تصور نميکرديم که در مدتي کمتر از بيست سال آثار ما مقبوليت بيابند.
نگاهي به عکسالعمل بازديدکنندگان نمايشگاه و گفتگو با آنان غرابت اين معماري را در نظر اغلب مردم نشان ميدهد.
کمتر کسي است که بتواند خارج از فيلمهاي تخيلي، زندگي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امنیت سیاسی، امنیت ملی، جغرافیای انسانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد وزارت خارجه، قرارداد 1919، استان خراسان