پایان نامه رایگان درمورد بومی سازی، موانع فرهنگی، پذیرش اجتماعی، روابط بین فردی

دانلود پایان نامه ارشد

خودروهاي شركت و…)؛ 
نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات (نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب و…)؛ 
استقرار كاركردي مواد، قطعات در قفسه ها و نظم بخشي به ابزارها و تجهيزات، جدا نمودن قطعات معيوب از بقيه در انبارها، چيدن قطعات در پالت هاي انبار مطابق با اصول انبارداري، استفاده از سيستم (fifo) (تیموری، 1386).

3) پاكيزه سازي27
پس از اينكه وسايل غيرضروري پاكسازي و وسايل ضروري به شكل مناسبي شناسه گذاري و منظم شدند مي بايست با پياده سازي اين اصل محيط كار پاكيزه و چشم نواز شود.
در بسياري از شركتها پنج دقيقه اول شروع كار و در برخي از شركت ها زماني در پايان كار براي اين منظور اختصاص يافته است و هر فرد وظيفه دارد در مدت پنج دقيقه ميز و محيط كار خود را تميز و مرتب كند. در بعضي از شركت ها اين كار توسط كارگران بخش خدمات انجام مي شود كه البته حالت مطلوب اين است كه كارگران خدماتي فقط مناطق عمومي را نظافت كنند و محيط كار و دستگاه هاي مربوط به هر نفر توسط خودش نظافت شود (منصوری، 1393).
در ديدگاه «پنج اس» پاكيزه سازي عبارت است از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگي ها و مواد خارجي. به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي بازرسي است. بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تأكيد در اين بخش از نظام «پنج اس» قرار دارد. برخي از لوازم، تجهيزات و مكان ها لزوماً بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند. بنابراين لازم است كه آنها را دقيقاً شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزه سازي تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست بلكه پاكيزه سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را نيز بايستي فراهم آورد. به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن مداوم محيط، اموال و افراد و حذف و يا كنترل آلودگي و يادآوري اين نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانيم. نمونه هايي از اجراي اين “اس” را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
تعريف مسئوليت هاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار (حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل، پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل)؛
انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه خدمات؛
شناسايي  و رفع خرابي هايي كه در اثر نشتي ها  فرسايش ها، ترك ها و  غيره بوجود آمده است؛
شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل آن؛
تميز كردن محل كار (شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده، نظافت در انبار، جمع آوري لوازم مستعمل، تميز كردن هر چيز بلافاصله بعداز كثيف شدن)؛
حذف آلودگي هاي گرد و غبار (استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از فيلترهاي صافي هوا، استفاده از كاورها، قرار دادن اقلام و اشيا در محفظه هاي دربسته)؛
پاكيزه كردن محل هايي كه از چشم افراد به دور است (زير ميزها، گوشه هاي اتاق، زير ملزومات اداري و تجهيزات فني، پشت پرده پنجره ها، فايل ها، كشوها و…) (تیموری، 1386).

4) استاندارد سازي28
  اين اصل شامل استاندارد سازي و تهيه استانداردهاي لازم در هر شركت يا سازمان است. هدف اين اصل اجراي برنامه هايي به منظور حفظ و نگهداري نتايجي است كه از پياده سازي اصول اول تا سوم بدست آمده است. 
    در اجراي اين اصل، اصول مهندسي و رعايت برخي استانداردها مفيد خواهد بود. اين اصل در نگهداري و تعمير ماشين آلات كارخانه اثر فوق العاده اي دارد و باعث افزايش بهره وري مي شود. براي پياده سازي اين اصل مي بايست علايمي را مانند علایم راهنمايي و رانندگي وضع و اجرا كنيد. اين علايم بايد براي همه كاركنان به سادگي قابل درك و فهم بوده و گيج كننده نباشد.
   چند اقدام مناسب براي اجراي استاندارد سازي عبارتند از:
برچسب گذاري29: مثلاً برچسب هايي براي نام و وضعيت دستگاه ها، كاليبراسيون، روغن كاري، درجه حرارت، برچسب هاي حساس به حرارت و …
مشخص كردن محدوديت ها30: مشخص كردن محدوديت ها به گونه اي كه به راحتي قابل درك باشند مثل علامتگذاري نقاط عادي و خطر روي درجه ها و يا مشخص كردن محل قرار دادن هر وسيله در جاي خود با علامت خاص.
افزايش ميدان ديد31: استفاده از پوشش هاي شفاف، طلق و يا شيشه براي مشاهده عملكرد و يا حركات ماشين.
استاندارد سازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي ساماندهي، نظم، ترتيب و پاكيزگي. تاكيد اصلي در استاندارد سازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك ليست هاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت، محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند. نمونه هايي از اجراي اين “اس” را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
بازبيني دوره اي (تشكيل كميته بازرسي، بازرسي و بازديد از مجموعه تحت پوشش، برگزاري مميزي داخلي)؛
استفاده از علائم و نشانه ها (علائم نشان دهنده جهت و راهنما)؛
علامتگذاري محدوده هاي خطر و يا مراقبت خاص (در انبار مواد شيميايي، تجهيزات با فشار كاركرد بالا)؛
علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسايل ايمني و راهنماي سيستم اطفاي حريق، تابلوهاي سيگار كشيدن ممنوع)؛
تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوين دستورالعمل هاي كاري براي استفاده از تجهيزات ويژه)؛
برچسب هاي نشان دهنده ميزان دقت ابزار (نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آن ها)؛
تدوين دستورالعمل اجراي سيستم؛
تشكيل جلسات كميته راهبري، بررسي نتايج بازرسي هاي دوره‌اي و اخذ  تصميمات لازم براي  پيشبرد اهداف «پنج اس»؛
فعاليت هاي لازم توام با مسابقاتي براي ساماندهي، مرتب كردن و تميز كردن هر چه بهتر (در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي نمايندگي ها و تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار) (تیموری، 1386).

5) انضباط 32
تاكيد خاص در اجراي اين اصل روي بازدهي و عمل به قوانين موجود است. انضباط در واقع محور عمده، سنگ زيربنا و چرخ دنده اصلي حركت برنامه «پنج اس» است. در اين قسمت بايد براي انتقال عقايد و افكارمان به ديگران روش مناسبي انتخاب كنيم. در اين بخش از برنامه ساماندهي مي بايست با طراحي برگه ها وچك ليست هاي مناسبي در قالب يك سيستم منسجم و پويا براي كنترل و انجام بازديد هايي به منظور كسب اطمينان از انجام صحيح امور استفاده كنيم. نكته مهم در اين بخش اين است كه اجراي صحيح و كامل برنامه «پنج اس» كاركنان مي بايست از شروع كار آموزش هاي لازم را ببينند.
انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص. نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات نادرست است. اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود. همچنين اين تمرين ها از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي پذيرد. به عبارت ديگر انضباط فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد. نمونه هايي از اجراي اين “اس” را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
تمرين نظم و ترتيب (آموزش، نظارت مستمر، ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط)؛
تمرين وقت شناسي (آموزش استفاده بهينه از زمان، بخصوص در بخش تعميرات در سالن ها و برقراري جلسات)؛
توجه به زيبايي ها و رعايت ظواهر (استفاده از لباس هاي كار مناسب در اداره و يا سازمان)؛
نگرش مديريت به فضاهاي عمومي (ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار)؛
استفاده از تابلوهاي اعلانات و يا تابلو هاي عمومي براي درج پيام هاي آموزشي «پنج اس»؛
از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:
سرعت دستیابی افزایش می یابد؛
نتایج برای همه ی افراد قابل درک است؛
محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد؛
عمر وسایل و آلات کار افزایش می یابد؛
هزینه پیاده سازی پایین (تیموری، 1386).

2-4- تاریخچه نظام آراستگی
2-4-1 – نظام آراستگی در ایران:
در ایران آغازگر پنج اس سازمان نوسازی صنایع در صنایع خودرو سازی است. فعالیت های عملی در این زمینه از سال 74 آغاز شد و شرکت سایپا و ایران خودرو پیشگامان این حرکت اند. مجتبی کاشانی این نظام را در صنعت خودرو سازی رواج داد و کار بزرگ از (گاراژ تا کلینیک) را به انجام رساند و به همین لحاظ از او با عنوان پدر پنج اس در ایران یاد می کنند (کاشانی، 1382). آن مرحوم در کتاب نقش دل در مدیریت به منظور بومی سازی مفاهیم پنج اس و ارتباط دادن آن با مفاهیم فرهنگی بحث هفت سین صنعتی را مطرح کرد. ایشان با توجه به کار ژاپنی ها که مفهوم خانه داری صنعتی را از فرهنگ آمریکایی گرفته و در قالب فرهنگ ژاپنی ارائه دادند، مفهوم هفت اس را از شرکت های ژاپنی اخذ کرد و آن را با مفهوم هفت سین نوروز ایرانی درهم آمیخت و با نام (هفت سین نظام صنعتی) مطرح کرد. پذیرش اجتماعی و فرهنگی یک سیستم و هم خوانی آن با فرهنگ میزبان شرط اساسی ماندگاری آن سیستم است. برای اجرای موفق نظام آراستگی باید بتوان عناصر موجود در آن را با عناصری از فرهنگ ملی و دینی پیوند زد.
 در فرهنگ دینی و ملی ما ایرانیان آموزه هایی وجود دارد که نظام آراستگی با آن عناصر سازگار است و پذیرش آن را ساده می سازد. تعالیم دینی ما مشحون از دستورات ظریف و دقیقی است که بر پاکیزگی تاکید دارد و آن را نشانه ایمان به مکتب می داند. سفارش حضرت علی (ع) به نظم پس ازسفارش به تقوا اهمیت نظم در زندگی را نشان می دهد. نظم و ترتیب و وقت شناسی در اجرای برنامه های عبادی و دستورات دینی از جمله نماز به حدی روشن است که نیاز به توضیح ندارد. رساله های عملیه که بیانگر بخشی از دستورات اسلام است تحت عناوین مطهرات و نجاسات مفاهیمی برجسته تر وعالی تر از پاکیزگی در “پنج اس” را مطرح می کنند. رهنمود های پیشوایان دین در مورد لباس، مسکن، ظاهر فردی، بهداشت و نظافت، روشنگر توجه اسلام به آراستگی است. اصلاح روابط بین فردی و اجتماعی و تقویت بنیان های برادری و وحدت در جامعه اسلامی از طریق زدودن موانع فرهنگی و اخلاقی بخش عظیمی از تعالیم اسلام است و بسیار فراتر از مفاهیم و روش های طرح شده در نظام آراستگی است (پاسبان و همکاران، 1393).
در فرهنگ ملی ما ایرانیان جشن نوروز از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. خانه تکانی قبل از عید و توجه به زیبا سازی محیط زندگی و ظاهر فردی و پوشیدن لباس نو و رفتن به دیدار خویشان و دوستان و رعایت ادب و احترام و خلاصه نو شدن انسان و محیط زندگی همگام با نو شدن طبیعت و دور شدن از پلیدی ها و پلشتی های درونی و بیرونی از هدف های برگزاری آیین نوروز است (همان).
 با نگاهی گذرا به دستورات انسان ساز اسلام و فرهنگ ملی خویش در می یابیم که عناصر متعددی در آنها وجود دارد که پذیرش نظام آراستگی را آسان می سازد. افزوده بر این به مفاهیمی بر می خوریم که می توانیم درتکمیل و ارتقا نظام آراستگی و بومی سازی از آنها استفاده کنیم. نظام آراستگی سیستمی است که انعطاف لازم برای پذیرش عناصر دیگر فرهنگ ها را دارد.

2-4-2- نظام آراستگی در خارج:
نظام آراستگی در غرب پایه گذاری شد و در ژاپن تکامل یافت و سپس به اقصی نقاط جهان راه یافت. گسترش و پذیرش نظام آراستگی در کشورهای مختلف، با داشتن فرهنگ های متفاوت، نشان می دهد که مفاهیم نظام آراستگی با فرهنگ های گوناگون سازگار است (هاشم پور، 1389).
نظام پنج اس براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم در ژاپن شكل گرفت ولي ايده اوليه اين سيستم ژاپني نمي باشد.
ژاپني ها در هنگام بازديد از برخي صنايع آمريكا (همچون كارخانه هاي مهمات سازي، كبريت سازي، داروسازي، مواد غذايي، تجهيزات پزشكي و…) با پديده خانه داري صنعتي آشنا شدند. ژاپني ها با مشاهده تاثير و نقش قابل توجه معيارهاي خانه داري صنعتي در ايجاد محيط كاري آراسته، حفظ ايمني و بهداشت و غيره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجتماعی و فرهنگی، پذیرش اجتماعی، جنگ جهانی دوم، موانع فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد محدودیت ها، سبک رهبری، حمل و نقل