پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
3- آیا رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-5-2- فرضيههاي تحقيق
1-5-2-1- فرضیه اصلی تحقیق
رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
1-5-2-2- فرضیههای فرعی تحقیق
1- رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
2- رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
3- رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقيق
1-6-1- دوره زماني انجام تحقيق
دوره زمانی تحقیق بازه زمانی 1386 تا 1390 را در بر میگیرد.
1-6-2- مکان انجام تحقيق:
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-6-3- قلمرو موضوعي تحقيق
تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-7- متغيرهاي تحقيق و شاخصهاي اندازهگيري آنها
1-7-1- متغير وابسته
آشفتگی مالی (FD)
یکی از پژوهشهایی که جهت ایجاد مدلی برای پیشبینی ورشکستگی انجام شد، مطالعات بیور5 بود. وی برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از نسبتهای مالی استفاده نمود. این مدل در 78% موارد پیشبینی درستی در 5 سال قبل از آشفتگی مالی ارائه مینماید. آلتمن در ادامه به تکمیل مطالعات بیور پرداخت و مدل خود را تحت عنوان مدل امتیاز Z نامگذاری نمود. آلتمن6، در ادامه مطالعات به تهیه مدل تکمیلی پرداخت و مدل جدیدی را تحت عنوان Z^’ در سال 1983 ارائه نمود. وی با انتخاب 22 نسبت مالي كه از نظر او بهترين پيشبيني كنندهها براي آشفتگی مالی بودند؛ پنج نسبت را انتخاب نمود. دقت مدل آلتمن برای یک سال قبل از ورشکستگی حدود 83% به دست آمد. مدل آلتمن به شرح زیر میباشد:
Z^’=0.717α_1+0.84α_2+3.1α_3+0.42α_4+0.998α_5
که در این مدل:
شاخص کل (Z^’)
نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها (α_1)
نسبت سود انباشته به کل داراییها (α_2)
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها (α_3)
نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (α_4)
نسبت فروش به کل داراییها (α_5)

اگر 1.2 Z’ورشکستگی کامل، اگر 2.9 Z’1.2 مابین ورشکستگی و غیرورشکستگی و اگر 2.9Z’ واحد تجاری در سلامت کامل به سر میبرد. کلیه اعداد مطابق با مدل آلتمن است و قابل تغییر و تصرف نمیباشند.
1-7-2- متغير مستقل
سرمایه فکری7 (VAICit)
با توجه به بررسیهای صورت پذیرفته مدلهای متعددی برای ارزیابی سرمایه فکری مورد استفاده قرار میگیرد. برای این منظور، از بین این مدلهای مختلف، مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک8 (1998) مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
VAICit = CEEit + HCEit + SCEit
که در این مدل:
VAICit: ضریب ارزش افزوده فکری؛
CEEit: ضريب كارايي سرمایه مشتری (ارتباطي)9؛
HCEit: ضریب کارایی سرمایه انسانی10 ؛
SCEit: ضريب کارایی سرمايه ساختاري11 است.
مراحل محاسبه VAICit به صورت زیر میباشد:
1- محاسبه ارزش افزوده شركت i در سال t به صورت زیر انجام میشود:
VAit = Iit + DPit + Dit +Tit + Rit
که در آن:
VAit : ارزش افزوده كلي شركت12 و
Iit : جمع هزينه بهره شركت i در سال t؛
DPit : هزينه استهلاك شركت iدر سال t؛
Dit : سود سهام شركت iدر سال t؛
Tit : ماليات شركت iدر سال t؛
Rit : سود انباشته شركت iدر سال t.

2- محاسبه ضريب كارايي ارتباطي (CEEit) كه به وسيله اين عبارات تعريف ميشود:
CEEit = VAit / CEit

که در آن:
CEEit : ضريب كارايي مشتری (ارتباطي) ؛
VAit : ارزش افزوده كلي شركت و
CEit : ارزش دفتري خالص داراييهاي شركت است.
3. حقوق و دستمزد يكي از شاخصهاي سرمايه انساني شركت HCE است که به صورت زیر محاسبه میشود:
HCEit = VAit / HCit
كه در آن:
: HCEitضريب سرمايه انساني شركت؛
VAit : ارزش افزوده كلي شركت و
HCit : كل مبلغ سرمايهگذاري شده براي حقوق و دستمزد است.

4- اولين گام براي تعيين ضريب کارایی سرمايه ساختاري (SCEit) محاسبه سرمايه ساختاري شركت (SC) است که به صورت زیر محاسبه میشود:
SCit = VAit – HCit
که در آن:
SCit : سرمايه ساختاري شركت؛
VAit: ارزش افزوده كلي شركت و
HCit : كل مبلغ سرمايهگذاري شده براي حقوق و دستمزد است.

همچنین برای محاسبه SCEit از رابطه زیر بهره گرفته میشود:
SCEit = SCit / VAit

که در آن:
SCEit : ضريب سرمايه ساختاري؛
SCit : سرمايه ساختاري شركت
VAit : ارزش افزوده كلي شركت است.
اين مدل به دليل مزايايي كه نسبت به ساير مدلها دارد، به عنوان مدل سنجش عملكرد سرمايه فكري در اين تحقيق انتخاب شده است.

1-7-3- متغيرهاي کنترل
با مطالعه روی پژوهشهای صورت گرفته پیرامون آشفتگی مالی و ورشکستگی متغیرهای کنترل به شرح زیر ارائه شده است:
نسبت اهرمی (〖LEV〗_(i,t))، اندازه شرکت (〖SIZE〗_(i,t))، بازدهی کل داراییها (〖ROA〗_(i,t))، تغییرات وجه نقد (〖ΔCASH〗_(i,t))، مانده پایان دوره وجهنقد (〖CASH〗_(i,t))، انحراف معیار بازدهی شرکت (〖STD_RET〗_(i,t)) و نرخ بازدهی بدون ریسک (〖RATE〗_t). در مدل کلی تحقيق نيز از متغيرهاي کنترلی که در بالا به آنها اشاره شده استفاده گرديده است.

1-8- بيان مدل تحقيق :
مدل شماره 1- رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 VAIC〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، VAICit: ضریب ارزش افزوده فکری؛ 〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛ 〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛ 〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛ 〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛ 〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛ 〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛ 〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

مدل شماره 2- رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 SCE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، SCEit: ضريب کارایی سرمايه ساختاري؛ 〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛ 〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛ 〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛ 〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛ 〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛ 〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛ 〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

مدل شماره 3- رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 HCE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، HCEit: ضریب کارایی سرمایه انسانی؛ 〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛ 〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛ 〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛ 〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛ 〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛ 〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛ 〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

مدل شماره 4- رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 CEE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، CEEit: ضريب كارايي سرمایه مشتری (ارتباطي)؛ 〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛ 〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛ 〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛ 〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛ 〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛ 〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛ 〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

1-9- تعريف واژههاي کليدي
سرمایه فکری
طبق تعریف مار و سکوما13 سرمایه فکری، مجموعهای از داراییهای مبتنی بر دانش است که به یک سازمان تعلق دارد و به طور چشمگیر در بهبود موقعیت رقابتی مشارکت دارد. تمامی تعاریف پیرامون سرمایه فکری بر این اصل استوارند که سرمایه فکری، مجموع داراییهای نامشهود سازمان اعم از دانش، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی را شامل میشود (الریش14، 1998).
سرمایه ساختاری (فرآیندی)
سرمايه ساختاري را ادوينسون و مالون به عنوان سختافزار، نرمافزار، پايگاه دادهها، ساختار سازماني، حقوق انحصاري سازمان، علايم تجاري و تمام تواناييهاي سازمان كه حامي بهرهوري كاركنان است، تعريف ميكنند. سرمايه ساختاري چيزي است كه، هنگامي كه كاركنان شب به خانه ميروند در شركت باقي ميماند. سرمايه ساختاري به چند دسته تقسيم ميشود: فرهنگ شركت، ساختار سازماني، يادگيري سازماني، فرآيند عملياتي و سيستم اطلاعاتي (زاهدي و همكاران، 1386).
سرمایه ارتباطی (مشتری)
سرمايه مشتري كه بعنوان پل و كاتاليزوري در فعاليتهاي سرمايه فكري محسوب ميشود، از ملزومات اصلي و تعيين كننده تبديل سرمايه فكري به ارزش بازار و در نتيجه عملكرد تجاري شركت است. سرمايه مشتري يك جزء اصلي و اساسي سرمايه فكري به شمار ميرود كه ارزش را در كانالهاي بازاريابي و ارتباطاتي كه شركت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جاي داده است (زاهدي و همكاران، 1386).

سرمایه انسانی
سرمايه انساني، نشان‌دهنده موجودي دانش افراد يك سازمان است (بنتيس و همكاران، 2002). «بنتيس» (1998) سرمايه انساني را به عنوان قابليت جمعي يك سازمان براي استخراج بهترين راه‌حلها از دانش افرادش توصيف مي‌كند. «روس و همكاران» (1997) نيز بر اين باورند كه كاركنان سرمايه فكري را از طريق شايستگي، نگرش و چالاكي فكری خود ايجاد مي‌كنند. به‌عبارت ديگر، شايستگي شامل مهارتها و تحصيلات فرد مي‌شود، در حالي كه نگرش دربرگيرنده جزء رفتاري كار كاركنان است. چالاكي فكري، فرد را به تغيير رويّه‌ها و تفكر در مورد راه‌حل هاي نوآورانه مسائل قادر مي‌سازد. «بروكينگ» (1996) نيز معتقد است داراييهاي انساني يك سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانايي حل مسئله و سبكهاي رهبري مي‌شود.
آشفتگی مالی
آشفتگی مالی بیانگر شرایطی است که شرکت در ایفای تعهدات و پرداخت بدهیها ناتوان باشد و یا با مشکل مواجه شود. همچنین آشفتگی مالی به معنای افزایش ریسک ورشکستی شرکت میباشد؛ به عبارت دیگر، هرچه درجه آشفتگی مالی شرکتی بیشتر باشد، احتمال ورشکستگی آن در سال بعد یا سالهای بعد بیشتر است (هاشمی، 1388).
مدل آلتمن
Z^’=0.717α_1+0.84α_2+3.1α_3+0.42α_4+0.998α_5
که در این مدل:
شاخص کل (Z^’)
نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها (α_1)
نسبت سود انباشته به کل داراییها (α_2)
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها (α_3)
نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (α_4)
نسبت فروش به کل داراییها (α_5)

اگر Z’<1.2 ورشکستگی کامل، اگرZ'<2.9 >1.2 مابین ورشکستگی و غیر ورشکستگی و اگر Z’2.9 واحد تجاری در سلامت کامل به سر میبرد. کلیه اعداد مطابق با مدل آلتمن است و قابل تغییر و تصرف نمیباشند.

مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک
VAICit = CEEit + HCEit + SCEit
که در این مدل:
VAICit: ضریب ارزش افزوده فکری؛
CEEit: ضريب كارايي سرمایه مشتری (ارتباطي)؛
HCEit: ضریب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ورشکستگی، کارشناسی ارشد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، دارایی ها، ارزش بازار، سودآوری