پایان نامه رایگان درمورد برنامه چهارم توسعه، توسعه ورزش، آموزش و پرورش، تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تربيت‌بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
– به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني.
آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
و: حق‌الثبت و هزينه‌هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاه‌ها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.
ز: تشكلها و بخشهاي خصوصي، تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
– سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.
– صد درصد (100%) فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.

ماده 118: مواد (169) و (170) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد:
به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي‌شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌گردد.
درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي‌شود.
4-5-7 عملكرد برنامه چهارم توسعه بخش تربيت‌بدني و ورزش طي سال‌هاي 1388- 1384
ابتدا توضيحات کلي در مورد سياستها و برنامهها داده شده و سپس عملکرد سياستي و کمي در جداول شماره (4-3) و (4-4) آورده ميشود.

1- سرانه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده بخش تربيت‌بدني
در جزء يك بند (الف) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، به تنظيم فعاليت‌هاي ورزشي سازمان تربيت‌بدني و تمام دستگاه‌هاي مرتبط با بخش ورزش، براساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت‌بدني و ورزشي كشور، تأكيد شده است. همچنين بايد سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. براساس اين عملكرد سرانه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده در سطح كشور در سال‌هاي 1388-1384 به ترتيب 64/0 مترمربع، 66/0 متر مربع، 68/0 متر مربع، 70/0 متر مربع و 70/0 متر مربع بوده است كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در پايان برنامه (يك متر مربع )70 درصد تحقق داشته است.

2- ميزان مشاركت دانش‌آموزان در برنامه‌هاي ورزشي
در بخشي از جزء 3 بند (الف) ماده 117  قانون برنامه چهارم توسعه كشور، اختصاص به ارتقاي ورزش در وزارت آموزش و پرورش دارد كه طبق آن وزارتخانه‌ ذي‌ربط موظف بوده است برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا كند. در اين ارتباط ميزان مشاركت دانش آموزان در برنامه‌هاي ورزشي مدارس كشور در سال‌هاي 1388-1384 به ترتيب 3891000 نفر، 4297000 نفر، 6030000 نفر،6633000 نفر و 7959600 نفر بوده است كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در پايان برنامه (6143144 نفر)، 130 درصد تحقق داشته است. كه اين بيش از هدف پيش‌بيني شده در برنامه بوده است كه بيان‌كننده اجراي قانون برنامه در راستاي اهداف تعيين شده است.

3-ميزان مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي ورزشي
در بخشي از جزء 3 بند (الف) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، اختصاص به ارتقاي ورزش دانشگاه‌ها دارد و طبق آن وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظف بوده‌اند برنامه جامع ارتقاي ورزش دانشجويي و همچنين توسعه فضاهاي ورزشي سر پوشيده (با اولويت دختران) و روباز را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا كنند. طبق شاخص‌ تعيين شده در سال‌هاي 1388-1384 ، مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي ورزشي، به ترتيب 119682 نفر، 145055 نفر، 287542نفر 382095 نفر  و 353114 نفر بوده است كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در پايان برنامه (128087نفر) ، 276 درصد تحقق يافته است. اين فعاليت هر ساله از اهداف تعيين شده پيش‌تر و مثبت ارزيابي مي‌شود ضمن آن كه فعاليت‌ها در جهت اجراي برنامه بوده است.
4-ساعات درس تربيت‌بدني در مدارس
به استناد جزء (3) از بند (الف) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، در برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، بر افزايش ساعات درس تربيت‌بدني مدارس از 2 ساعت به 3 ساعت تأكيد شده است. كه در اين خصوص نيز شوراي آموزش و پرورش آن را مصوب كرده است كه اين امر توجه به برنامه چهارم توسعه را نشان مي‌دهد در اين خصوص به‌رغم اهميت ورزش مدارس در ابعاد جامعه،  متأسفانه به دليل عدم ارايه طرح جامع ورزش مدارس، عملكردي قابل رصد نيست.

5- تعداد واحدهاي درس تربيت‌بدني دانشگاه‌ها
به استناد جزء (3) از بند (الف) ماده 117 قانون يادشده، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظف بوده‌اند برنامه جامع ارتقاي ورزش دانشجويي و نيز افزايش ساعات درسي تربيت‌بدني دانشگاه‌ها را از 2 ساعت به 3 ساعت را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا كنند كه متأسفانه در اين خصوص اقدام شايسته به عمل نيامده است.

6- ميزان مشاركت مردان در برنامه‌هاي ورزش همگاني
مفاد بند (ب) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور يكي از احكام مهمي است كه در صورت اجراي مناسب، باعث توسعه ورزش همگاني است. همچنين يكي از شاخص‌هاي كليدي بخش تربيت‌بدني و ورزش كه از اهميت زيادي برخودار است و نيز درقوانين بودجه سنواتي به آن توجه شده، توسعه ورزش همگاني است. شاخص اين هدف با عنوان «ميزان مشاركت در برنامه‌هاي ورزشي همگاني» به تفكيك مردان و زنان سنجيده مي‌شود. طبق شاخص تعيين شده در سال‌هاي 1388-1384، ميزان مشاركت مردان در برنامه‌هاي ورزش همگاني به ترتيب 11897195نفر، 7170000 نفر ،10586740 نفر، 7826429 نفر و 9391714 نفر  بوده است. كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در پايان برنامه (12754314نفر) ، 74 درصد تحقق داشته است. لازم به يادآوري است، اين بند قانون، در واقع براي عمومي كردن ورزش و حفظ سلامت كاركنان دولت به تصويب رسيده است. اما عملكرد آن نشان‌دهنده علاقمندي دستگاه‌ها و به خصوص دستگاه‌هاي مرتبط با صنايع كه يك درصد اعتبارات آنها رقم قابل توجهي است به سوي تيم‌داري و باشگاه‌داري است.
7- ميزان مشاركت زنان در برنامه‌هاي ورزش همگاني
همان‌طور كه گفته شد مفاد بند (ب) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور در راستاي توسعه ورزش همگاني است و طبق شاخص تعيين شده در سال‌هاي 1388-1384، ميزان مشاركت زنان در برنامه‌هاي ورزشي همگاني، به ترتيب 4653116 نفر، 2424000 نفر، 4851295 نفر،2621556 نفر و 3932320 نفر بوده است كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در پايان برنامه (4047042 نفر) ، 97 درصد تحقق داشته است. درباره اين ورزش و افراد تحت پوشش به نظر مي‌رسد. هدف‌گذاري مورد نظر با احتساب شركت‌كنندگان در فعاليت‌هاي مقطعي مانند دو و ميداني يا راهپيمايي همگاني كه در استان‌ها اجرا مي‌شود محاسبه شده است. در حالي كه طبق تعريف ورزش همگاني، كساني شامل آن مي‌شوند كه حداقل روزي 15 دقيقه ورزش كنند (طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور، 1382).

8-جمعيت ورزش قهرماني مردان
از شاخص‌ها و اهداف كليدي در برنامه چهارم توسعه كشور، توسعه ورزش قهرماني بود كه هدف كلي آن با عنوان «ميزان مشاركت مردان و زنان در ورزش قهرماني» به تفكيك جنسيتي تعيين و قابل سنجش است. به طوري كه مشاهده مي‌شود، در سال‌هاي 1388-1384 ، ميزان جمعيت ورزش قهرماني مردان به ترتيب 3091579 نفر، 3188256 نفر، 3236083 نفر، 2334075 نفر و 1767623نفر بوده است كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در پايان برنامه (4287905 نفر)،41 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين لازم به يادآوري است كه توجه ويژه در بند (ب) ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، نيز باعث رشد ورزش قهرماني شده است. ضمن آن كه بهره‌برداري از پروژه‌هاي ورزشي موضوع بند (1) ماده قانون مذكور نيز باعث ايجاد بستر لازم براي جذب ورزشكاران شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، برنامه پنجم توسعه، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه Next Entries تحقیق رایگان درباره خودپنداره، فعالیت بدنی، پیش آزمون، عزت نفس