پایان نامه رایگان درمورد برمی‌گرداند.، هسته‌های، هسته‌‌های

دانلود پایان نامه ارشد

از فرمول زیر محاسبه می شود:
Var(τ_i )=1/n ∑_(i=1)^n▒〖(d_i-d ̅)〗^2 (27)
که در آن n تعداد وظایف موجود در صف یک هسته، d_i سررسید متناظر هر وظیفه موجود در صف و d ̅ میانگین سررسید وظایف موجود در صف هسته مورد نظر می‌باشد.
در ادامه الگوریتم این بخش داریم که، اگر حداقل دو هسته وجود داشته باشد که واریانس سررسید آن‌ها باهم برابر باشد، آنگاه وظیفه موردنظر را به هسته‌ای می‌فرستیم که تعداد وظایف موجود در صف آن، کمتر از دیگری باشد.
اگر باز هم حداقل دو هسته وجود داشت که تعداد وظایف موجود در صف آن‌ها باهم برابر بود، وظیفه موردنظر را به هسته‌ای اختصاص می‌دهیم که شماره سریال کمتری دارد. شبه کد این الگوریتم، در شکل 4-3 به طور کامل نشان داده شده است. همچنین فلوچارت این الگوریتم در شکل‌های 4-5 و 4-6 نشان داده شده است (منظور از عبارت هسته‌ها در این فلوچارت، هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی است). اصطلاحات و توابعی که در این شبه‌کد استفاده شده است، به شرح زیر می‌باشد:
Coreall : همه هسته‌های پردازنده
Pcoreall : همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی
Pcoreon , Pcoreoff : هسته‌‌های مربوط به وظایف تناوبی که روشن هستند و هسته هایی که خاموش می‌باشند.
PcoreMaxU : هسته‌‌های مربوط به وظایف تناوبی که بهره‌وری آن‌ها بزرگتر یا مساوی 1 باشد.
Pcoret : هسته‌ای که وظیفه تناوبی در پایان الگوریتم به آن اختصاص خواهد یافت.
MinSerial (corei) : تابعی است که هسته‌ای که شماره سریال آن کمترین است را برمی‌گرداند.
Num (core) : تابعی است که تعداد هسته‌ها را برگشت می‌دهد.
MinUtility (Pcore) : تابعی است که هسته‌‌ای را که کمترین بهره‌وری را دارد، برمی‌گرداند.
MaxMonotony (Pcore) : تابعی است که هسته‌هایی که دارای بیشترین واریانس سررسید باشند را برمی‌گرداند.
MinTaskNum (core) : تابعی است که هسته‌ای که دارای کمترین تعداد وظیفه در صف خود باشد را برمی‌گرداند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف انرژی، بارکاری، افزایش بهره‌وری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، عوامل خطر، عروق کرونر