پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ می کنند.
اسماعيلي و غلامي (1393) در پژوهش خود به تعيين رابطه ي بلندمدت بين نرخ رشد شاخص بازده نقدي سهام و مجموعه يي از متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، نرخ ارز و درآمد نفتي پرداخته اند. محققات در اين پژوهش، داده ها را به صورت فصلي و براي دوره ي زماني 1381-1390 و با استفاده از روش خود رگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي، مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. نتايج آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته نشان مي‌دهد كه متغير نرخ رشد نقدينگي در سطح و ساير متغيرها در تفاضل مرتبه اول پايا هستند. نتايج آزمون همجمعي نيز حاكي از وجود رابطه ي بلندمدت ميان متغيرهاي اقتصادي مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدي، است. يافته هاي آنان نشان مي دهد كه رابطه ي بلندمدت بين نرخ رشد شاخص بازده نقدي و درآمد نفتي و نرخ ارز، منفي، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. در اين پژوهش معناداري ضريب نرخ رشد نقدينگي، در سطح اطمينان نود درصد، رد شد.
مرادي و نجفي زاده(1393) در پژوهش خود با استفاده از مدل خود رگرسيوني تعميم يافته واريانس ناهمسان شرطي و مدل نمائي خود رگرسيوني تعميم يافته واريانس ناهمسان شرطي اثر سياست پولي را بر روي بازده شاخص هاي بازارسهام در دوره زماني فروردين 1383 لغايت فروردين 1391 با استفاده از مدل هاي GARCH و EGARCH مورد بررسي قرار داده اند. نتايج تحقيق آنان حاكي از وجود رابطه مثبت بين نرخ رشد نقدينگي و تورم با بازده شاخص هاي بازار سهام مي باشد. آنان همچنين بيان مي دارند كه اثر شوك هاي سياستي وارده به بازار سهام در ايران به صورت متقارن مي باشد و بازار سهام در ايران مي تواند به عنوان سپر تورمي عمل نمايد.

2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی
در این فصل به بررسی مقالات و پایان نامه های انجام شده در ارتباط با تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص بر تغییرات در قیمت و شاخص بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در ادامه در جدول 2-1 خلاصه ای از این تحقیقات آورده شده است.
جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده
تاریخ
نویسنده
متغیر مورد ارزیابی
مدل
نتایج
1382
قالیباف اصل
بازده سهام و نرخ ارز
تحلیل سری زمانی
درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکت ها دارد.
1384
کشاورز حداد و مهدوی
سازوکار انتقال سیاست پولی
تحلیل روند
بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سیاست پولی نیست.
1385
کریم زاده
متغیرهای کلان پولی
تحلیل روند
یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد
1387
عباسيان و ديگران
متغیرهای کلان اقتصادی
روش هاي همجمعي
يک رابطه تعادلي بلندمدت بين شاخص کل بورس و متغيرهاي کلان اقتصادي وجود دارد
1388
پاشایی فام و امیدی پور
نرخ تورم بر بازده واقعی سهام
آزمون هم جمعی
رابطه بلندمدت میان نوسان قیمت نفت و قیمت نفت و نرخ ارز با نرخ رشد شاخص بازده نقدی
1390
علوی راد و حق نویس
متغیرهاي پولی و ارزي
ARDL
متغیرهاي پولی و ارزي در کوتاه مدت نیز داراي تاثیرات معناداري بر شاخص قیمت سهام دارند
1393
شهبازی و همکاران
سیاستهاي پولی و مالی و بازدهی سهام
ARDL
کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهاي مالی پذیرفته نمی- شود
1393
اسماعيلي و غلامي
بازده نقدي سهام و متغيرهاي كلان اقتصادي
روش خود رگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي
وجود رابطه ي بلندمدت ميان متغيرهاي اقتصادي مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدي
1393
مرادي و نجفي زاده
سياست پولي و بازده شاخص هاي بازارسهام
مدل خود رگرسيوني تعميم يافته
وجود رابطه مثبت بين نرخ رشد نقدينگي و تورم با بازده شاخص هاي بازار سهام
1993
سرلتیس
پول و قیمت سهام
روش انگل گرنجر و روش یوهانسون
رابطه ي بلندمدتی بین پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
2000
مایاسامی و که
متغیرهاي کلان اقتصادي و بازده سهام
تحلیل همجمعی چند متغیره ي یوهانسون
رابطه همجمعی بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور و تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ي پول، نرخ هاي بهره ي کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ هاي ارز
2002
مدسن
بازدهی سهام و متغیرهاي کلان اقتصادي
مدل فاما
بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی رابطه ي مثبت و با نرخ بهره ونرخ تورم رابطه ي منفی دارد.
2003
بگري
متغیرهاي کلان اقتصادي و بازدهی سهام
مدل خود رگرسیون برداري
علاوه بر متغیرهاي کلان اقتصادي، رفتار بازارهاي سرمایه نیز میتواند بر روي یکدیگر تأثیرگذار باشد
2004
هامپ و مک میلیان
متغیرهاي کلان اقتصادي و قیمت سهام
تحلیل همجمعی
وجود یک رابطه ي مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ هاي بهره ي کوتاه مدت، و رابطه ي منفی براي نرخ بهره ي بلندمدت
2004
برنانکی و کاتنر
در سیاست پولی و قیمت سهام
تحلیل همجمعی
سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
2005
والتي
متغيرهاي کلان و بازدهي بازار سهام
تحلیل همجمعی
رابطه تجارت، ادغام مالي، ساختار اقتصادي کشورها، عدم تقارن اطلاعات و سياست هاي ارزي کشورها بر رفتار بازار سهام
2005
کیم و دیگران
عوامل کلان اقتصادي و غیر اقتصادي و بازدهی سهام
تحلیل همجمعی
عوامل اقتصادي همچون عرضه پول و نرخ بیکاري بر شاخص قیمت سهام هتل و بازدهی آن تأثیر معنی دار دارند
2009
سهیل و حسین
متغیرهاي کلان اقتصادي و قیمت سهام
تحلیل روند
بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعتی و بازده سهام رابطه منفی و بین عرضه پول و بازده سهام رابطه مثبت و معناداري
2009
گرگوریو و همکاران
سیاست پولی و بازده سهام
تحلیل سری های زمانی
سیاست پولی مورد انتظار و غیر انتظاری به طور معناداری برروی بازده سهام مؤثر است.
2011
علی یو
سیاست پولی و بازده سهام
GRAPH, EGRAPH
تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند
2013
چان
سياست پولي و بازده بازار سهام
تحلیل همجمعی
سياست پولي براي شركت هايي كه ظرفيت متوسط براي تامين منابع مالي خارجي دارند موثرتر از ساير شركت هاست.
2014
لی و دیگران
سیاستهاي پولی و قیمت سهام
مدل خود همبستگی برداري
سیاست هاي پولی انبساطی اثر مثبت و معناداري بر روي قیمت سهام آمریکا و کانادا دارد.
2014
چتزی آنتونیو و همکاران
سیاست پولی و عملکرد بازار سهام
مدل VAR
تاثیر سیاستهای پولی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر بازار سهام
2014
نیکیفوروس
سیاست پولی و بازده سهام
تحلیل همجمعی
عدم وجود رابطه ثابتی بین سیاست پولی و بازده سهام
2014
یونگ و همکاران
سیاست پولی و بازار پولی و سهام
تحلیل همجمعی
بازار پولی وابسته به جهت گیری سیاست کلان است
2014
چان
بازده و سیاست پولی
از مدل کوتلر
شوک های پولی در كشورهاي فروشنده نفت تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند.
2015
چورتارس و نويكوكريس
سياست پولي و بازار سهام
روش خود رگرسيون برداري
بين سياست هاي پولي و بازده بازار سهام رابطه مشخص و علي وجود ندارد.

فصل سوم:
روش تحقیق

1
3
3-1 مقدمه
روش‌شناسی یکی از ارکان اصلی هر تحقیق علمی و بدون شک، اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق می‌باشد. بدون روش شناسی مستحکم، نتایج مطالعه و تحلیل‌هایی که از پس آن می‌آید قابل تعمیم نبوده و به همین دلیل نیز از ارزش علمی برخوردار نخواهند بود. روش شناسی همچنین یکی از مهم ترین شاخص‌ها برای ارزیابی ارزش یک تحقیق می‌باشد. منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی دانسته است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد. (دلاور 1386)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با مفاهيم، معيارهای سنجش متغيرها و تعيين رابطه بين آن ها در ارتباط با تعيين رابطه بين شاخص كل بورس و متغيرهاي كلان اقتصادي نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، و نهايتا پيشينه تحقيق در ارتباط با روش ها و نتايج تحقيقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از كشور مورد بحث قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا در مورد روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای هر یک از معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتا طرح کلی تحقیق در اجرای تحقیق و استنتاج تشریح شده است. در ادامه بر مبنای مرزبندی های مبتنی بر شرایط احراز افراد مورد مطالعه، جامعه آماری مورد تعریف واقع شده است. به جهت محدودیت در انتخاب افراد جامعه آماری و رعایت شرط تجانس و همکنی داده ها، پرونده های مالیاتی باقی مانده پس از اعمال شرایط ياد شده به عنوان جامعه آماري يا پرونده های منتخب مالیاتی تعريف شده است. در ادامه نحوه تعيين حجم نمونه آماري و كفايت آن مبتني بر فرمول آماري و مراحل مرتبط با آن مطرح و روش نمونه گيري تصادفي عنوان شده است.
پس از آن به ترتیب روش ها و ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از هر روش مطرح و پایایی و اعتبار ابزار تحقیق مطرح شده است. در انتها به شرح هریک از روش ها و ابزار مورداستفاده در تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری، مدل تحقیق و اجزای آن در قالب یک مدل منطقی ریاضی برای تعیین متغیرها، اندازه گیری و بیان نوع رابطه بین آن ها و برآورد این رابطه و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در این زمینه به همراه موارد استفاده از هریک مورد بحث قرار گرفته اند.
3-2 روش تحقیق
روش كلي يا نوع تحقيق مورد استفاده در اين پروژه از جهت هدف، روش گرد آوري داده ها و استنتاج، طرح تحقيق و نهايتا نوع و ماهيت داده ها و روش هاي مورد استفاده به صورت زير بوده است:
الف) روش تحقيق از جهت هدف :
با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به كارگيري مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در زمینه تعيين رابطه بين شاخص بورس و متغيرهاي كلان نرخ ارز، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/1392 به انجام رسیده است، از جهت هدف “کاربردی” بوده است.
ب)روش تحقيق از جهت روش استنتاج :
در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در تعيين رابطه بين شاخص بورس و متغيرهاي كلان نرخ ارز، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/از طرفي و به کارگیری تحلیل روند از طرف دیگر، از روش استنتاج “توصیفی” استفاده شده است.
ج) طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق، در تعيين رابطه بين شاخص بورس و متغيرهاي كلان نرخ ارز، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/1392 بر مبنای داده های عملکردی طی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی ٍEx Post Facto بوده است.
د) نوع و ماهيت داده ها و روش ها:
در اين تحقيق كليه متغيرها ماهيتي عيني، غير كيفي و قابل اندازه گيري كمي داشته و با روش كمي تحليل روند ارتباط بين متغيرها يا تحليل داده ها به انجام رسيده است. لذا روش تحقيق حاضر بسته به نوع و ماهيت داده ها و روش هاي مورد استفاده در تحليل داده ها و رابطه بين آن ها از نوع” غيرقضاوتي و كمي” بوده است.

3-3- جامعه آماری
در اين پژوهش، به جهت مطالعه متغيرهاي كلان اقتصادي و به تبع آن اندازه گيري شاخص بازده سهام در سطحي فراتر از بنگاه اقتصادي هر شركت،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قیمت سهام، بازار سهام، شاخص قیمت، شاخص قیمت سهام Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، بورس اوراق بهادار، ادبیات تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران