پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

براي رشد اقتصادي روزنه‌ی جدیدي در ادبیات مالی است. اگرچه مزایاي بازارهای سهام تا حد زیادي درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).
با عنايت به اهميتي كه بازار سهام مي تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر كشوري، به ويژه كشورهاي در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طريق توليد ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسي قرار گيرد. به همين جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبي سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمكاران،109،2005)
در راستاي ارزيابي تاثير بازار سهام، می‌توان معیارهاي سنجش را دريك بازه زماني مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است كه تعامل در بين معیارها و نيز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معيار به‌حساب آورده شوند. این تحقيق در چارچوب مطالعه اي فراتر از سطح شركت هاي بورسي به عنوان يك بنگاه اقتصادي و در سطحي كلان به انجام رسيده است. هدف اساسي تحقيق حاضر مطالعه رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات، مالی بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی در بازه زماني (1380-1392) بوده است. به عبارتي تحقيق حاضر در راستاي پاسخ به پرسش اصلي زير صورت گرفته است:
“چه رابطه‌ای بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخي از مهم ترين جنبه هاي اهميت و ضرورت انجام تحقيق حاضر عبارت اند از:
1) یک بازار سهام سالم به‌عنوان کاتالیزوري برای رشد اقتصادی پایدار عمل كرده و اهميت وي‍ژه اي خصوصا در زمينه رشد و توسعه كشورهاي در حال توسعه دارد. با توجه به این مسئله مشخص شده است که توسعه بازار سهام در فرایند رشد از طریق کانالهای متعددی عمل می‌کند(سيتانا3 وهمكاران،2،2012)
2) تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بالاتر برای بازار سهام منجربه ثبات وشرایط، مطلوب در اقتصاد كشور مي گردد. این به این معنی است که تا زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال رشد است، انتظار می رود که صنایع وشرکتها به مراتب رشد بيشتري را تجربه نمايند. با توجه به تأثیر مثبت مورد انتظار از فعالیت های واقعی اقتصادی در سود آینده شرکت ها و در نتیجه درسود سهام آن در آینده، انتظار می رود ، تولید ناخالص داخلی بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته باشدبنابراين توجه به اين شاخصها امري ضروري است.(فاما،1990)
3) این تحقيق در راستاي کمک به پيشبرد ادبيات تحقيق در زمينه تعيين رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام صنعت، خدمات، مالی بورس اوراق بهادار تهران با تولید ناخالص داخلی به انجام رسيده است. بررسي ادبيات تحقيق نشان داده كه در بازه زماني مورد مطالعه و با روش تحليل روند تاكنون هیچ تحقیق داخلی رابطه بين رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی دربورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزيابي قرار نداده و جديد بودن تحقيق مي تواند به نتايج و دستاوردهاي كاربردي متفاوتي نسبت به تحقيقات مشابه در پي داشته باشد.
4) دراين نوشتار، به‌منظور ارائه مدل پايه و همچنين جنبه هاي عملي کار همچون آزمون و تحليل اثر شاخص بورس پرداخته شده است. درعين حال با بيان مدلهاي فني و کلان بر وجود يک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پايه اقتصاد خرد نيز توجه شده ودرمجموع مي توان گفت تحقيق حاضر براساس انتخاب مدلهاي اقتصاد كلان به تحليل مسائل پرداخته است.اگرچه در زمينه سياستهاي كلان دررشد سهام وتوسعه اقتصادي تحقيقات گسترده اي صورت گرفت است، اما موضوع حاضر ودربازه زماني مورد مطالعه تحقيق صورت نگرفته است.
1-4 اهداف تحقیق
نتايج تحقیق حاضر با هدف كاربردي كمك به سياست گذاران اقتصادي، سهام داران وذي نفعان، مديران وبرنامه ريزان و سياست گذاران در بخش سرمایه‌گذاری در زمينه تصميم گيري هاي سرمايه اي به انجام رسيده است. بر همين اساس و مبتني بر موضوع در راستاي نيل به يك هدف اصلي و با تجريه آن
برخی از مهمترین هدف های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:
هدف اصلي
تعيين رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام وشاخص هاي كلان اقتصادي تولید ناخالص داخلی ،تورم،نرخ بهره، نرخ ارز ،رشد اقتصادي، در بازه زماني 1380-1392
اهداف فرعي
1) تحليل روند شاخص بورس در بازه زماني تحقيق
2) تحليل روند توليد ناعالص ملي در بازه زماني تحقيق
3) تحليل روند نرخ تورم در بازه زماني تحقيق
4) تحليل روند نرخ بهره در بازه زماني تحقيق
5) تحليل روند رشد اقتصادي در بازه زماني تحقيق
6) مقايسه روند شاخص بورس و روند نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي

1-5 پرسش هاي تحقیق
با عنايت به تعريف مقاطع زماني به عنوان افراد آماري در اين تحقيق در بازه زماني 12 ساله منتهي به 29/12/1392 و در نتيجه عدم امكان استفاده از روش استقرايي، هدف از تحقيق حاضر پاسخ به پرسش هاي ذيل بوده است:
پرسش اصلي
بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام وشاخص هاي كلان اقتصادي تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ،رشد اقتصادي، در بازه زماني 1380-1392، چه رابطه اي وجود دارد ؟
سوالات فرعي
1) تحليل روند شاخص بورس در بازه زماني تحقيق چه نتايجي دارد؟
2) تحليل روند توليد ناخالص ملي در بازه زماني تحقيق چه نتايجي دارد؟
3) تحليل روند نرخ تورم در بازه زماني تحقيق چه نتايجي دارد؟
4) تحليل روند نرخ بهره در بازه زماني تحقيق چه نتايجي دارد؟
5) تحليل روند رشد اقتصادي در بازه زماني تحقيق چه نتايجي دارد؟
6) چه تفاوتي بين روند شاخص بورس و روند نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي وجود دارد؟
1-6 فرضیه های تحقیق
در اين تحقيق مقاطع زماني ماهانه و سالانه در بازه زماني دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 به عنوان جامعه آماري تعريف شده است. لذا برخلاف تحقيقات متداول در رشته حسابداري يا مالي انجام شده در حوزه بورس، سطح مطالعه نظام اقتصادي كشور به عنوان يك پديده كلان بوده است. بنابراين شركت هاي بورسي به عنوان يك بنگاه اقتصادي در سطح خرد مطالعه قرار نگرفته است. به همين جهت امكان تعريف شركت هاي بورسي به عنوان جامعه آماري وجود نداشته و به تبع انتخاب نمونه تصادفي امكان پذير نبوده است. بر مبناي استفاده از سرشماري در مطالعه جامعه آماري و عدم نمونه گيري تصادفي از يك طرف، و استفاده از روش توصيفي تحليل روند در مطالعه جامعه آماري و تحليل داده ها از طرف ديگر، روش استنتاج در تحقيق حاضر توصيفي بوده و طرح فرضيه و آزمون فرضيه به عنوان روش استنتاج استقرايي مصداق نيافته است. به عبارتي در اين تحقيق استنتاج در قالب پاسخ به پرسش هاي تحقيق به شرح بند قبل يوده است.
1-7 تعاریف مفهومي و عملیاتی
در اين بخش به تعريف مفهومي و عملياتي مهم ترين واژه هاي غير بديهي مورد استفاده در عنوان يا پرسش هاي تحقيق اشاره شده است:
1) نرخ تورم:
تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می یابد. نکته حائز اهمیت در تعریف تورم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، بدین معنا که قیمت‌ها باید بصورت مداوم درطول زمان افزایش داشته باشند. اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود به این فرایند تورم اطلاق نمی‌شود، چراکه افزایش صعودی در قیمت ها باید تداوم داشته باشد(غفاري ونعيمي پژو،119،1391). نرخ تورم از تقسيم تغيير قيمت كالاها و خدمات بر قيمت هاي قبلي و ضرب در عدد 100 محاسبه مي گردد.
2) نرخ ارز:
نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را اصطلاحاً نرخ ارز گويند، اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روشهاي ثابت، متغير، چند گانه يا مديريت شناور شده تعيين مي‌گردد. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشور با ساير كشورها مشخص مي‌شود(فرجي ،1382).
3) تولید ناخالص داخلی (GDP):
تولید ناخالص داخلی را اندازه گیری ارزش بازار کل کالاها و خدمات نهایی در داده های تولید شده در یک کشورسال، به مصرف کل، سرمایه‌گذاری و هزینه های دولت، به‌علاوه ارزش صادرات، منهای ارزش برابر واردات. نرخ رشد آن است که همیشه با رشد اقتصادی همراه است(اسنميلا4واوسه ايره،68،2012).
4) بازده سهام:
منظور از بازده کل مجموعه مزايائى است که در طول سال به سهم تعلق مى‌گيرد؛مجموعهٔ اين مزايا شامل: 1) افزايش قيمت سهام در آخر سال مالى نسبت به ابتداى سال مالى مورد محاسبه، 2)سود نقدى ناخالص هر سهم طبق مصوبهٔ مجمع عمومى صاحبان سهام که بعد از کسر ماليات پرداخت مى‌گردد. 3) مزاياى ناشى از حق تقدم خريد سهام که قابل تقويم به ارزش ريالى است.
1-8 قلمرو تحقیق
گستره مورد مطالعه در تحقيق حاضر را مي توان بر مبناي ابعاد موضوعي، مكاني و زماني به صورت زيد مورد تعريف قرار داد:
الف) موضوعي:
حيطه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارت از تعيين رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دربورس اوراق بهادار تهران، در بازه زماني مورد مطالعه بوده است.
ب) گستره مكاني:
تحقيق حاضر در سطح كلان به انجام رسيده و گستره مكاني آن نظام اقتصادي كشور ايران در بازه زماني مورد بررسي بوده است. بنابراين در اين تحقيق مجموعه شركت هاي بورسي نيز به عنوان بخشي از اين نظام كلان اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته و در سطح خرد شركت خاصي مورد ارزيابي واقع نشده است.
ج) بازه زماني:
بازه زماني مورد مطالعه در اين تحقيق دوره اي دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 به صورت مقاطع ماهانه و در مورد برخي از شاخص ها مقاطع زماني سالانه بوده است.
1-9 روش تحقیق
روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گرد آوري داده ها و استنتاج، طرح تحقيق و نهايتا نوع و ماهيت داده ها و روش هاي مورد استفاده به صورت زير بوده است:
الف) روش تحقيق از جهت هدف :
با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به كارگيري مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در زمینه تعيين رابطه بين شاخص بورس و متغيرهاي كلان نرخ ارز، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/1392 به انجام رسیده است، از جهت هدف “کاربردی” بوده است.
ب)روش تحقيق از جهت روش استنتاج :
در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در تعيين رابطه بين شاخص بورس و متغيرهاي كلان نرخ ارز، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/از طرفي و به کارگیری تحلیل روند از طرف دیگر، از روش استنتاج “توصیفی” استفاده شده است.
ج) طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق، در تعيين رابطه بين شاخص بورس و متغيرهاي كلان نرخ ارز، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/1392 بر مبنای داده های عملکردی طی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی ٍEx Post Facto بوده است.
د) نوع و ماهيت داده ها و روش ها:
در اين تحقيق كليه متغيرها ماهيتي عيني، غير كيفي و قابل اندازه گيري كمي داشته و با روش كمي تحليل روند ارتباط بين متغيرها يا تحليل داده ها به انجام رسيده است. لذا روش تحقيق حاضر بسته به نوع و ماهيت داده ها و روش هاي مورد استفاده در تحليل داده ها و رابطه بين آن ها از نوع” غيرقضاوتي و كمي” بود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، بازار سهام، نرخ بهره Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، اوراق قرضه