پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، بانک مرکزی، هزینه مبادله، نرخ پس انداز

دانلود پایان نامه ارشد

معناست که در شرایطی که کنترل ضعیفی دارد ممکن است مديریت آن با شرایطی مثل تصرف روبرو شود. (سيتانا وهمكاران،3،2012).
شلیفر9 وو یشنی (1990) نشان دادند که تهدید تصرف برای مدیریت شرکتهای ثبت شده در بورس میتواند منتهی به مدیریت کارآمد منابع شود. در هر حال انتقاداتی در مورد عملیات واقعی در ارتباط با مکانیسم تصرف و قیمت گذاری وجود داشته باشد و مطرح شده است که این روشها می توانند منتهی به پایین آوردن نرخ سرمایه گذاری بلندمدت در یک بازار سهام توسعه یافته نشوند(شلیفر وو یشنی،1990،11).
بینسوانگر 10(1999) این انگیزه صنعت برای پاداشهای کوتاه مدت، سودهای فوری و پاداشهای سالانه مدیران را در جهت عملکرد موثر تشویق نمی کند و ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت را تضعیف کرده و به منافع بلند مدت شرکت آسیب می رساند. همچنین مشاهده شده است که این انگیزه ها ثروت جدیدی ایجاد نمی کنند و بنابراین رشد را سبب نمی شوند. انتظار می رود نقدینگی بازار سهام تاثیر مثبت بر رشد داشته باشد(بینسوانگر،1999).
نیوسر 11و کوگلر (1998) می گویند که سرمایه گذاران طی دوره پروژه سرمایه گذاری دسترسی به پس انداز ایشان را از دست نمی دهند چون بازار سیال به پس انداز کنندگان اجازه می دهد سهمشان را در شرکت در هر زمان که مایل به تغییر پورتفویشان هستند به سرعت و به راحتی خرید و فروش کنند. بدون بازاری که نقدینگی را تقویت نکند سرمایه گذاران از سرمایه گذاری پولشان پروژه هایی که مستلزم تحصیص سرمایه بلندمدت هستند اکراه دارند و این سطوح سرمایه گذاری را به صورت موثر کاهش می دهد. یک بازار سهام تخصیص سرمایه را بهبود می بخشد و بدینوسیله چشم اندازهای رشد بلندمدت را تقویت می کند (نیوسر و کوگلر،638،1998).
بنسیونگا12، اسمیت و استار (1996) نیز به این موضوع اشاره دارند. در حالی که از یک سو ممکن است پس انداز کنندگان داراییهای سیال را نگهداری کنند از سوی دیگر بازار می تواند سرمایه گذاری بلند مدت را برای پروژه های سودآورتر تسهیل کند(بنسیونگاوهمكاران،1996،241).
هولمستروم13 و تیرول (1993) نقش مثبت نقدینگی مورد تاکید قرار گرفته است. آنها مشاهده می کنند که نقدینگی حاکمیت شرکت را بهبود می بخشد به این طریق که سرمایه گذاران را تشویق می کند اطلاعات بیشتری در مورد شرکتها به دست آورند که این به نوبه خود مدیران شرکتها را تشویق می کند بیشتری تلاششان را در جهت منافع سهامداران بکار بگیرند. اما نظریه مربوط به تاثیر دقیق نقدینگی بیشتر بر بازار سهام بر رشد اقتصادی مبهم است و بنابراین می تواند نرخ پس انداز را کاهش دهد و در نتیجه مانع رشد شود(هولمستروم و تیرول،678 ،1993).
اولستفلد14 (2009) به اشتراک گذاری بیشتر ریسک از طریق متنوع سازی پروژه های داخلی و بین المللی که ریسک و بازده بالایی دارند را امکانپذیر می سازد و در نتیجه منتهی به تخصیص کارآمدتر پس اندازها در میان فرصتهای سرمایه گذاری می شود. عدم وجود بازارهای سرمایه اداره شده به صورت کارامدتر سرمایه گذاران را در متنوع سازی پورتفوهایشان محدود می کند و در نتیجه ممکن است افراد از سرمایه گذاری روی حق مالی اجتناب کنندچون بسیار پر ریسک هستند. از اینرو گردآوری حق مالی برای شرکتها دشوار می شود. ریسک های ویژه شرکت می توانند از طریق بازار سرمایه تنوع بخشیده شوند( اولستفلد،2009،63).
آتجه15 و جووانیک (1998) نشان دادند که بازارهای سهام فرصت بیشتری را برای پخش ریسک و تجمع ریسک فراهم می کنند. سرمایه گذاران قادرند سرمایه گذاری شان را بر اساس سطح ترجیح ریسک تنظیم کنند. بازارهای سهام کارآمد همچنین می توانند نقشی برجسته در کاهش هزینه های اطلاعات ایفا کنند.این ازطریق خلق وانتشار اطلاعات ویژه شرکت امکانپذیر است که قیمتهای کارآمد سهام را آشکار می سازند) آتجه و جووانیک،632،1998)
فاما16(1980)بيان ميكند بازارهای سهام زمانی کارآمد دانسته می شوند که تمام اطلاعات موجود در قیمت بازتاب یافته اند. این منتهی به حداقل رساندن هزینه های کسب اطلاعات درمورد پروژه ها می شود و به نظارت و ارزیابی عملکرد آنها کمک می کند.انتظار می رود این کاهش در هزینه های کسب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری را تسهیل کرده و بهبود بخشد و به این طریق تخصیص منابع را بهبود بخشد. این قیمتهای سهام و اطلاعات که به صورت عمومی موجودند می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه ای اتخاذ کنند که می توانند منتهی به تخصیص بهتر وجوه در میان شرکتها شوند و نرخ رشد بالاتررا برای اقتصاد تقویت کنند (سيتانا17 وهمكاران،5،2012).
از جمله متغیرهای اقتصادی که میتواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارتند از:
• متغیرهایی که بر تقاضای کل و در نتیجه بر فروش و درآمد بنگاهها اثرگذارند، مانند حجم نقدینگی، هزینه های دولت و ارزش افزودهی بخشهای مختلف اقتصاد.
• متغیرهایی که از سمت اقتصاد بین الملل بر اقتصاد داخلی تأثیرگذارند مانند درآمد ناشی از صادرات و نرخ ارز. در حالیکه درآمدهای صادراتی بر جریانات نقدی بنگاه مؤثر است، تغییرات نرخ ارز میتواند درآمدها و هزینههای بنگاهها را تحت تأثیر قرار دهد.
• متغیرهایی که وضعیت ثبات فضای اقتصادی و فضای کسب و کار را نشان میدهد و میتواند بر بازدهی اوراق بهادار تأثیر گذار باشد مانند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی یا نرخ تورم.
عملکرد بازارهایی که میتوانند جانشین بازار بورس باشند مانند بازار مسکن، بازار سکه و طلا و بازار داراییهای واقعی)نصرالهی وهمکاران،91،1390).
2-3 نرخ ارز
2-3-1 نرخ مبادله ارز
نرخ ارز ، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جایی که گروهی ازکارشناسان بخصوص در کشورهای درحال توسعه ، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند(ختائي وغربالي مقدم،4،1384).
نرخ مبادله ارز هزینه مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر است. مثلا اگر برای تعطیلات به انگلستان بروید باید هزینه هتل، غذا، حق ورود، سوغاتی و سایر مخارج را برحسب پوند انگلیس پرداخت کنید. چگونه می توانیم بر اساس نرخ مبادله خرید و فروش کنم؟ (سايت18)
همانطور که از مثال فوق می توانید دریابید نرخ مبادله ارز در نوسان است از آنجا که ارزش یک پول رایج در برابر دیگری افت و خیز دارد بازرگانان تصمیم می گیرند برای کسب سود خرید و فروش ارز انجام دهند. مشتریان خرد نیز در این بازار عمدتا به عنوان تماشاچی شرکت می کنند و امیدوارنداز تغییرات در نرخهای ارز سود ببرند(همان منبع)
نرخ مبادله ارز می تواند به یک از این سه راه خرید و فروش شود:
1- در یک بازار بورس که تحت نظارت کمیسیون تجارت سلف های جنسی(کالا) (CFTC) قرار دارد.اغلب بورس تجاری ،سلف های ارزی و حق خرید هایی برای محصولات سلف ارائه می دهد.سلف های ارزی وحق خریدهای معامله شده در بورس یک بازار ثانویه سیال را برای قراردادها با یک اندازه واحد،یک تاریخ انقضای ثابت وتهاترتمرکزیافته ارائه می دهند.
2- در یک بازار بورس که تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) قرار دارد. مثلا بورس سهام فیلادلفیا حق خریدهایی را برای ارز ارائه می دهد (یعنی حق نه الزام به خرید یا فروش یک ارز در یک نرخ معین در یک زمان خاص) حق خرید های ارزی معامله شده در بورس مشخصاتی مشابه با سلف ها و حق خرید های معامله شده در بورس دارند (مثلا یک بازار ثانویه سیال با یک اندازه معین یک تاریخ انقضای ثابت و تهاتر تمرکز یافته)
3- در خارج از بورس که بازار آزاد (OTC) نیز خوانده می شود. یک مشتری خرد مستقیما با یک طرف مقابل معامله می کند و هیچگونه بورس یا اتاق تهاتر مرکزی برای پشتیبانی این معامله وجود ندارد(سايت19)
2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز
مداخله در بازار ارز خارجی هر گونه معامله از سوی یک نماینده رسمی دولت است که برای تاثیر گذاری بر ارزش نرخ مبادله یک ارز می باشد. در اغلب کشورها عملیات مداخله توسط مقامات پولی انجام می شوند اگرچه تصمیم برای مداخله اغلب می تواند توسط مقامات در وزارت امور مالی یا وزارت خزانه داری نیز بسته به کشور مورد نظر اتخاذ شود. در عمل بانکهای مرکزی مداخله را به صورت دقیقتر به عنوان هر گونه خرید یا فروش رسمی داراییهای خارجی در برابر داراییهای داخلی در بازار بورس خارجی تعریف می كنند (دومينگز،164،1998).
اگرچه هر بانک مرکزی مجموعه روشهای ویژه خودش را دارد، عملیات مداخله عموما در بازار واسطه ها انجام می شوند. در دوره های مداخله عمده دولت اغلب تصمیم می گیرد به صورت همزمان با دفتر ارز خارجی چندین بانک خارجی بزرگ مستقیما معامله کند تا به حداکثر تاثیر دست یابد.همانندهرمعامله دیگربراساس ارز خارجی، خریدوفروشهای مربوطه اغلب رسما ناشناس هستند.اما اغلب بانکهای مرکزی روابطی را با تاجران برقرار کرده اند که به آنها اجازه می دهد طی همان دقایق اولیه معامله اولیه بازار را از حضورشان مطلع کنند یا عملیات مداخله شان را مخفیانه نگاه دارند( دومينگز20وفرانكل،1993)
در عین حال هیچیک از بانکهای مرکزی داده های عملیات مداخله معاصر را به صورت سیستماتیک انتشار نمي كنند.اما عملیات مداخله روزانه به فراوانی در روزنامه ها و روی سرویسهای خبری آن لاین انتشار می یابند.بنابر این اگرچه داده های مداخله معاصر از طریق منابع رسمی در اختیار نیستند، منابع داده غیر رسمی متعددی وجود دارند(همان منبع ،1993)
مداخلات محرمانه یا مداخلاتی که بانکهای مرکزی تصمیم می گیرند به عموم اعلان نکنند در داده های رسمی بانکهای مرکزی متمایز نشده اند اما با مقایسه داده های تاریخی رسمی بنا با گزارشهای فعالیتهای مداخله که در مطبوعات تجاری انتشار یافته اند تقریبا می توان محرمانه بودن آنها را استنتاج کرد. اگرچه گاهی ممکن است تاجران بدون انتشار اطلاعات در مطبوعات مالی بدانند که بانکهای مرکزی در حال مداخله هستند این حسابداری نسبتا محافظه کارانه برای مداخله گزارش شده نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مداخله اخیر محرمانه نبوده است. (دومينگز21،165،1998)
دومينگز(1998)درتستهای تجربی خودمداخلات محرمانه وگزارش شده را ازهم متمایز كرده است تا بررسی نمايد، آیا متمایز سازی در رگرسیونهای بی ثباتی تاثیر مهمی دارد یا خیر. صرفنظر از اینکه اقدامات مداخله به اطلاع عموم برسند یا خیر،عملیات مداخله می توانند بر مبنای پولی داخلی تاثیر بگذارند.عملیات مداخله غیر استریلیزه شامل تغییر در مبنای پول داخلی هستند. آنها مشابه با عملیات بازاز آزاد هستند با این استثناء که داراییهای خارجی خرید و فروش می شوند نه داخلی. عملیات مداخله استریلیزه شامل یک معامله خنثی کننده بر اساس داراییهای داخلی هستند، که اندازه اولیه مبنای پولی را احیا می کند(دومينگز،164،1998).
تصور بر این است که بانک ذخیره فدرال نیویورک به طور کامل و اتوماتیک عملیات مداخله اش را به صورت روزانه استریل می کند.درعمل اتاق تجارت ارز خارجی فروشهای دلاری اش را بلافاصله به اتاق تجارت بازار آزاد گزارش می کندکه آنگاه میتواند اوراق قرضه کافی به فروش برساند.تا منبع عرضه پول روزانه ایالات متحده رادست نخورده نگه دارد.بوندس بانک نیز ادعا می کند که عملیات مداخله ارز خارجی اش را مرتبا به عنوان یک مساله فنی استریل سازی می کند.با این حال تصور کلی این است که هم بانك فدرال و هم بوندس بانک در مواقعی اجازه داده اند عملیات مداخله بر مجموعه پولیشان تاثیر بگذارند اگرچه درجه تنظیم پولی محدود به حد رشد منبع عرضه پولی که در نظر گرفته اند می باشد. بانك ژاپن به طور کلی از ارائه اطلاعات در مورد خط مشی استریل سازی اش خودداری می کند)نيومن22 ووان هاگن،1992).
رویکرد پولی استاندارد به تعیین نرخ مبادله ارز می گوید که مداخله غیر استریل متناسب با تغییر در منبع عرضه پول داخلی و خارجی بر سطح نرخ مبادله ارز تاثیر می گذارد درست همانطور که هر فرم دیگری از خط مشی پولی این تاثیر را دارد. تاثیرات مداخله استریل کمتر مستقیم و بیشتر مورد اختلاف نظر هستند.درمدلهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، نظام اقتصادی، مصرف خصوصی