پایان نامه رایگان درمورد اوقات فراغت، برنامه چهارم توسعه، دانش‌آموزان دختر، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

مدارس و مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي درماني، آموزشي و خدماتي، پس از تملک، به طور رايگان به دستگاههاي ذيربط واگذار نمايد و در مواردي که بابت تملک اراضي مزبور هزينهاي متحمل گردد، ميتواند وجه مربوطه را بر روي قيمت ساير قطعات مسکوني قابل واگذاري خود در کليه شهرها سرشکن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض به مالکين اينگونه اراضي، اقدام نمايد.
بند 14-3 خط مشيها: همگاني کردن ورزش و گسترش فعاليتهاي تربيت بدني خاصه بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربارکردن اوقات فراغت عموم مردم.
4-5-4 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1378-1374)
در قانون برنامه اول، بندها و تبصرههاي زير مصوب شده بود:
‌تبصره 47: كليه مؤسسات، كارخانجات، شركت‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به ميزان دو درصد (2%) از سود‌خالص خود را صرف تقويت و توسعه بسيج و برنامه‌هاي فرهنگي، ورزشي و آمادگي دفاعي و ساير فعاليت‌هاي مربوطه نمايند.
بند ج و د تبصره 59: ج) ايجاد تسهيلات لازم براي گشت‌هاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسب ‌و كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي.
د) ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه‌هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودي.
تبصره 65: دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامي اقدام نمايد.
‌تبصره 66: تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماكن و تأسيسات ورزشي (‌اعم از دولتي و غير دولتي) به مأخذ ‌مراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي‌شود.
تبصره 67: ‌الف) اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. 100% درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرار‌خواهد گرفت تا طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سالم‌سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي و ارائه خدمات‌مربوط هزينه نمايد.
ب) كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد.
‌تبصره 68: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادلانه روز تملك نموده و رايگان به‌سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ‌اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد.
بند د تبصره 84: دستگاه‌هايي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي‌باشند و بر اساس طرح‌هاي مصوب‌شهري تغيير كاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌ خزانه‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه نمايند.
بند 9-2، 11-2، 12-2 و 13-3 خط مشيهاي اساسي:
9-2) واگذاري فعاليت‌هاي اجرايي، فرهنگي، هنري و ورزشي به مردم و تقويت مشاركت عمومي با توجه به سياست‌گذاري و تصميم‌گيري و نظارت‌دولت.
11-2) همگاني كردن ورزش و گسترش فعاليت‌هاي تربيت بدني خصوصاً بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار كردن اوقات فراغت عموم‌مردم.
12-2) توجه ويژه در برنامه‌ريزي‌ها و اختصاص امكانات به مسائل تربيتبدني و پركردن اوقات فراغت بانوان.
13-3) توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابي و طراوت جواني از طريق توسعه ورزش همگاني.

4-5-5 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصاي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1383-1379)
بند ب ماده 141: به وزارت مسكن و شهرسازي اجاره داده ميشود زمينهاي با كاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقهاي واگذار نمايد.
بند دو ماده 155: دستگاههاي اجرائي، امكانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي هنري و ورزشي طرحهاي نيمه تمام و اراضي متعلق را در مناطق شهري با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي، ايثارگران داراي سوابق ورزشي فرهنگي و هنري و شهرداريها در قالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تمليك و فروش واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه پيش بيني خواهد شد در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند قرار ميگيرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگي، هنري و وزرشي در مناطق توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند .
بند ب ماده 156: از وظايف جديد شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره‌برداري از مراكز فرهنگي، هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز ميباشد.
ماده 169: به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها و اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي ميشود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيتبدني، المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد با تأييد سازمان تربيتبدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد.
ماده 170: درآمد سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز ميشود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده ميشود.

4-5-6 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1388-1384)
همانطور که ذکر شد در برنامه چهارم توسعه به بحث ورزش و تربيت بدني بطور مفصل پرداخته شده است، زيرا اکثر برنامههاي سوم توسعه، به اين برنامه منتقل شده است.
بندهاي ب، د، ه، و ماده 104: دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ, افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
ب) اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غير دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملّي و بين‌المللي.
د) تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره‌مندي نقاط مختلف كشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه‌هاي ذي‌ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
هـ) توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت، كمك نمايد.
و) تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه, ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني.
بند ب ماده 105 (تکرار بند ب ماده 156 قانون برنامه سوم): از وظايف جديد شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز ميباشد.
ماده 117: به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غير دولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف-1- دولت موظف است، پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد به‌گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك مترمربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه‌ها خواهد بود.
الف-2- نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف‌اند، حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.
الف-3- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف‌اند، بر اساس سند موضوع بند”1“ فوق، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا نمايند. ضمناًٌ سازمان تربيتبدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و در صورت نياز خارجي، در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني، برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.
ب: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي, ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني, كميته ملي المپيك, باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند.
اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده‌اند در صورت تغيير كاربري مكلف‌اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.
دستگاه‌هاي مذكور در اين بند مكلف‌اند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غير كشاورزي و غير مناطق چهار‌گانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيتبدني است و در اختيار دارد, به‌منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ‌وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.
د: وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها، در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها, شهركها, مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.
ه: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:
– به صورت رايگان براي سازمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، برنامه پنجم توسعه، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه Next Entries تحقیق رایگان درباره خودپنداره، فعالیت بدنی، پیش آزمون، عزت نفس