پایان نامه رایگان درمورد انرژی باد

دانلود پایان نامه ارشد

کار گیری اکثر توربین های بادی و طبقه 3، در صورت استفاده از توربین های بادی مرتفع برای توسعه انرژی باد مناسب هستند. طبقه 2، به عنوان یک منطقه مرزی برای توسعه قدرت باد در نظر گرفته می شود و طبقه 1 برای استفاده از انرژی باد نامناسب است.
این طبقه بندی برای برورد قدرت باد در مناطق آزاد و بدون مانع محلی کاربرد دارد و برآورد قدرت باد، با توجه به ویژگی های زمین در مناطقی همچون، دشت های باز، تپه ها و نواحی کوهستانی با هم متفاوت هستند. در جدول زیر طبقه بندی مورد نظر ارائه شده است.

طبقه بندی نواحی مختلف بر اساس توان باد در ارتفاع 10 متری
طبقه بندی توان باد
چگالی توان باد (وات بر متر مربع)
میانگین سالانه سرعت باد (متر بر ثانیه)
ملاحظات
1
100-0
4.4-0
ناحیه باد خیز محسوب نمی شود.
2
150-100
5.1-4.4
از انرژی باد این نواحی می توان جهت مصارف کشاورزی نظیر پمپاژ آب استفاده نمود.
3
200-150
5.6-5.1

4
250-200
6-5.6
این نواحی برای نصب نیروگاه های بادی مناسب هستند.
5
300-250
6.4-6

6
400-300
7-6.4
از نواحی پر باد و مناسب پارک های بادی محسوب می شوند.
7
1000-400
9.4-7

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و يافته هاي تحقيق

– مقدمه
به منظور توليد انرژي با استفاده از انرژي باد, اولين گام شناسايي نواحي با پتانسيل مناسب براي نصب توربين بادي است. محاسبه انرژي باد و تعيين حدود آن با استفاده از روشهاي آماري ويبول مي‏توان نقش مهمي در شناسايي مناطق مستعد براي توليد نيروي برق داشته باشد. در اين فصل آمارهاي روي داده‏هاي بادي جزيره کيش انجام شده است. يک دوره ده ساله سرعت باد در ارتفاع 10 متري مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين گلباد بيشترين جهت وسرعت باد بصورت ماهانه, فصلي و ده ساله مورد بررسي قرار گرفته است.

گلباد فروردین
این گلباد براساس 8 بار دیدبانی روزانه محاسبه گردیده است. در این ماه 33 درصد باد آرام و77 درصد باد دارای سمت و سرعت می‏باشد.باد غالب 48 درصد وجهت آن غربی بوده واز این مقدار حدود 4درصد دارای سرعتی بین (1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه ونزدیک به 15 درصد سرعتی برابر(6/3 تا 1/2) متر بر ثانیه وتقریبا 12 درصدآن دارای سرعتی بین (7/5 تا 6/3 ) می‏باشد،درعین حال حدود 13 درصد سرعتی معادل (8/8 تا 7/5) متر بر ثانیه ودر نزدیک 3 درصد سرعتی برابربا(8/8 تا 1/11) متر بر ثانیه بوده ودر نهایت حدود یک درصد سرعتی بیش از 1/11 متر بر ثانیه را دارا می‏باشد.بادی که پس از باد غالب از لحاظ سمت وسرعت در رتبه دوم جای می‏گیرد بادی است که درصد آن حدود 13درصد وسمت آن نیز شمال غربی است.
گلباد اردیبهشت
درماه اردیبهشت 21 درصد باد آرام و 79 درصد بادها دارای سمت وسرعت می‏باشد. شایان ذکراست باد غالب این ماه حدود 53 درصد وسمت آن غربی بوده که نزدیک به 4 درصدسرعتی بین(1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه وحدود20 درصداین باد سرعتی معادل (1/2 تا 6/3) متر بر ثانیه داشته ونزدیک به 13 درصد آن سرعتی بین (7/5 تا 6/3) متر بر ثانیه می‏باشدو معادل 11 درصد سرعتی بین (8/8 تا 7/5) متر بر ثانیه دارا‏ بوده وحدود 2 درصد آن سرعتی بین (1/11 تا 8/8) متر بر ثانیه است، ودرنهایت حدود یک درصد سرعتی بیش از 1/11 را دارا می‏باشد.بادی که در این ماه نمود آشکارتری بعداز باد غالب را نمایش می‏دهد سمت آن شمال غربی است.
گلباد خرداد
دراین ماه باد غالب سمت سوی غربی دارد، که حدود 46 درصد ازوزش باد را به خود اختصاص می‏دهدکه ازاین بابت نزدیک به 5 درصدآن سرعتی بین (1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه ومعادل 20 درصد سرعتی بین (6/3 تا 1/2) متر بر ثانیه است و 12 درصد این باد غالب سرعتی بین (7/5 تا 6/3) متر بر ثانیه دارد که 8درصدسرعتی بین(8/8 تا 7/5) متر بر ثانیه دارا می‏باشد ودر نهایت یک درصد این باد سرعتی بین(1/11 تا8/8) متر بر ثانیه را دارا می‏باشد وقابل ذکراست بادی که بعداز باد غالب بیشترین نمود را در جزیره دارد جهت آن شمال غربی است.
گلباد تیر
بادغالب در این ماه سمت وسوی آن غربی است احتمال وقوع بادغالب حدود 39 درصدکه حدود 5 درصد آن سرعتی بین (1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه ونزدیک به 15 درصدآن سرعتی بین (6/3 تا 1/2) متر بر ثانیه دارا می‏باشدومعادل 12 درصد دیگرآن سرعتی بین(7/5 تا 6/3) متر بر ثانیه بوده وحدود 6 درصد سرعتی بین (8/8 تا 7/5) متر بر ثانیه است و در نهایت حدود یک درصدسرعتی بین(1/11 تا8/8 ) متر بر ثانیه را دارا می‏باشد.در این ماه بادی که از باد غالب به جهت سمت وسرعت در رتبه دوم قرار می‏گیرد باد شرقی می‏باشد.
گلباد مرداد
همانطوریکه از شکل گلباد این ماه میتوان دید باد غالب غربی بوده وباد رده دومی باد شرق وجنوب شرقی می‏باشد. در این ماه باد غالب حدود 26درصد می‏باشدکه ازاین مقدارنزدیک به 4 درصد آن سرعتی بین (1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه دارد و 12 درصد آن سرعتی مابین (6/3 تا 1/2) متر بر ثانیه می‏باشدوحدود 7 درصدسرعتی بین (7/5 تا 6/3) متر بر ثانیه بوده و در نهایت حدود 3 درصد سرعتی بین (8/8 تا 7/5) متر بر ثانیه برخوردار است.
گلباد شهریور
شهریورماه باد غالب آن با 29 درصد وبه سمت غرب بوده که حدود 6 درصد سرعتی بین (1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه دارد ومعادل 15 درصد سرعتی بین (6/3 تا 1/2) متر بر ثانیه دارا می‏باشدو7 درصد دیگرآن سرعتی بین(7/5 تا 6/3) متر بر ثانیه بوده ودرآخر معادل 3 درصد بین (8/8 تا 7/5) متر بر ثانیه برخوردار است. در این ماه بیشترین وزش باد بعدازغرب شامل جهت شرق و جنوب شرقی می‏باشد.
گلباد مهر
همانند ماه‏های قبل باد غالب غربی بوده است. احتمال وقوع باد غالب 38 درصد است که از این مقدار حدود 6 درصد آن سرعتی بین (1/2 تا 5/0) متر بر ثانیه دارد و 15 درصد آن سرعتی مابین (6/3 تا 1/2) متر بر ثانیه می‏باشد درصد آن سرعتی بین(7/5 تا 6/3) متر بر ثانیه بوده و در نهایت حدود 3 درصدسرعتی بین(8/8 تا7/5 ) متر ومعادل 10 بر ثانیه را دارا می‏باشد. در رتبه دوم می توان از باد شمال غرب نام برد که معادل 14 درصد دارای سمت و سرعت می‏باشد.
گلباد آبان
آبان ماه باد غالب آن27 درصد وسمت سرعت آن مانند ماه‏های گذشته غرب میباشد.وبادی که در رتبه دوم قرار میگیرد باد شمال غرب است که آن نیز حدود 14 درصد میباشد ودر رتبه سوم می توان از باد باجهت شرق نام برد که معادل 13 درصد بوده ودر مقام چعرم باد جنوب شرقی با حدود 8 درصد بوده است نکته مهم این ماه وزش باد در تمامی جهات وجود دارد.
گلباد آذر
بادغالب در این ماه غربی وحدود 25 درصد می‏باشد که برای رتبه دوم از باد شمال غرب با حدود22 درصدمی‏باشد میتوان نام برد دراین ماه باد شرق در رتبه سوم قرار داردکه نزدیک به 16 درصداست. ودر پایان این ماه همانند ماه گذشته در تمامی جهات وزش باد را تجربه کرده است.
گلباد دی
بادی که در این ماه از آن بعنوان باد غالب می‏شود نام برد همانند ماه‏های گذشته باد غربی میباشدوحدود آن 26 درصد است. وپس ازباد غالب جزیره بادی که نمود آشکار تری دارد باد شرق ومعادل 20 درصدبوده و در رتبه سوم بادشمال غرب را می توان نام بردکه حدود 18 درصد است.
گلباد بهمن
بادی که غالب است در این ماه غربی وحدود 30درصد بوده که از این مقدار معادل یک درصد از باد غالب سرعتی بیش از 1/11 متر برثانیه را دارا بوده است. پس از باد غالب غربی باد شرق رتبه دوم رابه خود اختصاص می‏دهد ونزدیک به 17 درصد میباشد.بادشمال غرب در رتبه سوم این ماه قرار می‏گیرد.
گلباد اسفند
سمت باد غالب دراین ماه غرب ونزدیک به 39 درصد می‏باشد. در این ماه نیزحدود یک درصد از باد غالب سرعتی بیش از 1/11 متر برثانیه داشته وبادی که بعد ازباد غالب نمود بیشتری دارد باد شمال غرب وحدود آن 15 درصد می‏باشد.

شکل ‏41: گلبادچهارماهه اول سال جزیره کیش طی دوره آماری(2013-2004)

شکل ‏42:گلباد چهار ماهه دوم سال جزیره کیش طی دوره آماری (2013-2004)

شکل ‏43: گلباد چهارماهه سوم سال جزیره کیش طی دوره آماری (2013-2004)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد استان هرمزگان، فشار بخار آب، کم فشار گنگ، منطقه آزاد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه توان رقابتی