پایان نامه رایگان درمورد افغانستان، جهان اسلام، امام صادق، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

پشتوننشين که محل استقرار نيروهاي جهادي بودند به طور اخص متأثر از آموزه هاي مدارس مذهبي شدند. همين مسئله زمينه شکلگيري طالبان پاکستاني را فراهم آورد، به طوري که تمام رهبران اين جريان راديکالي در پاکستان فارغالتحصيل مدارس مذکورهستند. دخالتهاي عربستانسعودي در منطقه و حمايتهاي مالي از گروه افراطي و تزريق ايدئولوژي وهابيت در ذهنجوانان سنٌي افغان و پاکستاني تأثيري تعيينکننده در رشد و گسترش روزافزون افراطگرايي داشته است. داعيهي خلافتاسلامي و مرکزيت جهاناسلام از سوي عربستانسعودي عاملي مهم و تأثيرگذار در سياستخارجي اين کشور محسوب ميشود. بر اين اساس عربستان در دوران جهاد به علت درآمدهاينفتي به ارسال کمکهايمالي و اقتصادي به افغانستان و ايجاد هزاران مدرسه مذهبي در پاکستان که به آيين وهابيت پايبند بودند، اقدام کرد و باعث نموراديکاليسم در منطقه شد. در سطح بينالمللي، تأکيد شد که حضور غرب و در رأس آن آمريکا در افغانستان و پاکستان به بهانه جنگ با روسها و به دنبال آن حمايت از طالبان، در گسترش آن نقش تعيين کننده داشته است. بنابراين هر اندازه که مداخلهي غرب در پاکستان افزايش يافته، به همان نسبت نيز انجام اقدامات خشونتآميز توسط گروههاي بنيادگرا بيشتر شده است. درواقع يکي اززمينههاي گسترش طالبان در پاکستان همين احساسات ضدآمريکايي و ضدغربي است. در مجموع، طالبانيسم در پاکستان، متأثر از عوامل مختلفي شکلگرفته است. آنچه در اين رساله بيان شد، علاوه بر تيپشناسي کامل طالبان پاکستان، بررسي و تحليلداخلي، منطقهاي و بينالمللي تأثيرگذار برشکلگيري طالبان پاکستان بوده است، اين عوامل نيز بايد به صورت مجموعهاي و توأمان در نظر گرفته شوند و اهميت دادن به يکي ازآنها و کماهميت شمردن بقيه ممکن است ما را به تحليلي غيردقيق رهنمون شود.

5-2- ارائهي پيشنهادها:
پيشنهادها در دو مبحثپژوهشي براي دانشجويان و بحث عملي با توجه به منافع ملي ايران براي سياستگذاران کشور ارائه ميشود.
الف) پيشنهادهاي پژوهشي:
1- همکاري ديپلماتيک با دولت پاکستان در جهت انجام مطالعاتاقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و احصاء توانمندسازي مردم در مناطق قبايلي.
2- تلاش در جهت جذب همكاري ديگر كشورهايمنطقه اي و جهاني براي باز گرداندن آرامش به درون افغانستان و كمك به ايجاد زير ساختهاي اقتصادي و تحولاتفرهنگي -اجتماعي در اين كشور. اين روند ميتواند موجب ايجاد فضاي باثبات در كشور افغانستان گردد و در راستاي آن مهاجرت را به پاکستان كاهش دهد.
3- بررسي و تعريف سازوکارهاي مناسب به منظورمشارکت چند قوميتي در سطح دولت پاکستان.
4- بررسي در خصوص چگونگي ايجاد اشتغال در مناطق فتا، که اين موضوع، يکي ديگر از راهکارهاي مهارگسترش طالبان است.
5- تعريف مجازاتهاي متناسب براي اعمال تروريستي.
ب) پيشنهادهاي عملي با توجه به منافع ملي ايران:
1- تهديداتي چون مهاجرتهاي غيرقانوني، تسليحات، حملاتتروريستي در کنار تحرکاتقومي، مذهبي بويژه پس از جنگ افغانستان امنيتمرزهايشرقيايران را به مخاطره انداخته است. از اينبابت نگرانيهاي جدي وجود دارد و اينگونه تحرکاتقومي، مذهبي با طالبان و القاعده پيوندهايي دارد و از مناسبات قومي و قبيلهاي با پشتونهاي پاکستان و افغانستان تأثيرميپذيرند. با وجوداين، از جانب مسئولين امنيتي، فرماندهان نظامي و قرارگاههاي مرزي مجاور با مرزهاي شرقي تدابير جدي ميطلبد. البته تأمين امنيت مرزي استانهاي مجاور نيازمند پليسکارآمد مرزي در سه سطح فرماندهي (شامل: ارتباطات، کنترل و اطلاعات)، تجهيزات و تکنولوژيهاي مدرن نظارتي و مراقبت مرزي و ارتقايآموزش است).
2- نظارت شديد امنيتي بر منطقهي مشرف به مثلث طلايي: (مثلث طلايي ناحيهاي بياباني است که دور از دسترش دولتهاي ايران، پاکستان و افغانستان قرار دارد. اين مثلث مشرف به موزائيکهاي ناهمگون قومي، مذهبي استانهاي مجاور کشورهاي پاکستان، ايران و افغانستان ميباشد.( استانهاي مجاور مرزهاي شرقي ايران دقيقاً مشرف به مثلث طلايي است). اين ناحيه به دليل اين که محل عبور سوقالجيشي انبارتسليحات نظامي، موادمخدر و محل تجمعالقاعده تبديل شده است و پيوندهاي مذهبي و قومي عشاير و قبايل اين نواحي امکان اختفاي آنان را افزايش داده است و يکي از نواحي قبيله اي (وزيرستان) مشرف به اين مثلث ميباشد. پيوندهاي قومي قبيله-اي پشتونها و پيروي آنها از سلفيگري مورد حمايتطالبان و القاعده در مثلثطلايي ميتواند تهديداتي جدي عليه مرزهاي مشترک ايران، پاکستان و افغانستان پديد آورد و در اين ميان خيزشهاي جداييطلبانه مسلحانهقومي، حملات ايذايي چريکي و سبک و روش جنگهاي-جهادي از جمله تهديدات خطرناک عليه امنيتقومي استانهاي مجاور مرزهاي-شرقي ايران به شمار مي-رود. لذا به منظور جلوگيري از تهديدات امنيتي، اتخاذ تدابير شديد امنيتي از سوي دستگاههاي ذيربط را ميطلبد).
3- کمک به شکلگيري يک دولت با ثبات نسبي در پاکستان در جهت پيشبرد روند مصالحهي ملي.
4- مراکز علمي و مذهبي کشور ميبايست تفکر صحيح و برداشت درست از اسلام را با ابزارها و امکانات مختلف در جوامعاسلامي بويژه در کشور پاکستان، گسترش دهند تا فضا براي برداشتهاي سطحي و افراطي محدود شود. در اين راستا در صورت وجود زمينههاي مساعد، دايرکردن مراکزآموزشي-مذهبي در مناطق مختلف کشورهاي اسلامي، به ويژه در مناطق مستعد گسترش تفکرافراطي و اعطاي بورسيهتحصيلي براي علاقمندان مطالعات مذهبي در کشورهاياسلامي، به خصوص پاکستان، ميتواند مثمرثمر واقع شود.
5- حمايت ازگرايش-هاي معتدل اهل سنت در کشور و سازماندهي آنها در جهت اعزام به کشورهايمنطقه به ويژه پاکستان، با اهداف تعديل بنيادگراييافراطي.

منابع:
الف) منابع فارسي:
1- آبراهاميان، يرواند، 1377، ايران بين دوانقلاب، ترجمه احمدگلمحمدي ومحمدابراهيم فتاحي، تهران، نشرني، چاپ اول
2- احمدي، حميد و بيدالله خاني، آرش، 1391، طالبان پاکستان: علل پيدايش، ماهيت وچالشهاي امنيتي، فصلنامه سياست،مجلهي دانشکدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شمارهي1
3- اسپوزيتو، جان، وال، جان، 1392، جنبشهاي اسلامي معاصر (اسلام و دموکراسي)، ترجمه شجاع احمدوند، تهران، نشرني، چاپ چهارم
4- اسکاچپول، تدا، 1392، بينش وروش درجامعهشناسيتاريخي، ترجمهي سيد هاشمآغاجري، تهران، نشرمرکز، چاپ دوم
5- اکبري، يونس، اردشيريان، شهرام، 1393، جامعهشناسيتاريخي، مفاهيم، تئوريها و روشها، تاريخنامه خوارزمي، سال اول، شماره 30
6- ابراهيمي، نبياله، 1388، واکاوي جنگعراقعليهايران ازمنظررهيافت جامعه شناسيتاريخي، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال هشتم، شماره31
7- آزادگان، جمشيد، 1380، جامعهشناسيتاريخ، پژوهشنامه علوم انساني، شماره32
8- استوار، مجيد، 1393، بورديو وجامعهشناسي نمادها، فصلنامهتخصصيعلومسياسيدانشگاهآزاد واحدکرج، شماره26
9- احمدي، حميد، 1390، جامعهشناسيسياسيجنبشهاياسلامي، تهران، انتشاراتدانشگاه امام صادق عليه السلام، چاپ اول
10- اسنايدر، جک، 1393، دينونظريهروابط بينالمل، ترجمهي عبدالعلي قوام، رحمتحاجي مينه، تهران، نشرعلم، چاپ اول
11- اميدي، عليوزارع، وجيهه، 1389، نقشمذهب درروابطبينالملل، مشروعيت بخشي اقدامات دولتها وتقويتبخشي جنبشهاي-سياسي، فصلنامهعلميپژوهشيمطالعاتانقلاباسلامي، شماره20
12-آقايي، سيدداوود، دميري، محمدرضا،1393، بررسينقش بنيادگرايياسلاميدرآسياي مرکزي (مطالعه موردي ازبکستان)، فصلنامهتحقيقاتسياسيبينالملليدانشگاهآزاداسلاميواحدشهرضا، شماره هيجدهم
13- اندروهي وود، 1383، درآمدي برايدئولوژي هاي سياسي ازليبراليسم تابنيادگرايي ديني، ترجمهي محمدرفيعيمهرآبادي، تهران، مرکزچاپ و انتشاراتدفترمطالعات سياسي وبين المللي وزارت امورخارجه، چاپ دوم
14- اژدر، محمد،1390، پاکستان، تهران، ناشر، مرکزآموزش وپژوهششهيد سپهبدصيادشيرازي تهران، چاپ اول
15- بشيريه، حسين، 1389، جامعه شناسيسياسي، نقشنيروهاي اجتماعي درزندگي سياسي، تهران، نشرني، چاپ هجدهم
16- بهرامي، سيامک، 1390، نوسنتگراييمدرن بهسوي بنيادگرايي معتدل، پژوهشکده مطالعات استراتژيک- خاورميانه
17- برک، پيتر،1381، تاريخونظريهاجتماعي، ترجمهي غلامرضاجمشيدي ها، تهران، نشرمؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران
18- پرگاري، صالح و پروين و نادر، سليمانيان ومسلم، اميني و زليخا،1391، مکتب آنال، جامعيت فکري مورخ يا دترمينيسم محيطي، دوفصلنامه علمي- پژوهشي تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا، شماره10
19- پيري، محمد و دوراني، عبدالغفور،1391، پيدايش تفکرديوبندي درهندوستان وتأثيرآن بربلوچستان ايران، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان وبلوچستان، شماره سيزدهم
20- جوادي ارجمند، محمدجعفر، 1387، تحرکهايطالبان وتاثيرآن درروابط پاکستان، افغانستان وآمريکا، مطالعات اورسياي مرکزي، مرکزمطالعات عالي بينالمللي شماره3
21- جمشيديها، غلامرضا، فصيحي، امان الله،1390، جامعهشناسيتاريخي درانديشه-ي شهيد مطهري، مجله-ي علوم اجتماعي دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول
22- حسين خاني، الهام، 1390، رويکردپاکستان نسبت به طالبان محلي وطالبان افغانستان، فصلنامه تخصصي علوم سياسي الهام، شماره نوزدهم
23- خسروي، غلامرضا، 1385، عنوان درآمدي بربنيادگرايياسلامي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره اول
24- خليلي، محسن وحيدري، جهانگيروصيادي، هادي،1392، پيوندژنگان ژئوپليتيک وسياست خارجي نمونه پژوهي: پاکستان وايران، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان وبلوچستان، شماره هفدهم
25- دکمجيان، هراير،1390، جنبشهاياسلامي معاصردرجهان عرب، بررسي پديدهي بنيادگرايي اسلامي، ترجمهي دکترحميداحمدي، تهران، نشرکيهان، چاپ ششم.
26- دمنت، پيترآر، 1390، بنيادگرايي،جهان اسلام و نظام بينالمللي، ترجمهي محمودسيفي پرگو، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه السلام)، چاپ اول
27- رفيعي، محمدطاهر، 1390، مقالات تخصصي ويژه نقدوهابيت، فصلنامه سراجالمنير، موسسه دارالاعلام لمدرسه اهل بيت
28- رشيدي، احمدوشاه قلعه، صفي الله،1391، مباني فکري ضديت «طالبانيسم» پاکستان باشيعيان، فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام، شماره2راش تهراني، حبيب، 1388، نظريه هژموني آنتونيوگرامشي نشريه علوم اجتماعي،شماره16
29- رامياد، عليرضا، 1394، ريشه هاي خشونت درانديشه اسلامي، فصلنامه دانش انتظامي خراسان شمالي، دفترتحقيقات کاربردي فا.ا، شماره5
30- رجايي، محمدعلي، 1388، خطرگسترش وهابيت درافغانستان وراهکارهاي مقابله باآن، پيام تبليغ، شماره دوم
31- زنديه، حسن،1390، تاريخ اجتماعي، فصلنامه تاريخ اسلام، شماره اول ودوم
32- سبحاني، جعفر و سبحاني، عليرضا، 1392، سلفيگري ديرينه ونوين، فصلنامه علمي- پژوهشي، کلام اسلامي، شماره دوم
33- ساعي، احمد، 1392، توسعه درمکاتب متعارض، تهران، نشرقومس، چاپ ششم
34- سام دليري، کاظم، 1392، جامعهشناسيتاريخي، بررسيزمينه-هاي تاريخيجامعه شناسي تاريخي، مجله علوم اجتماعي دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال دهم
35- سرافراز، محمد،1390، جنبش طالبان ازظهورتاافول، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول
36- سليماني، عليرضا وخالديان، صفرعلي،1391، بررسي روابط آمريکا وپاکستان پس ازحوادث 11سپتامبروتأثيرآن برفعاليت هاي طالبان پاکستاني، شماره شانزدهم
37- سهارنپوري، خليل احمد، 1325، عقايداهل سنت وجماعت در ردّ وهابيت و بدعت، ترجمهي عبدالرحمن سربازي
38- سقاف، حسن بن علي،1390 ، سلفيگري وهابي، چالشي درانديشههاي بنيادين وريشههاي تاريخي، ترجمهي حميدرضا آژير، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ دوم
39- سجادي، عبدالقيوم،1377، طالبان، ايران وپاکستان، مطالعهي سياست خارجي ايران، پاکستان وعربستان دربارهي افغانستان ازسقوط مزارتاکنون، شماره دوم
40- شفيعي، نوذر، محمودي، زهرا، 1391، واکاوي دلايل اهميت پاکستان درجنگ عليه تروريسم، فصلنامه آسياي مرکزي وقفقاز شماره78
41- شربتيان، محمدحسن، 1392، درآمدي برروش تحقيق مقايسه کيفي درمطالعات جامعهشناختي
42- شفيعي، نوذرومحمودي، زهرا، واکاوي 1391، دلايل اهميت پاکستان درجنگ عليه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد افغانستان، سپتامبر 2001، باراک اوباما، واقعه 11 سپتامبر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد افغانستان، جهان اسلام، ساختار قدرت، دانشگاهها