پایان نامه رایگان درمورد استقراض، قیمت گذاری، خودکنترلی

دانلود پایان نامه ارشد

خرید و فروش هم زمان اوراق بهادار یکسان یا کاملاً مشابه در دو بازار مختلف برای سود بردن از قیمت متفاوت آنها تعریف می شود(شارپ و الکساندر ، 1990). فرضیه بازار کارا بر این مفروض قرار دارد که هر وقت فرصت آربیتراژی روی دهد ، بازار سریعا آن را شناسایی کرده و رفع می کند(هنس و همکاران72 ،2006). شلیفر (2000) این مفروض را مورد سوال قرار می دهد: یکی از کلیدی ترین نیروهای بازار جهت دستیابی به کارایی ، آربیتراژ است که ضغیف تر و محدود تر از آن است که تئوری پردازان بازار کارا فرض می کنند.
در واقعیت فرصت های آربیتراژی به جهت عوامل متعددی نظیر وجود هزینه های معاملات ، محدودیت بر فروش استقراضی یا عمیق تر شدن قیمت گذاری غلط اوراق بهادار در کوتاه مدت، محدود می شود.پ(هنس و همکاران ، 2006). در این قسمت به چهار منبع ریسک که باعث غیر جذاب شدن فرصت های آربیتراژ می شوند ، اشاره می شود.
1-1-5-2)ریسک بنیادی73
بدیهی ترین ریسکی که آربیتراژ کننده با آن روبرو است ، این است که یک خبر بد در مورد متغیرهای بنیادی سهم مورد نظر باعث شود که قیمت این سهم از چیزی که هست نیز پایین تر رود که این مساله منجر به زیان می شود. البته آربیتراژ کنندگان به خوبی از این ریسک آگاه هستند و به همین علت است که هم زمان با خرید سهام زیر ارزش ذاتی ، یک سهم جانشین را فروش استقراضی می کنند. مساله این است که سهام جانشین در اغلب موارد یک جانشین کامل نیست ، که این امر خنثی کردن کامل ریسک بنیادی را غیر ممکن می سازد. فروش استقراضی ، آربیتراژکننده را تا حدی از اخبار بد در مورد صنعتی که سهم خریداری شده متعلق به آن است ، مصون نگاه می دارد. با این وجود ، آربیتراژکننده ، نسبت به خبرهایی که مربوط به خود آن شرکت است، آسیب پذیر است(راعی و فلاح پور ، 1383).
2-1-5-2)ریسک معامله گران اخلال گر74
در فرهنگ اصطلاحات مالی ، سرمایه گذاران غیر عقلایی غالباً به معامله گران «اختلال گر» معروف هستند. منظور از ریسک معامله گران اختلال گر این است که قیمت گذاری اشتباه که مورد بهره برداری آربیتراژ کنندگان قرار گرفته است در کوتاه مدت بدتر می شود. حتی اگر فرض کنیم سهامی که فروش استقراضی می شود ، جانشین کاملی برای سهام خریداری شده باشد ، آربیتراژ کنندگاه هنوز با این ریسک مواجهند که سرمایه گذاران بدبینی که باعث زیر ارزش شدن این سهم شدند ، باز هم بدبین تر شوند که این باعث می شود قیمت این سهم پایین تر نیز برود. البته در بلند مدت انتظار می رود قیمت ها به سمت ارزش های ذاتی همگرا شوند، بنابراین آربیتراژ کنندگان در بلند مدت نگرانی کمی در مورد ریسک معامله گران اختلال گر دارند(راعی و فلاح پور ، 1383).
3-1-5-2)هزینه های اجرا75
اجرای راهبرد ها برای استفاده از قیمت گذاری اشتباه ، در اغلب موارد با هزینه ها و مشکلات زیادی همراه است. مشکلات و محدودیت های زیادی در ارتباط با فروش استقراضی سهام وجود دارد. به عنوان مثال ، برخی از مدیران پرتفوی مانند مدیران صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، مجاز به فروش استقراضی نیستند. هم چنین این احتمال وجود دارد که صاحب اصلی سهمی که فروش استقراضی شده ، سهمش را طلب کند. بنابراین آربیتراژ کننده مجبور است با تهیه آن از بازار که احتمالاً با شرایط نامطلوبی همراه است ، آن سهم را تهیه کند.
برخی از راهبرد های آربیتراژ ، مستلزم خرید یا فروش اوراق بهادار در بازارهای خارجی است. در غالب موارد ، یک سری محدودیت های قانونی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجیان وجود دارد. غلبه بر این موانع با استفاده از راه گریزهای قانونی پر هزینه است. در نهایت این که ، اجرای این راهبرد ها ، مستلزم پرداخت هزینه های معاملاتی است.
4-1-5-2)ریسک مدل76
یکی از دلایلی که آربیتراژ را محدود می سازد این است که آربیتراژ کنندگان حتی در صورت وجود یک قیمت گذاری اشتباه واقعا مطمئن نیستند که چنین چیزی وجود دارد. زیرا آربیتراژ کنندگان در جستجوی فرصت های آربیتراژ ، از مدل های ارزشیابی بنیادی استفاده می کنند و با استفاده از این مدل ها ، ارزش ذاتی یک سهم خاص را بدست می آورند. حال اگر قیمت این سهم در بازار به زیر ارزش ذاتی برسد ، آربیتراژ کنندگان به این امر به عنوان یک فرصت برای آربیتراژ نگاه می کنند. با این وجود نمی توانند از این که این سهم واقعاً اشتباه قیمت گذاری شده یا نه ، مطمئن باشند. زیرا این امکان وجود دارد که مدل به کار گرفته شده توسط آنها اشتباه باشد یا از مدل های مناسبی استفاده نکرده باشند و در واقع قیمت صحیح ، همین قیمتی باشد که در بازار است. این عدم اطمینان ، آربیتراژ گران را محدود می کند(راعی و فلاح پور ، 1383).
با توجه به بحث های انجام شده ، می توان گفت که در دنیای واقعی آربیتراژ کردن با ریسک هایی همراه است که آربیتراژ را محدود می کنند و باعث می شوند انحراف از ارزش ذاتی باقی بماند.
2-5-2)روانشناسی
مدل های رفتاری ، مدل هایی هستند که در آن ها فرض عقلانیت کامل سرمایه گذاران کنار گذاشته می شود. اقتصاددانان رفتاری برای اطلاع از رفتارهای غیرعقلایی سرمایه گذاران به نتایج تحقیقات آزمایشی روانشناسان شناختی رجوع می کنند ، که در آن ها انواع تورش های رفتاری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند(راعی و فلاح پور ، 1383). در بحث مالی رفتاری ، ویژگی های رفتاری که بر فرآیند تصمیم گیری های افراد موثرند ، مورد بررسی قرار می گیرند. این ویژگی ها «تورش های رفتاری» نامیده می شوند.
به طور کلی می توان نمودار فرآیند تصمیم گیری را به شکل نمودار 1-2 ترسیم نمود:

نمودار 1-2) فرآیند تصمیم گیری

با توجه به فرآیند فوق ، تورش های رفتاری در تعیین گزینه ها و قضاوت ها رخ می دهند ، البته حافظه و اطلاعات اگر به شکل کامل عمل نکنند ، خود باعث تورش در تصمیم گیری خواهند شد(عبداللهی ، 1390).
بر اساس مطالعات “سعیدی” منابع تورش در تصمیم گیری به اختصار در زیر آمده اند:
1)عقلانیت محدود: اینکه انسان در شناخت دچار تورش می شود.
2)محدودیت زمانی: افراد در دوره های زمانی کوتاه مدت ، باید تصمیمات زیادی اتخاذ کنند ، بنابراین وقت کافی برای بررسی دقیق وجود ندارد.
3)عوامل احساسی: احساسات فردی که بر قضاوت اثر می گذارند.
4)عوامل اجتماعی: تعلق انسان به جامعه باعث می شود در تصمیم گیری ها برخی متغیرهای اجتماعی (از قبیل توجه به تصمیمات گروهی) را در نظر گیرد.
تا کنون طبقه بندی های متفاوتی از انواع تورش های رفتاری در ادبیات پیشین ارائه شده است ، که از جمله آنها می توان به هرش لیفر (2001) ، باربریس و تالر77 (2002) ، کانمن و ریپ78 ، پمپین79 ، شهرآبادی و یوسف (1386) ، و نیز جعفری و دولتی اشاره کرد.عبداللهی(1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به تعیین و طبقه بندی انواع تورش های رفتاری و وزن دهی آنها بر اساس تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی پرداخت. وی انواع تورش های رفتاری را در 5 گروه کلی طبقه بندی نمود که در ادامه به آنها اشاره می گردد.
1-2-5-2)تورش های گروه عاطفی
این گروه از تورش ها بیشتر تحت تاثیر عواطف و احساسات ایجاد می شوند. به عبارت دیگر در این سری از تورش ها افراد عموماً تحت تاثیر هیجانات بیش از حد خود تصمیماتی را اتخاذ می نمایند که با منطق و استدلال های علمی همخوانی ندارد. انواع تورش های رفتاری که در این گروه جای می گیرند به شرح زیر می باشد:
1-1-2-5-2)تورش خود کنترلی80
به زبان ساده ، تورش خودکنترلی یک تمایل رفتاری است که باعث می شود تا افراد امروز را به نوعی برای خود هزینه کنند(تالر و بنارتزی81 ، 1988). پول شاید مهم ترین حوزه ای باشد که افراد زیادی برای نداشتن خودکنترلی در مصرف آن مورد مواخذه قرار می گیرند.
2-1-2-5-2)تورش خوش بینی82
جدا از تمام ویژگی های انسان، افراد تمایل دارند تا به نوعی خود را بالاتر از عموم افراد دیگر در نظر بگیرند. سرمایه گذاران نیز از این رفتار مستثنی نیستند ، آنان نیز ممکن است در مقابل بازار و عملکرد آن بسیار خوش بین باشند و فکر کنند که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و پیامد بدی برای آن ها به وجود نخواهد آمد. و هر چه اتفاق شوم است ، نصیب دیگر سرمایه گذاران خواهد شد (استابیل ، 2002).
3-1-2-5-2)تورش پشیمان گریزی83
افرادی که دچار تورش پشیمان گریزی هستند از اخذ تصمیمات قاطع دوری می کنند ، زیرا ترس دارند آنچه را انتخاب می کنند بهترین انتخاب نباشد. اساساً این تورش سعی دارد تا به نوعی رنج پشیمانی مربوط به تصمیم نادرست را پیش بینی کند.
4-1-2-5-2)تورش ضرر و زیان گریزی84
تورش ضرر و زیان گریزی توسط کانمن و تیورسکی در سال 1979 به عنوان بخشی از تئوری چشم انداز تعیین شد تا بتوانند دلیل اصلی اینکه که چرا مردم از ندادن ضرر بیش از بدست آوردن سود دوری می کنند را توضیح بدهند. تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می دهند که افراد در مقابل ضرر و سود یکسان دو برابر بیشتر از آن که به سود علاقه داشته باشند به ندادن ضرر علاقه مندند (مهرا و پرسکات85 ، 1985)
5-1-2-5-2)تورش بخشش86
افرادی که دچار این تورش می باشند زمانی که حقوق مالکیت سرمایه ای را بر عهده داشته باشند برای آن بیشتر ارزش قائل هستند تا نسبت به زمانی که حقوق مالکیت آن را دارا نیستند. روانشناسان دریافته اند حداقل قیمت فروشی را که افراد بیان می دارند بیش از ماکزیمم قیمت خریدی می باشد که آن ها برای پرداخت همان کالا مایلند. در نتیجه مالکیت یک سرمایه بلافاصله به سرمایه ارزش بیشتری می بخشد. تئوری بخشش بر روی نگرش سرمایه گذاران ، به خصوص اگر مالکیت سهامی را به مدت طولانی به عهده داشته باشند ، تاثیر می گذارد (لیست87 ، 2003).
6-1-2-5-2)تورش حفظ وضع موجود88
یکی از پیامد های ناشی از زیان گریزی آن است که افراد تمایل به حفظ وضع موجود می یابند. چرا که زیان ناشی از ترک شرایط فعلی بیش از فایده های آن است. ساموئلسون و ذکاسر89 در سال 1988 اثر این تمایل را اثبات کردند(کانمن و همکاران ، 1991). تورش حفظ وضع موجود ، تورش عاطفی است که پیش روی افراد گزینه هایی را قرار می دهد که ادامه دهنده وضع موجود هستند و افراد به دنبال انتخاب گزینه هایی هستند تا توسط آن شرایط کنونی را بیشتر ادامه دهند.
7-1-2-5-2)تورش واکنش افراطی به وقایع تصادفی90
افرادی که دچار این تورش هستند بر روی اتفاقات تصادفی تاکید زیادی دارند. زیرا گمان می کنند که از طریق آن ها می توانند به یک روند کلی دست پیدا کنند. مانند یک سری سرمایه گذار که سعی می کنند تا از طریق مطالعه یک سری اطلاعات در بورس به یک روند کلی در مورد ارزش یک سهم دست پیدا کنند.
2-2-5-2)تورش های گروه شناختی
هر یک از افراد برداشت های متفاوتی در مواجهه با موقعیت های مختلف دارند و این برداشت ، تصمیم گیری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بخش تورش هایی قرار گرفته اند که عموماً به واسطه شناخت نادرست فرد بواسطه ساده سازی یک موقعیت خاص ، ایجاد می شوند (پمپین ، 2006). در سال 1972 موضوع تورش های شناختی توسط کانمن و تیورسکی مطرح شد که حاصل تجربه آن ها از بررسی ناتوانی افراد در استدلال و قضاوت منطقی در موقعیت های مختلف بود. در ادامه انواع تورش های رفتاری که در این گروه جای می گیرند توضیح داده می شوند.
1-2-2-5-2)تورش اطمینان بیش از حد91
اطمينان بيش از حد يك پديده شناخته شده و مستند شده در روانشناسي است. روانشناسان يك فرد با ويژگي هاي رفتاري فرااطميناني را به عنوان فردي تعريف مي كنند كه اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ايشان بسيار دقيق است (بيش از آ نچه كه واقعيت دارد). به نظر هايد متون مربوط به روانشناسي دو تعريف از اطمينان بيش از حد ارايه داده اند. نخست افراد برآورد بيش از واقع از توانايي هاي خود دارند. دوم، افراد يك رويداد را معين تر از آن چه كه واقعاً هست، مي بينند. در هر يك از اين موارد، كارگزاران اقتصادي بر اين باور هستند كه اطلاعا تشان دقيق تر از ديگران است (خوش طینت و نادی ، 1388).
2-2-2-5-2)تورش دسترسی92
تورش دسترسی یک میانبر ذهنی است که به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مالی رفتاری، بازده سهام، ارزش دفتری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد روانشناسی، نقطه مرجع، حافظه کاری