پایان نامه رایگان درمورد استان هرمزگان، فشار بخار آب، کم فشار گنگ، منطقه آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

ندرت يافت مي‏شود. زيرا سطح زمين از درجات شيب متفاوت تشکيل شده است (كاوياني ، 1387 : 145) بيشترين شيب جزيره از شمال فرودگاه به طرف ساحل (هتل شايان) كه 3800 متر است با اختلاف سطح 35 متر به طور متوسط در هر متر نزديك به يك سانتي متر (2/9 ميلي متر) شيب دارد بخشي از اين مسير داراي 2 برابر و نيم شيب ياد شده مي‏باشد كمترين شيب از شمال فرودگاه به طرف غرب تا ساحل غربي ميدان هور است در فاصله حدود 880 متر با اختلاف سطح 35 متر كه بطور متوسط در هر شيب كمتر از4/0 ميلي متر ميشود كه احساس نمي‏شود از نظر جنس به طور كلي كرانه‏هاي شمالي و غربي سنگي و جنوب شرق، شرق و شمال شرقي ماسه‏اي ميباشدشکل ‏32.(نشريه كيش ديروزو امروز ، 1377)

شکل ‏32 : جهت شيب جزیره (منبع سازمان منطقه ازاد كيش)

ژرفاي آبهاي ساحلي پيرامون جزیره
عمق آبهاي پيرامون جزيره كيش در شمال، شمال شرق و شرق تا فاصله 2 تا 3 و 4 كيلومتري تا 25 متر مي‏رسد و امتداد آن تا ساحل ايران حداكثر 50 متر تجاوز نمي‏كند در شمال غرب، غرب، جنوب
غربي و جنوب در فاصله 14 و 15 كيلومتري به 75 متر و بيشتر مي‏رسد ولي حداكثر از100 متر تجاوز نمي‏كند (شکل ‏33)
شکل ‏33 : نقشه ارتفاعي جزيره و آبهاي پيراموني جزيره كيش )منبع: سازمان منطقه آزادکیش(
سيماي اقليمي جزيره كيش
اصطلاحي كه براي تشريح الگوي جهاني بادها در سطح زمين و ترازهاي فوقاني استفاده مي‏شود گردش عمومي هوا است، گردش عمومي هوا از اجزاي مختلف ولي مرتبط با هم تشکيل شده است. مقياس زماني و مکاني کنش اين اجزاء متفاوت است، با اينکه به دليل وجود ساز و کار پيوند از دور دردستگاه اقليم تغيير هر يک از اين اجزاء، کم و بيش بر اقليم همه ي سياره اثر مي گذارد اما چون هر يک از اين اجزاء گردش عمومي هوا در برد و بازه ي ويژه اي فعاليت مي‏کنند، اقليم هر قلمرو عمدتا تابعي از همان اجزايي از گردش عمومي هواست که درهمسايگي آن محل فعالند. آب و هواي ايران به دليل موقعيت جغرافيايي آن وابسته به برخي از اين اجزاست عبارتند از: پرفشار آزور، کم فشار گنگ و فرود خليج فارس، کم فشار جنب قطبي، کم فشار آسيا، رود باد جنب حاره، فرود سياه مديترانه اي، فرود درياي سرخ، پرفشار سيبري، رود باد جبهه ي قطبي، فرود بلند مديترانه اي و بادهاي غربي (مسعوديان ، 1387 : 13). در کشور ما دو منطقه اقليمي ورطوبتي(الف – منطقه گرم و مرطوب سواحل و جزاير جنوب کشور ب- منطقه معتدل مرطوب شمالي) وجود دارد که منطقه اول خشک و کم باران بوده و منطقه دوم بسيار پرباران مي باشد. نوار ساحلي جنوب ايران که از دماغه گواتر در سر حد پاکستان شروع شده و تا اروند ادامه دارد، از منطقه رطوبتي نوع اول مي‏باشد. اين نوار مسافتي برابر2000 کيلومتر را در بر مي گيرد که در دو بخش سواحل خليج فارس و درياي عمان قابل تفکيک است. استان هرمزگان يکي از4 استان ساحلي است که 735 کيلومتر(39 درصد) از اين نوار ساحلي را به خود اختصاص داده است. تقريباً تمامي شهرستانهاي اين استان ساحلي مي‏باشند (شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان ، 1388). پايين بودن عرض جغرافيايي منطقه، شرايط اقليمي خاصي را بر آن حاکم نموده است (غلامپور و همكاران ، 1387 : 486). و موجب شکل گيري پديده هاي خاص ژئومورفولوژيکي شده است. پديده هايي که تحت تأثير فرايندهاي بادي، آبي، ساحلي، تکتونيکي و… باعث شکل گيري اشکال متنوعي شده است. در شهرهاي ساحلي و جزاير اين استان به دليل برخورداري از شرايط آب و هوايي گرم و خشک و تأثير فشار زياد مجاورحاره اي اقيانوس هند و بادهاي آناليزه، ميزان ريزش هاي جوي ساليانه کم (کمي بيش از100 ميلي متر بطور ميانگين در سال) مي باشد در نواحي ساحلي، رطوبت نسبي هوا بالا بوده ضمناً با توجه به اينکه جهت بادهاي غالب جنوبي بوده دامنه نوسان آن نيز زياد نمي باشد.
توده هاي هواي مؤثر بر جزیره
کشور ايران با قرار گرفتن در بين عرضهاي 25 تا 40 درجه شمالي تحت تاثير پرفشار جنب حاره است محور اين پرفشار در فصل زمستان در عرض25 درجه شمالي بر روي بخش جنوبي خليج فارس و در فصل تابستان به عرض جغرافيايي 40 درجه شمالي بر روي درياي خزر کشيده مي‏شود. حرکت اين محور به عواملي از جمله پرفشار سيبري و محور جت استريم بستگي دارد (سرحدي ، 1386 : 45) توده‏هاي هواي غالب منطقه، در بيشتر ايام سال از نوع حاره اي (تروپيكال) است. عرض كم جغرافياي باعث گرديده است كه در فصل گرم سال مراكز پرفشار جنب حاره اي20، ناشي از سيستم گردش عمومي جو بر روي جزيره مستقر شود، كه ضمن نشت توده هاي هواي استوايي باعث گرماي محيط نيز مي گردد. از سوي ديگر مانع صعود هواي گرم و مرطوب محلي و يا هرگونه اغتشاش هوايي هم مي گردد. اين سيستم در بالاي سطح سه هزار متري از فرودين تا آبان ماه استقرار دارد و مانع نفوذ همه نوع سيستم باران زا و يا ابر آور مي شود. در نتيجه هوا هميشه صاف است و تنها عامل تغيير دهنده وضع آب و هوا، تشعشع خورشيد است. اگرچه تشعشع خورشيد به همراه رطوبت خليج فارس هوا را ناپايدار مي كند اما بدليل اين فشار زياد (آنتي سيكلون) در ارتفاع سه هزار متري هواي ناپايدار نمي تواند به صعود خود ادامه دهد و توليد ابر و باران كند.
– تحلیل عناصر اقليمي جزيره كيش
دما
دماي هوا، که مهمترين عنصر آب و هوايي تلقي مي شود، نتيجه موازنه انرژي و پرتوافکني و گرما يا سرما انتقال يافته و حمل شده توسط بادها در يک محل مي باشد (خالدي, 1376‏: 55) به طور کلي عواملي ديگري نيز در چگونگي دماي مناطق مختلف سطح زمين تعيين کننده هستند ( عليجاني, کاوياني, 1371‏: 107) که عبارتند از :
شرايط تابشي و ارتباط آنها با عوارض سطح زمين،
هدايت گرمايي در قشر فوقاني سطح زمين،
ارتفاع از سطح زمين،
ناهمواريها و جهت آفتابگيري،
جابجايي افقي و عمودي هوا،
ابرناکي،
جريان هاي اقيانوسي.

كيش همانند ديگر جزاير خليج فارس – به ويژه جزاير تنگه هرمز – در نوار باريكي از سرزمين رويش‏هاي خاص گرمسيري نيمكره شمالي، با عرض كم جغرافيائي، بين فلات ايران در (شمال) و صحراي عربستان سعودي در (جنوب) واقع است. به جز ويژگي هاي خاص جغرافيايي و اقليمي محلي، اين جزيره نير همانند ديگر جزاير نزديك خود نظير فارور، هندورابي، شتوار، لاوان و حتي قشم در سلطه شرايط حاكم اقليم نيمه استوائي اين نوار رويشي قرار دارد. براساس تقسيم بندي اقليم هاي حياتي كه در آن اقليم حسب تأثير عواملي توأم از بارش و دما، يعني نسبت ميزان بارندگي به ميلي متر به درجه حرارت در طول سال معين مي شود و اگر ميزان بارش از دو برابر درجه ي حرارت كم تر باشد آن اقليم خشك به حساب مي آيد، كيش در منطقه اي بسيار خشك قرار دارد و شرايط اقليمي آن در كل خشك و نيمه استوائي است کيش در محدوده مناطق گرم و خشک و تحت تاثير آب و هواي بياباني بوده و داراي تابستاني طولاني و گرم و زمستاني کوتاه و ملايم است. تعادل آب و هواي جزيره تحت تاثير گرماي هوا به بالاترين حد مي‌رسد و در ماه‌هاي دي و بهمن، در حداقل مى‌ماند که مطلوب‌ترين شرايط آب و هوايي را در اختيار ساکنان جزيره قرار مي‌دهد. حداقل برودت در جزيره هيچگاه از ۳ درجه سانتي‌گراد آن هم در روزهاي معدودي از زمستان، پائين‌تر نمي‌رود خرده اقليم ها (ميکرو کليماي) کيش به شدت در سلطه پديده هاي ناشي از بستر بزرگ آبي است که دامنه ي نوسان تغييرات دماي شبانه روزي آن در ايام سال بسيارکم است. فشار بخار آب جزيره در بيشتر ايام سال غالباً در حدي بسيار بالا اسـت(رطوبت نسبي ۵۰ – ۶۰درصد). اختلاف دماي متوسط روزانه جزيره در طول سال کمتر از ۹ – ۱۰ درجه است و سقوط دما هيچگاه در حد يخبندان يا صفر نيست مطالعاتي که در زمينه وضعيت آب و هواي کيش به عمل آمده است، نشان مى‌دهد که گرمي هوا از اوايل ماه مهر رو به کاهش مي‌گذارد و تا ارديبهشت ماه وضعيت آب و هوايي بسيار مطلوبي به‌وجود مي‌آيد. از آن پس گرماي محيط رو به فزوني مي‌گذارد و تا آخر تابستان به تدريج به حد نصاب‌هاي بالايي مي‌رسد.

شکل ‏34: نموداررژیم دمایی بلند مدت ماهانه کیش

شکل ‏35: ميانگين دما دوره آماري 1991-2010

رطوبت هوا
مقدار آبي که در هوا وجود دارد رطوبت گفته مي شود (عليزاده, 1386‏: 115) رطوبت مهمترين عنصر آب وهوايي ايران بشمار مي رود. براي اينکه ميزان بارندگي و درنتيجه وضعيت حيات را در کشور کنترل مي کند(عليجاني, 1374). بيشترين مقدار رطوبت در سواحل جنوب به 15 گرم مي رسد اما سواحل شمال بين 5/7 تا 10 گرم متغير است. البته علت اين مسئله سردي نسبي هواي سواحل شمال است که گنجايش رطوبتي هوا را کاهش داده است (عليجاني, 1385‏: 101) رطوبت خليج فارس تحت تاثير دو حالت سينوپتيكي ويژه، جزاير و سواحلي شرقي خود را تحت تاثير قرار مي‏دهد. الف) هنگاميكه چرخه‏هاي21 مديترانه از غرب وارد ايران مي‏شوند، هواي برابر آنها پس از عبور از روي خليج فارس مرطوب شده و برروي جزاير و قسمت‏هاي شرقي كشورايجاد باران مي‏كند. ب) هنگاميكه ناوه(تراف)22 سطح 700 هكتوپاسكالي روي عربستان تشكيل گردد، جريان جنوب غربي روي خليج فارس، رطوبت آنرا گرفته و به طرف سواحل ايران هدايت مي‏كند (تقويت مركز كم فشار سودان و انتقال آن بر روي ايران‏). مقدار رطوبت نسبي هوا قبل از طلوع خورشيد که دماي هوا در اين ساعات در حداقل مقدار خود قرار دارد حداکثر مقدار را دارا بوده و حداقل رطوبت نسبي به هنگام وقوع حداکثر دماي شبانه روزي(بعدظهرها) اتفاق مي‏افتد. وضع رطوبت نسبي جو و ضريب ميزان شرايط اقليمي حاكم بر كيش، آب و هواي آن را بحري ساخته است. به جز ايام فصول سرد، بقيه ايام سال رطوبت آن بالاي60 درصد است (3 -6) در ماه هاي آبان تا ارديبهشت هواي كيش ملايم و نوسان حرارت آن بين 18- 25 درجه سانتي گراد است. براساس آمارهاي داده‏هاي هواشناسي موجود حاكي از هواي بسيار گرم، تا گرم معتدل و همراه با رطوبت نسبي زياد و گاه باران‏هائي با شدت متغير و غالباً كم دوام در برخي از ايام سال است. مقدار متوسط رطوبت در هر کيلوگرم هواي گرم و خشک جزيره در دي ماه 15 گرم و تيرماه حدود 25 گرم است.

شکل ‏36: نموداررژیم رطوبت بلند مدت ماهيانه جزيره كيش

شکل ‏37 :ميانگين حداقل رطوبت نسبي ماهيانه جزيره كيش (1991-2010)

بارندگي
پراکندگي ميزان بارندگي را بر حسب ماهها و يا فصول سال، رژيم بارندگي گويند. پراکندگي بارندگي‏ها در طول سال مربوط به چگونگي شرايط تراکم آنها مي‏باشد، که شرايط عمومي تراکم در اتمسفر را گردش عمومي اتمسفر، مناطق همگرا و واگرا و عواملي نظير توده هاي هوا و جبهه هاي جهاني تعيين مي کنند) انصاري، 1382‏:83). عامل عمده بارش بر روي جزيره، توده هاي ورودي بر روي خليج فارس است. بارندگيهاي منطقه عموما” به ترتيب اهميت عبارتند از: الف)مراكز كم فشار سوداني (جريانهاي مرطوب جنوب غربي)، اين تودهٔ هوا که از مرکز کم فشار سودان شکل گرفته با کشيده شدن به روي درياي سرخ فعال مي‏شود ورطوبت زيادي را با خود به همراه مي‏آورد، چنانچه اين توده هوا با توده هواي مديترانه‏اي همزمان وارد استان شود، باعث بارندگي هاي مداوم و شديد و گاه جاري شدن سيلاب مي‏گردد. ب) مراكز كم فشار مديترانه‏اي، اين تودهٔ هوا از روي درياي مديترانه به سمت ارتفاعات زاگرس حركت كرده و به استان هرمزگان مي‏رسند و باعث بالا رفتن دماي هوا مي‏شود .اين تودهٔ هوا با ورود به هرمزگان بيشتر باران خود را از دست مي‏دهد و عمدهٔ اثر آن در ارتفاعات و غرب استان مي‏باشد. ج) جريان هاي مرطوب وابسته به اقيانوس هند و رژيم بارندگي موسمي است، اين توده هوا گاه در فصل تابستان رطوبت اقيانوس هند را وارد استان مي‏کند و در نواحي مرتفع و شرق استان موجب رگبارهاي شديد همراه با رعد و برق مي‏شود. فصل بارش در جزيره كيش منطبق بر فصول به نسبت سردتر سال مي‏باشد و فصل بدون بارش اصولا” متمركز بر تابستان است ولي در عين حال به علت نفوذ گاه به گاه جريانهاي فصلي اقيانوس هند يك حداكثر فرعي ضعيف بارندگي در مرداد ماه كه اوج فعاليت اين جريانها است قابل رؤيت است ويژگي‏هاي مهم بارش هاي تابستانه جزيره، پراكندگي زياد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد روش حداقل مربعات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد انرژی باد، منطقه آزاد، پایگاه داده ها، ایالات متحده