پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان، شهرستان کاشمر

دانلود پایان نامه ارشد

اسي خواهند بود. به منظور ارائه اي ساختارمند از مجموع اطلاعات جمع آوري شده و سهولت در امر تلفيق نهايي لايه ها،ابتدا 6 منطقه به نام هاي منطقه اکولوژيکي، منطقه تاريخي، منطقه اقليمي، منطقه توپوگرافيک، منطقه اقتصادي، منطقه رسمي- اداري، منطقه فرهنگي در نظر گرفته شده و سپس بنا به ماهيت هرمنطقه داده هاي مرتبط در آن گروه قرا داده شده اند. مناطق موردنظر و منطق استفاده از داده هاي مرتبط در هرکدام از آنها در فصل 5 تشريح شده است .
اما براي آشنايي بيشتر با مجموع اطلاعات پايه اي که در تهيه نقشه هاي ترکيبي مورد استفاده واقع شدند آنها را به ترتيب زير معرفي مي کنيم
منطقه اکولوژيک – نقشه حوزه هاي آبريز ، نقشه اقليم منطقه و نقشه توپوگرافي منطقه .
منطقه اقتصادي – نقشه مراجعات روستايي ، نقشه پوشش اراضي منطقه .
منطقه توپوگرافيک – نقشه توپوگرافي ، نقشه تيپ اراضي ، نقشه خاک منطقه .
منطقه اقليمي – پهنه هاي اقليمي تعيين شده در سيستم دومارتن با پارامترهاي دما،درجه حرارت و ميانگين بارش ساليانه .
منطقه تاريخي – نقشه بلوک هاي تاريخي منطقه در سده هاي نخستين اسلامي .
منطقه فرهنگي – زبان، مذهب، حضور قوميت ها در منطقه .
3-5 . تکنيک ترکيب لايه هاي اطلاعاتي
پس از توضيح ارائه شده در خصوص داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه به نحوه به کارگيري آنها را در محيط GIS مي پردازيم. همانطور که ديديم برخي از مناطق تنها از يک لايه از اطلاعات و برخي ديگر از ترکيب چند لايه اطلاعاتي تشکيل شده اند.
در مرحله بعد از جمع آوري اطلاعات، داده هاي مورد نظر وارد محيط نرم افزار شده و هم پوشاني در دو مرحله صورت گرفت :

مرحله اول ترکيب اوليه لايه هاي اطلاعاتي براي تشکيل هر يک از شش منطقه مورد نظر
مرحله دوم ترکيب نهايي شش منطقه مطالعاتي براي تعيين محدوده نهايي زيست منطقه
بنابرآنچه در توضيح نحوه تشکيل هريک از مناطق آمد سه منطقه ترکيبي توپوگرافيک ،اکولوژيک و منطقه اقتصادي خود از ترکيب لايه هاي اطلاعاتي جداگانه اي تشکيل مي شوند. در اولين مرحله پس از اينکه داده ها طبقه بندي شده و به صورت نقشه درآمدند از ترکيب آنها براي تشکيل هريک از هفت منطقه مورد نظر استفاده کرديم. به عنوان مثال از ترکيب لايه هاي خاک، توپوگرافي ولندتايپ، به منظور تشکيل يک منطقه توپوگرافيک همگن بهره برديم.
پس از تبديل داده ها به رستر در اولين مرحله استفاده از دستور Combine ريزپهنه بندي کاملي از تمامي تفاوت ها در منطقه به دست داد در مرحله بعد پهنه هاي کوچکتر با توجه به همجواري وبراساس اصل مجاورت با پهنه هاي بزرگتر مجاور ترکيب شده و به صورت يک پهنه نمايش داده شدند . ودر نهايت پهنه بندي موجود به صورت آنچه در نقشه آمده است نمايش داده شدند. روالي که براي تشکيل مناطق ترکيبي در مرحله اول طي شده دقيقا همان مرحلي است که براي تشکيل زيست منطقه نهايي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شکل 3-2 : نمايش نحوه هم پوشاني لايه هاي اطلاعاتي براي معرفي زيست منطقه

ماخذ : مطالعات پژوهش

فصل چهارم- بررسي منطقه مورد مطالعه

4. معرفي منطقه مورد مطالعه
بنا برآنچه در توضيح تئوري راهنماي اين مطالعه گفته شد شناخت کامل منطقه مورد بررسي به منظور درک شرايط طبيعي وتاريخي خاص حاکم بر منطقه از اهميت فراواني برخوردار خواهد بود. بر اين اساس تعيين اين منطقه با محوريت شهرستان کاشمر(ترشيز قديم) و درنظر گرفتن هفت شهرستان هم مرز با آن که تحت عنوان منطقه غربي خراسان معرفي مي شوند ، با شناخت منطقه توسط نگارنده توجيه خواهد شد. براين اساس منطقه اي که به عنوان ناحيه مورد مطالعه در پژوهش حاضر انتخاب شده است محدوده اي است در غرب وجنوب غرب خراسان رضوي مشتمل بر شهرستان هاي نيشابور، سبزوار، تربت حيدريه، فيض آباد ومحولات، بردسکن ،خليل آباد و کاشمر که با محوريت شهرستان کاشمر براي مطالعه حاضر و تاييد تجربي زيست منطقه مورد نظر معرفي مي شود .در ضمن اين مطلب با توجه به موضوع مورد مطالعه وبا در نظر گرفتن مجموع داده هاي طلاعاتي ضروري است تا از نحوه پراکنش داده هاي اطلاعاتي در کل منطقه غرب خراسان رضوي چنانکه در بخش عملياتي به آن پرداختيم اطلاع يابيم .
سپس به شناخت شهرستان کاشمر با تاکيد برفاکتور هاي عمده اي چون اقليم و تاريخ و موقعيت جغرافيايي آن در طول تاريخ خواهيم پرداخت. ترديدي نيست که موقعيت هاي جغرافيايي وتصميم گيريهاي سياسي نقش به سزايي در تکوين سکونتگاهاي بشري در طول تاريخ داشته اند. از اين نظر مطالعه جغرافياي تاريخي منطقه به منظور بررسي گذشته تاريخي وتاثير عوامل مخلف در تحول مکان ها در اين عرصه به ما کمک زيادي خواهد کرد. بررسي قلمروهاي تاريخي در شهرستان مورد نظر با تاکيد بر موقعيت جغرافيايي آن و قرارگيري شهرستان در محدوده هاي تقسيماتي مختلف در طول زمان مورد بررسي قرارخواهدگرفت. اما از آنجا که مطالعه حاضر با رويکردي منطقه اي صورت مي گيرد و با درنظر گرفتن اين مسئله که از سويي غرب خراسان بخش وسيعي از استان خراسان را تشکيل مي دهد واز سوي ديگر توجه به اين نکته که شهر قديمي نيشابور به عنوان يکي از مهمترين شهرهاي استان در طول تاريخ از مراحل بسياري گذشته و هم اکنون نيز نقش مهمي را از نظر جمعيتي واقتصادي در استان ايفا مي کند لازم ديده شد که بررسي موقعيت جغرافيايي منطقه را به منظور درک بهتر قلمرو هاي تاريخي آن و موقعيت جغرافيايي شهرستان هاي مورد بحث در طول تاريخ از استان خراسان آغاز کنيم .اين امر به درک بهتري از گذشته تاريخي منطقه ياري خواهد رساند.
در توضيح سير تاريخي استان خراسان تا حدود زيادي با تاريخچه شهرستان هاي مورد نظر نيز آشنا خواهيم شد. مطابق با اطلاعات تاريخي نيشابور ابر شهر منطقه در طول تاريخ حوادث بسياري را به خود ديده است و مهمترين شهر منطقه محسوب مي شود به گونه اي که سبزوار،ترشيز، زاوه و حتي در دوره اي مشهد در زير سايه اين شهر قرار مي گرفتند. سپس توضيح جغرافياي طبيعي تا حد زيادي ما را با زير ساخت هاي طبيعي منطقه آشنا خواهد ساخت.
4-1 . اوضاع تاريخي منطقه خراسان
4-1-1 . قلمرو خراسان در ادوار تاريخي
معني “خراسان” در دائرة المعارف اسلامي ومعجم البلدان سرزمين نوراني يا طالع آمده وآن را مرکب از دو کلمه “خور” به معني خورشيد و”آسان” به معني شرق دانسته اند .در زبان فارسي قديم خراسان به معناي خاور زمين است. وبه گفته لسترج اين محدوده “تقريبا استان شرقي کشور است که شامل خراسان کنوني،خوارزم، بخارا، سغد، گرگان، سيستان وديگر ولايات شرقي است.”(لسترج 138،480)
استان خراسان رضوي بخشي از استان پهناور خراسان بزرگ مي باشد که با مصوبه دولت در سال 1383 وپس از تقسيم خراسان به سه قسمت شمالي،رضوي وجنوبي ايجاد شده است .اين استان در سال 1390 طبق آمار ارائه شده توسط گزارش آمايش استان که تا زمان انجام اين پژوهش يک بخش آن انجام پذيرفته بود، داراي وسعتي بيش از 116 هزار کيلومتر مربع، معادل 7.8 درصد وسعت کشور، مي باشد که بين مدار جغرافيايي 33 درجه و52 دقيقه تا 37 درجه و42 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و56 درجه و19 دقيقه تا 61 درجه و 16 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است .استان خراسان رضوي از شمال وشمال شرقي به طول حدود 531.6 کيلومتر داراي مرز مشترک با جمهوري ترکمنستان واز شرق به طول302 کيلومتر داراي مرز مشترک با کشور افغانستان بوده واز لحاظ مرزهاي داخلي از شمال غربي با استان خراسان شمالي ،از جنوب با استان خراسان جنوبي واز غرب ونيمه شمال غربي به استان هاي يزد وسمنان محدود مي باشد .108
استان خراسان ايران(مجموع سه استان خراسان شمالي،رضوي و جنوبي) از نظر وسعت شامل کمتر از نيمي از خراسان بزرگ است که مرزها و تقسيمات داخلي آن در طول تاريخ طولاني ايران تحولات بسياري به خود ديده است.
“در دوران هخامنشيان که داريوش ايران را به 30 ساتراپ تقسيم کرده بود پارت يکي از ايالات امپراطوري هخامنش بود.مرکز ايالت پارت که بعدها نام خراسان خود گرفت در آغاز شهر نيسايه يا نساء بوده است .اين شهر رايونانيان “پارتااوتيسا” مي خوانند .
در دوره ساسانيان ودر زمان سلطنت خسرو انوشيروان ايران را به چهار استان يا بخش بزرگ به نام “پاذوکس” تقسيم شده بود که يکي از آنها استان “خوراسان” ناميده مي شد اين ايالت جزء ايران شهر وحاکم آن را سپهبد مي ناميدند که چهار مرزبان در اطاعت از اوبودند :
1.مرو شاه جهان
2.بلخ وتخارستان
3.هرات وبوشنج
4.ماورالنهر
حدودا تا سال 800 هجري قمري خراسان به طور کلي برتمام ايالات اسلامي که در قسمت شرق کويرلوت تاکوههاي هند واقع بوده اند اطلاق مي گرديد وبه اين ترتيب تمام بلاد ماورالنهر را در شمال خاوري به استثناي سيستان وقهستان را در جنوب شامل مي شد .
در سال 42 هجري در زمان تسخير خراسان توسط سرداران عرب اين ايالت به چهار قسمت يعني چهار ربع تقسيم گرديد، هر ربعي به نام هريک از چهار شهر بزرگي که در زمان هاي مختلف کرسي آن ربع يا کرسي تمام ايالت واقع گرديدند وعبارت بودند از نيشابور،مرو،هرات وبلخ .”(ثاقب حسين پور،1370)
اصطخري مي نويسد : خراسان مشتمل برولاياتي است وخراسان نام اقليم است که از ناحيه شرق به سجستان وهند محدود است واز غرب به بيابان غز و نواحي گرگان واز شمال به ماورالنهر وبلاد ترک واز جنوب به بيابان فارس وقومس چه اينکه قومس رانيز به نواحي کوهستان ديلم و جرجان ضميمه نموده ايم وهمچنين ختل را و خوارزم را از ماورالنهر به شمار آورديم چه اينکه شهرهاي خوارزم آن طرف جيحون است .آنگاه ولايات مهم خراسان رابه ترتيب ذيل نام مي برد :نيشابور،مرو،هرات ،بلخ وسپس اضافه مي کند که در خراسان ولايات ديگر که از ولايات چهارگانه نامبرده نيز کوچکتر است مي باشد که از آنهاست قهستان، طوس، نساء، ابيورد، سرخس، اسفزار، بوشنج، بادغيس، گنج رستاق، مرورود، جوزجان، عزج اشار، باميان، تخارستان، زم، امل واما خوارزم چون شهر مهم آنطرف جيحون است از شمار ماورالنهر قرارداديم .109
“در سال 283هجري عمروليس صفاري خراسان را ضميمه سيستان کرد وبعدا در سال 287اسماعيل ساماني آن را به ماورالنهر ملحق کرد.پس از آن خراسان به قلمرو حکومتي غزنويان ،سلجوقيان،خوارزمشاهين،مغول وتيموريان درآمد. در دوران مغول ايران شامل 20 بخش گرديد که خراسان نيز يکي از بخش هاي آن به حساب مي آمد. حدود حکومتي شرق ايران در دوران صفويه خراسان بزرگ نام داشت.”(بديعي،215:1362)
“پس از جنگ هرات در سال 1249هجري قمري خراسان به دو قسمت تجزيه شد،قسمتي که در مغرب هريررود واقع بود جزء ايران وقسمت ديگر به افغانستان ضميمه شد ويکي از چهار ايالت ايران نام گرفت. در آن زمان ايالت خراسان در غرب هريرود واقع بود که از شمال به ماورالنهر و از غرب به عراق عجم واسترآباد محدود مي شد .
خط مرزي در شرق درياي خزر وشمال خراسان در ادوار گذشته رود جيحون بود اما پس از معاهده ترکمنچاي وتسلط دولت روسيه به شهرهاي سمرقند، بخارا، خيوه ،خوقند،تاشکند، مرو، عشق آباد و بخشي از سرخس مرزهاي خراسان به حدکنوني رسيد. در دائرة المعارف مصاحب مي نويسد ايالت خراسان در تشکيلات اداري اواخر دوره قاجاريه فقط کمتر از نيمي از ولايات خراسان قديم را در برداشته است وباقي اين ولايت در افغانستان کنوني وخاک شوروي واقع است.”(مديرشانه چي،1347: 135) “تقسيمات کشوري در ايران تا قبل ازمشروطيت معنا و مفهوم خاصي نداشت پس از برقراري حکومت مشروطه براساس قوانين مصوبه نخست کشور به چهار ايالت و چندين ولايت تقسيم گرديد درسال 1324هجري قمري(1285شمسي) خراسان يکي از چهار ايالت کشور بود. از آن سال تا سال 1316 هجري شمسي ايران از حيث تقسيمات سياسي ايران به 27 قسمت که از نظر وسعت ،جمعيت ،وآب وهوا با يکديگر متناسب نبودند تقسيم شده بود .هريک از اين قسمت ها برحسب اهميت اداري داراي حکامي بودند. والي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تعهد مستمر Next Entries پایان نامه درباره تعهد مستمر، تعهد سازمانی