پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

عکس دارد .
5-3-1 . ناهمواري ها
“بلند ترين نقطه ارتفاعي استان در کوههاي بينالود، واقع در شمال نيشابور،با ارتفاع 3211 متر و پست ترين نقطه در شمال سرخس در حاشيه مرز ايران وترکمنستان با ارتفاع 300 متر ازسطح دريا واقع شده است .ارتفاع متوسط استان خراسان از سطح آب هاي آزاد 1755 متر است .مهمترين ارتفاعات در قسمت شمالي استان،کوههاي الله واکبر وهزارمسجد وکپه داغ ،آلاداغ و بينالود است. کوههاي هزارمسجد در شرق به دره تجن منتهي مي گردد، در اين کوهها ستون هاي مرتفعي به دليل فرسايش به وجود آمده اند که به همين دليل نام هزار مسجد برآن نهاده اند .کوههاي منفرد ديگر منطقه مانند کوههاي شمالي کوه جغتاي،چهل تن ويک تن در جهت شمال غربي به جنوب شرقي قرار گرفته اند .
ارتفاعات فوق قسمتي از رشته کوههاي البرز وجزئي ازرشته هاي ارتفاعي آلپ-هندوکش است که در تنوع آب وهوايي منطفه خراسان نقش به سزايي دارد .”(طرح ناحيه مشهد،1383 :44- 45)
ارتفاعات کپه داغ – هزارمسجد :
کوههاي کپه داغ از طرف شمال تا ترکمنستان گسترده شده اند ودر قسمت جنوبي آن کوههاي بينالود قرار گرفته است .اين کوهها از طرف شرق به ناحيه مرزي سرخس منتهي مي شود .ارتفاعات کپه داغ-هزار مسجد خود يک واحد مستقل ساختماني است که در طول گسلهاي متعدد فرونشيني کرده است مهمترين ويژگي هاي اين ارتفاعات عبارتند از :
وجود طاقديس ها ،فقدان رواندگي ها ،عدم وجود فعاليت هاي آتشفشاني ،وجود سنگ هاي متخلخل وپوشيده از سنگهاي غرقابل نفوذ که زمينه بسيار خوبي را براي ايجاد ذخائر نفت وگاز در اين مجموعه بوجود آورده است .از ويژگي هاي ديگر اين کوهها ،تشکيلات آهکي ودولوميتي است که به دليل وجود لايه هاي غيرقابل نفوذ در زير اين تشکيلات از نظر تشکيل سفره هاي آبدار زيرزميني واجد اهميت است.
ارتفاعات آلاداغ-بينالود
دومين رشته کوه استان که طولي معادل 360 کيلومتر دارد واين رشته کوه از جنوب بجنوردآغاز شده و تاشمال نيشابور ادامه مي يابد .جهت اين رشته کوه شمال غربي به جنوب شرقي است وهمانند ارتفاعات کپه داغ فرسايش آبها دره هاي گود وعميق متعددي را در آن به وجود آورده است. اين رشته
کوه سرچشمه رودهاي متعددي است که آب مورد نياز شهرهاي مشهد ونيشابور را تامين مي کند .
ارتفاعات مرکزي
اين کوهها در حد فاصل کوههاي شمالي وجنوبي استان واقع شده اند، پهنه وسيعي رادر برمي گيرند که از کوهاي شمال سبزوار آغاز شده وتا کوههاي جام در مرزايران افغانستان ادامه مي يابد. قديميترين سنگ هاي اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سابقه خدمت، حقوق و دستمزد، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه درباره انتظارات و خواسته ها، تعهد مستمر