پایان نامه رایگان درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، توسعه ورزش، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

5-10 نتايج رابطه بلندمدت مجموع اثر کل سرمايه گذاري در ورزش بر رشد اقتصادي 168

فصل 1. کلیات

1-1 مقدمه
ورزش و تفريحات سالم بهعنوان يک صنعت پردرآمد، بطور مستقيم و غيرمستقيم در رشد و توسعه کشورهاي دنيا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفريحات سالم در کشورهاي توسعه يافته، يک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادي اين کشورهاست. ورزش يکي از بزرگترين و پردرآمدترين صنايع در قرن بیست و یک به شمار ميرود. صنعت ورزش به سرعت جهاني گشته و قلمرو آن، همهجا را تسخير کرده است. اين صنعت با همه جنبههاي اقتصادي آن از جمله رسانههاي گروهي، پوشاک وغذا و… توانسته است سهم عمدهاي از GDP کشورها را بدست آورد. بهطوريکه سهم صنعت ورزش از GDP، در برخي از کشورهاي پيشرفته بيش از دو درصد گزارش شده است و جايگاه اين صنعت را در بين ديگر صنايع ارتقاء بخشيده است (عسکریان، 1383). تحولات گوناگون در طي چند دهه اخير بهخصوص در بخش صنعت و فناوري، بر رابطه بين اقتصاد و ورزش تأثير گذاشته چنانكه امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش بهطور خاص، ورزش را به يكي از شيوههاي كسب درآمد ملي و منطقهاي تبديل كرده كه چشم پوشي از آن امكان پذير نيست. بررسيها در جوامع پيشرفته نشان دادهاند كه ورزش از عوامل تأثيرگذار در رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي كشورها، در آينده خواهد بود. ورزش با ايجاد مكانيسمهاي مؤثر به طور مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد تأثير گذاشته كه اين تأثيرات شامل موارد زير ميباشد:
1- ورزش باعث افزايش سطح سلامت و تندرستي در ميان افراد جامعه گشته و افزايش سطح سلامت با تأثير بر سرمايه انساني و نيز سرمايه اجتماعي، سبب افزايش سطح بهرهوري اقتصادي در بخشهاي توليدي و خدماتي ميگردد.
2- گسترش ورزش سبب افزايش سطح سلامت شده و هزينههاي بهداشتي، درماني و هزينههاي جانبي آن را در جامعه كاهش ميدهد.
3- افزايش چشمگير شاغلان در بخش ورزش كه بر روند جاري اقتصاد حاكم بر كشورها، تأثير گذاشته و از حجم بيكاران در حال افزايش كاسته است.
4- از ورزش به عنوان ابزاري مؤثر براي بازاريابي و فروش كالاهاي ورزشي و غير ورزشي استفاده ميشود.
5- از طريق برگزاري مسابقات ورزشي در سطح ملي، منطقهاي و بينالمللي سرمايههاي پولي و مالي به بازارهاي داخلي وارد ميشوند (پارسا مهر، 1388، ص 202 و 203).
بطور كلي نقش اقتصادي ورزش را ميتوان در دو دسته تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي تقسيم نمود. اثراتي چون توليد كالاها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات‏، هزينههاي خانوار، ايجاد اماكن و تسهيلات، تبليغات، مشاركت در بورس، پوشش رسانهاي، اشتغال، جذب گردشگر و حاميان مالي در زمره اثرات مستقيم اقتصادي ورزش قرار ميگيرند. اثرات اقتصادي غيرمستقيم ورزش نيز در زمينههايي چون ارتقاء سطح سلامت جامعه، كاهش هزينههاي درمان و به تبع آن توسعه برنامههاي ملي سلامت، كاهش بزهكاريها، كاهش غيبت كاركنان و افزايش عملكرد و بهرهوري آنها و در نتيجه رشد و توسعه اقتصاد، ميباشد (ساندرسون، 2000).
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايهگذاري در ورزش و تأثير آن بر روي رشد و توسعه اقتصادي، يک مسئله بسيار مهم براي اقتصاد کشورها ميباشد. کانادا، انگليس و آمريکا از جمله کشورهايي هستند که تحقيقات گستردهاي در اين زمينه انجام دادهاند. صنعت ورزش در آمريکا نوعي ماشين اقتصادي است که سالانه ميليونها دلار درآمد دارد (ميک، 1997). بر اساس نظر مارکو هان2 (2000) قرن 21 بدون صنعت ورزش غير قابل تصور است. اين صنعت با توليد و عرضه محصولات مصرفي و غيرمصرفي مرتبط با فعاليتهاي ورزشي، در پيشبرد اهداف ورزش و تفريحات سالم نقش بهسزايي دارد. رواج ورزش و تفريحات سالم در عصر حاضر بويژه در کشورهاي توسعه يافته سبب رونق هرچه بيشتر اين صنعت شده است. هرچند صنعت ورزش در دهه 1990 ميلادي از قدرت خاصي بيش از آنچه تصور ميشد برخوردار بود (روزنر، 1989) ولي هنوز يک صنعت جوان است و تمامي مشکلات يک صنعت جوان را داراست. کميت و کيفيت بخشهاي صنعت ورزش در هر کشوري با توجه به اندازه و دامنه اين صنعت متفاوت است از اين رو تا کنون الگوي واحد و يکساني براي آن ارائه نشده است. سياستهاي کلي، عوامل فرهنگي، اجتماعي و سيستمهاي اقتصادي کشورهاي مختلف از جمله عوامل دخيل در اين امر به شمار ميروند. لذا بررسي وضعيت اقتصادي اين صنعت و تأثير آن روي رشد و توسعه اقتصادي يکي از اولويتهاي تحقيق ميباشد.

1-2 تعريف و بيان مسأله
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم توليدات ورزشي و تأثير آن بر روي رشد اقتصادي، يک مسئله بسيار مهم براي اقتصاد کشورها ميباشد. لذا بررسي وضعيت اقتصادي اين صنعت و تأثير آن روي رشد اقتصادي يکي از اولويتهاي تحقيق ميباشد. ضرورت جهاني شدن ورزش از دهه 1980 آغاز شد. اين ضرورت، باعث تغيير نقش ورزش در جامعه گرديده و فرصتهاي درآمدزايي بسياري را براي افراد، مؤسسات و رسانههاي مختلف ايجاد نمود (وايت، 2000). درعصر حاضر نميتوان از اهميت اقتصادي اثرات مستقيم و غيرمستقيم ورزش و تفريحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشمپوشي کرد (ساندرسون و ديگران، 2000). اطلاعات حاصل از بررسي اثرات اقتصادي اين صنعت، مهمترين ابزار تصميمگيريها و سياستگذاريهاي صحيح اقتصادي در اين بخش محسوب ميشود. مولين3 اشاره ميکند که هرگونه فعاليت ورزشي که موجبات افزايش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشي را فراهم کند صنعت ورزش محسوب ميشود (عسکريان، 1383). پيتز، فيلدينگ و ميلر4 (1994)، در معرفي اجزاي ورزش، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزاي صنعت ورزش مينامند در جاي ديگر پيتز و استوتلار5 (1996) در رابطه با تعريف صنعت ورزش بر بازارهاي مرتبط با ورزش و تفريحات سالم تأکيد نمودهاند با توجه به تمام تعريفهاي ارائه شده در مورد صنعت ورزش ميتوان در کل صنعت ورزش را مجموعهاي از فعاليتهاي مرتبط با توليد و بازاريابي کالاها و خدمات ورزشي محسوب نمود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند. (همان). صنعت ورزش داراي بخشهاي زيادي است كه مركز ثقل تمامي آنها را محصول ورزشي6 تشكيل ميدهد و در خدمت شركت كنندگان‏، تماشاگران و ساير افراد قرار ميگيرد. پيتز و همكاران (1994) بيان ميدارند كه رويدادها، اطلاعات، آموزش و كالاها و خدمات ورزشي چهار دسته اصلي محصولات ورزشي هستند و آنها ميتوانند بر توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده هر كشور تأثير بسزايي داشته باشند.
گرايش روبه رشد مردم به ورزش و نياز به مصرف كالاها و خدمات ورزشي باعث شده تا صنعت ورزش روند درآمدزايي بيسابقهاي را تجربه كرده و سهم بسزايي در اقتصاد كشورها ايفا كند. پژوهشهاي علمي نشان ميدهند كه همبستگي مثبتي بين توسعه اقتصادي و ورزش در كشورهاي مختلف وجود دارد (آندرف‌،2000) همچنين سهم قابل توجه صنعت ورزش در توليد ناخالص داخلي كشورها موجب ارتقاء جايگاه اين صنعت در بين صنايع ديگر شده است.
ميتوان با بررسي و تحليلهاي علمي، برنامهريزيهاي اقتصادي دقيقي براي اين صنعت درآمدزا ايجاد کرد. ايران براي رسيدن به اقتصاد بدون نفت بايد بتواند از استعدادهاي اين صنعت بالقوه استفاده نمايد. لذا اهميت و نقش صنعت ورزش در توسعه کشور مطلبي نيست که بتوان براحتي از کنار آن گذشت، لذا رابطه اين صنعت با رشد اقتصادي از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار میگیرد.
در قسمت مقدمه توضِح داده شد که نقش اقتصادي ورزش را ميتوان در دو دسته تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي تقسيم نمود. اثراتي چون توليد كالاها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات‏، هزينههاي خانوار، ايجاد اماكن و تسهيلات، تبليغات، مشاركت در بورس، پوشش رسانهاي، اشتغال، جذب گردشگر و حاميان مالي در زمره اثرات مستقيم اقتصادي ورزش قرار ميگيرند. اثرات اقتصادي غيرمستقيم ورزش نيز در زمينههايي چون ارتقا، سلامتي جامعه، كاهش هزينههاي درمان و به تبع آن توسعه برنامههاي ملي سلامت، كاهش بزهكاريها، كاهش غيبت كاركنان و افزايش عملكرد و بهرهوري آنها و… مد نظر قرار ميگيرد (ساندرسون و همكاران،2000).
همه اثرات مستقيم و غيرمستقيم زماني کارا خواهند بود که موجب افزايش رشد اقتصادي گردند. در ميان اثرات مستقيم اقتصادي مذكور، ميتوان ايجاد فرصتهاي شغلي را از مهمترين اثرات اقتصادي ورزش بشمار آورد. از دهه 1970 ميلادي، رشد تصاعدي صنعت ورزش موجبات ايجاد فرصتهاي شغلي ورزشي در بخشهاي مختلف جامعه را فراهم آورده است (عسكريان 1383) که همين موضوع، افزايش رشد اقتصادي را فراهم آورده است.
علاوه بر اثرات مستقيم كه توضيح داده شد ورزش ميتواند اثرات اقتصادي غيرمستقيم نيز داشته باشد. بر اساس نظر ميشل بويت7 بالا بودن سطح استاندارد سلامتي جوامع موجب بهرهوري و موفقيت ملي بيشتري ميشود. بنابراين داشتن جامعهاي سالم و تندرست يكي از شاخصهاي مهم موفقيت و توسعهيافتگي يك كشور است. امروزه ورزش به دليل داشتن تأثير بسيار بر افزايش تندرستي افراد، باعث كاهش هزينههاي درمان، توسعه برنامههاي ملي سلامت و افزايش نسبت نيروي كار به جمعيت شده است. در اين رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سالهاي بعد از انقلاب (چه ورزش همگاني و چه حرفهاي) مورد ارزيابي قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادي بطور مستقيم و سپس، از کانال سرمايه انساني بطور غير مستقيم سنجش ميشود.
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
يکي از اهداف مشخص در سياستهاي اقتصادي کشورها، افزايش درآمد و به تبع آن توسعه اقتصادي آن کشورها بدون وابستگي به فروش منابع خام ميباشد. اين موضوع يکي از برنامههاي اساسي ايران به عنوان اقتصاد بدون نفت ميباشد. بنابراين شناخت ظرفيتهاي مختلف براي اين کار بسيار مهم و ضروري است. يکي از اين ظرفيتها ورزش ميباشد. با توجه به وابستگي شديد اقتصاد ايران به نفت و درآمدهاي حاصل از آن و مشکلاتي که فروش بصورت خام آن براي کشور ايجاد کرده است بايد دنبال صنايع پردرآمدي مثل ورزش، بود. سياستهاي صادرات غيرنفتي علاوه بر اينکه ارز وارد کشور ميکند کمک قابل توجهي به ساير بخشها و متغيرهاي اقتصادي خواهد داشت. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکي همچون برگزاري مسابقات ورزشي، امکان بهرهگيري از فرصتهاي تبليغاتي و رسانهها را فراهم کرده که اين امر خود موجب ايجاد بستر لازم براي تعامل بين صنعت، تجارت و ورزش گرديده است که پلي راهبردي در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادي آن به شمار ميرود.
امروزه ورزش به يک تجارت عظيم تبديل شده است. درآمدهاي حاصل از تبليغات در مسابقات ورزشي به ويژه بازيهاي المپيک، رقابتهاي جامجهاني فوتبال و مسابقات باشگاهي، صنعت توليد وسايل و تجهيزات ورزشي و هزينههايي که مردم براي استفاده از امکانات ورزشي ميپردازند موجب شده است که ورزش به عنوان يک نظام اقتصادي قدرتمند جاي خود را در اقتصاد جوامع باز کند و افراد بسياري در اين نظام سرمايهگذاري کنند. استوکويس8 جامعه شناس ورزشي هلندي معتقد است که توسعه فعاليتهاي ورزشي در کنار مؤسسات اقتصادي باعث شده است که ورزش در زندگي اجتماعي جايگاه رفيعي پيدا کند. البته تصور ميشد که ورزش با توجه به داشتن نيازهاي اقتصادي مانند هزينه وسايل و امکانات ورزشي، حق الزحمه مديران و مربيان و بودجه برگزاري مسابقات و فعاليتها کاملاً به اقتصاد وابسته است اما بعد از جنگ جهاني دوم، مؤسسههاي تجاري دريافتند که ورزش ابزار تبليغاتي مؤثر و زمينهاي گسترده و ارزان براي تبليغ کالاها و خدمات است. استوکويس اظهار ميکند که به دليل وجود منابع دو سويه ميان مؤسسات تجاري و ورزش، عصر جديد شاهد ارتباط زيادي بين اين دو پديده است، بهطوري که اين مؤسسات پس از سازمانهاي ورزشي و دولتها، مهمترين تشکيلات اجتماعي هستند که به ورزش توجه دارند و از آن حمايت مي کنند.
يکي از شاخصهاي مهم توسعه يافتگي داشتن سلامت جسمي و رواني در جامعه ميباشد. بالا بردن سطح استاندارد سلامتي جوامع موجب بهرهبرداري و موفقيت ملي در کشور ميشود. نقش ورزش در کاهش هزينههاي بهداشت و درمان، کجرويهاي اجتماعي و عوارض ناشي از چاقي و کم تحرک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مخارج دولت، برنامه چهارم توسعه، عرضه کنندگان، اثرات اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، ارزش افزوده، اندازه بازار، توسعه بازار