پایان نامه رایگان درمورد ارزش افزوده، رگرسیون، انحراف معیار، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

مالي متفاوت
(86)
290
شرکتهاي فاقد اطلاعات مورد نياز
(136)
154

3-7- روش تحقيق
يکی از انواع روشهای تحقيق توصيفی (غير آزمايشی)، تحقيق همبستگی است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل میگردد.
پس از جمعآوري اطلاعات و دادههاي مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق براي نمونههاي انتخابي، اقدام به آزمون فرضيات تحقيق ميكنيم. آزمون فرضيات تحقيق از طريق مدلها و فرمولها انجام مي شود. روش اين تحقيق از نوع همبستگي ميباشد. در روش همبستگي اثر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته اندازهگيري ميشود. به عبارت ديگر آيا رابطهاي ميان دو يا چند متغير كمي وجود دارد و اگر دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام میپذیرد ولی الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست. (تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را روشن نمیکند، بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف میکند.) در این نوع از پژوهش نیز حوزه تحقیق موارد بسیارى را در بر مىگیرد؛ اما محقق در آن مىکوشد، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته از اطلاعات مربوط به دو یا چند گروه مختلف را با هم مقایسه کند؛ به این منظور که رابطه یک یا چند عامل را با یک یا چند عامل دیگر کشف کند و میزان همبستگى میان آنها را به دست آورد. همبستگی میتواند به صورت مثبت (جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر همسو باشد.)، منفی (جهت تغییرات یک متغیر با جهت تغییرات متغیر دیگر همسو نباشد.) و بدون همبستگی باشد.

3-8- متغيرهاي تحقیق
3-8-1- متغير وابسته
آشفتگی مالی (FD)
یکی از پژوهشهایی که جهت ایجاد مدلی برای پیشبینی ورشکستگی انجام شد، مطالعات بیور75 بود. وی برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از نسبتهای مالی استفاده نمود. این مدل در 78% موارد پیشبینی درستی در 5 سال قبل از آشفتگی مالی ارائه مینماید. آلتمن76، در ادامه مطالعات به تهیه مدل تکمیلی پرداخت. وی با انتخاب 22 نسبت مالي كه از نظر او بهترين پيشبيني كنندهها براي آشفتگی مالی بودند؛ پنج نسبت را انتخاب نمود. دقت مدل آلتمن برای یک سال قبل از ورشکستگی حدود 83% به دست آمد. مدل آلتمن به شرح زیر میباشد:
Z^’=0.717α_1+0.84α_2+3.1α_3+0.42α_4+0.998α_5
که در این مدل:
شاخص کل (Z^’)
نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها (α_1)
نسبت سود انباشته به کل داراییها (α_2)
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها (α_3)
نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (α_4)
نسبت فروش به کل داراییها (α_5)

اگر 1.2 Z’ورشکستگی کامل، اگر 2.9 Z’ 1.2 مابین ورشکستگی و غیر ورشکستگی و اگر 2.9Z’ واحد تجاری در سلامت کامل به سر میبرد.

3-8-2- متغير مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاري شدن توسط محقق، مقادیري را میپذیرد تا تأثیرش بر روي متغیر دیگر مشاهده شود. متغیرهای مستقل این تحقیق به شرح زیر میباشد:

سرمایه فکری (VAICit)
با توجه به بررسیهای صورت پذیرفته مدلهای متعددی برای ارزیابی سرمایه فکری مورد استفاده قرار میگیرد. برای این منظور، از بین این مدلهای مختلف، مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک (1998) مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
VAICit = CEEit + HCEit + SCEit
که در این مدل:
VAICit: ضریب ارزش افزوده فکری؛
CEEit : ضريب كارايي سرمایه مشتری (ارتباطي) ؛
HCEit: ضریب کارایی سرمایه انسانی؛
SCEit: ضريب کارایی سرمايه ساختاري است.
مراحل محاسبه VAICit به صورت زیر میباشد:
1- محاسبه ارزش افزوده شركت i در سال t به صورت زیر انجام میشود:
VAit = Iit + DPit + Dit +Tit + Rit
که در آن:
VAit : ارزش افزوده كلي شركت و
Iit : جمع هزينه بهره شركت i در سال t؛
DPit : هزينه استهلاك شركت iدر سال t؛
Dit : سود سهام شركت iدر سال t؛
Tit: ماليات شركت iدر سال t؛
Rit : سود انباشته شركت iدر سال t

2- محاسبه ضريب كارايي ارتباطي (CEEit) كه به وسيله اين عبارات تعريف ميشود:
CEEit = VAit / CEit
که در آن:
CEEit : ضريب كارايي مشتری (ارتباطي) ؛
VAit : ارزش افزوده كلي شركت و
CEit : ارزش دفتري خالص داراييهاي شركت است
3. حقوق و دستمزد يكي از شاخصهاي سرمايه انساني شركت HCE است که به صورت زیر محاسبه میشود:
HCEit = VAit / HCit
كه در آن:
: HCEit ضريب سرمايه انساني شركت؛
VAit : ارزش افزوده كلي شركت و
HCit : كل مبلغ سرمايهگذاري شده براي حقوق و دستمزد است
4- اولين گام براي تعيين ضريب کارایی سرمايه ساختاري (SCEit) محاسبه سرمايه ساختاري شركت (SC) است که به صورت زیر محاسبه میشود:
SCit = VAit – HCit
که در آن:
SCit : سرمايه ساختاري شركت؛
VAit : ارزش افزوده كلي شركت و
HCit : كل مبلغ سرمايهگذاري شده براي حقوق و دستمزد است
همچنین برای محاسبه SCEit از رابطه زیر بهره گرفته میشود:
SCEit = SCit / VAit
که در آن:
SCEit : ضريب سرمايه ساختاري؛
SCit : سرمايه ساختاري شركت
VAit : ارزش افزوده كلي شركت است
اين مدل به دليل مزايايي كه نسبت به ساير مدلها دارد، به عنوان مدل سنجش عملكرد سرمايه فكري در اين تحقيق انتخاب شده است.
3-8-3- متغیرهای کنترلی تحقیق
در يک تحقيق اثر تمام متغيرها بر يکديگر را نميتوان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراين محقق اثر برخي از متغيرها را کنترل نموده و يا آنها را خنثي ميکند. در اين تحقیق از متغيرهاي کنترلي زير استفاده گرديده است.
نسبت اهرمی (〖LEV〗_(i,t))، اندازه شرکت (〖SIZE〗_(i,t))، بازدهی کل داراییها (〖ROA〗_(i,t))، تغییرات وجه نقد (〖ΔCASH〗_(i,t))، مانده پایان دوره وجهنقد (〖CASH〗_(i,t))، انحراف معیار بازدهی شرکت (〖STD_RET〗_(i,t)) و نرخ بازدهی بدون ریسک (〖RATE〗_t). در مدل کلی تحقيق نيز از متغيرهاي کنترلی که در بالا به آنها اشاره شده استفاده گرديده است.
3-9- بيان مدل تحقيق
مدل شماره 1- رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 VAIC〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، VAICit: ضریب ارزش افزوده فکری؛〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

مدل شماره 2- رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 SCE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
〖FD〗_(i,t) : میزان آشفتگی مالی، SCEit: ضريب کارایی سرمايه ساختاري ؛〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

مدل شماره 3- رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 HCE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، HCEit: ضریب کارایی سرمایه انسانی ؛〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.
مدل شماره 4- رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 CEE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)
که در این مدل:
:〖FD〗_(i,t) میزان آشفتگی مالی، CEEit: ضريب كارايي سرمایه مشتری (ارتباطي) ؛〖LEV〗_(i,t): اهرم مالی؛〖ROA〗_(i,t): بازدهی کل داراییها؛〖SIZE〗_(i,t): اندازه شرکت؛〖ΔCASH〗_(i,t): تغییرات وجه نقد؛〖CASH〗_(i,t): مانده پایان دوره وجهنقد؛〖STD_RET〗_(i,t): انحراف معیار بازدهی شرکت؛〖RATE〗_t: نرخ بازدهی بدون ریسک.

3-10- آمار توصیفی
در تحقيق حاضر ابتدا آمارهاي توصيفي براي متغيرهاي مدل رگرسيون ارائه ميشود. شاخصهای توصیف دادهها، شامل شاخصهای مرکزی (مانند میانگین و میانه)، شاخصهای پراکندگی (مانند واریانس و انحراف معیار) و شاخصهای شکل توزیع (مانند شاخص چولگی و کشیدگی) برای تکتک متغیرهای تحقیق محاسبه خواهد شد. اين آمارهها شماي کلي از تکتک متغيرهاي مدل به دست ميدهد.

3-11- آزمونهای پیش فرض رگرسیون
3-11-1- آزمون نرمال بودن77
بسیاری از آزمونهاي آماري بر مبناي نرمال بودن توزیع دادهها بنا نهاده شدهاند و با این پیش فرض به کار میروندکه توزیع دادهها در یک جامعه یا در سطح نمونههاي انتخاب شده از جامعه مذکور از توزیع نرمال پیروي مینماید. بنابراین تحلیلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحلیلهاي آماري متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند. براي برآورد مدل نهایی تحقیق، از اطلاعات مربوط به متغیرهاي مستقل و وابسته استفاده میشود و سپس رگرسیون نهایی مدل برآورد میگردد. براي این کار لازم است مدل، برآورد شده، سپس به ازاء مقادیر مختلف متغیر مستقل، مقادیر متغیر وابسته برآورد گردد. تفاضل مقادیر برآوردي از مقادیر واقعی، باقیماندههاي مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم میتوان با آزمودن توزیع متغیر وابسته، از توزیع باقیماندهها اطمینان پیدا کرد.
آزمون کولموگورف، اسمیرنف78 که به افتخار دو آماردان روسی به نامهاي ا.ن.کولموگروف و ن.و.اسمیرنوف به این نام خوانده میشود، روش ناپارامتري ساده اي براي تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهاي آماري منتخب است و آن را با نام اختصاري k-sنمایش میدهند. در آزمون کولموگورف، اسمیرنف فرض صفري را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی (با پارامترمعینی) است که با حدس و یا قرائن مختلف به آن پی بردهایم؛ به عبارت بهتر توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.
مزایای آزمون کولموگورف، اسمیرنف به شرح زیر میباشد:
هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر میگیرد.
در مواردي که تعداد مشاهدات اندك است، این آزمون به دلیل دقیق بودن اعمال شدنی است.
از سادگی و سهولت برخوردار است.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود:
دادهها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي نمیکند.
دادهها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي میکند.
3-11-2- آزمون معنادار بودن
3-11-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون
برای بررسی معنادار بودن رگرسیون آزمون ANAOVA و آماره F مورد استفاده قرار میگیرد. در یک مدل رگرسیون چندگانه چنانچه رابطهای بین متغیر وابسته و متغیر مستقل وجود نداشته باشد، تمام ضرایب متغیرهای مستقل صفر میشود. بدین ترتیب می توانیم معنادار بودن رگرسیون را آزمون نماییم. در آزمونANAOVA آماره F با سطح معناداری Sig مقایسه میشود؛ چنانچه Sig بدست آمده کمتر از مقدارF باشد، فرض خطی بودن مدل تأیید میشود. فرض صفر و فرض مقابل برای این آزمون به شرح زیر میباشد:
مدل معناداری وجود ندارد.
مدل معناداری وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بحران مالی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رگرسیون، معنادار بودن، انحراف معیار، وجوه نقد