پایان نامه رایگان درمورد احساس درد، ناخودآگاه، قرن نوزدهم، هیپنوتیزم درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

عاطفی بیمار،ازآن برای افزایش دسترسی وکنترل بیمار برای خاطرات ،ترس ها وتخیلات نگران کننده اش استفاده کند بعضی بیماران شکننده که قبلا شکست های دردناک زیادی تجربه کرده اند ممکن است مستعد این باشند که اگرمعلوم شود انتظارات آنها ازتجربه هیپنوتیزمی واقع بینانه نبوده ،آسیب ببینند معلوم شدن این مطلوب که آنان هیپنوتیزم پذیرنیستند یا علامت آنان با هیپنوز رفع نخواهد شد ممکن است یک شکست دیگر به مجموعه شکستهای آنان بیفزاید.دربیماران افسرده به دلیل کاهش قابلیت برای تمرکز ،ممکن است بیمار نتواند ظرفیت کامل هیپنوتیزمی خود رابروز دهد لذا لازم است ابتدا درمان افسردگی با روشهای متداول تر یعنی رواندرمانی ،درمان دارویی ویا هردو شروع شود. چون ادراک ممکن است بواسطه سیگنال های هیپنوتیزمی موقتا تغییر یابد ونیز توجه شخص کانالیزه شود احتمال دارد درفرد هیپنوتیزم شده ،قضاوت نقادانه بدرجاتی به حال تعلیق درآید وبه طور قابل توجهی بیماراز روش متداول خودش دررابطه باپاسخ به سیگنالهای درمانگرفاصله بگیرد یا اینکه بیماردرمقابل بروز این مسایل ناراحت باشد ومقاومت کند.هرچه شخص هیپنوتیزم پذیرترباشد احتمال بیشتری دارد که مشکل فوق دررابطه با پاسخ دهی به سیگنالهای درمانگر بروزکند خصوصا اگر بیمار تحت فشار باشد.درشرایط بالینی ،درمانگر باید مسئولیت خود را برای کمک به سازماندهی مناسب شرایط درمان بپذیرد بدین معنی که بطورشفاف وسازماندهی شده،مراحل شروع ،ارزیابی کارهیپنوتیزمی وختم هیپنوز را برای بیمار بیان کند.مهم تر آنکه باید به بیماران دارای هیپنوتیزم پذیری بالا درمورد آسیب پذیریشان نسبت به سواستفاده توضیح داد بگونه ای که بتوانند برای محافظت از خودشان در این مورد گام بردارند (اشپیگل وگرین لیف 2005).
بی دردی وهیپنوز
بی دردی شبیه خاموش کردن کلید یک چراغ است،که با احساس درد کمتر همراه است.برآورد می شود 70تا90 %مردم حداقل درجاتی از بی دردی را تجربه می کنند.بنظر می رسد افراد با هیپنوتیزم پذیری کم معادل هرکدام از دارونماها،آموزش ایمن سازی در مقابل استرس با روش شناختی-رفتاری یا طب سوزنی مفید باشد.در اشخاصی که کمتر به هیپنوتیزم پاسخ می دهند ،ممکن است واکنش عاطفی آنها به درد بیش از محتوای حسی درد کاهش نشان دهند.در حالی که افراد با سطح هیپنوتیزم پذیری بالا خیلی بیش از بعضی روشهای کاهش درد از آن سود ببرند.بنظر می رسد حدود 20-10 %مردم بتوانند بیهوشی کامل را تجربه کنند.بطوری که ضمن آن می توانند در حد تجویز مرفین از درد تسکین یابند.بعضی از افراد قادراند با هیپنوتیزم به عنوان تنها وسیله بیهوشی تحت عمل جراحی بزرگ قرار گیرند.به علاوه بنظر می رسد بیهوشی هیپنوتیزمی واکنشهای التهابی را کاهش داده وسرعت بهبودی را افزایش دهد.این پدیده نه تنها برای مهار درد مفید است ،بلکه وسیله ای است برای تایید وباور خلسه( فتحی ، فیاض صابری،1390).
یکی از اثرات بسیار خوب درمانی هیپنوزاثر بی دردی وبی حسی هیپنوتیزمی است این تکنیک درجهت کنترل درد از اواسط قرن نوزدهم گزارش شده است معروف است که هیپنوز درکنترل دردهای شدید بعد از جراحی بسیار موثر است .به نظر می رسد که هیپنوز با سه مکانیسم اولیه تاثیر می کند:
1-راحت وشل کردن عضلات 2-تغییرات ادراکی 3-تغییرات جهت شناختی
معمولا درد با انقباض عضلانی همراه است بیماران معمولا نقاطی از بدنشان را که دردناک است بی حرکت نگه می دارند تا درد آن کم شود.چون انقباض عضلانی می تواند خودبه خود ایجاد درد در بافتهای طبیعی کند وبه دلیل اینکه کشش درقسمت دردناک بدن می تواند درد بیشتری ایجاد کند ،تکنیکی که پیشنهاد می شود باید درجهت راحت وشل شدن عضلات باشد تابتواند درد راکاهش بدهد،لذا بعد ازاینکه بیماروارد خلسه هیپنوتیزمی شد اولین قدم این است که به اوشل شدگی عضلانی عمومی بدهیم وتجسماتی راکه باعث شل شدن عضلات می شود(مثل حالت شناورشدن وسبک شدن)تلقین کنیم.این تجسمات معمولا ایجاد شل شدگی وآسایش جسمی وعمومی وکاهش درد می کنند .دومین جز اصلی بی دردی درهیپنوتیزم تغییرات وابسته به ادراک است،به بیمار می آموزیم تجسم کندآن قسمت ازبدن که مصدوم است به خواب رفته وبی حس شده است.این روش مخصوصادر افرادی که هیپنوتیزم پذیری بالایی دارند بسیارموثراست.این افراد معمولا می توانند به خوبی وراحتی احساس بی حسی را در فک جهت کارهای دندانپرشکی تجربه کنند،احساس داروی بی حسی را در داخل گونه وفکشان به راحتی تجسم و احساس کنند وسپس این بی حسی رابه نقاط دیگربدن که دردناک است منتقل کنند.بعضی از بیماران به راحتی می توانند احساس درد را در بدن خودشان خاموش کنند ودیگر هیچ دردی درنقطه صدمه دیده احساس نکنند،امارایج ترازهمه آن است که معمولا سوژه می تواند احساس درد را با یک احساس دیگر که خفیف تر است جایگزین کند.معمولا استعاره درجه حرارت بسیار موثر است به دلیل اینکه در دو درجه حرارت متعلق به سیستمی واحد هستند که دسته جانبی نخاعی –تالاموسی نامیده می شود .لذا تجسم اینکه قسمت صدمه دیده بدن سردتر ویاگرم تر بشود.نظیر تجسم غوطه ورشدن درآب یخ یا گرم شدن زیرآفتاب معمولا به بیمار درانتقال ودورکردن امواج درد کمک می کند.بعضی از بیماران ترجیح می دهند تصور کنند که دردعنصری است با ابعادسه گانه که قابل حرکت دادن وانتقال است.یااینکه می توان آن رااز بدن بیرون راند گویی یک مایع غلیظ است که از بدن خارج می شود.گروه دیگر دوست دارند تصورکنند که می توانند از بدنشان جدا شوند به عنوان مثال می توانند سفری به اتاق دیگری درهمان خانه داشته باشند.استفاده از هیپنوز درجهت افزایش جذب درتجسمات که باعث کاهش درد واضطراب های ناشی از آن می شود به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم به بسیاری از بیمارانی که درد دارند وآنان که مشکلات دیگرپزشکی دارند کمک می کند.افرادی با هیپنوتیزم پذیری کمتر ،به تکنیک پرت کردن حواس که کمک می کند تمرکز برقسمتهای حسی دردیگراعضای بدن را افزایش دهند،بسیار خوب جواب می دهند.تحریکات دردناک دراین افرادبیشترجلب توجه می کند ویکی از راههای درمان این افراد استفاده ازهیپنوز برای کمک کردن به جلب توجه به حس اندامهای دیگرآنهاست.دراین افراد استفاده از هیپنوز به همراه تکنیکهای دیگر کنترل خشم وهیجان بسیارموثراست.متاآنالیز جدید هیپنوتیزمی نشان داده است که تلقین های هیپنوتیزمی برای بیدردی اثرمتوسط تابسیارقوی برروی بیماران دارد ومدیریت درد توسط هیپنوز بسیارموثراست.قبل از اینکه درمانگر وارد مرحله هیپنوز شود ابتدا باید مزمن ویا حاد بودن دردرامشخص کند،درحالت های شکستگی ها وتصادفات ویاصدمات بدنی بیمارممکن است وارد مرحله ای ازخلسه مداوم شود که قدرت هیپنوتیزم پذیری اورابالا می بردوبه حداکثر می رساند انگیزه کمک گرفتن دراین شرایط باعث می شود که تلقین پذیری بیمار افزایش یابد.درحالات حاد ،تلقینات مستقیم ،نتایج فوری وسریع دارد حتی اگربیمارهیپنوتیزم پذیری ضعیف داشته باشد که درشرایط عادی این تلقینات برروی هیچ اثری ندارد.مثل سایرتکنیک های درمانی (مثلا داروهای مسکن)هیپنوز زمانی موثرتر است که درابتدای چرخه درد استفاده شود قبل ازاینکه فرمان درد ،دردستگاه سیستم عصبی مرکزی 86ساخته شود.ودرجه درد به مرحله ای برسد که تمرکز را ازبین ببرد.باید به بیمار آموزش دهیم که تکنیک های هیپنوتیزمی راسریع،زودوبه دفعات انجام دهد زیرا این روش بسیار ساده ،موثروبدون عوارض جانبی است (اشپیگل وگرین لیف،2005).
برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی ،اشتیاق به همکاری از سوی سوژه ،اعتماد او به شخصیت وتسلط هیپنوتیزور برروی تئوریها وتکنیکهای عملی هیپنوتیزم وتوانایی سوژه درقدرت تمرکز ،ازپایه های اساسی برای موفقیت به شمار می آیند.با القای هیپنوتیزمی وتعمق آن ،کم کم میدان آگاهی سوژه محدود می گردد وآن قسمت ازساختار روانی اوکه (ناخودآگاه)نامیده می شود،بیشتر دردسترس قرار می گیرد.دراین حالت ،اگرتلقینات ارائه داده شده درارتباط با عمق آرامش سوژه یا به طورکلی ،بامعتقدات وباورهای باطنی اودرتضاد نباشند،ممکن است بدون بحث وانتقاد پذیرفته شوند.از سوی دیگر هرتلقینی که از سوی سوژه پذیرفته می شود،تلقین پذیری او را تشدید کرده وعمیق تر شدن خلسه هیپنوتیزمی را تسهیل می کند بنابراین اصولی که برای موفقیت در پیدایش خلسه هیپنوتیزمی به آن نیاز داریم عبارتند از:1-انگیزه مثبت 2-ازبین بردن تردیدها وترسها 3-تمرکزحواس 4-محدودکردن میدان آگاهی 5-ریلاکس شدن ومحدودشدن دامنه حرکات ارادی 6-یکنواختی یا انجام کارهای تکراری 7-متوقف کردن تمام افکار سوژه بجز آنهایی که باید توجه بر روی آنها متمرکز شوند.دانشمندان مختلف برای هیپنوتیزم پذیری ،درجات متفاوتی را بیان داشته اند ولی برای اهداف عادی درمانی ، راحت تر است که مراحل عمق خلسه هیپنوتیزمی را به 4 گروه کلی زیر تقسیم کنیم:
1-مرحله سبک 2-مرحله متوسط 3-مرحله عمیق 4-مرحله سومنامبولیسم
1-مراحل سبک
بسیاری از پزشکانی که به هیپنوتیزم درمانی می پردازند ،معتقدند به محض آنکه چشمان سوژه بسته شد،اوبه عمق دلخواهی رسیده که امکان انجام درمانهای ساده مقدوراست.هرچند نتیجه گیری بالا صحیح است،ولی با بسته شدن چشمها ،امکان رسیدن به سطوح عمیق تر هیپنوز هم معمولا به سادگی فراهم می آید.بسته شدن چشمها را می توان آستانه خلسه هیپنوتیزمی تصورکرد.ازلحاظ الکتروآنسفالوگرافی ،دراین شرایط فعالیت مغزی این افراد شبیه به افرادی است که دریک مبل راحت به حالت ریلاکس درآمده اند وبه موضوعات ساده ودل انگیزی فکرمی کنند ومحرکهای قوی محیطی ،ذهن وفکرآنان را آشفته نمی سازد.هرچند درمراحل مقدماتی هیپنوتیزم ،منحنی الکتریکی مغز با حالت آرامش عادی فرقی ندارد.از جمله امواج آلفا باریتم 8تا12دور درثانیه انجام می گیرند بعضی ازپژوهشگران مانند هارت لندن ولیبوویتس87 ،معتقدند که حتی از لحظات اولیه پیدایش خلسه هیپنوتیزمی ،تغییرات وتفاوتهای اندازه گیری بین افراد عادی واشخاص هیپنوتیزم شده وجود دارد واین اختلافها به میزان هیپنوتیزم پذیری آنها بستگی دارد.هرچند این نتیجه گیریها ممکن است درست باشند ،ولی با این وجود باید به انتظار انجام تحقیقات بیشتری در زمینه نوروفیزیولوژی حالت هیپنوتیزمی بود تا به شرح وارائه تفاوتهایی بپردازد که دراین مراحل درافراد هیپنوتیزم شده ظاهر می گردند.
2-خلسه متوسط
مرز وحد دقیق ومشخصی بین مراحل مختلف خلسه هیپنوتیزمی وجود ندارد ،آنچه که در این قسمت به آن اشاره می شود قراردادی وبرای مشخص شدن نسبی عمق خلسه است،زیرا درهرعمقی از خلسه هیپنوتیزمی ،امکانات درمانی خاصی فراهم می آید.با ادامه روند القای هیپنوتیزمی ،به تدریج بیمارریلاکس ترمی شود ،تنفس سوژه آهنگ کندتری راپیدا می کند واو می تواند تلقینهای ساده ای را بپذیرد.در این شرایط تا حدودی احساس وادراکات اومغشوش شده ومی توان با یک آزمایش ایدئوموتور (مثلا بلند کردن انگشت اشاره دست راست)،اوخود به پیدایش این حالت اشاره کند،دراین شرایط سوژه هراتفاقی را که بیفتد به یاد می آورد وامکان ایجاد فراموشی دراین مرحله امکان پذیر نیست.بسیاری از بیماران با نوعی ازدفاع ناخودآگاهانه برای عمیق تر شدن از این مرحله مقاومت نشان می دهند،ولی مهم نیست زیرا دراین سطح هم انجام بسیاری از اقدامات درمانی مقدور می گردد.
3-مرحله عمیق
اگرتلقینات بیشتری به سوژه داده شود ،به صورت عینی حالت ریلاکس شدن او بهتر وبیشتر می شود.اگر به تدریج وبه صورت گام به گام از روشهای عمیق تر شدن استفاده شود مخصوصا اگرمکالمه آهسته تر وکندتر صورت گرفته وبرروی لغات خاصی تاکید شود،خلسه سوژه عمیق تر می شود که شاهد عینی آن آرامتر شدن آهنگ تنفس اوست به این ترتیب شل شدن عضلات صورت بیمار(مشابه حالت او درخواب طبیعی )،کند شدن نظم تنفسی او وشل شدن دست وپای او همه حکایت از پیدایش یک خلسه هیپنوتیزمی دارند،امکان پیدایش کاتالپسی دردستها ،پیدایش بی دردی هیپنوتیزمی ،امکان ایجاد برخی از فراموشیها در این حالت فراهم آمده وممکن است تلقینات بعد از هیپنوتیزمی هم در این مراحل موثر واقع شوند
4-مرحله سومنامبولیستی
کلمه سومنامبولیست از لغات لاتین سومنوس به معنای خواب وآمبولوس به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل طیفی، کاهش اضطراب، استراتژی ها، سیستم های مغزی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد زایمان طبیعی، اختلالات اضطرابی، هیپنوتیزم درمانی، رضایت زناشویی