پایان نامه رایگان درمورد احساس درد، زایمان طبیعی، فیزیولوژی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

در مقایسه با گروه شاهد داشت.وبه طور کلی یافته های آنها نشان می دهد که درمان ترکیبی شناختی-رفتاری به همراه هیپنوتیزم درمانی بسیار مقرون به صرفه در درمان اختلالات اضطرابی است.
احساس درد ومحنت به ادراکات فردی اشخاص مربوط می گردند وهرکس به صورتی نسبت به این پدیده ها عکس العمل نشان می دهددرسال 1896فون فری نظریه ای را ارائه دادکه ادعامی کرد در زیرپوست ،انتهای آزادگیرنده های حس درد قرار دارند واینچنین بود که تئوری اختصاصی حس درد به وجود آمدوهمزمان با نظریه اختصاصی ادراک درد نظریه دیگری هم مطرح گردیدکه بر اساس آن ادراک درد درنتیجه تجمع وتمرکز ادراکات متعددی به وجود می آید که پس از اینکه این جمع بندی یا نتیجه گیری نهایی به مرحله خاصی رسید ادراک درد حاصل می شود این نظریه تنها به ادراکات محیطی بسنده نکرده بلکه سیستم عصبی مرکزی را هم در این جمع بندی یا نتیجه گیری موثر دانسته است، درسال 1965،ملزاک ووال یک نظریه دوقسمتی جدید را ارائه دادندکه به نام تئوری کنترل دروازه معروف شد پس از اینکه یک محرک برقسمتی از بدن تاثیرگذاشت ،براساس نظریه کنترل دروازه ای ادراکات حاصل از طریق دونوع سلول عصبی که درراههای حسی نخاع شرکت دارند به قسمتهای بالا منتقل می شوند.یکی از این دو سیستم عمدتا آگاهی دهنده بوده واطلاعاتی درباره محل درد وشدت درد به مراکز بالاتر منتقل می سازد وبه این تشکیلات سیستم ممیز درد هم گفته می شود.سیستم دیگرعمدتا به ساختارهای نزدیک مغزمربوط بوده وبا مفاهیمی مانند انگیزه وعاطفه مربوط است وسیستم انگیزشی –عاطفی نامیده می شوداین سیستم بیشتر به درک رنج وعذاب می پردازد تادرد.عوامل دیگری هم مانند ترس واضطراب وجود دارد که می توانند برروی احساس درداثربگذارند( به نقل ازژوزفین هیلگارد14وارنست هیلگارد15،ترجمه جمالیان،1375).
درد زایمان وترس از آن از شایعترین عللی است که منجر به فرار وترس زنان اززایمان طبیعی میشود.لاو16(2002)دریک بررسی هنرمندانه بر این نکته تاکید کردکه احساس درد لیبر(روندی که کودک از طریق آن به طور طبیعی اتفاق می افتد لیبر نامیده می شود) ،بازتابی کاملا فردی از محرکهایی متغیراست که هریک از زنان بر اساس وضعیت خود، آنهارابه صورت منحصر به فرد دریافت و تفسیر می کنند.ترس ومسایل ناشناخته سبب تشدید درد می شوند.زنانی که عاری از ترس هستند وبه افرادی که مراقبت ازآنان را عهده دارهستند اعتماد دارند ،معمولا به مقادیر کمتر آنالژزی نیازپیدا می کنند(به نقل ازکانینگهم17،هوث،لونو،گیلسترپ،بلوم،ونستروم ترجمه قاضی جهانی،2005).
مرحله اول لیبر همان مرحله افاسمان (نازکی دهانه رحم) ودیلاتاسیون سرویکس(بازشدن دهانه رحم) است وهنگامی آغاز می شود که انقباضات رحمی که فاصله زیادی با هم دارند واز تعداد،شدت ومدت کافی برخوردارهستند،برای ایجاد افاسمان درسرویکس وارد عمل می شوند.این مرحله لیبر هنگامی پایان می پذیرد که برای عبور سر جنین ،سرویکس به طور کامل حدود 10سانتی متر متسع شده است.مرحله دوم لیبر که از کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس آغاز وبا زایمان جنین خاتمه می پذیرد ومرحله سوم لیبر همان مرحله جدا شدن وخارج شدن جفت است. احساس درد لیبر ،بازتابی کاملا فردی از محرکهایی متغیر است که هریک از زنان بر اساس وضعیت خود آنها را به صورت منحصر به فرد دریافت وتفسیر می کنند.شرایط و وضعیتهای احساسی ،انگیزشی،شناختی ،اجتماعی و فرهنگی این محرکها را تعدیل می کنند.در نتیجه انتخاب یکی از روشهای موجود از میان انواع روشهای تخفیف درد وانتخاب روش بر اساس ویژگیهای هر فرد،روش مطلوبی محسوب می شود.روشهای غیر فارماکولوژیک (غیر دارویی) کنترل درد: ترس ومسایل ناشناخته سبب تشدید درد می شوند.زنانی که عاری از ترس هستندوبه افرادی که مراقبت از آنان را عهده دار هستند اعتماد دارندمعمولا به مقادیر کمتر بیدردی نیاز پیدا می کنند.شدت درد در مرحله لیبر تا حد زیادی با تنش احساسی ارتباط دارد.بهتر است به زنان در مورد فیزیولوژی وضع حمل وانواع روشهای بیمارستانی که قرار است در طی لیبر وزایمان تحت این اعمال قرار گیرند،آگاهی کاملی داده شود.متعاقبا لاماز ،روش سایکوپروفیلاکتیک خود را توصیف کرد که در آن بر روند زایمان به عنوان یک روند فیزیولوژیک طبیعی تاکید می شود.با آموزش تنفس آرام به زنان حامله وتکنیکهای حمایت فیزیولوژیک به همراه لیبر ،اغلب می توان به کاهش درد کمک کرد.هنگامی که زنان با انگیزه برای زایمان آماده می شوند،دیده می شود که درد واضطراب در طی لیبر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد ولیبر کوتاهتر می شود.علاوه بر این حضور حمایتگر شوهر یا یکی دیگر از اعضای خانواده ،حضور همراهان هوشیار لیبر وحضور متخصص هوشمند زنان که حمایت از زن را سر لوحه کار خود قرار می دهد همگی کمک قابل توجهی به روند کار می کنند،تنس وزایمان درآب نیز از موارددیگر بیدردی های غیر دارویی است.(روشهای دارویی کنترل درد):هنگامی که انقباضات رحم ودیلاتاسیون سرویکس (باز شدن دهانه رحم) سبب ایجاد ناراحتی می شوند،تسکین درد با یکی از داروهای آرام بخش مانند پرومتازین با تجویز پزشک متخصص می تواندروش مناسبی باشدکه به داروهای تزریقی مانند مپریدین ،بوتورفانول،فنتانیل،ونالوکسان می توان اشاره نمود.گاز اکسید نیتروکه مخلوطی از 50درصد اکسیژن و50درصد اکسید نیترواست در بسیاری از زنان بیدردی رضایت بخشی را در جریان لیبر فراهم می کند.از بیمار می خواهیم نفسهای عمیق وآهسته بکشد،به وی می گوییم30 ثانیه قبل از انقباض قابل انتظار بعدی شروع به دم کندوهنگامی که انقباض شروع به پسرفت کرد ،به تنفس خاتمه بدهد.از انواع بلوکهای عصبی که برای کاهش درد در جریان لیبروزایمان ابداع شده اند وآنالژزیکهای منطقه ای می توان به بیحسی اپیدورال (بلوک نخاعی ساب آراکنوئید با تزریق ماده بی حسی به فضای آن)اشاره نمود(کانینگهم وهمکاران ،ترجمه قاضی جهانی، 2005).
استفاده از هیپنوز در مامایی وجراحی جدید نیست وبیش از یک قرن مسمریسم یا هیپنوتیزم یکی از تکنیکهای اصلی برای کنترل درد زایمان بوده است.از امتیازات استفاده از هیپنوز در مامایی : ترس مادر قبل از زایمان ودرد قبل ودر طی لیبر را کاهش می دهد،آستانه تحمل درد مادر را بالا می برد،استفاده از داروهای شیمیایی وبیدردی ها را در گروههایی که قابلیت هیپنوتیزم پذیری خوبی دارند کاهش می دهدواینکه مرحله اول زایمان را در زنان نخست زا 3 ساعت و در مولتی پارها 2 ساعت کاهش می دهدو اینکه هیچ خطری برای مادر وبچه ندارد(اس کروجر18،2008).
از تعاریف رایج هیپنوتیزم،حالتی است که در نتیجه توجه وپذیرش متمرکز ایجاد می شود وطی آن به درجات مختلف سه نما وحالت ،همزمان باید وجود داشته باشد:1-تجزیه یا انتزاع2-جذب3-تلقین پذیری .مدیریت بخش روانشناسی هیپنوتیزم انجمن روانشناسی امریکا ضمن تلاش برای نداشتن سوگیری ،هیپنوتیزم را چنین تعریف می کند:روشی است که طی آن تغییراتی در حواس ،ادراک ،افکار،احساسات یا رفتار القا وایجاد می شود(هاموند19 ،1998ترجمه فاضل1388).
دریک کار تحقیقاتی که توسط آگوست وهمکارانش در سال 2009 به چاپ رسید 295 مورد زایمان بدون درد باروشهای مختلف هیپنوزاداره گردید.94 درصد زایمان ها فقط با روش هیپنوز،بدون درد وموفقیت به انجام رسید(به نقل از آگاه،89).
ودر پژوهش هاریسون 20 وهمکاران(2009)با عنوان اثربخشی هیپنوتیزم برکاهش درد در طی لیبر وزایمان در زنان باردار ایرانی،که درآن 6 نفر زن باردار جهت آموزش خودهیپنوتیزم برای زایمان انتخاب شدندونتایج با استفاده از روش کلایزی مورد بررسی قرار گرفت وزنان احساسات خود را در مورد نتایج هیپنوتیزم به این صورت شرح دادند:یک حس آرامش وشلی،حس اعتماد به نفس،واحساس رضایت وتغییر در احساس درد به صورت فشار کاهش ترس از زایمان طبیعی،عدم خستگی وعدم اضطراب.آنها همچنین افزایش تمرکز بر عضله رحم وسرویکس ،آگاهی از تمام مراحل لیبر وداشتن افکار مثبت را شرح دادندوزایمان نسبت به تجارب قبلی آنها بسیار رضایت بخش بود.امید است این تحقیق بتواند گامی روشن در جهت حمایت از زایمان به روش طبیعی وتشویق مادران وکاهش ترس واضطراب آنان از زایمان طبیعی و درد زایمان، باشد

بيان مسأله
تولد کودک شامل دوره شروع انقباضات منظم رحمی تا خروج جفت است. روندی که تولد کودک از طریق آن به طور طبیعی اتفاق می افتد،لیبر نامیده می شود.احساس درد لیبر ،بازتابی کاملا فردی از محرکهایی متغیر است که هریک از زنان بر اساس وضعیت خود آنها را به صورت منحصر به فرد دریافت وتفسیرمی کنند.شرایط و وضعیتهای احساسی ،انگیزشی،شناختی ،اجتماعی و فرهنگی این محرکها را تعدیل می کنند .همانطور که اشاره شددرد زایمان وترس از آن از شایعترین عللی است که منجر به فرار وترس زنان اززایمان طبیعی میشود(کانینگهم وهمکاران ،ترجمه قاضی جهانی، 2005).
باتوجه به مزایای زایمان طبیعی که میتوان به موارد زیر اشاره نمود

فوایدپزشکی:ا- پيشگيري از خطر مرگ :احتمالاً بزرگترين فايده‌ي زايمان طبيعي ،کاهش مرگ مادر است .زيرا جراحي سزارين مانند تمام جراحي‌ها داراي خطر مرگ ناشي از عوامل بيهوشي گزارش شده است که نسبت مرگ و مير پري ناتال زنان درسزارين، 7 برابر زايمان نرمال است.2- پيشگيري از خطر عفونت : در واقع شايع‌ترين انواع عفونت پس از جراحي سزارين، عفونت رحم و عفونت محل زخم جراحي و عفونت مثانه است ولي در زايمان طبيعي عفونت رحم به ندرت ديده مي شود .3 – پيشگيري از « از دست دادن خون » :به طور متوسط،‌ خوني که در زايمان طبيعي از دست مي‌رود حدود 700-500 ميلي‌ليتر است و در مقابل خوني که در سزارين انتخابي از دست مي‌رود حدود 1000 ميلي ليتر است. 4– پيشگيري از آسيب ديدن دستگاه ادراري : در زايمان طبيعي احتمال آسيب ديدن به مثانه بسيارکم است . 5 – پيشگيري از آسيب ديدن روده: انسداد روده‌ ، عارضه جانبي شايع هر جراحي است که براي مجاري دستگاه گوارش مشکل ساز است زيرا در اين وضعيت حرکت روده‌ها کند و و يا در موارد نادر متوقف شده و محتويات روده داخل آن باقي مي‌ماند.6 – پيشگيري از لخته شدن خون در پاها: ترومبوفلبيت حالتي است که در آن خون داخل سياهرگ لخته مي‌شود و معمول‌ترين محل تشکيل لخته‌، سياهرگهاي پا است . خطر ايجاد ترومبوفلبيت پس ازجراحي سزارين ، ده برابر زايمان طبيعي است . 7– پيشگيري از هيسترکتومي( برداشتن رحم ):سزارين قبلي در برخي موارد در حاملگي‌هاي بعدي با پلاسنتاپرويا21 ویااکرتا22 همراه مي‌شود . پلاسنتاپرويا (جفت سرراهي) حالتي است که در آن جفت در قسمت پايين رحم جايگزين مي‌شود و مانع عبور نوزاد وزايمان طبيعي مي‌شود . در پلانستااکرتا جفت به عمق ديواره‌هاي رحم نفوذ مي‌کند و پس از تولد نوزاد نيز به خودي خود خارج نمي‌شود، بنابراين در برخي موارد مجبور به درآوردن رحم مي شوند وفوايد رواني زايمان طبيعي : 1 – احساس خوشايند از توانايي در زايمان طبيعي2 – احساس مشارکت در زايمان و درک نحوه تولد نوزاد 3– احساس تسلط و حاکم بودن بر اتفاقات حين زايمان 4– احساس برقراري ارتباط فوري و پيوند احساسي با نوزاد پس از وضع حمل5 – احساس رضايت از پذيرفتن مسؤوليت هاي مادرانه و مراقبت از نوزاد وفوايد زايمان طبيعي براي نوزاد : 1- از آنجا که فوايد تغذيه طبيعي با شير مادر مورد توجه است سزارين براي مادراني که مايلند نوزادانشان را با شير خود تغذيه کنند، مشکل ساز خواهد شد . اغلب زناني که زايمان طبيعي مي‌کنند بلافاصله پس از تولد نوزاد تغذيه با شير خود را آغاز مي‌کنند و شيردهي در زناني که سزارين مي‌شوند با تاخيرآغاز مي گردد. 2 – با اين که در زمينه خطرات جراحي سزارين،‌بحث بيشتري روي عوارض جانبي سوء بر روي مادرمتمرکزشده است قطعاً‌ براي نوزاد نيز بي‌خطر نيست شايد بتوان گفت: خطرناکترين عارضه جانبي جراحي سزارين براي نوزاد‌، نارسي است،‌ اصطلاح نارسي عموماً‌ براي شرح دادن وضعيت نوزادي به کار مي‌رود که به دليل انتخاب زمان نادرست زمان سزارين، نارس به دنيا آمده است . مشخص شده است که نوزاداني که به روش سزارين انتخابي به دنيا مي‌آيند به ميزان چشمگيري در معرض خطر ابتلا به سندرم ديسترس تنفسي هستند . 3 – هنو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اختلالات اضطرابی، زنان باردار، فیزیولوژی، کاهش اضطراب Next Entries پایان نامه رایگان درمورد زایمان طبیعی، ایالات متحده، سلامت روان، زنان ایرانی