پایان نامه رایگان درمورد احساس درد، زایمان طبیعی، روانشناسی اجتماعی، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

را سازماندهی کرد.هیپنوز امروزه به همان شیوه که برنهایم در دانشکده نانسی مفهوم آن را پیشنهاد کرد،یعنی فعالیت طبیعی یک ذهن طبیعی، تلقی می شود(ناظم پور، 1388).
تعریف نظری هیپنوتراپی
هیپنوتراپی یک روش درمانی است که برای رسیدن به اهداف درمانی مشخصی با استفاده از تکنیکها یا روشها در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که بیمار در حالت هیپنوتیزمی قرار گرفته باشد(کارن اولنس ، 1377 ).

تعریف عملیاتی هیپنوتیزم
مقیاس CIS یا سنجش تصورات تخیلی 26که شامل 10 ماده است که برای هرماده 4نمره در نظر گرفته می شودو برای سنجش هیپنوتیزم پذیری افراد مورد استفاده قرار می گیرددامنه آن صفر تا 40 است ونمره 23 به بالاهیپنوتیزم پذیری وجود دارد (هاموند،1998) .
آموزش خودهیپنوتیزم به مادران از دوره 7ماهگی با جلسه ای یکبار درماه آغاز شده ودر 8ماهگی به هفته ای یک جلسه رسیده و تا زمان زایمان ادامه خواهد داشت
تعریف نظری اضطراب
هرکسی دچار اضطراب می شود وآن تشویشی فراگیر ،ناخوشایند ومبهم است که اغلب علائم دستگاه خودکار نظیر سردرد ،تعریق ،تپش قلب ،احساس تنگی در قفسه سینه وناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است.فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری بکند که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بنشیند ویا بایستد.مجموع علائمی که در حین اضطراب وجود دارد اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است(سادوک،ترجمه رضاعی، 2007 ).
تعریف عملیاتی اضطراب
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اسپيل برگر27 كه براي استفاده هاي خود اجرايي طراحي شده است، مي تواند به دو صورت فردي و يا گروهي مورد استفاده قرار بگيرد.در پاسخگويي به مقياس اضطراب آشكار، بايد آنها احساسات خودشان را در لحظه كنوني ” زمان تكميل فرم” و در پاسخگويي به مقياس اضطراب پنهان، بايد احساسات معمولي و غالبِ اوقاتشان را بيان نمايند، در پاسخگویی آزمودنیها به مقیاس اضطراب آشکار، تعدادی گزینه برای هر عبارت ارائه شده است که آزمودنیها باید گزینه ای را که به بهترین وجه، شدت احساس آنها را بیان می کند را انتخاب نمایند. این گزینه ها عبارتند از:
1- خیلی کم              2- كم                      3- زياد                 4- خيلي زياد
در پاسخگویی به مقیاس اضطراب پنهان، آزمودنی ها باید گزینه ای را که نشان دهنده احساس معمولی و غالب اوقات آنها است را در مقیاسي چهار گزینه ای به شرح زیر انتخاب نمایند:
1- تقريباً هرگز           2- گاهي اوقات             3- بيشتر اوقات             4- تقريباً هميشه
به هر كدام از عباراتِ آزمون ، بر اساس پاسخ ارائه شده، وزني بين 1 تا 4 تخصيص مي يابد. نمره 4، نشان دهنده حضور بالايي از اضطراب است، كه ده عبارت مقياس اضطراب آشكار و يازده عبارت مقياس اضطراب پنهان ، بر اين اساس نمره گذاري مي شوند.  برای نمره گذاری سایر عبارات، رتبه بالا برای هر عبارت، نشان دهنده عدم اضطراب است که ده عبارت اضطراب آشکار و نه عبارت  مقیاس اضطراب پنهان را شامل می شود. با اجرای این پرسشنامه در دو گروه آزمایش وکنترل میتوان تاثیرمداخله هیپنوتیزم را بر میزان اضطراب بررسی نمود(اسپیل برگر1972).

فصل 2
پیشینه پژوهش

مقدمه:
یکی از تضادهای مهم که در ارزشیابی درد وجود دارد ،توجه به این حقیقت است که درد هم خطرآفرین وهم مفید است.اگر یک تیغ خراشی به بدن ما وارد آورد یا یک باریکه چوب به داخل پوست ما فرو رود،درد پدید می آید.پیام درد این است که وضعیت نامناسبی وجود دارد که باید از آن دوری جست یا ضایعاتی پدید آمده که نیاز به ترمیم دارند.این پیام بسیار با ارزش است ،زیرا محل درد مشخص می شود ومی توان برای رویارویی با آن کارهایی را انجام داد.درد های مزمن نفعی برای بدن ندارند.برعکس استمرار آنها می تواند آثار ویرانگر وعلیل کننده ای هم به جای بگذارند بدون اینکه به منبع ومنشا درد بیاندیشیم،استمرار احساس درد موجب پیدایش افسردگی ،ایجاد عوارض مخرب بر روی قلب ،کلیه ها ،اختلالات کلیوی وبیماریهای مزمن روده بزرگ را فراهم می آوردکه استمرار این دردها خود می تواند برای سیستم قلب وعروق عوارض مخربتری به دنبال آورد.احساس درد ومحنت به ادراکات فردی اشخاص مربوط می گردند وهرکس به صورتی نسبت به این پدیده ها عکس العمل نشان می دهد .برای مثال معلوم می شود که مرفین بیشتر رنج و محنت را تسکین می دهد تا درد را.این مطلب در مورد چگونگی تسکین درد هم صدق می کند،این اجزای دو گانه ادراک کلی درد لزوما همیشه همراه وهمگام نیستند.به عنوان مثال یک انسان پس از خوابیدن در یک اتاق بسیار سرد یا گرم ومرطوب دچار رنج وعذاب می شود،درحالی که دردی وجود ندارد.در این شرایط او نیاز به مسکن یا آرامبخش ندارد ،بلکه باید درجه حرارت اتاق تصحیح یاتنظیم شود.نکته بسیار مهم دیگر این است که چگونه افراد جامعه تا این حد نسبت به شرایط ایجاد کننده درد عکس العملهای متفاوت نشان می دهند.افراد مختلف نه تنها واکنشهای متفاوتی در برابر درد در چهره و رفتارشان پیدا می شود بلکه با شدتهای متفاوتی درد را احساس می کنند.در هر زمان ودر هر شرایطی احساس درد می تواند شدیدا تحت تاثیر عواملی قرار بگیرد که با انگیزه های فرد مرتبط هستند.در یک داستان حماسی به شرح حال پهلوانی اشاره می شود که با وجود تحمل زخمهای شدید ،تاپایان مسابقه ناراحتی خود را نشان نداده بود.بررسیهای آزمایشگاهی هم نشان می دهند که در این شرایط درد کمتری احساس می شود.
درخصوص احساس وادراک دردهم درصورتی که فرد خود را موظف ،متعهد ومجبوربه احساس درد بداند ،دردهای بسیار شدید را به خوبی تحمل می کند.با توجه به این مطالب مشخص می شود که احساس درد بیشتر از آنکه یک مقوله بیولوژیک یا فیزیولوژیک باشد به روانشناسی اجتماعی افراد مرتبط می گردد.عوامل دیگری مانند ترس ،اضطراب وانتظار وجود دارند که می توانند بر روی احساس درد اثر بگذارند حتی در برخی از موارد بایدبه جای داروی مسکن از داروی آرامبخش استفاده کرد.در این شرایط این اشتباه بزرگی است که تصور کنیم در این شرایط درد بیمار کم می شود زیرا اوآرام می گردد.این داروها ممکن است بیشتر از درد بر روی میزان تحمل بیمار اثر بگذارند.مجموعه روشهای روانشناسانه که برای مقابله با درد مورد استفاده قرار می گیرندبه سه گروه تقسیم می شوند:
1-روشهایی که بر اساس فراگیری عمل می کنند.به باور طرفداران این طرز فکر،درد یک عکس العملی است که می توان آن را یاد گرفت یا یاد نگرفت.
2-روشهایی که بیشتر از تلقین وهیپنوتیزم برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند.
3-روشهایی که متناسب با ویژگیهای فردی سوژه یا بیمارگزینش می شوند
روشهای دیگری هم وجود دارندکه با مکانیسمهای روانی به زایمان بی درد یا کم درد می انجامند.دو روش اساسی دراین زمینه وجود دارد.یکی روش زایمان طبیعی ویا به عبارت دیگر زایمان بدون ترس است.ودیگری پسیکوپروفیلاکسی(آمادگی روانی )است که توسط دانشمندان شوروی سابق طراحی گردید ولی از آنجا که یک پزشک فرانسوی به نام لاماز28آن را در غرب معرفی کرد به نام روش لاماز معروف شد.یکی از دلایل رستاخیز یا احیای هیپنوتیزم در قرن نوزدهم وعلاقه ای که به آن نشان داده شد حتی در آن زمان که به مغناطیس حیوانی معروف گردیدموفقیت آن در تسکین درد در جریان اعمال جراحی بزرگ بود.اولین جراحی بزرگی که به این ترتیب انجام شد،توسط رکامیر29درسال 1821در فرانسه صورت گرفت.اضطراب بیشتر از عوامل روانی دیگر در شدت احساس درد دخالت می کند.هرچند اضطراب وترس بیشتر در میزان تحمل درد دخالت می کند ولی به صورت مشخص در میزان آستانه درد هم دخالت دارد.پس از آستانه درد،ترس ووحشت باعث می شود که بیمار به صورت اغراق آمیز درد را گزارش کند وهم در رنج وتعب به سر ببرد.از روشهای غیردارویی برای عمل زایمان که براحتی وبدون درد صورت گیرد می توان به روشهای هیپنوتیزمی، روشی که به نام زایمان طبیعی در سال 1933 توسط گرانت لی دیک رید30،معرفی شده است وروشی به نام آمادگی روانی یا پسیکوپروفیلاکتیک که در سال 1949 توسط دانشمند روسی ولووسکی ابداع گردید،اشاره کرد اما از آنجا که این روش توسط یک پزشک فرانسوی به نام لاماز به کشورهای غربی معرفی شد،بنابراین ،این شکل ازآمادگی برای زایمان به روش لاماز شهرت پیدا کرده است.ازنقطه نظر روان شناسی،اولین مساله ای که در شروع زایمان اهمیت پیدا می کند ،وجود درد ونیازبه تسکین آن است.دوره زایمان را می توان به سه قسمت تقسیم کرد:قسمت اول زمانی است که صرف باز شدن دهانه رحم می شود تا نوزاد بتواند از آن عبورکند،این محدوده زمانی قسمت اعظم مدت زایمان را به خود اختصاص می دهد.داروهایی که در زمان زایمان مصرف می شوند،بیشتر به این خاطر است که این دوره را بی دردتر یا کوتاهتر کنند.دو قسمت دیگر مربوط به عبور نوزاد از مجاری زایمانی می شود که بلاخره به عمل زایمان منتهی می شوند.پس از این مرحله است که جفت خارج می شود.مرحله اول زایمان طولانی تر ودرعین حال دوره آن متفاوت است.مرحله دوم معمولا نیم ساعت ومرحله سوم چند دقیقه به طول می انجامد.برای اولین بار روشهای هیپنوتیزمی تلقینی در شوروی سابق مورد استفاده قرار گرفت.یک روانپزشک به نام پلوتونوف31 که در موسسه روانپزشکی خارکف مشغول به کاربود،به مطالعه بر روی درد علاقه پیدا کرد ومتوجه شد که دردهای زایمان حوزه مناسبی برای تحقیق اوست.او به عنوان یک روانپرشک متوجه شد که هیپنوتیزم در زایمان علاوه بر تسکین درد می تواندآثار مثبت دیگری هم بر جای بگذارد.درسال 1936پلاتونوف گزارشی منتشر کرد که نشان می داد با به کارگیری این روش 60 درصد از 588 مورد زایمان موفقیت آمیز بوده است .در این برنامه تنها بی دردی مورد توجه نبود،بلکه رضایت زائوها از زایمان وکمتر شدن ضایعات جسمی وروانی هم مورد توجه قرار گرفت.پس از اینکه آثار ضد درد هیپنوتیزم در راستای انجام اعمال جراحی مشخص گردید،مسمریستهای اولیه کوشش کردند تا از آن در محدوده زایمان بی درد هم استفاده کنند.از آن زمان تا کنون گزارشهای زیادی درزمینه انجام زایمان به کمک هیپنوتیزم از نقاط مختلف جهان رسیده است که تا دهه اخیر این مطالب به صورتهای پراکنده منتشر می شدند،اما درسالهای اخیر کتابها ومقالات زیادی درزمینه کاربرد هیپنوتیزم در بیماریهای زنان وزایمان منتشر شده است(ژوزفین هیلگارد وارنست هیلگارد،1905ترجمه جمالیان،1375).
ترس واضطراب
هرکسی دچار اضطراب می شود وآن تشویشی فراگیر،ناخوشایند ومبهم است که اغلب ،علایم دستگاه خودکار (اتونوم)نظیر سردرد،تعریق ،تپش قلب ،احساس تنگی در قفسه سینه ،وناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است.فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بنشیند یا بایستد.مجموعه علایمی که در حین اضطراب وجود دارد،اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است.
اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند،یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است وباعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر،اقداماتی به عمل آورد. ترس هم هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند ،ولی باید آن را از اضطراب متمایز ساخت.ترس در پاسخ به خطری معلوم ،بیرونی ،معین ،یا با منشا غیر تعارضی ایجاد می شود ،حال آنکه اضطراب در پاسخ به تهدیدی پیدا می شود که نامعلوم ،درونی ومبهم است یا از تعارض منشا گرفته است.این تفاوت میان ترس واضطراب تصادفا پیدا شد.مترجم اولیه کارهای فروید آنگست32 را که واژه های آلمانی به معنای ترس است،به غلط به اضطراب ترجمه کرده بود.خود فروید اساسا از این تفاوت میان اضطراب وترس که اولی نسبت به ابژه ای ناخودآگاه وواپس زده پیدا می شود ،ولی دومی دربرابر ابژه ای مشخص وبیرونی روی می دهد،غافل بود.در هرحال طبق جمع بندیهای روانکاوانه پسافرویدی تفکیک ترس واضطراب از نظر روا شناختی موجه است.اضطراب وترس علایم هشداردهنده ای هستند که خطری بیرونی ودرونی را اعلام می کنند، اضطراب را می توان پاسخی بهنجار وانطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود وخطر وقوع صدمه جسمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد احساس درد، زایمان طبیعی، فیزیولوژی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد فیزیولوژی، ناخودآگاه، روان شناختی، جهان خارج