پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، بازدارندگی، آداب اجتماعی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

2 فرانسه……………………………………………………………………………………………………………… 35
1-2-6-3 آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 36
1-2-6-4 ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 37
1-2-6-5 لبنان……………………………………………………………………………………………………………….. 37
1-2-6-6 کویت………………………………………………………………………………………………………………. 38
2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………… 39
2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی…………………………………………………………………………….. 40
2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی………………………………………………………….. 40
2-1-1-1 قائلینبهوجوب…………………………………………………………………………………………. 41
2-1-1-2 قائلینبهاستحباب…………………………………………………………………………………….. 42
2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد…………………………………………………………………………. 43
2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. 46
2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… 49
2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی…………… 49
2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….50
2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..54
2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیونهای حقوق بشری……………… 57
2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. 58
2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. 59
2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… 62
2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. 63
2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاههایعلومجناییتحلیلی………………………………………… 65
2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. 65
2-3-2 دیدگاههایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….69
2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. 70
2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. 72
2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… 74
2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… 75
2-3-2-4-1 ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… 77
2-3-2-4-2 آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. 77
2-3-2-4-3 کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. 80
3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….83
3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. 84
3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. 84
3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. 87
3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. 88
3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… 89
3-2 آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………89
3-2-1 آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. 90
3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. 90
3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. 91
3-2-2 آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… 91
3-2-2-1 برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. 92
3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. 93
3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. 94
3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. 96
3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….96
3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… 96
3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. 99
3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. 100
3-3-5 جلوگیریازبزهدیگیافرادجامعه…………………………………………………………… 102
3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. 102
3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانوادهیمجرموبستگاناو………………………… 103
3-4-2 ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… 104
3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. 107
3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. 107
3-4-5 افزایشخشونت……………………………………………………………………………………….. 111
3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازاتها……………………………………… 113
3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکومعلیه………………………………………. 113
نتیجهگیریوپیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..115
1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… 119
2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..120
3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. 121
4 جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. 121
منابع………………………………………………………………………………………………………………122
یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..122
الف: کتابها…………………………………………………………………………………………………………………………….122
ب: مقالات و جزوهها……………………………………………………………………………………………………………….128
ج: پایاننامهها………………………………………………………………………………………………………………………….129
دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..130
سوم: سایتهای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………132

مقدمه و کلیات

حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند1، اگر نیکی کنید به خود نیکی کردهاید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.
در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوههای خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمیشود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا میگیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش مینهد.در جامعهای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، علوم انسانی، رشته حقوق، فرایند کیفری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، ارتکاب جرم، حقوق کیفری، پیشگیری اجتماعی