پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، حقوق ایران، فقهای امامیه، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ملأعام اجرا میشود؟
سوالات فرعی تحقیق
1. از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
2. اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
3. اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب و پیامدهایی را به دنبال دارد؟
4. اجرای مجازات در ملأعام تا چه اندازه از دستاوردهای سایر علوم جنایی از جمله جرمشناسی، جامعهشناسی جنایی و کیفرشناسی برخوردار بوده است؟

پیشینه تحقیق
در رابطه با چگونگی اجرای مجازات تاکنون پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است. همچنین در زمینه اجرای مجازات در ملأعام و علن هم تحقیقاتی صورت گرفته که بیشتر مسئله اجرای مجازات در ملأعام را از جنبه های فقهی بررسی کرده است و از منظر حقوقی و به ویژه جرمشناسی تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. در همین زمینه آقای یوسف ساریخانی از دانشگاه قم پایاننامه خود را با موضوع “سیاست جنایی ایران در خصوص اعمال مجازات در ملأعام” در سال 86 به پایان رساند. در این پایاننامه به اختلاف نظرهای فقهی پیرامون مسئله اجرای مجازات در ملأعام اشاره کرده و ضمن به رسمیت شناختن آن، به تبعات ناشی از اجرای مجازات در ملأعام اشاره کرده است. آقای حسن فلاح احمدی چالی بابلی استادیار دانشگاه آزاد واحد بابل مقالهای تحت عنوان “اجرای علنی حدود و مجازاتها از منظر عقل و نقل” نوشته است که در این مقاله به بیان دیدگاههای مختلف در زمینه اجرای حدود و سایر مجازاتها در علن پرداخته است و در نهایت با استناد به صراحت آیه شریفهی قرانی و روایات متواتر و متوافر وارده از معصومین و سیرهی عملی آن بزرگواران و اجماع فقهای امامیه، وجوب عقلی و شرعی اجرای مجازاتها در ملأعام را ثابت نموده و در ضمن آثار و فواید مثبت مجازات در ملأعام را بیان نموده است. همچنین رنجبری هدف پژوهش خود را نقد و بررسی و رسیدن به حکم الهی نسبت به موضوع اجرای علنی مجازات دانسته است. در این پژوهش کلیات اجرای علنی مجازات در اسلام، هدف از قوانین جزایی اسلام، نظر مفسرین و فقهای امامیه و غیر امامیه در مورد آیه 2 سوره نور و چگونگی اجرای مجازات بررسی شده است. در پژوهشی دیگر در رابطه با همین موضوع “پژوهشی پیرامون اجرای علنی مجازاتها” پژوهشگر هدف پژوهشی خود را، ارائه نقطه نظرات علمی به مجامع حقوقی و محافل قضایی و بررسی شیوه صحیح اجرای مجازات و ارائه آن به قوه قضاییه دانسته است. بدین توضیح که محقق با توصیف قوانین و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی و علمای فقه اسلامی به بررسی شکل اجرای مجازات در حقوق ایران پرداخته است. در این مقاله آقای روحانی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان به بررسی دو دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرداخته است و در پایان نتیجه‌گیری کرده که به حفظ تعادل اجرای مجازات در ملأعام مشروعیت دارد.

روش انجام تحقیق
روش انجام تحقیق مزبور توصیفی و تحلیلی است. بدین طریق که، با بررسی نظر فقها، نظریههای جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین مدّنظر قرار دادن حقوق موضوعه، مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام مورد بررسی قرار میگیرد، در این تحقیق از طریق فیشبرداری و مطالعه کتابخانهای اعم از منابع کاغذی و الکترونیکی و در کنار توصیف و تحلیل وقایع اجتماعی در این زمینه مطالب تنظیم شده است؛ سپس آثار اجرای مجازات در ملأعام و تبعات اجرای علنی مجازاتها در سطح داخلی و بینالمللی بررسی شده و در نهایت با تحلیل و ارزیابی آنها، پیشنهادات و راهحل مناسب ارائه میشود
ساماندهی تحقیق
این تحقیق شامل مقدمه و سه فصل خواهد بود. در مقدمه به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهمیت موضوع، سوالات، فرضیههای تحقیق، سابقه، ضرورت و غیره پرداخته شده است. در فصل نخست مفهوم ملأعام از لحاظ لغوی، اصطلاحی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم مرتبط به موضوع به طور مفصل تجزیه و تحلیل شدهاند، پیشینه تاریخی مجازات در ملأعام در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان اشارهای به وضعیت مجازات در ملأعام از باب تطبیقی در سایر کشورها به عمل آمده است. در فصل دوم منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام مورد بررسی قرار گرفته است، بدین صورت که در ابتدا چرایی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی با توجه به آیات و روایات و دیدگاه فقهای معاصر مورد بررسی قرار گرفته، سپس اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی با توجه به اصول حاکم بر مجازاتها و همچنین قوانین و اسناد بین المللی بررسی میشود؛ در پایان این فصل مجازات در ملأعام، با توجه به دیدگاههای علوم جنایی و جرمشناسی مورد بررسی قرار میگیرد. و در فصل سوم اهداف و آثار مجازات در ملأعام مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادات پیرامون موضوع ارائه دادیم.

1. مفاهیم و تاریخچه

در تحقیقات حقوقی سعی بر آن است که در ابتدا مفاهیم و اصطلاحات موردنظر در معنای حقوقی آن تبیین شود. پس از روشن شدن معانی حقوقی مفاهیم، به ذکر تاریخچهی بحث پرداخته خواهد شد.بررسی سابقهی موضوع بدان جهت حایز اهمیت است که سیر تحولات آن مشخص شده و امکان شناخت ضعفها و کاستیهای آن فراهم میشود. در همین راستا به بررسی موضوع در حقوق ایران در ازمنه و دورههای مختلف پرداخته میشود. بعد از آن به مطالعهی بحث در حقوق برخی از کشورهای خارجی بسنده میشود.
علاوه بر این، موضوع موردنظر در آموزههای دینی به خصوص شریعت مقدس اسلام و آیین یهود نیز بررسی میشود. در حقیقت باید گفت شناخت صحیح موضوع متضمن شناخت کافی نسبت به پیشینهی آن است تا امکان ارزیابی موضوع در شرایط کنونی با توجه به نیازها و ضرورتهای جدید اجتماعی میسر شود.
1-1 تبیین مفاهیم
در مطالعات و تحقیقات حقوقی، با توجه به مفاهیم و اصطلاحات متنوعی که در خصوص موضوع واحد وجود دارد، لازم میباشد که معنای هریک از واژهها از منظر حقوقی مشخص گردد تا از خلط این معانی با معانی غیرحقوقی جلوگیری شود. توجه به این امر از اشکالات دیگری که ممکن است از این حیث در روند تحقیق به وجود آید جلوگیری میکند. در این قسمت با توجه به اینکه مفاهیم مرتبط با موضوع موردنظر متنوع و گسترده نمیباشد، به اختصار به تبیین مفاهیم بنیادین آن پرداخته میشود.
1-1-1 مفاهیم اصلی
1-1-1-1 ملأعام
بهتر است که دو کلمه ی ملأ و عام به طور جدانگانه از نظر معنایی بررسی شوند همان طور که در کتب لغت نیز این واژه از هم تفکیک شده و معنای آنها به طور جداگانه آورده شده است. پس از روشن شدن معنای هر دو کلمه به معنای ملأعام اشاره میشود
1-1-1-1-1 لغوی
در حضور مردم یا در مقابل دید همگانی معانیای هستند که از ملأعام استنباط میگردد. به نظر میرسد که در ترکیب ملأعام، ملأ به معنای در حضور است ولی در کتب لغت در مورد ملأ معنی متفاوتی آمده است که به آنها اشاره میشود. کلمه ملأَ در فرهنگ معاصر عربی به فارسی به معنای پر کردن، انباشتن، آکندن، فراگرفتن آمده است( آذرنوش، 1389: 656 ). در فرهنگ لاروس ملأَ به معنای آن چیز را پر کرد و ملأَت عینی منه به معنای تماشای او مرا به شگفت آورد ترجمه شده است(جُر، 1387: 1958). در فرهنگ معین در مقابل این واژه آمده است: گروه مردم، اشراف قوم(معین،1353، 2263). در المعجم البسیط نیز به معنای جماعت و مردم(ناصرعلی،1380: 331) به کار رفته است. در جای دیگری آمده است: ملأ به فتح میم و لام به معنای اجتماع، کنکاش، گروه مردم، گروهی از اشراف که ابهت و هیبت آنان چشم را پر میکند، آشکارا، هویدا (عمید،1364: 985). علاوه بر ملأ، در مورد معنای عام نیز به چند مورد اشاره میکنیم. در فرهنگ اصطلاحات معاصر کلمه عام به معنای فراگیر کلی، شامل، همه جانبه آمده است( میرزایی، 1388: 422) در فرهنگ عمید آمده است: همه را فرا رسنده، تودهی مردم، همگانی، خلاف خاص (عمید،1364: 724). همین طور در معنای دیگری آمده است: همه را فراگیرنده، عموم را فرا رسنده، تمام، همهی مردم، مقبل خاص، مردم جاهل و نادان(معین، 1353: 2269). علاوه بر این، درمعنای مردم کوچه و بازار و هم چنین علن و لفظی که دلالت بر بیش از یک واحد کند نیز به کار رفته است .(جعفری لنگرودی، 1363: 2841)مرحوم دهخدا در لغت نامه ملأعام را به معناي در معبر، در كوي وكوچه ، انجمن، محفل وآشكارا آورده است (دهخدا، 1373: 1894).
به نظر میرسد که مراد از عام، همان مردم عادی و عوام باشد.در ترکیب این دو کلمه (ملأعام) نیز این گونه آمده است: در حضور(جعفری لنگرودی،1363: 3489).
با توجه به مطالبی که ذکر شد، آنچه با در نظر گرفتن عرف از عبارت گذر” در ملأعام” مدنظر است، در حضور همگان یا در حضور عوام میباشد. هرچند که دو واژهی ملأ و عام تقریبآ در معنای مشابهی به کار رفتهاند ولی با کنار هم قرار دادن این دو واژه، حضور جمع کثیری از افراد عادی قریب به ذهن میباشد.
1-1-1-1-2 اصطلاحی
در خصوص اصطلاح ملأعام نه تنها تعریفی از آن در قانون و آئیننامههای اجرائی ذکر نشده و قانونگذار آن را تعریف نکرده است بلکه در نوشتهها و آثار حقوقدانان نیز اشارهای به آن نشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. اما با دقت در رویه عملی دادگاهها که گاهی از مواقع مجازات را در حضور مردم و در مکانهای پر جمعیت نظیر میادین اصلی و چهار راهها اجرا میکند میفهمیم که مکان اجرای مجازات و حضور فیزیکی مردم از ارکان اساسی ملأعام به شمار میآیند.
تعبير در ملأعام اصطلاحاً به معناي در انظار عموم و در معرض ديد مردم كوچه وبازار ميباشد و هنگامي كه صحبت از اجراي مجازات در ملأعام ميشود، بدين مفهوم است كه نمايش اجراي مجازات در ميان مردم، كه اغلب در ميادين مركزي شهر و يا روستا ومحل رفت وآمد عموم ويا در محل ارتكاب جرم انجام ميگيرد، علي الاصول بدون هيچگونه محدوديتي ومانعي صورت ميگيرد. در مراسم اجراي مجازات در ملأعام معمولاَ همه افراد ميتوانند در صحنه اجراي حكم حاضر شده واجراي مجازات بر محكوم را نظاره كنند(لعل عليزده، 1381: 13).
ملاحظه ميشود تفاوت آشكاري بين دو اصطلاح علن وملأعام وجود ندارد وشايد بتوان گفت اين دو كلمه مترادف يكديگر ميباشند بدليل اينكه علني به معناي ظاهر وآشكار نمودن امري در محل خاصي بدون اينكه ممانعتي براي حضور افراد در آن محل ايجاد شود و ملأعام نيز به معناي حاضر نمودن مجرم در محل آمد وشد مردم از جمله ميادين، كوچه وبازار و مراكز شهر وسپس اجراي مجازات در منظر مردم ميباشد.
با دقت در مکانهایی که مجازات در آن مکانها اجرا میشود( میادین اصلی و چهار راهها) متوجه میشویم مکانی که از آن ملأعام استنباط میشود مکانهای عمومی بوده که افراد اجتماع به راحتی و بدون هیچ محدودیتی و در هر زمانی که بخواهند میتوانند در آن مکانها حاضر شده و یا رفت و آمد نمایند. اینک با در نظر گرفتن این دو ویژگی میتوانیم ملأعام را اینگونه تعریف نماییم:
ملأعام عبارت از اجتماع و حضور فیزیکی حداقل سهنفر از افراد جامعه در کلیه مکانهایی که عموم مردم به راحتی و بدون هیچگونه محدودیتی میتوانند در آن مکانها حاضر شده و یا رفت و آمد نمایند.
در تعریف فوق دو رکن حضور مردم و مکان حضور مردم به عنوان ارکان اساسی و تشکیلدهندهی ملأعام مورد توجه واقع شده است.
1-1-1-2 تعریف فقهی مجازات در ملأعام
پیش از تعریف اعمال مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی باید اذعان داشت که در میان فقها در خصوص اصطلاح ملأعام اختلاف نظر است، برخی از فقها عقیده دارند اصلا موضوعی با عنوان ملأعام در فقه نداریم و این اصطلاح یک اصطلاح فقهی نیست و در منابع شرع نیامده است و گروهی دیگر در مقابل معتقدند از آیه دو سوره نور6 و روایات میتوان عنوان ملأعام را استنباط نمود؛ شایان ذکر است هر دو گروه در تایید نظرشان به آیه 2سوره مبارکه نور استناد میکنند.
با توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، ارتکاب جرم، حقوق کیفری، پیشگیری اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، اجرای احکام، مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری