پایان نامه رایگان درمورد μ_x، H_1:، μ_x≤μ_0،

دانلود پایان نامه ارشد

μ_x≤μ_0 H_1: μ_x<μ_0 H_1: μ_x≠μ_0 محاسبه آماره آزمون
توزیع X ̅ بر اساس شرایط تخمین، یکی از توزیعهای Z یا t را خواهد داشت. حال بر اساس هر یک از حالتهای تخمین μ_x ، آماره آزمون به این شرح تعریف میشود:
وقتی که نمونه از جامعه نرمال به انحراف معیار معلوم انتخاب شود، توزیع X ̅ صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و در نتیجه آماره آزمون Z خواهد بود که چنین تعریف میشود:

هر گاه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معیار نا معلوم انتخاب شود توزیع نمونهگیری X ̅ بر اساس حجم نمونه به این شرح تعیین میشود:
اگر حجم نمونه کوچک باشد (30n) توزیع X از t استیودنت برخوردار است و آماره آزمون عبارت است از:

در صورتی که حجم نمونه بزرگ باشد (30n) توزیع X ̅ بر اساس قضیه حد مرکزی از تقریب نرمال برخوردار و آماره آزمون آن عبارت است از:
در این حالت میتوان بر اساس تعریف رابطه Z و t از رابطه زیر نیز استفاده کرد.
تعیین مقدار بحرانی
در این مرحله محقق پس از تعیین مقدار (سطح معنی داری) و سطح اطمینان، آزمون خود را از نظر یک دنباله و دو دنباله بودن مشخص خواهد کرد. اگر چه این نوع آزمون بر اساس حالتهای مرحله اول تعریف میشود، ولی تعیین مقدار بحرانی (مرز〖H_0،H〗_1) بر اساس و نوع آمارۀ آزمون صورت میگيرد.
تصمیمگیری
در این مرحله مقدار آمارۀ آزمون محاسبه شده یا مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه ميشود. اگر آمارۀ آزمون در ناحیه پذیرش H_0 قرار گیرد فرض H_0 در سطح اطمینان (α-1) × 100 درصد پذیرفته میشود. در غیر این صورت دادههای نمونه دلیل محکمی بر تأیید H_0 ارائه نداده و آن را رد میکنند. در تصمیمگیری بوسیله دادههای حاصل از تحلیل بوسیله نرم افزارهای رایانهای اگر سطح معنی داری آماره مورد نظر از سطح خطا () کوچکتر باشد فرض H_0 در سطح اطمینان فوق رد میشود.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه
هر فناوري پيشرفته، باعث ايجاد تهديدها و فرصتهاي جديدي براي سازمانها ميشود. تغيير در فناوري، موجب تغيير در قانونمنديهاي بازرگاني شرکتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي گردد.
تكنولوژي اطلاعات به عنوان لبه پيشرو تكنولوژيهاي جديد در سه پارامتر سرعت، دقت و هزينه فعاليتها مي تواند تاثيرگذار باشد. تكنولوژي اطلاعات ميتواند پنج مزيت عمده ايجاد کند: ارزانتر (توليد خرجيهاي مشابه با هزينه کمتر)، بيشتر (توليد خروجيها بيشتر و با هزينه مشابه)، سريعتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه در زمان کمتر)، بهتر (توليد خروجيهاي مشابه با همان هزينه و همان زمان) ولي تجارت الكترونيك، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي و بين المللي ميشود. تجارت الكترونيك طريق هدايت کسب و کار را تغيير مي دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر ميشود.) www.MahanManagement.ir)
روند شتابان حجم تجارت الكترونيكي در جهان نشان دهنده تمايل و علاقه روزافزون بنگاههاي اقتصادي و مصرفكنندگان به استفاده از تجارت الكترونيكي است. با فراهم شدن بسترهاي الكترونيكي توسط دولت ها، علاقه و اشتياق به استفاده از تجارت الكترونيكي نيز بيشتر شده و به همان ميزان تحولات و پيامدهاي اقتصادي آن بيش از پيش در جامعه افزون مي شود. تجارت الكترونيك از اين توان برخوردار است كه با ايجاد وضعيتهاي جديد صرفه جويي هزينه، هماهنگيهاي بين بخش و تسهيل تجاري بتواند تحولي در عرصه اقتصادي ايجاد كند.52
در فصل سوم توضیحاتی درباره جامعه و نمونه آماری فرضیه ها ، متغیرهای تحقیق و روش آزمون آنها بیان گردید در این فصل ابتدا به بررسی پراکندگی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بر اساس نمودارها و جداول فراوانی انها می پردازیم سپس با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل داده شد بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامههای ارائه شده به کارشناسان خبره و كارشناسان صنایع کوچک به اجرای مدلهای مزبور و آزمون فرضیات میپردازیم همچنین با استفاده از جداول بدست آمده توسط نرم افزار SPSS مربوط به هر فرضیه ، تفسیر و نتیجه کسب شده از آزمون آن فرضیه نیز ارائه ميشود . و در پایان یک بار دیگر به منظور درک بهتر از تفاسیر آورده شده از آزمون فرضیات ، نتیجه آزمون ( رد یا تأیید فرضیه ) به همراه آزمونهای آماری استفاده شده و اطلاعات آماری مربوط به جداول SPSS در قالب جداولی ارائه ميشود .

4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی)
4-2-1 نوع آزمودنی
با توجه به داده های حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد از 50 نفری که در این تحقیق شرکت کرده اند 10 نفر معادل 20 درصد از کارشناسان خبره در زمینه IT می باشند و 40 نفر معادل 80 درصد از کارشناسان IT شرکت های فعال در شهرک صنعتی می باشند .

جدول 4-1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها
نوع پاسخگو
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارشناس خبره
10
20
20
مسؤول شرکت
40
80
100
کل
50
100

4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف كننده، دانشگاه الزهراء، نرخ بازگشت سرمایه، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای، طرحواره درمانی