پایان نامه رایگان درمورد نتايج، داراي، الگوي، کينماتيکي

دانلود پایان نامه ارشد

تجزيه و تحليل دادهها
4-1 مقدمه
هدف از اين پژوهش، مطالعه اثر خستگي بر تغيير پذيري الگوي کينماتيکي اندام تحتاني در افراد داراي کف پاي صاف و مقايسه آن با افراد داراي کف پاي نرمال در حين راه رفتن است. از آنجا که مطالعات انجام شده در زمينه اثرات خستگي بر تغييرات الگوي کينماتيک در راه رفتن بسيار اندک است، لذا نتايج پژوهش حاضر ميتواند اطلاعات مفيدي را در اين حوزهي مطالعاتي فراهم سازد.
در اين فصل، ابتدا به مقايسه نتايج پيشآزمونهاي الگوي کينماتيکي زواياي مفاصل و الگوهاي کينماتيکي سري_زماني گروه نرمال و گروه داراي کف پاي صاف ميپردازيم. سپس نتايج حاصل از مقايسه تفاوتهاي درون گروهي متغيرهاي زواياي مفاصل و متغيرهاي سري_زماني را در پيش آزمون و پس آزمون اين دو گروه بررسي نموده و در انتها به بحث در مورد نتايج حاصل از قياس تفاوتهاي بين گروهي خواهيم پرداخت. پارامترهاي مورد نظر در اين پژوهش، زواياي مفاصل مچ، زانو و ران، cadence, stride time, step time, single support, double support, stride length, step length و walking speed در سه فاز heel contact, mid stance و toe off هستند. نمودارها بر اساس ميانگين و انحراف استاندارد نمايش داده شدهاند. همچنين براي نشان دادن اختلاف معنادار بين ميانگين گروهها از علامت (ه) استفاده شده است. P<0.05 :( ).
4-2 نتايج حاصل از پيش آزمون
4-2-1 مقايسه زواياي مفاصل گروههاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون
در اينجا براي تعيين تفاوت هاي موجود بين دو گروه و کمک به تحليل نتايج آتي از تست آناليز واريانس چند متغييره (MANOVA) استفاده شد تا تفاوت هاي فعلي مشخص و در صورتي که نتايج آزمايشات تفاوت معني داري را نشان دادند، تفاوت هاي از قبل وجود داشته، تعبير به اثر خستگي نگردند.

جدول 4-1. مقايسه نتايج پيشآزمون متغيرهاي زوايهاي مفاصل بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال( درجه)
سطح معناداري
کف پاي نرمال
کف پاي صاف

0/23
1/98 ± 2/7
4/5 ±1/6
تماس پاشنه
مچ
پاي راست
0/91
14/6 ± 9/4
14/2 ± 2/6
ميانه استانس

0/00 **
-12/4 ± 7/1
8/8 ± 2/8
پروپالژن

0/43
6/5 ± 6/1
11/6 ± 4/1
تماس پاشنه
زانو

0/007 **
9/8 ± 5/9
18 ± 6
ميانه استانس

0/054
39/2 ± 6/1
45/7 ± 7/8
پروپالژن

0/12
31/9 ± 2/3
35/7 ± 6/3
تماس پاشنه
ران

0/002 **
7/9 ± 2/3
16/6 ± 7
ميانه استانس

0/008 **
1/3 ± 5/9
7/5 ± 2/9
پروپالژن

0/014 **
7/07 ± 2/5
4/2 ± 2/05
تماس پاشنه
مچ
پاي چپ
0/00 **
3/6 ± 2/8
11/1 ± 3/4
ميانه استانس

0/68
-6/7 ± 5/1
-7/7 ± 5/8
پروپالژن

0/96
8/6 ± 7/2
8/7 ± 2/6
تماس پاشنه
زانو

0/02 **
21/7 ± 5/3
14/9 ± 6/4
ميانه استانس

0/024 **
37/1 ± 5/9
43/3 ± 5/2
پروپالژن

0/001 **
24/4 ± 5/3
34/3 ± 5/5
تماس پاشنه
ران

0/05 **
6/9 ± 5/6
12/2 ± 5/5
ميانه استانس

0/96
0/34 ± 4/3
-0/08 ± 6/9
پروپالژن

جدول 4-1 مقايسه نتايج پيشآزمون متغيرهاي زاويهاي مفاصل بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال را نشان ميدهد. همانطور که مشاهده ميشود ميانگين زاويه مچ پاي راست در افراد کف پاي صاف2/8) (8/8 ± نسبت به افراد نرمال (-12/4 ± 7/1) به طور معني داري کمتر است و اين افراد در فاز پروپالژن از پلنتار فلکشن کمتري برخوردارند(p=0/00*). همچنين نتايج نشان داد در مفصل زانوي پاي راست در زير مرحله ميانه استانس گروه کف پاي صاف (18 ± 6) در مقايسه با گروه نرمال (9/8 ± 5/9) به طور معني دار (p=0/007*)، فلکشن بيشتري دارند. جدول 4-1 همچنين اختلاف معني داري (p=0/002*) را در مفصل ران پاي راست در زير مرحله ميانه استانس بين گروه کف پاي صاف (16/6 ± 7) و گروه نرمال (7/5 ± 2/9) و نيز اختلاف معني داري (p=0/008*) را در زير مرحله پروپالژن (p=0/008*) در مفصل ران پاي راست بين گروه کف پاي صاف (7/5 ± 2/9) و گروه نرمال (1/3 ± 5/9) نشان ميدهد.همچنين از نتايج جدول 4-1 پيداست که زاويه مچ پاي چپ در زير مرحله تماس پاشنه در گروه کف پاي صاف (4/2 ± 2/05) به طور معنيداري از گروه نرمال (7/07 ± 2/5) کمتر است (p=0/014*). همچنين زاويه مچ پاي چپ در زير مرحله ميانه استانس در گروه کف پاي صاف (11/1 ± 3/4) به طور معنيداري از گروه نرمال (3/6 ± 2/8) بيشتر است (p=0/00*). همچنين زاويه زانوي پاي چپ در زير مرحله ميانه استانس در گروه کف پاي صاف (14/9 ± 6/4) به طور معنيداري از گروه نرمال(21/7 ± 5/3) کمتر است (p=0/02*). در همين مفصل در زير مرحله پروپالژن نيز اختلاف معنيداري بين گروه کف پاي صاف (43/3 ± 5/2 ) و گروه نرمال (37/1 ± 5/9) وجود دارد (p=0/024*). بين گروه کف پاي صاف (34/3 ± 5/3) و گروه نرمال (24/4 ± 5/3) در زير مرحله تماس پاشنه در مفصل ران پاي چپ اختلاف معنا داري (p=0/001*) مشاهده شد. در همين مفصل نيز اختلاف معنيداري بين گروه کف پاي صاف (12/2 ± 5/5) و گروه نرمال(6/9 ± 5/6) در زير مرحله ميانه استانس وجود دارد (p=0/05*). در ساير متغيرها با وجود اختلاف بين ميانگينهاي دو گروه، اختلاف معنيدار ديگري مشاهده نشد.

4-2-2 مقايسه متغيرهاي سري-زماني گروههاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون
جدول 4-2. مقايسه نتايج پيشآزمون متغيرهاي سري زماني بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال
سطح معناداري
کف پاي نرمال
کف پاي صاف
 

0/252
115/5 ± 6/9
111/ 8 ± 7/15
کدنس (قدم/دقيقه)
پاي راست
0/254
1/04 ± 0/06
1 ± 0/07
زمان گام ( ثانيه )

0/07
0/52 ± 0/02
0/54 ± 0/04
زمان قدم ( ثانيه )

0/825
0/47 ± 0/21
0/43 ± 0/02
حمايت يگانه ( ثانيه )

0/36
0/19 ± 0/03
0/21 ± 0/05
حمايت دوگانه ( ثانيه )

0/081
1/3 ± 0/06
1/4 ± 0/1
طول گام ( متر )

0/067
0/66 ± 0/03
0/71 ± 0/06
طول قدم ( متر )

0/57
1/2 ± 0/07
1/3 ± 0/15
سرعت راه رفتن ( متر/ثانيه )

0/106
155/5 ± 5/7
109/7 ± 9
کدنس (قدم/دقيقه)
پاي چپ
0/099
1/04 ± 0/05
1/1 ± 0/093
زمان گام ( ثانيه )

0/091
0/515 ± 0/03
0/54 ± 0/04
زمان قدم ( ثانيه )

0/091
0/42 ± 0/02
0/44 ± 0/019
حمايت يگانه ( ثانيه )

0/451
0/2 ± 0/032
0/22 ± 0/07
حمايت دوگانه ( ثانيه )

0/043
1/31 ± 0/067
1/4 ± 0/1
طول گام ( متر )

0/02 **
0/65 ± 0/03
0/71 ± 0/69
طول قدم ( متر )

0/707
1/26 ± 0/071
1/28 ± 0/17
سرعت راه رفتن ( متر/ثانيه )

همانطور که در جدول 4-2 مشاهده ميشود طي پيش آزمون، بين دو گروه کف پاي صاف و نرمال در متغيير طول قدم پاي چپ (p=0/02*) تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج نشان ميدهد ميانگين طول قدم پاي چپ افراد کف پاي صاف(0/71 ± 0/69) بيشتر از افراد نرمال (0/65 ± 0/03) است. در ساير متغييرهاي سري زماني تفاوت معني داري بين گروه کف پاي صاف و نرمال مشاهده نگرديد.
4- 3. مقايسه تفاوتهاي درون گروهي
4-3-1. بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه نرمال

نمودار 4-1 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ پا در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال

همانطور که در نمودار 4-1 مشاهده ميشود بين مقادير زواياي مفصل مچ پا در زير فازهاي استانس طي پيش آزمون و پس آزمون گروه نرمال تفاوت معني داري مشاهده نميشود.

نمودار 4-2 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال

بطوريکه در نمودار 4-2 ملاحظه ميشود در بين مقادير زواياي مفصل زانوي پاي راست افراد نرمال در زير فازهاي استانس طي پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري مورد مشاهده قرار نگرفت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مفصل زانو، سرعت راه رفتن، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت، اقتصاد کشور