پایان نامه رایگان درمورد مصرف‌کننده، تحلیل SWOT

دانلود پایان نامه ارشد

ا ……………………………………………………………………………………………………………..57
شکل 3-7- مراسم چهل‌منبر …………………………………………………………………………………………………………………………………57
شکل 3-8- طرحي از يك خانه روستايي……………………………………………………………………………………………………………….63
شکل 3-9- طرحي از يك خانه شهري…………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 3-10- بافت هسته مركزي و قديمي شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………….67
شکل 3-11- بافت كوي كارگر و يك محله نوساز شهر لاهيجان……………………………………………………………………………….67
شکل4-1- مقبره امير شمس‌الدین اردوبازار …………………………………………………………………………………………………………….71
شکل4-2- مقبره چهارپادشاهان ميدان ……………………………………………………………………………………………………………………73
شکل4-3- مقبره عاقليه پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………74
شکل4-5- بقعه پيرعلي گابنه ……………………………………………………………………………………………………………………………….75
شکل4-6- مقبره شيخ زاهد گيلاني شيخانبر…………………………………………………………………………………………………………….77
شکل4-7- بقعه چهل‌ستون زاكله بر……………………………………………………………………………………………………………………….78
شکل4-8- مسجد اكبريه گابنه……………………………………………………………………………………………………………………………….80
شکل4-9- مقبره كاشف السلطنه ……………………………………………………………………………………………………………………………81
شکل4-10- خانه محمد صادقی اردوبازار………………………………………………………………………………………………………………..82
شکل4-11- حمام گلشن گابنه………………………………………………………………………………………………………………………………83
شکل4-12- پل خشتي پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………84
شکل4-13- باغات چاي ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
شکل4-14- سل سوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………89
شکل4-15- آبشار لونک……………………………………………………………………………………………………………………………………….89
شکل4-16- روستاي علي سرود …………………………………………………………………………………………………………………………..90
شکل4-17- تالاب اميركلايه………………………………………………………………………………………………………………………………….91
شکل4-18- نمایی از شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………………92
شکل4-19- نماي لاهيجان از تله كابين…………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل4-20- نماي استخر و شاه‌نشین كوه………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل 4-21 -جايگاه فضايي شهرستان نمونه گردشگري لاهيجان نسبت به مبادي ورودي و دسترسی‌ها……………………………97
شکل 5-1- شمای کلی تحلیل SWOT………………………………………………………………………………………………………………125

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- تغييرات ماهانه دماي ميانگين لاهيجان………………………………………………………………………………………………….38
نمودار 3-2- تغييرات فصلي دماي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………….39
نمودار 3-3- روند تغييرات سالانه دماي لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..39
نمودار 3-4- ميانگين ماهانه رطوبت نسبي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………40
نمودار 3-5- ميانگين فصلي رطوبت نسبي لاهيجان………………………………………………………………………………………………….40
نمودار 3-6- ميانگين ماهانه بارندگي لاهيجان………………………………………………………………………………………………………….41
نمودار 3-7- روند تغييرات مجموع بارندگي سالانه لاهيجان……………………………………………………………………………………..41
نمودار 3-8- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1374……………………………………………………………………………………..48
نمودار 3-9- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1394……………………………………………………………………………………..48

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- توزيع جمعيت استان گيلان، نسبت شهرنشيني، مساحت، تمركز و تراكم جمعيت در شهرستان‌های استان…….43
جدول 3-2- توزيع نسبي جمعيت شهر لاهيجان برحسب گروه‌های عمده سني و مقايسه آن با نقاط شهري گيلان و شهري كشور در سرشماري سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1385………………………………………………………………………………………44
جدول 3-3- جمعيت شهر لاهيجان برحسب سن و جنس در سال 1385 …………………………………………………………………..46
جدول 3-4- تركيب سني استاندارد جمعيت شهر لاهيجان در سال‌های 85-1355 ……………………………………………………..47
جدول 3-5- مقايسه تركيب توليد ناخالص داخلي استان و كشور در سال 1385………………………………………………………….58
جدول 3-6- تركيب اشتغال استان و كشور برحسب بخش‌های عمده اقتصادي در سال 1385………………………………………59
جدول 4-1- انواع راه‌های زیرپوشش اداره راه و ترابري استان در سال ١٣٨٥ (کيلومتر) ………………………………………………….96
جدول 4-2- شاخص برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان(طول راه به مساحت) …………………………………………………….98
جدول 4-3- سرانه برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان و استان (طول راه به جمعيت) ……………………………………………98
جدول 4-4- تعداد تلفن‌های منصوبه و داير در سال ١٣٨٥ به تفکيک شهرستان و استان…………………………………………………100
جدول 4-5 – تعداد انشعاب،مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهيجان،سال ١٣٨٥…………………………………………….104
جدول 4-6 – تعداد انواع مشترکين برق به تفکيک استان و شهرستان در سال 1385………………………………………………………105
جدول 4-7 -فروش برق به تفکيک تعرفه‌های مختلف در استان و شهرستان در سال ١٣٨٥……………………………………………105
جدول 4-8 – تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ها در شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥…………………..107
جدول 4-9- شاخص‌های زيرساختي شهرستان لاهيجان………………………………………………………………………………………….107
جدول 4-10-مشخصات واحدهاي اقامتي (هتل) در شهرستان لاهيجان…………………………………………………………………….108
جدول 4-11-مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهيجان…………………………………………………………………………………….109
جدول 4-12- مسافران واردشده به استان گيلان از طريق فرودگاه رشت در سال ١٣٨٥…………………………………………………115
جدول 4-13- توزيع وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه ورودي و فصل…………………………………………………….115
جدول 4-14- تعداد كل وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه در سال ١٣٨٥………………………………………………….116
جدول4-15- تعداد وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك نوع وسيله (كل سال) ……………………………………………………….116
جدول4-16- متوسط تعداد سرنشين به ازاي هر وسيله نقليه به تفكيك نوع وسيله و فصل در سال ١٣٨٥……………………….117
جدول4-17- آمار مسافران استان گيلان در سال ١٣٨٥ بر اساس آمارگيري به تفكيك فصل……………………………………………117
جدول4-18- برآورد تعداد گردشگران استان گيلان در سال ١٣٨٥ به تفكيك فصل……………………………………………………….118
جدول4-19- تعداد گردشگران واردشده به شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥………………………………………………………………118
جدول 5-1- نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شهر لاهیجان………………………………………………………………………128
جدول 5-2- ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در لاهیجان………………………………………………………………..130
جدول 5- 3- نتايج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، مبانی نظری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جامعه آماری، تحلیل عوامل، اوقات فراغت، روش تحقیق