پایان نامه رایگان درمورد طراحی آموزشی، الگوهای طراحی، آذربایجان غربی، برداشت های ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

نامیدن انواع دانش مورد استفاده قرار می گیرد وام گرفته از روان شناسی شناختی است. برای حل مسئله ، از دو دانش بیانی ، و دانش روشی بهره گرفته می شود. دانش بیانی خود در ردیف دانش مفهومی قرار می گیرد. دانش را رویهم رفته می توان بازنمایی درونی و بیرونی اشیاء و روابط قاعده مند آن ها در نظر آورد. به همین ترتیب ،   ً مهارت   ً را  می توان  ً توانایی كاربرد دانش برای حل مسائل  ً  ً خوش تعریف  ً  ، و   ً ناخوش تعریف   ً دانست .

2-9-دانش مفهومی
نخستین رده از دانش بیانی به حقایق ، و به مفاهیم رابطه ای و طبقه ای ارتباط دارد. همین مقوله را می توان دانش مفهومی در نظر آورد. چنین دانشی از راه فرآیند حل مسئله حاصل می شود. فراگیری دانش و یادگیری مهارت ها در ارتباط متقابل با یكدیگرند. گانیه، بریگزو واگر ، این دانش را  ً اطلاعات كلامی  ً می نامند. مثالی را از دیكسترا ، در زیر می آوریم.
ً مهارت نقشه خوانی، مهارتی است كه به تدریج در كودك پدید می آید. برای نمونه، كودك 9 ساله ای یاد می گیرد تا نقشه ای را از كلاس درسش رسم كند و از نقشه ی خود استفاده كند. او پس از رسم نقشه كلاس ، به رسم نقشه ی مدرسه و حیاط آن می پردازد. كودك یاد شده ، برای اندازه گیری طول و عرض از گام هایش استفاده می كند.
پس از این فعالیت ، كودك تلاش می كند نقشه ی منطقه یا محله اش را رسم و در آن موقعیت خانه شان را مشخص می سازد. بدین ترتیب او به رسم نقشه ی شهر ، ایالت می پردازد ، و در آن مسیر ها ، جاده ها و … را در نظر می آورد. به هر روی ، مهارت در نقشه خوانی و بهره گیری از نماد ها نشان می دهد كه چه نوع دانش در ذهن یادگیرنده ، پدید آمده است. ً
واقعیت ها، طبقه و مفاهیم رابطه ای
آموزش های مورد نظر ، یعنی آموزش های مربوط به واقعیت ها، طبقه و مفاهیم رابطه ای ، موضوع تعریف شده ای برای توصیف دارند: كلاس درس یا مدرسه و فعالیت های یادگیری به ساختار و اجزای تشكیل دهنده شیء مرتبط اند. آموزش هایی از این دست ، نیاز به آموزش های گسترده ای دارند تا یادگیرندگان از شرایط واقعی به برداشت های ذهنی برسند. در فرآیند كار، كل و اجزای شكل دهنده ی آن ، نام گذاری شده و نماد ها عرضه و كپی می شوند و از دید آندرسون ، این مرحله از آموزش ، آموزش در سطح دانش بیانی است. دانش بیانی ، مبتنی بر واقعیت هایی ملموس است. وقتی دانش آموز نقشه ی كلاس را می كشد، یا با متر به اندازه گیری فاصله ی بین دو شیء می پردازد، او با دانش بیانی در گیر است. در پی آموزش های مربوط به واقعیت های عینی یا ملموس ، آموزش های مفهومی مطرح می شوند. در آموزش های مفهومی ، هم طبقه و هم مفاهیمی رابطه ای ساخته می شوند. برای مثال، در خواندن نقشه ، دهكده های كمتر از 500 نفر جمعیت با یك نقطه ی سیاه نمایانده می شود. دهكده هایی با جمعیت بین 500 تا 2500 نفر جمعیت با دایره ی كوچكی نمایش داده می شود، و دهكده هایی با جمعیت 2500 تا 5000 نفر جمعیت با نقطه ای در میان دایره نمایانده می شود. دانش آموز در فرآیند خواندن نقشه به یك دانش مفهومی دست می یابد یا دانش مفهومی را می سازد، كه آن مفهوم  ً طبقه ی  ً دهكده است. یادگیرنده در می یابد دهكده مكان  مسكونی است كه ساكنان آن از 5000 نفر تجاوز نمی كند.
مفاهیم رابطه ای نیز از قواعد كسب دانش بیانی و دانش مفهومی پیروی می كند. یادگیرنده در خواندن نقشه به مفاهیم رابطه ای می رسد. برای مثال  ً سلماس  ً در استان آذربایجان غربی قرار دارد یا  ً اسلام آباد  ً جزو استان كرمانشاه است.   ً واقعیت هایی از این دست وقت در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد، دانش آموز در می یابد كه  ً شهر در داخل محدوده ی استانی ً است.
آموزش كسب دانش مفهومی
تا اینجا، سه مهارت اساسی معرفی گردید : طبقه ، مفاهیم رابطه ای و واقعیت . از این مهارت ها برای رده بندی شیء یا اشیاء ، خواه واقعی و خواه عینی استفاده می شود. ممكن است ، یك رده یا یك رابطه را به مثابه شیء ای تصور كرد. یك رابطه را می توان چنان گونه ای خاص از رابطه ی رده بندی كرد، زیرا جنبه ی تعریفی برای آن نوع رابطه را در بر دارد. شایسته است طراحان آموزشی از ساختار حاضر اطلاع داشته باشند. یك معلم یا استاد هم باید با گفتار آموزنده اش مطالبی را بیان نماید كه از گام ها ی مربوط به شناسایی و ایجاد روابط بین مواد معین در یك حیطه را شامل شود.
كنش و واكنش بین كسب دانش و یادگیری مهارت
یادگیری مهارت ها و دانش در ارتباط نزدیك با یكدیگرند . برای روشن كردن این جمله ی بالا مثالی را در نظر بگیرید. ً شخصی كه در نظر دارد رانندگی بیاموزد، یعنی ً مهارت رانندگی  ً را فرا بگیرد.  برای دست یابی به مهارت رانندگی نیاز دارد نخست از سیستم اتومبیل آگاهی پیدا كند- دست كم درباره ی وسایلی مكانیزمی كه برای روشن كردن، راه انداختن، راندن، و متوقف كردن مورد نیازند. اطلاعاتی كسب كند. همین شخص نیاز دارد،  افزون بر اطلاعات مربوط به سیستم اتومبیل، مطالبی هم درباره ی علایم راهنمایی و رانندگی كسب كند. یك راننده باید بتواند در حین رانندگی به علایمی كه در خیابان روبرو می شود واكنش مناسبی نشان دهد. واكنش های راننده نسبت به علایم عمدتاً مهارتی هستند. یعنی او باید تغییر جهت دهد، توقف كند ، پارك كند، سرعت را كند نماید و … زمینه ی انجام دادن مهارت ها با نشان دادن مهارت ها مبتنی بر دانشی است كه راننده كسب كرده است.  ً
به طوری كه از مثال ارائه شده بر می آید، دانش با عملیات مهارتی دارای پیوندی نزدیك است. از این رو ، رشد دادن دانش دانش و مهارت ، به صورت مجزا بی معنی جلوه می نماید.
2-10-دانش مفهومی و الگوهای طراحی آموزشی
آن چه تا این جا توصیف گردیده مربوط به موقعیت های ایستاست، یعنی مربوط به موقعیت هایی است كه در آن مواد یا اشیاء تغییر نمی یابند.  جدول شماره ی 1 ، انواع دانش، مسائل و مهارت های مناسب آن ها را نشان می دهد. با توجه به جدول شماره ی 1 روشن می شود كه در طراحی آموزشی برای یادگیری نوع خاصی از دانش چه مهارت هایی مورد نیاز است. توجه نكردن به زمینه ای كه عرضه می شود، طراحی آموزشی ای را كه به قصد معینی انجام می شود به انحراف می كشاند، و با شكست روبرو می سازد.
دانش علی  ( سببی )
موقعیت ها بر مبنای اصول طبیعت یا به وسیله ی قوانین یا قواعدی كه افراد تعریف می كنند، تغییر می یابند.  تغییر در موقعیت ها ناشی از به كار گیری قواعد به صورت مجموعه ای از عملیات است، سلسله مراتبی از عملیات كه سبب تغییر در موقعیت یا موقعیت هایی می شوند فرایند خوانده می شود. برای مثال، در ریاضیات، حل كردن یك مسئله مربوط به ریاضی ، وابسته به عملیاتی است كه طی فرایندی به انجام می رسد.
تغییراتی كه در موضوع ها و موقعیت ها به وجود می آید، وابسته به یك سلسله رویدادهای علی هستند، محقق مر گردند. تغییرات در موقعیت ها بر اساس توصیف های شرطی رخ می دهند.  موقعیت هایی كه بر اساس قواعد علی تغییر می یابند، مواردی نظیر : فیزیك ، شیمی ، زیست شناسی ، اقتصاد ، ریاضیات و …. هستند.
نظریه پردازن طرحی آموزشی برای مشخص كردن محتوای دانش علی  از اسامی گوناگونی سود می جویند . مریل از واژه ی   ً اصل  ً استفاده می كند، ریگلوث واستین هم واژه ی  ً اصل  ً را به كار می برند. گانیه ، برگیز و واگر  از عبارت  ً قاعده ی مرتبه بالاتر یا عالی  ً استفاده می كنند. كالینز و استیونز، چنان دانشی را  ً خرده نظریه ً نام نهاده اند. به هر روی ، تحلیل های انجام شده در باره ی مسائل مورد استفاده از سوی نظریه پردازان طراحی آموزشی می نمایاند كه ، چگونه پیش بینی باید كرد بر سر مسئله ای پس گذشت مدتی چه می آید و چگونه تغییر خواهد كرد، و طریق پدید آیی تغییرات كدام اند.
بازنمایی دانش علی(سببی)
زنجیره ی رویدادها و زنجیر ه ی علی به مثابه اموری كه در حافظه ، در  ً سناریو ها ً و در ً الگوهای فرآیند كیفی  ً بازنمایی ذهنی می شوند، توصیف شده اند. چنین دانشی بر پایه ی یك دسته رویدادها، فرآیند ها و زنجیره های علی ، و یا سئوال یا پرسش از داده های مرتبط و بر مبنای استنباطات ساخته می شوند. اساس دانش، با پیش بینی ها نادرست درباره ی رخ داد های مربوط به موقعیت های گوناگون زیر سئوال می رود یا تغییر می یابد.
استفاده از دانش و مهارت ها برای پیش بینی
پیش بینی ها وابسته به دانش و مهارت اند. برای روشن سازی این گزاره ، موقعیتی در زیر ارائه می شود:
در نظر بگیرید یك كشتی از انگلستان به مقصد بندر روتردام حركت می كند. ناخدای كشتی مسیر حركت كشتی را محاسبه كرده است.  در حین حركت متوجه می شوند الگوی حركت آن ها با آن چه فانوس های دریایی نشان می دهند هم خوان نیست . یعنی آن كه ناخدا مسیر را اشتباه پیش بینی كرده است. این عدم هم خوانی ، اصلاح مسیر حركت را می طلبد .
بررسی نشان می دهد محاسبات ریاضی درست بوده است، پس چه چیز اشتباه بوده است؟ ناخدا با در نظر آوری متغیر های دیگر نظیر سرعت باد، سنگینی امواج، فشار نیروی حركتی آب اقیانوس و … مجدداً به محاسبه داده های محیطی می پردازد و اصلاحات مورد نظر را اعمال می كند .  ً
این مثال نشان می دهد كه چگونه پیش بینی غلط ابتدا به محاسبه ی مجدد  و سپس به بازنگری در دانش مربوط منجر می شود. ممكن است این اقدام به تغییر مقدار متغیر یا تغییر علامت های ریاضی بیانجامد به عبارتی خود متغیر در این حالت مجدداً صورت بندی شده است، زیرا مدل ذهنی آنان ثابت باقی می ماند.
علاوه بر این، مثال ماهیت آموزنده موقعیت را نشان می دهد.  واقعیت ً دریاست  ً كه بازخورد ارائه می كند نه چیز دیگر . بازخورد شدید و موقعیت واقعی به معنی خطر است. البته این نوع شناخت موقعیتی را در یك مركز آموزشی نمی توان یافت. مدرسان كالج های دریانوردی ابتدا مسائل  ً كاغذ  مدادی ً به دانشجویان خود می دهند. این مسائل ، انتزاعی از موقعیت واقعی است. با این وجود، آن ها از آموزش های ضروری برای توسعه ی دانش و تمرین مهارت هایی كه برای موقعیت حقیقی لازم است ، برخوردارند. از دانشجویان خواسته می شود پیش بینی هایی انجام دهند. پس از گذشت زمان معینی وضعیت كشتی چه خواهد شد؟ عمق كانال چه مقدار خواهد بود؟ و …. این مسائل آموزشی برای ممكن ساختن پیش بینی ها طراحی شده اند.
پرسش های آموزنده برا ی ترغیب كسب دانش
ممكن است پرسش های آموزنده ی معلم جستجو برای عامل علی  را بر انگیزد. برای مثال ، مدرس می تواند به عمد پیش بینی غلطی انجام دهد. این فرض ممكن است بخشی از گفتگوی آموزشی باشد. پیش بینی های نادرست بر دانش ناقص دانش جو مبتنی است و برای تایید فرآیند استنباط و فرآیند دانش سازی صورت می گیرد. برای مثال، زنجیره ی علی كه فرایند كاشتن برنج را توصیف می كند، گویای این مطلب است كه اگر برنج كاشته شود .
A- آب فراوان
B-  خاك حاصل خیز
C-   وآب و هوا گرم باشد.
D-   دراین صورت، تنها در این حالت ، برنج رشد می كند.
    – qاین یك بیان دو شرطی است q}   –   (d  8c  8 b 8 a ){. باید فرض را بر این بگذاریم كه دانش جو مفهوم  ً گیاه  و زنجیره ی رویداد های چرخه ی عمر گیاه را می داند.
این دانش زمینه ی گفتگوی آموزشی را ممكن می سازد. فرض كنید دانش جویی به این پرسش  ً چرا در چین برنج می كارند ؟ ً  به این صورت پاسخ می دهد؟‌:  ً آن ها از نعمت باران زیاد برخوردارند و آب كافی برای به عمل آمدن برنج هست.  ً اینك ، معلم با پیش بینی غلط در قالبی كنجكاوی بر انگیز، مثلاً با پرسیدن این سئوال كه  ً آیا در ایرلند هم برنج می كارند؟ ً می تواند فرآیند دانش سازی را ترغیب كند. این بدان معناست كه دانش آموز مجبور است در جستجوی متغیر دیگری باشد كه جزیی از رابطه ی دو شرطی است.
این مثال نشان می دهد كه دانش ابتدا با تفسیر یك واقعیت به عنوان یك اثر یا عامل علی تدوین می شود. اگر این عامل سایر واقعیت ها  را تبیین نكند، شرایطی پیش می آید و باعث می شود دانش آموز عامل جدیدی را جستجو كند. این عوامل با ساختار علی یا شبكه ی دانشی كه بعداً برای پیش بینی های دقیق تر مورد استفاده قرار می گیرد، پیوند می خورد. اگر هیچ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فراشناختی، آموزش ریاضی، طراحی آموزشی، پیشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد آموزش مهارت، شبیه سازی، راهبردهای شناختی، طراحی آموزشی