پایان نامه رایگان درمورد خوشه های صنعتی، صنایع کوچک، زیرساخت ها، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

رشد بنگاه ها، توسعه شبکه ها ، همکاری های تجاری ، تجزیه و تحلیل خوشه ، بازاریابی خوشه
ب) بهبود محیط پیرامون خوشه: تامین نیروی کار متخصص، بازار سرمایه، چاچوب قانونی، زیرساخت ها ، سرمایه اجتماعی ، چارچوب تحقیق و توسعه112.
6. کوچیکی113 (2005)، رهیافت فلوچارت114 را برای شکل دهی یک خوشه صنعتی ارائه داد .وی در مدل خود مراحل شکل گیری و توسعه خوشه ها را مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد. وی در مدل خود با استفاده از نمودار جریان ، عوامل شکل گیری و توسعه خوشه ها را که عبارتند از نواحی صنعتی ، ظرفیت سازی و بنگاه های محوری مورد توجه قرار می دهد.نواحی صنعتی باید مستعد تولید و صادرات کالا باشند و از دسترسی مناسبی به بازارهابرخوردار باشند. ظرفیت سازی به وسیله ترکیب تأسیسات مربوط به زیرساخت فیزیکی، اصلاحات نهادی، توسعه منابع انسانی و آماده سازی شرایط زندگی انجام می شود. اصلاحات نهادی شامل خدمت تک ایستی و مقررات زدایی از رویه های سرمایه گذاری است.بنگاه های محوری، شرکت هایی هستند که قطعات و لوازم مورد نیاز خود را ازتأمین کننده ها خریداری می کنند. این شرکت ها به دنبال حداقل سازی هزینه کل خود (شامل هزینه حمل و نقل ) . شکل زیر مدل ارائه شده توسط این نویسنده می باشد.

شکل10-2:رویکرد مراحل توسعه خوشه(kuchiki, 2005)

کارائو و همکاران115 (2007) ، توسعه خوشه های صنعتی را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و به منظور کشف رابطه میان رقابت پذیری بنگاه های درون خوشه و عوامل توسعه خوشه های صنعتی ، مدلی را ارائه نموده اند. آنها در مدل خود برخی از عوامل را به عنوان پیش نیازهای شکل گیری و توسعه خوشه های صنعتی مطرح نموده اند و مواردی را به عنوان سنجه ها و بروندادهای توسعه خوشه ها که رقابت پذیری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد برشمرده اند. کارائو و همکاران نیز نزدیکی و هم مکانی جغرافیایی، اعتماد آفرینی یا شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی ، تراکم قابل توجه بنگاه ها و فرهنگ کارآفرینی را به عنوان عوامل توسعه خوشه های صنعتی مطرح نموده اند. براساس مدل این نویسندگان، پرونده هایی که به صورت سنجه هایی قابل اندازه گیری از فرآیند توسعه خوشه ها قابل بحث می باشد
شامل افزایش بهره وری116، تخصص یافتگی ، نوآوری، کاهش هزینه ها و تشدید اعتماد می باشند که منجر به افزایش رقابت پذیری بنگاه ها می گرد

شکل 11-2 : رابطه میان رقابت پذیری و عوامل توسعه خوشه ( karavev et al, 2007)

سون و همکاران117 (2009) نیروهای پیش برنده برای رشد و توسعه خوشه های صنعتی را مورد مطالعه قرار داده و جهت انتخاب بهترین سیاست برای توسعه خوشه های صنعتی، روش رتبه بندی سیاست های توسعه ای با استفاده از AHP فازی118 را به کار بردند. بنابراین درمطالعات این محققین ، نیروهای پیشران توسعه خوشه ، به عنوان شاخص های تصمیم و سیاست های توسعه خوشه به نیروهای پیشران توسعه خوشه در این مطالعات عبارت بودند از : 1) شرایط عوامل، 2) شرایط تقاضای محلی ، 3) صنایع مرتبط و پشتیبان ، 4) ساختار، استراتژی و هم چشمی شرکت ها ، 5)پشتیبانی دولت، 6) فرهنگ
سیاست های توسعه خوشه نیز به 5 نوع تقسیم می گردند : 1) سیاست واسطه گری ، 2)سیاست جانب تقاضا، 3) سیاست آموزش ، 4) سیاست ارتقای پیوند های بین المللی، 5) سیاست چارچوب گسترش دهنده.
گاگنه و همکاران119 (2010) توسعه و تکامل خوشه ها را مورد توجه قرار داده و در مطالعات خود عوامل توسعه را بررسی نموده اند. شایان ذکر است که موضوع پژوهش نویسندگان، به طور مشخص خوشه های تکنولوژی است. آنان نتیجه گیری نموده اند که سرعت توسعه و شکل گیری خوشه تحت تاثیر عوامل درون زا و برون زا می باشد. محققین ، عوامل توسعه خوشه را زیر چهار گروه با عناوین سرمایه انسانی، سرمایه مالی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی دسته بندی نموده اند.
الف) سرمایه انسانی: نیروی کار ماهر، تکنولوزی نوآورانه و انتقال تکنولوژی120
ب) سرمایه مالی: حمایت دولتی، هزینه های تحقیق و توسعه و خدمات پشتیبان کسب و کار
ج) سرمایه اجتماعی: شبکه سازی، منبع دانش بیرونی، رهبری ، تسهیل کننده ارتباطات و نام تجاری خوشه
د) سرمایه فیزیکی: مهارت آموزی تخصصی و زیرساخت های آموزشی
پیراسته (1388)، خوشه های صنعتی را مصداق تئوری رشد منطقه ای می داند. وی متذکر می شود صادرات ناشی از تقاضای خارج از منطقه موجب تزریق درآمد به منطقه شده و این تزریق با توجه به جریان ضریب فزاینده اقتصاد پایه ( اثر بر سایر بخش ها با شدت فزاینده) موجب رشد اقتصاد منطقه ای خواهد شد.وی معتقد است وجود تجمع های صنعتی در درون مناطق، تاثیر بسیار زیادی در سرعت رشد (آهسته یا سریع ) آن منطقه دارد. مناطقی که دارای تمرکز بالای صنعتی هستند نسبت به نواحی دیگر گرایش شدیدتری به رشد دارند.روشن است که در کنار تجمع صنعتی عصر رقابت ( اثر رقابتی) نیز می تواند عاملی در گرایش شدید به رشد تلقی شود و مجموع رشد حاصل از رقابت و تجمع ، تشکیل دهنده نرخ کلی در یک منطقه خواهد بود، لذا او شاخص تفکیک اثر رقابتی و تجمع صنعتی از روند رشد ملی را در ساختار صنعتی منطقه موثر می داند.
( گزارش سازمان صنایع کوچک 1382)، بیان می کند برای فعالیت های صنعتی یک منطقه وجود اثر مزیت رقابتی و مزیت تجمعی باید بررسی شود تا در صورت وجود این مزیت ها بتوان به ارزیابی وضعیت همکاری و رقابت ، فعالیت های پشتیبانی و زیر ساخت های جانبی پرداخت . لذا دو اثر ذکر شده به عنوان شاخص های تعیین پتانسیل های خوشه صنعتی باید محاسبه شود.
( 2002Stimson et al,) ، معتقد است تمامی مناطقی که به دنبال تشکیل خوشه های صنعتی هستند باید توجه ویژه ای به شاخص های رقابت های اصلی ، زیرساخت های اساسی و سیستم های اطلاع رسانی جهت دقیق بازار نمایند.
بارکلی وهنری121 (2002) معتقدند خوشه های صنعتی چهار مزیت را برای کشورایجاد می نمایند:
وجود خوشه های صنعتی به توسعه و بهره برداری بیشتر از پتانسیل موجود در صنعت کمک می کند.
ضریب فز اینده تأثیر یک بنگاه درون خوشه ، خیلی بیشتر از وضعیتی است که بنگاه به تنهایی فعالیت نماید ؛ یعنی تأثیرات غیرمستقیم بیشتری را در منطقه ایجاد می نماید.
وقتی بنگا ه ها در داخل خوشه قرار می گیرند قابلیت استخدام نیروی کار برای آنها افزایش مییابد.
خوشه های صنعتی نسبت به سایر تشکل ها یا بنگاه های مجتمع ، توان و تمایل بیشتری به گرد هم آوردن بنگاه ها و پیوند آنها با یکدیگر دارند
(ندوی و اشمیتز ،1381) ، بیان می کنند چون در خوشه های صنعتی رقابت در عین همکاری صورت می گیرد کسب اطلاعات عقلایی از بازار جهت دستیابی به مزیت های تولید انبوه122 ، مزیت های هدف هم در تداوم حرکت خوشه موثر است و هم در زمینه تحکیم رقابت و همکاری در داخل خوشه اثر گذار خواهد بود. عامل اساسی دیگر در تشکیل خوشه های صنعتی این است که پس از فعالیت های دارای قابلیت خوشه ای شدن و ارزیابی زیرساخت های مناسب باید در زمینه تکمیل زنجیره تولید مرتبط با خوشه و رفع نواقص زیرساختی ظرفیت سازی نمود. پس از طی کردن مراحل قبل و انجام اقدامات مرتبط با آنها باید راهکاری اتخاذ نمود که از تمام امکانات و منابع حداکثراستفاده صورت گیرد تا هم هزینه فرآیندهای تولیدی در خوشه صنعتی حداقل گردد و هم اینکه تا حد امکان قابلیت های منطقه مورد نظر در زمینه تشکیل خوشه صنعتی و بهبود عملکرد آن نمایان شود.
(Pyke,2002) شاخص بسیار مهم در تشکیل خوشه های صنعتی را وجود همکاری آگاهانه بین واحدهای صنعتیمی داند ، زیرا دستیابی به توانمندی های نیروی ماهر، ابداعات، نوآوری ها و توانایی های تکنولوژیک بین بنگاه ها نیاز به وجود فضاهای مناسب همکاری دارد و در غیر اینصورت هیچ بنگاهی نمی تواند از امکانات یاد شده بهره مند شود.

با توجه به عوامل ذکر شده و مطالعات انجام شده شاخص های موثر بر موفقیت خوشه های صنعتی که باید در نظر گرفت در جدول زیر گرد آوری شده است:
جدول 4-2 شاخص های استخراج شده از مرور ادبیات

شاخص
منبع
نیروی انسانی
وجود ذخیره ای از نیروی کار ماهر و متخصص
پورتر(1990) . پایک (1381) . رابلوتی( 1995) . یونیدو (2003). Baptistsa R. and Swann 1998)). اندرسون (2004). سون و همکاران (2009)

تولید کننده و مواد اولیه
حضور تولید کنندگان کالاهای واسطه
پورتر(1990). پایک (1381). اشمیتز و ندوی( 1995). رابلوتی (1995).

تکنولوژی مورد استفاده در خوشه
Addams (2000). Carpinetti(2007)

وضعیت دسترسی،کیفیت و قیمت مواد اولیه
قاسمی 1388. سازمان صنایع کوچک و متوسط

همجواری جغرافیایی و دسترسی به بازار محصول
پورتر(1990). همفری و اشمیتز( 1995). پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995). رابلوتی (1995). یونیدو (2003).گزارش سازمان صنایع

وجود اطلات صحیح و بر اساس محاسبات مستند برای شناسایی فعالیت های صنعتی
Stimson , Robert( 2002)

تقاضا
وجود تقاضاهای بالا برای محصول
پورتر(1990). ). پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995).. Ketels (2007)سون و همکاران (2009).(Mckeownb and Thomas 1998)

تقاضا محوری و مشتری نگر بودن بنگاه ها
پورتر(1990). همفری و اشمیتز( 1995). پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995). رابلوتی (1995). یونیدو (2003)

نسبت ارزش افزوده یا تولید خوشه به کل ارزش افزوده یا تولید استان ( منطقه)
سازمان صنایع کوچک و متوسط

میزان صادرات ناشی از تقاضای خارج از منطقه
پیراسته (1383)

میزان انعطاف پذیری در برار تغییرات و نیازهای مشتری
ندوی و اشمیتز(1381)

همکاری و رقابت
رقابت بین شرکت ها در زمینه کیفیت و نوآوری
پورتر(1990). همفری و اشمیتز( 1995). پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995). رابلوتی (1995).التیرگ و استامر(1999). نصیری (1385). اندرسون (2004).سون و همکاران (2009)

وجود روحیه تجاری و کارآفرینی در منطقه
پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995). رابلوتی (1995).التیرگ و استامر(1999). نصیری (1385)

باز بودن خوشه از نظر ارتباطات بیرونی ،ساختار و توانایی تطبیق آن با تغییرات
پورتر(1990).رابلوتی (1995). یونیدو (2003). نصیری( 1385)

زیرساخت
شکل گیری خدمات کسب و کاری مرتبط همچون خدمات بازایابی ، بیمه ای و ..
پورتر(1990). پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995). رابلوتی (1995). یونیدو (2003). اندرسون (2004)

وجود امکانات و زیرساخت ها
Stimson , Robert( 2002). اندرسون (2004)

موسسات آموزشی قوی که تجزیه و تحلیل های کاربردی – مهارت های فنی و طراحی را عرضه می دارند.مثل دانشگاه ها
پورتر(1990).پایک (1381). اشمیتز و ندوی(1995). رابلوتی (1995). قاسمی 1388

میزان ایجاد فرهنگ سازی در راستای فعالیت های جمعی و گروهی
Baptistsa R. and Swann (1998)

امکان شبکه ای کردن فعالیت های صنعتی قابل خوشه بندی برای گسترش ارتباطات و اطلاعات
Stimson , Robert( 2002)

تجمع صنایع
حضور واحد های بزرگ در منطقه
نصیری( 1385)

تعداد سال های فعالیت صنعت مربوطه
سازمان صنایع کوچک و متوسط

میزان تاثیر تجمع های صنعتی در منطقه
بارکلی و هنری (2002). گزارش سازمان صنایع کوچک

ایجاد صرفه های مقیاس
گزارش سازمان صنایع کوچک

ایجاد ثروت برای منطقه
پیراسته (1383)

وسعت خوشه
Addams (2000). Carpinetti(2007) . Aziz and noorhashem . Porter (1990)

سابقه تاریخی در صنعت مورد نظر
قاسمی 1388

تعداد بنگاه ها برای ایجاد خوشه
قاسمی 1388

سطح اعتماد بین بنگاه ها
Aziz and noorhashem. Carpinetti(2007). Chiffdeau(2007). Christian (2001). Eisingerich (2010) .
محیط زیست
قوانین و مقررات حفظ محیطزیست
Ketels, C. (2007).. گزارش سازمان صنایع کوچک

سیستم های تصفیه فاضلابو جلوگیری از آلودگی
گزارش سازمان صنایع کوچک
دولت
مشارکت دولت و بخش خصوصی در تامین اعتبار برنامه های توسعه
پورتر(1990). همفری و اشمیتز( 1995). پایک. یونیدو (2003)

سیاست های تجاری دولت (محدودیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد زیرساخت ها، تامین مالی، خوشه های صنعتی، سرمایه اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سیاست های حمایتی