پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عوامل، جاذبه های گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، راهبردهای رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

فضایی-کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-6-1-وضع ارتباطات در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………………61
3-6-2- بررسي كيفيت ابنيه و مکان‌های تاريخي لاهيجان………………………………………………………………………………………..61
3-6-3-شناخت تراكم ساختماني………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6-4- دسترسی‌ها در شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6-5- شناسايي الگوهاي معماري و مسكن………………………………………………………………………………………………………….62
3-6-6- سيماي شهر لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-6-7-بافت و سازمان فضايي شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………….66
3-6-8-شناخت عناصر مهم شهري……………………………………………………………………………………………………………………….68
3-6-9- بازشناسي تنگناها و نيازهاي كالبدي شهر…………………………………………………………………………………………………..69
فصل چهارم: قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………..70
4-1- جاذبه های گردشگری شهر لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….71
4-1-2- جاذبه‌های فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-1-2-1- بناها و آثار تاريخي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………71
4-1-2-2- جاذبه‌های مردم شناختي………………………………………………………………………………………………………………………85
4-1-2- جاذبه‌های اکوتوریستی…………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-1-2-1- جاذبه‌های گردشگري طبيعي در حوزه نفوذ شهر لاهيجان…………………………………………………………………………87
4-1-2-2- جاذبه پارک‌ها و فضاهاي سبز داخل شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………..91
4-2- قابلیت‌های گردشگری شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………94
4-2-1- وضعیت زیرساخت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………94
4-2-1-1- وضعيت راه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-2-1-1-1- کميت راه‌های مناطق موردمطالعه………………………………………………………………………………………………………96
4-2-1-1-2- کيفيت راه‌های مناطق موردمطالعه……………………………………………………………………………………………………….97
4-2-1-2- وضعيت پایانه‌های مسافربري………………………………………………………………………………………………………………..98
4-2-1-3- وضعيت ساير امکانات زيربنايي تا ورودي منطقه نمونه (برق، آب، گاز، تلفن و غيره) …………………………………99
4-2-1-3-1- ارتباطات تلفني (مخابرات) ……………………………………………………………………………………………………………..99
4-2-1-3-۲- آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
4-2-1-3-۳- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2-1-3-۴- نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………………………………………105
4-2-2- تأسيسات اقامتي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………108
4-2-۳- تسهيلات و امکانات خدماتي منطقه………………………………………………………………………………………………………….109
4-2-۴- وضعيت بهره‌برداری از جاذبه‌های منطقه……………………………………………………………………………………………………112
4-2-۵- وضعيت مديريت و نيروي انساني گردشگري…………………………………………………………………………………………….112
۴-3- اقتصاد گردشگري منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….112
۴-3-۱- بررسي و تحليل نياز با تقاضاي گردشگران کنوني منطقه……………………………………………………………………………….113
۴-3-۲- متنوع ساختن مشتريان کنوني…………………………………………………………………………………………………………………..118
۴-3-۳- گردشگران آتي……………………………………………………………………………………………………………………………………..120
۴-3-۳-۱- وضعيت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اقدام……………………………………………………………………………121
۴-3-۳-۲- برآورد تقاضاي آينده با توجه به بازار هدف……………………………………………………………………………………………122
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..123
5-1- گردشگري شهري لاهيجان به روش تحليل نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت‌ها……………………………………….124
5-2- تكنيك SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………………124
5-3- تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر گردشگري لاهیجان……………………………………………………………………………………………129
5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري لاهیجان………………………………………………………………………..131
5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي مؤثر بر گردشگری شهرستان لاهیجان…………………………………………………………….133
5-6- نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………134
5-6-1- راهبردهای رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………….134
5-6-2- راهبردهای تنوع…………………………………………………………………………………………………………………………………….135
5-6-3- راهبردهای بازنگری……………………………………………………………………………………………………………………………….135
5-6-4- راهبردهای تدافعی…………………………………………………………………………………………………………………………………135
5-6-5- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135
5-6-6-پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 3-1- تقسيمات كشوري………………………………………………………………………………………………………………………………36
شکل 3-2- محدوده شهرستان در استان…………………………………………………………………………………………………………………37
شکل 3-3- بخش‌های شهرستان لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….37
شکل 3-4- حركت دسته‌های عزاداري ………………………………………………………………………………………………………………….56
شکل 3-5- كرنانوازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
شکل ۳-6- حركت دسته‌های كودكان سق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، مبانی نظری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جامعه آماری، تحلیل عوامل، اوقات فراغت، روش تحقیق