پایان نامه رایگان درمورد تحلیل داده، منابع مالی، تحلیل اطلاعات، معیار استاندارد

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ است ، از آنجا كه یك سازمان بزرگ از زیرمجموعه‌های زیادی تشكیل شده است در این حالت یك بخش یا یك صنعت با بخش یا صنعت دیگر از زیرمجموعه اصلی یا مادر مقایسه می‌شود و به واقع مقایسه داخلی بین بخشهـای مختلف یك سازمان بزرگ انجام می پذیرد ، به عنوان مثال می‌توان به شعبه‌های مختلف47 در كشورهـــای متعدد اشاره كرد .
بنچ مارکینگ رقابتی ـ که در آن رقبای مستقیم بعنوان شریک مطالعاتی به کار می روند . در این حالت محصولات مشابـه از دو شركت رقیب مورد مقایسه قرار می گیرند . بنچ مارکینگ رقابتی به واقع تعمیم تجزیه‌ وتحلیل رقیب و بخشی از فعالیتهای تجزیه‌وتحلیل رقیب بشمار می‌رود ، در این حالت بجای تمركز بر روی عملكرد متوسط صنعت خود ، روی بهترین رقیب تمركز كرده و او به عنوان بهترین الگو درنظر گرفته می‌شود .
بنچ مارکینگ کارکردی ـ در این حالت بحث روی مقایسه كاركردهای مختلف است ، به عنوان نمونه فعالیت توزیع یك شركت با فعالیت توزیع شركت دیگر مقایسه می‌شود. در این حالت الزامی وجود ندارد كه تولیدات دو شركت حتما یكسان باشند .
بنچ مارکینگ ژنریك ـ در این حالت حد و مرزی برای الگوبرداری وجود ندارد، الگوبرداری ژنریك یك حالت ساختگی و تصنعی است. در اینجا با ساخت یك مدل فرضی بهترین الگوبرداری صورت می‌گیرد و تمركز بر روی فرآیندهای كاری ممتاز و عالی است ، این نوع بنچ مارکینگ بسیار موثر ولی درعین‌حال دشوار است. (پیترسون و اندرسون،1999)
بنچ مارکینگ برمبنای اینكه چه چیزهایی باهم مقایسه شوند، شامل سه دسته می شود :
بنچ مارکینگ عملکردی ـ بیشتر به مقایسه سطوح عملکرد با بهترین می پردازد . برای اینکار می توان بر روی تمامی قسمتهای شرکت یا بخش هایی از آن متمرکز شد (به طور مثال عملکردها، فرآیندها، محصولات، ادارات و غیره ) در این نوع از بنچ مارکینگ ، سازمانها و صنایع معیارهای عملكرد را با هم مقایسه می‌كنند، به عنوان مثال یك سازمان در زمینه معیارهای مالی و یا معیارهای عملیاتی خود را با سازمان پیشرو مقایسه می‌كند .
بنچ مارکینگ فرآیند ـ که نسبت به بنچ مارکینگ عملکردی یک گام فراتر می نهد و سعی می‌کند علت بهتر بودن یک سازمان را روشن کند . این نوع بنچ مارکینگ بر روی آن دسته از فعالیتها و روشهای سازمانهای دیگر متمرکز می شود که آنها را قادر به درجه ی بالایی از عملکرد نموده است . در این مدل روشها و فرآیندهای كاری سازمانها با یكدیگر مقایسه می‌شوند ، به عنوان مثال یك سازمان فرآیندهای لازم برای تولید یك محصول خاص را با فرآیندهای سازمان پیشرو مقایسه می‌كند .
بنچ مارکینگ راهبردی ـ بیشتر به مقایسه تصمیمات راهبردی در خصوص مسایلی چون تخصیص منابع ،سرمایه گذاری، انتخاب همکاران تجاری ،ارزیابی فن آوری ،یا توسعه بخشهای بازار می پردازد. در این مدل استراتژی سازمانها با یكدیگر مقایسه می‌شوند ، به عنوان مثال استراتژی فروش سازمانها ، استراتژی خرید سازمانها ، استراتژی تولید و مواردی از این‌دست با یكدیگر مقایسه شده و بهترین سازمان از جهت اتخاذ استراتژی مربوطه مورد مقایسه قرار می گیرد .(ویلیام48،61:1999)

2-11 ارتباط بین مدل های مختلف
بنچ مارکینگ می تواند براساس اینكه چگونه و یا از چه طریق با هم مقایسه شوند صورت پذیرد. حال به تركیب مدل ها و ارتباط بیـــــن آنها می پردازیم. جدول زیر نمایانگر ارتباطات بین مدل های مختلف بنچ مارکینگ است.

(منبع:باران دوست،1385)
به عنوان مثال با توجه به جدول شماره یك درمی یابیم كه تركیب بنچ مارکینگ رقابتی با استراتژیك بیشترین نتیجه را حاصل خواهد داد. و یا بالعكس اگر بخواهیم بنچ مارکینگ داخلی به همراه بنچ مارکینگ استراتژیك صورت پذیرد عملكرد ضعیفی خواهیم داشت و نتیجه مطلوب نخواهدبود.بنابراین با انتخاب مدل های مناسب بنچ مارکینگ می توان بهترین نتیجه را به دست آورد.(باران دوست،1385).انواع بنچ مارکینگ بطور كلی شامل بنچ مارکینگ فرآیند و بنچ مارکینگ نتایج می باشد.در بنچ مارکینگ فرآیند تمركز بر فرآیندی است كه پروژه منتخب برای بهبود است، در صورتی كه در بنچ مارکینگ نتایج تمركز بر دستاوردها است.بنچ مارکینگ فرآیند شامل بنچ مارکینگ عملیاتی و ممیزی فرآیند است و بنچ مارکینگ نتایج شامل بنچ مارکینگ سیاست و بنچ مارکینگ صنعت می باشد.مهم ترین مشخصه های هر یك از انواع بنچ مارکینگ در جدول 2نشان داده شده است.

جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی
نوع بنچ مارکینگ

بنچ مارکینگ نتایج
بنچ مارکینگ فرایند

بنچ مارکینگ صنعت
بنچ مارکینگ سیاست
ممیزی فرآیند
بنچ مارکینگ عملیاتی

استانداردهای محاسبه شده توسط تحلیل داده های مربوط به دستاوردها از واحدهای گوناگون
محك های محاسبه شده توسط تحلیل داده های طولی مربوط به واحدهای گوناگون
فرآیندهای مدلسازی شده براساس تحلیلهای تجربی عمدتاً مربوط به مشاهدات گذشته
بهترین تجارب در سایر واحدها
محك مورد استفاده
زیاد
1 مورد
1 مورد
حداقل 2 مورد
تعداد واحدهای لازم برای مقایسه
عارضه یابی
عارضه یابی، انتخاب و ارزیابی فرصتهای سیاستگذاری
عارضه یابی و تشخیص اقدامات
تشخیص مراحل اقدام
زمینه سودمندی برای بهبود
بانك داده ها
تحقیق

منابع اصلی مورد نیاز قبل از انجام مقایسه
روشهای آماری ساده، مدل سازی ساده
مدلها و تحلیلهای آماری پیچیده
تحقیق، چك لیست
مرور ادبیات، مطالعه كار
روشهای اصلی تحلیل مورد استفاده
صنعت مشابه
صنایع گوناگون
صنعت مشابه
صنعت مشابه یا متفاوت
صنعت/صنایع منبع اطلاعات
(منبع: سیمپسون و همکاران، 2000)
علاوه‌ بر تقسیم‌بندی‌ فوق، گروهی‌ سه‌ دسته‌ زیر را نیز در انواع‌ الگوبرداری‌ شناسایی‌ كرده‌اند:
1- بنچ مارکینگ‌ فرآیند: به‌ مطالعه‌ چگونگی‌ كسب‌ عملكرد عالی‌ شركتها خصوصاً‌ از طریق‌ بررسی‌ فرآیندهای‌ انجام‌ كارشان‌ می‌پردازد.
2- بنچ مارکینگ استراتژیك : از برنامه‌ریزی‌ سناریو و مصاحبه‌ برای‌ تعیین‌ جهت‌های‌ استراتژیك‌ و پیش‌بینی‌ تكنولوژی‌ها و بازارها استفاده‌ می‌كند.
3- بنچ مارکینگ‌ اقتصادی: كه‌ به‌ مقایسه‌ عملكرد مالی‌ موسسات‌ می‌پردازند. (سیمپسون49 و همکاران، 30:2000)

2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ
اگر از مطالعات بنچ مارکینگ انتظار میرود كه نتایجی رضایتمندانه به همراه داشته باشند، باید بین سه عامل زمان، منابع و ایده آل طلبی تعادل بر قرار شود. ایده آل طلبی بیش از حد منجر به یأس و نا امیدی می شود، همچنین ایده آل طلبی پائین منجر به استفاده ناقص از قابلیت های بالقوه بنچ مارکینگ خواهد شد. همچنین باید به خاطر داشت كه فراوانی منابع همیشه نمی تواند كمبود زمان را جبران نماید. برای انجام موفقیت آمیز یك پروژه بنچ مارکینگ باید منابع مالی، زمان و قابلیتها و توانمندیهای مورد نیاز، بدون به خطر انداختن سایر فعالیتهای سازمان مهیا گردد. یكی از خطرات در چنین پروژه هایی انتظارات بیش از حد بالا، پیش از انجام پروژه است. عدم ارضاء انتظارات مزبور مشكلاتی گوناگون را به همراه خواهد داشت، مشكلاتی چون عدم رضایت از نتایج انجام پروژه و عدم حمایت و حتی ممانعت از دیگر پروژه های بنچ مارکینگ. یكی از پیش نیازهای اجرای موفقیت آمیز پروژه های بنچ مارکینگ خواست عمومی شركت برای بهترین بودن است.همچنین لازم است كه تمامی شركت نسبت به تغییر تمایل داشته و از ضرورت و اهمیت بهبود دائم آگاه باشد، حتی اگر شركت در حال حاضر به خوبی عمل كند.برخی از سایر پیش نیازهای مهم انجام موفقیت آمیز پروژه های بنچ مارکینگ به شرح زیر هستند:پیش شرط های ساختاری، تامین منابع و مهارتهای مورد نیاز انجام مطالعه بنچ مارکینگ:
منابع مالی
مدیریت زمان
قابلیت ها و توانمندیها
توان رقابت و توسعه
مستند سازی فرایندها و حوزه های كسب و كار اصلی(سوئینی50، 1994)
پیش شرط های فرهنگی، ارزش ها، هنجارها و نگرشهایی كه پایه های یك مطالعه بنچ مارکینگ را شكل می دهند:
گرایشات ملی و بین المللی
تمایل به تغییر (استقبال از مدیریت تحول)
تمایل طرفین بنچ مارکینگ به تسهیم اطلاعات (داخلی و خارجی)
حمایت و پشتیبانی مدیریت
مشاركت كاركنان
شناخت و هوشیاری نسبت به فرآیندهای كسب و كار سازمان (آنگان51، 2004)

2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ
مراحل اجرای بنچ مارکینگ در یک سازمان عبارتند از:
شناخت و درک فرآیندها.
قبول اینکه چرا باید بنچ مارکینگ انجام گیرد و چه کسی آن را انجام دهد.
جمع آوری اطلاعات
تحلیل اطلاعات
طرح برنامه بهبود
بازخورد(پیترسون52 و اندرسون53، 1999)

2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟
یكی از موانع بر سر راه بنچ مارکینگ امتناع از دادن اطلاعات به رقباست . معمولاً سازمانهای پیشرو از دراختیار گذاشتن اطلاعات خود ممانعت بعمل می‌آورند ، خودبینی و غرور نیز می‌تواند از پیشبرد اهداف و بكارگیری بنچ مارکینگ جلوگیری كند. نداشتن صبر وحوصله در مراحل مختلف و مخصوصاً مراحل اولیه بنچ مارکینگ می‌تواند از آفتهای آن بشمار آید. باید توجه داشت كه بنچ مارکینگ فقط شامل بحثهای كیفی نیست، بنچ مارکینگ شامل تجزیه‌ و تحلیل كیفی و كمی است، معمولاً كمك گرفتن از مشاوران خوب است ولی نباید بر مشاوران زیاد تاكید كرد . استفاده از كارشناسان داخلی می‌تواند بسیار ثمربخش‌تر باشد ، باید توجه داشت كه اگر سازمان الگوپذیر ، خود در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها دخالتی نداشته باشد، بنچ مارکینگ نمی‌تواند برای آن سازمان بهبودی حاصل كند ، افراد درون سازمان حتماً باید در این امر شركت كنند ، ذكر این نكته لازم است كه بنچ مارکینگ فقط مقایسه اعداد و ارقام نیست ، همچنیــن یك فعالیت كوتاه و یك مرحله‌ای نیست كه یك شبه برای سازمان بهبودی به ارمغان آورد. برای تحقق اهداف نهایی بنچ مارکینگ باید مراحل آنرا با دقت ، صبر و حوصله به انجام رسانید.( پیترسون54 و اندرسون55،1999)

2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی
2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی
ماهیت بنچ ماركینگ به عنوان مدیریت فرآیندها فقط در صورتی می تواند اثربخش باشد كه به طور مستمر انجام گیرد، چرا كه سازمانهای پیشرو در هر صنعتی همواره در حال پیشرفت بوده و رقبای جدید همواره با روشهای جدید می آیند. بنابراین برای دستیابی به اطمینان از اینكه بهترین عملكردها و فرآیندها به عنوان معیار استاندارد انتخاب شده باید به بنچ ماركینگ به عنوان یك فرآیند مستمر نگریسته شود.  در این روش، فرآیندها، روشها، محصولات، خدمات و همه آنچه كه قابل اندازه گیری است مورد استفاده قرار می گیرد. در ضمن ضرورتی ندارد كه یك سازمان فقط با سازمانهایی كه در همان حوزه فعالیت می كنند، عملكرد خود را مقایسه كند. بلكه باید بهترین فرآیندها و روشها را از سازمانهایی كه در فرآیندهای مورد نظر دارای بهترین عملكرد هستند انتخاب كند.  برای مثال در مورد نحوه رسیدگی به اسناد مالی، بانك ها را محور مقایسه قرار داده و در مورد عملكرد واحدهای آموزشی خود، سازمان های آموزشی را ملاك عمل قرار دهد.بنچ ماركینگ، همه فرآیندها را صرفنظر از پیچیدگی و گستردگی آنها در برمی گیرد. البته ممكن است روشهای جدید به سهولت مورد پذیرش قرار نگیرد كه این یك امر طبیعی است. بنچ ماركینگ به سازمانها کمک می کند که به شرایط بیرون از سازمان هم توجه کنند و به صورت شایسته‌ای به بهبود فرآیند کسب و کار بپردازند. (فائز نژاد،24:1378)

2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی
تجربه كسانی كه از بنچ مارکینگ در فرآیند بهبود سازمانی استفاده كرده اند نشانگر سودمندی آن و فواید بسیاری است كه برای ایشان به همراه داشته است. برخی از این فواید عبارتند از:
بهبود در عملکرد فرآیند
کمک به انجام سریعتر سیستم مدیریت فراگیر
کاهش در نوسان های فرآیند
جلب انتظارات و خشنودی مشتریان
کاهش در هزینه های کیفیت
پیشگیری از دوباره كاری بیهوده در چرخه عملیات
تسریع فرآیند تغییر و بازسازی سازمانی
غلبه بر سکون و عدم تحرک نابجا
هدایت سازمان به خارج از چارچوب های منجمد، با مشاهده راه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد خصوصی سازی، کسب و کار، رضایت مشتری، یادگیری سازمانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، رضایت مشتری، تحلیل داده، رضایت مشتریان